Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

European Countryside

The Journal of Mendel University in Brno

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.69

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.190
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.896

Open Access
Online
ISSN
1803-8417
See all formats and pricing
More options …
Volume 9, Issue 4

Issues

Ancient Coppice Woodlands in the Landscape of the Czech Republic

doc. Ing. Antonín Buček
 • Corresponding author
 • Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology, Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 61300 Brno, Czech Republic
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Ing. Linda Černušáková
 • Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology, Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 61300 Brno, Czech Republic
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Ing. Michal Friedl
 • Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology, Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 61300 Brno, Czech Republic
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Ing. Martin Machala
 • Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology, Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 61300 Brno, Czech Republic
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ prof. Dr. Ing. Petr Maděra
 • Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology, Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 61300 Brno, Czech Republic
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2018-01-13 | DOI: https://doi.org/10.1515/euco-2017-0036

Abstract

Ancient coppice woodlands are forest stands of coppice origin with a long-term continual development and preserved typical natural and historic elements of old coppices. Significant natural elements in ancient coppices include polycormons of coppice shoots, pollard trees, trees with holes, dendrotelms, reserved trees, ecotones, glades and significant plant and animal species. Significant historic elements of localities with ancient coppices include archaeological monuments, boundary ditches and walls, boundary stones, boundary trees, myths and legends, sacral objects, old roads and paths, technical objects and plough land remainders. The paper presents differentiation of assumptions for the occurrence of ancient coppices in the territory of the Czech Republic using the COPF coefficient and examples of results from basic regional inventory (Kuřim region) and detailed local survey (locality Lebeďák) of coppice-originated forests. The extinction of the phenomenon of ancient coppice woodlands would mean irreparable impoverishment of the natural and cultural heritage.

Keywords: ancient coppice woodland; natural and historic elements; possible occurrence at national level; regional inventory; local survey; Czech Republic

References

 • [1] Barbera, G. & Cullotta, S. (2012). An inventory approach to the assessment of main traditional landscapes in Sicily (Central Mediterranean Basin). Landscape Research 37(5), 539-569. DOI: 10.1080/01426397.2011.607925.CrossrefGoogle Scholar

 • [2] Bobek, P. & Matoušek, V. (2015). Mokřinka. Příspěvek ke studiu pálení dřevěného uhlí v Čechách v novověku. In Matoušek, V. & Blažková, T., eds., Les a industrializace (pp. 59- 84). Praha: Togga.Google Scholar

 • [3] Bradshaw, R. H. W., Jones, C. S., Edwards, S. J. & Hannon, G. E. (2015). Forest continuity and conservation value in Western Europe. The Holocene 25(1), 194-202. DOI: 10.1177/0959683614556378.CrossrefGoogle Scholar

 • [4] Buckley, G. P. (1992). Ecology and Management of Coppice Woodlands. London: Chapman and Hall.Google Scholar

 • [5] Buček, A. & Černušáková, L. (2015). Hodnocení významu lokalit starobylých pařezin na Kuřimsku. In Černušáková, L., ed., Sborník konference Venkovská krajina 2015 (s.15-22). Hostětín: Česká společnost pro krajinnou ekologii CZ-IALE.Google Scholar

 • [6] Buček, A. & Černušáková, L. (2016). Historické prvky v lokalitách starobylých výmladkových lesů. In Černušáková, L., ed., Sborník konference Venkovská krajina 2016 (s.18-29). Hostětín: Česká společnost pro krajinnou ekologii CZ-IALE.Google Scholar

 • [7] Buček, A., Černušáková, L., Friedl, M. & Maděra, P. (2016). Starobylé pařeziny jako součást paměti krajiny. In Herber, V., ed., Fyzickogeografický sborník 14 (s. 31-36). Brno: Masarykova univerzita.Google Scholar

 • [8] Buček, A., Drobilová, L. & Friedl, M. (2010). Starobylé výmladkové lesy v Brněnském biogeografickém regionu. In V. Herber, ed., Fyzická geografie a kulturní krajina (pp. 144- 149). Brno: Masarykova univerzita v Brně.Google Scholar

 • [9] Buček, A., Drobilová, L. & Friedl, M. (2011). Zásady péče o starobylé výmladkové lesy v ekologické síti. In Drobilová, L., ed., Sborník konference Venkovská krajina 2011 (pp. 9-17). Hostětín: Česká společnost pro krajinnou ekologii CZ-IALE. Google Scholar

 • [10] Buček, A. & Lacina, J. (2007). Geobiocenologie II: geobiocenologická typologie krajiny České republiky. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita.Google Scholar

 • [11] Bukačová, I. (2001). Typologie drobných památek v krajině. In Hájek, T. & Bukačová, I., Příběh drobných památek (s. 49-69). České Budějovice: Studio JB.Google Scholar

 • [12] Culek, M., ed. (1996). Biogeografické členění České republiky. Praha: ENIGMA.Google Scholar

 • [13] Cullotta, S. & Barbera, G. (2011). Mapping traditional cultural landscape in the Mediterranean area using a combined multidisciplinary approach: Method and application to Mount Etna (Sicily, Italy). Landscape and Urban Planning 100(1-2), 98-108. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2010.11.012.CrossrefGoogle Scholar

 • [14] Demek, J., Mackovčin, P., Balatka, B., Buček, A., Cibulková, P., Culek, M., Čermák, P., Dobiáš, D., Havlíček, M., Hrádek, M., Kirchner, K., Lacina, J., Pánek, T., Slavík, P. & Vašátko, J. (2006). Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČR. 2. upravené vydání. Brno: Ministerstvo životního prostředí ČR.Google Scholar

 • [15] Dreslerová, D. (2012). Les v pravěké krajině II. Archeologické rozhledy 44, 199-236.Google Scholar

 • [16] Drobilová, L. (2008). Dynamika změn krajinné struktury na Kuřimsku. In Ochrana a manažment polnohospodárskej krajiny (pp. 194-199). Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV.Google Scholar

 • [17] Glaves, P., Rotherham, I. D., Wright, B., Handley, Ch. & Birbeck, J. (2009a). Field Surveys for Ancient Woodlands: Issues and Approaches [a report to the Woodland Trust]. Sheffield Hallam University.Google Scholar

 • [18] Glaves, P., Rotherham, I. D., Wright, B., Handley, Ch. & Birbeck, J. (2009b). The identification of ancient woodland: demonstrating antiquity and continuity - issues and approaches [a report to the Woodland Trust]. Sheffield Hallam University.Google Scholar

 • [19] Goldberg, E., Kirby, K., Hall, J. & Latham, J. (2007). The ancient woodland concept as a practical conservation tool in Great Britain. Journal for Nature Conservation 15(2), 109-119. DOI: 10.1016/j.jnc.2007.04.001.CrossrefGoogle Scholar

 • [20] Grulich, V. (2012). Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. Preslia, 84(3), 631-645.Google Scholar

 • [21] Hédl, R., Kopecký, M. & Komárek, J. (2010). Half a century of succession in a temperate oakwood: from species-rich community to mesic forest. Diversity and Distributions 16(2), 267-276. DOI: 10.1111/j.1472-4642.2010.00637.x.CrossrefGoogle Scholar

 • [22] Jančura, P. (1998). Súčasné a historické štruktúry krajiny v tvorbe krajiny. Životné prostredie 32(5), 236-240.Google Scholar

 • [23] Kadavý, J., Kneifl, M., Servus, M., Knott, R., Hurt, V. & Flora, M. (2011). Nízký a střední les jako plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa. Obecná východiska. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce.Google Scholar

 • [24] Kasala, K. (2004). Hlavaté vrby. In Hrib, M., Kordiovský, E., eds., Lužní les v Dyjskomoravské nivě (s. 251-262). Břeclav: Moraviapress.Google Scholar

 • [25] Kiliánová, H., Pechanec, V., Lacina, J. & Halas, P. (2009). Ekotony v současné krajině. Olomouc: Univerzita Palackého.Google Scholar

 • [26] Kirchner, K. & Smolová, I. (2010). Základy antropogenní geomorfologie. Olomouc: Univerzita Palackého.Google Scholar

 • [27] Kitching, R. L. (1971). An ecological study of water-filled tree-holes and their position in the woodland ecosystem. Journal of Animal Ecology 40(2), 281-302. DOI: 10.2307/3247.CrossrefGoogle Scholar

 • [28] Klimek, T. & Bolina, P. (2015). Vliv historických cest na podobu krajiny. In Blažková, T. & Červinková, P., eds., Krajina jako antropologická čítanka (pp. 93-115). Praha: Togga.Google Scholar

 • [29] Konvička, M., Čížek, L. & Beneš, J. (2004). Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management. Olomouc: Saggitaria.Google Scholar

 • [30] Kopeček, P., Löw, J. & Kučera, P. (2015). Projevy křesťanské liturgie v kulturní krajině. Brno: Mendelova univerzita.Google Scholar

 • [31] Kubíková, J. (1987). Cultivated forest stands in Central Bohemia, their floristic composition and history. Wissenschaftliche Beiträge der Martin Luther Universtät Halle-Wittenberg 46, 155-165.Google Scholar

 • [32] Lacina, J. (2008). Příspěvek k rozmanitosti a významu liniových společenstev (ekotonů) v kulturní krajině. In Herber, V., ed., Fyzickogeografický sborník 6 (pp. 165-169). Brno: Masarykova univerzita.Google Scholar

 • [33] Maarel, E. van den (1975). Man made natural ecosystems in environmental management and planning. In Unifying concepts in ecology. Dordrecht: Springer. DOI: 10.1007/978-94- 010-1954-5_22.CrossrefGoogle Scholar

 • [34] Mackovčin, P., Jatiová, M., Demek, J. & Slavík, P. (2007). Chráněná území ČR. Brněnsko. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno.Google Scholar

 • [35] Maděra, P., Buček, A., Úradníček, L., Slach, T., Friedl, M., Machala, M., Řepka, R., Lacina, J., Černušáková, L. & Volařík, D. (2016a). Starobylé výmladkové lesy - metodika inventarizace, evidence a péče. Brno: Mendelova univerzita.Google Scholar

 • [36] Maděra, P., Machala, M., Slach, T., Friedl, M., Černušáková, L., Volařík, D. & Buček, A. (2017). Predicted occurrence of ancient coppice woodlands in the Czech Republic. iForest 10: 788-795. DOI: 10.3832/ifor2295-010.Google Scholar

 • [37] Maděra, P., Machala, M., Buček, A. & Friedl, M. (2015a). Předpokládaný výskyt starobylých pařezin podle indexu PAR. Special map and explanatory text. Brno: Mendelova univerzita.Google Scholar

 • [38] Maděra, P., Machala, M., Buček, A. & Friedl, M. (2015b). Předpokládaný výskyt starobylých pařezin podle koeficientu PARL. Special map and explanatory text. Brno: Mendelova univerzita.Google Scholar

 • [39] Machar, I. (2009). Coppice-with-standards in floodplain forests - a new subject for nature protection. Journal of Forest Science, 55(7), 306-311.Google Scholar

 • [40] Marren, P. (1992). The Wild Woods. A Regional Guide to Britain’s Ancient Woodland. London: Nature Conservancy Council.Google Scholar

 • [41] Mencl, V. (1980). Lidová architektura v Československu. Praha: Academia.Google Scholar

 • [42] Mitchell, P. L. (1989). Repollarding large neglected pollards: A review of current practice and results. Arboricultural Journal, 13(2), 125-142. DOI: 10.1080/03071375.1989.9756411.CrossrefGoogle Scholar

 • [43] Müllerová, J., Szabó, P. & Hédl, R. (2014). The rise and fall of traditional forest management in southern Moravia: A history of the past 700 years. Forest Ecology and Management 331, 104-115. DOI: 10.1016/j.foreco.2014.07.032.CrossrefGoogle Scholar

 • [44] Müllerová, J., Hédl, R. & Szabó, P. (2015). Coppice abandonment and its implications for species diversity in forest vegetation. Forest Ecology and Management 343, 88-100. DOI: 10.1016/j.foreco.2015.02.003.CrossrefGoogle Scholar

 • [45] Naveh, Z. (2001). Ten major premises for a holistic conception of multifunctional landscapes. Landscape and Urbane Planning 57(3-4), 269-284. DOI: 10.1016/S0169-2046(01)00209-2.CrossrefGoogle Scholar

 • [46] Nožička, J. (1956). Z minulosti jihomoravských luhů. Práce výzkumných ústavů lesnických, sv. 10 (pp. 169-199). Zbraslav-Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství.Google Scholar

 • [47] Ošmera, J. et al.. (1993). Pověsti z kraje Mrštíků a Herbenova. 2nd ed. Klobouky u Brna: Nakladatelství F. Ráček.Google Scholar

 • [48] Peterken, G. F. (1993). Woodland conservation and management. London: Chapman & Hall.Google Scholar

 • [49] Rackham, O. (2003). Ancient woodland, its history, vegetation and uses in England. Colvend, Dalbeattie, Kirkcudbrightshire: Castlepoint Press.Google Scholar

 • [50] Read, H., Frater, M. & Wright, J. (1999). Woodland Habitats. London: Routledge.Google Scholar

 • [51] Sokol, P. (2006). Historie v lese. Prostor lesa jako archeologická lokalita. Dějiny a současnost 28(11), 41-43.Google Scholar

 • [52] Rotherham, I. D., Ardron, P. A. (2006). The archaeology of woodland landscapes: Issues for managers based on the case-study of Sheffield, England and four thousand years of human impact. Arboricultural Journal 29(4), 229-243. DOI: 10.1080/03071375.2006.9747465.CrossrefGoogle Scholar

 • [53] Slach, T. (ed.), Buček, A., Černušáková, L., Friedl, M., Lacina, J., Machala, M., Řepka, R., Svátek, M., Úradníček, L., Volařík, D. & Maděra, P. (2016). Starobylé výmladkové lesy. Mendelova univerzita v Brně.Google Scholar

 • [54] Spencer, J. W., Kirby, K. J. (1992). An inventory of ancient woodland for England and Wales. Biological Conservation 62(2), 77-93. DOI: 10.1016/0006-3207(92)90929-H.CrossrefGoogle Scholar

 • [55] Starr, C. (2005). Woodland Management - A Practical Guide. London: Crowood Press.Google Scholar

 • [56] Szabó, P. (2009). Open woodland in Europe in the Mesolithic and in the Middle Ages: Can there be a connection? Forest ecology and management 257, 2327-2330. DOI: 10.1016/j.foreco.2009.03.035.CrossrefGoogle Scholar

 • [57] Szabó, P. (2010). Ancient woodland boundaries in Europe, Journal of Historical Geography, 36(2), 205-214. DOI: 10.1016/j.jhg.2009.10.005.CrossrefGoogle Scholar

 • [58] Szabó, P., Müllerová, J., Suchánková, S. & Kotačka, M. (2015). Intensive woodland management in the Middle Ages: spatial modelling based on archival data. Journal of Historical Geography 48, 1-10. DOI: 10.1016/j.jhg.2015.01.005.CrossrefGoogle Scholar

 • [59] Úradníček, L., Maděra, P., Tichá, S. & Koblížek, J. (2010). Woody plants of the Czech Republic. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce.Google Scholar

 • [60] Vrška, T., Janik, D., Pálkova, M., Adam, D. & Trochta, J. (2016). Below- and above-ground biomass, structure and patterns in ancient lowland coppices. iForest 10, 23-31. DOI: 10.3832/ifor1839-009.CrossrefGoogle Scholar

 • [61] Vyskot, M. (1957). Způsoby přeměn a převodů ve vztahu k dubu. Sborník Československé akademie zemědělských věd. Lesnictví, 3 (XXX):2:137-148.Google Scholar

 • [62] Zlatník, A. (1970). Lesnická botanika speciální. Praha: Státní zemědělské nakladatelství.Google Scholar

 • [63] Ministerstvo zemědělství (2009). Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2009. Praha: Ministerstvo zemědělství ČR.Google Scholar

About the article

Published Online: 2018-01-13

Published in Print: 2017-12-20


Citation Information: European Countryside, Volume 9, Issue 4, Pages 617–646, ISSN (Online) 1803-8417, DOI: https://doi.org/10.1515/euco-2017-0036.

Export Citation

© by Antonín Buček. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License. BY-NC-ND 4.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in