Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

European Journal of Applied Linguistics

Founded by Knapp, Karlfried

Editor-in-Chief: Bührig, Kristin / ten Thije, Jan D.


Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca: Classe A

Online
ISSN
2192-953X
See all formats and pricing
More options …

Language at preschool in Europe: Early years professionals in the spotlight

Marije C. Michel
 • Corresponding author
 • Lancaster University, Linguistics and English Language, County South C69, Lancaster, Lancashire LA1 4YL, United Kingdom
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Folkert Kuiken
Published Online: 2014-03-27 | DOI: https://doi.org/10.1515/eujal-2014-0005

Abstract

Over the past few decades early years education throughout Europe has experienced many changes due to higher numbers of children attending centres for early childhood education and care (ECEC), a growing linguistic and cultural diversity in society and a shift from care to education with the focus on preparing children for entry to primary school. These changes have brought with them an expectation from policy makers, researchers and parents for better ECEC. Language support for children is often named as one of the key aspects of high-quality childcare because of its importance in successful entry to and progression within the future educational career of a child. However, rather little is known about how early years professionals meet the linguistic demands of twenty-first century multilingual Europe. The present special issue tries to fill this gap by giving a platform to five European investigations into language at preschool in Europe with a focus on early years educators’ competences, knowledge, skills, beliefs and needs. This introductory article aims to prepare the reader for the contributions that follow in this special issue. We first describe current policy and practice of language support in European ECEC with regard to children’s and educators’ needs. Then, we review all the contributions and provide a summary focusing on the diversity as well as the commonalities of the five investigations, before formulating an outlook for future work.

Samenvatting

In de afgelopen decennia heeft de voor- en vroegschoolse educatie (vve) in heel Europa grote veranderingen ondergaan. Dit komt doordat er meer kinderen deelnemen aan de vve, de talige en culturele diversiteit in de maatschappij toeneemt en doordat de vve steeds vaker niet alleen verantwoordelijk is voor zorg maar ook voor educatie, d.w.z. kinderen voorbereiden op school. Deze veranderingen hebben tot gevolg dat beleidsmakers, onderzoekers en ouders verwachten dat de vve kwalitatief hoogwaardig is. Vanwege het grote belang voor de schoolcarrière van een kind wordt taalsteun voor kinderen met een risico op achterstand vaak genoemd als één van de belangrijkste kenmerken van hoogwaardige vve. Tot op heden weten we echter weinig over in hoeverre pedagogisch medewerkers in de vve voldoen aan de talige verwachtingen van Europa in de 21e eeuw. Dit themanummer probeert om dit gat te vullen door een platform te bieden aan vijf Europese onderzoeken naar taal in de vve met bijzondere aandacht voor de competenties, kennis, vaardigheden en behoeftes van de pedagogisch medewerkers. Deze introductie biedt de lezer een beeld van wat aan de orde komt in de hierop volgende artikelen van dit themanummer. We beginnen met een overzicht van Europees beleid en praktijk op het gebied van taalsteun in de vve in aansluiting op de behoeftes van kinderen en pedagogisch medewerkers. Daarna geven we een korte samenvatting van de verschillende bijdrages in dit tijdschrift waarbij we zowel de verschillen als ook de overeenkomsten in beschouwing nemen. We sluiten af met suggesties voor toekomstig onderzoek.

Zusammenfassung

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die frühkindliche Bildung (FB) in ganz Europa stark geändert. Dies liegt zum einen daran, dass immer mehr Kinder das frühkindliche Versorgungsangebot nutzen während auch die sprachliche und kulturelle Vielfalt in der Gesellschaft wächst. Zum anderen hat sich die FB immer mehr weg von Spiel und Erziehung hin zur Bildung, d. h. zur Vorbereitung von Kindern für den Schuleintritt, entwickelt. Diese Änderungen haben dafür gesorgt, dass Politik, Forschung und Eltern gleichermaßen hohe Erwartungen an die Qualität der FB haben. Da der Sprachstand in der Bildungssprache für den Schulstart und den weiteren Bildungsweg eines Kindes besonders wichtig ist, wird Sprachförderung für Kinder mit einem erhöhten Risiko für sprachliche Defizite oft als eines der wichtigsten Merkmale von qualitativer FB genannt. Jedoch ist zurzeit nur in geringem Maße bekannt, inwiefern pädagogische Fachkräfte der FB in der Lage sind, die Erwartungen des 21. Jahrhunderts im Bereich Sprache zu erfüllen. Diese Sonderausgabe versucht, diese Lücke zu füllen, indem es fünf europäische Forschungsprojekte zu Sprache in der FB mit besonderer Aufmerksamkeit für die Kompetenzen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Bedürfnisse von pädagogischen Fachkräften in einem Heft zusammenfasst. In diesem einleitenden Artikel geben wir zunächst eine Übersicht über die politischen Vorgaben und die herrschende Praxis der Sprachförderung in der europäischen FB mit Blick für die Bedürfnisse der Kinder und pädagogischen Fachkräfte. Danach fassen wir die einzelnen Beiträge in diesem Sonderheft zusammen und erarbeiten die Unterschiede sowie die Gemeinsamkeiten der Artikel. Schließlich benennen wir Ideen und Wege für zukünftige Forschung.

Resumen

A lo largo de las últimas décadas la educación en los primeros años de vida ha experimentado numerosos cambios en toda Europa debido al elevado número de niños que asisten a centros de educación y cuidados en la infancia (ECI), a la creciente diversidad lingüística y cultural en la sociedad y al cambio de paradigma de la atención a la educación con el énfasis en preparar a los niños para su acceso a la escuela primaria. Estos cambios han traído como consecuencia que existan mayores expectativas por parte de los legisladores, los investigadores y los padres para un mejor ECI. El apoyo lingüístico para los niños se considera a menudo como uno de los aspectos cruciales de una educación de alta calidad puesto que tendrá una gran importancia en el éxito tanto en el acceso del niño a su futura carrera educativa como en su progreso en ella. Sin embargo, sabemos muy poco sobre si los profesionales de esa etapa educativa reúnen las exigencias lingüísticas de la Europa multilingüe del siglo XXI. El presente monográfico intenta llenar ese vacío proporcionando una plataforma para cinco trabajos de investigación europeos acerca de la lengua en la etapa de educación infantil en Europa prestando especial atención a las competencias, el conocimiento, las estrategias, las creencias y las necesidades de los educadores de esa etapa educativa. Este artículo introductorio pretende preparar al lector para las contribuciones que aparecen en el monográfico. Primero describimos la política y la práctica actual sobre apoyo lingüístico en centros ECI europeos con respecto a las necesidades de los niños y de los educadores. Después analizamos todas las contribuciones y proporcionamos un resumen en el que nos centramos en la diversidad y las similitudes de las cinco antes de formular una perspectiva de trabajo que ha de realizarse en un futuro.

Keywords: early years education; linguistic development; professionalism; earlychildhood education and care (ECEC); plurilingualism

References

 • Bialystok, Ellen & Michelle M. Martin. 2004. Attention and inhibition in bilingual children: evidence from the dimensional change card sort task. Developmental Science 7(3). 325–339.Google Scholar

 • Bialystok, Ellen. 1999. Cognitive complexity and attentional control in the bilingual mind. Child Development 70(3). 636–644.CrossrefGoogle Scholar

 • Bloom, Benjamin. 1956. Taxonomy of educational objectives, Handbook I: The cognitive domain. New York: David McKay.Google Scholar

 • Blossfeld, Hans-Peter & Yossi Shavit. 2011. Persisting barriers. Changes in educational opportunities in thirteen countries. In Richard Arum, Irenee R. Beattie, Karly Ford (eds.) The structure of schooling. Readings in the sociology of education, 214–227. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.Google Scholar

 • BMBF (Bildungsministerium für Bildung und Forschung). 2013. Bildung in Deutschland 2012. http://www.bmbf.de/de/6204.php (accessed 18 January 2014).

 • Bureau Onderzoek en Statistiek Amsterdam. 2012. Amsterdam in cijfers 2012 [Amsterdam in numbers 2012]. http://www.os.amsterdam.nl/tabel/6944/ (accessed 1 June 2013).

 • Council of Europe. 2008. Recommendation of the Committee of Ministers to member states on strengthening the integration of children of migrants and of immigrant background. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2008)4&Language=lanEnglish&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864 (accessed 15 October 2012).

 • Council of Europe. 2012a. Education and languages, language policy. http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/ (accessed 1 June 2013).

 • Council of Europe. 2012b. http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Division_EN.asp (accessed 1 June 2013).

 • Council of Europe. 2014. http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Schoollang_en.asp (accessed 17 January 2014).

 • Cummins, Jim. 1978. Bilingualism and the development of metalinguistic awareness. Journal of Cross-Cultural Psychology 9(2). 131–149.Google Scholar

 • Cummins, Jim. 1979. Cognitive/academic language proficiency, linguistic interdependence, the optimum age question. Working Papers on Bilingualism 19. 121–129.Google Scholar

 • Cummins, Jim. 1984. Wanted: A theoretical framework for relating language proficiency to academic achievement among bilingual students. Language proficiency and academic achievement 10. 2–19.Google Scholar

 • Cummins, Jim. 2008. Total immersion or bilingual education? Findings of international research on promoting immigrant children’s achievement in the primary school. In J.R.M. Wagener (ed.), Chancenungleichheit in der Grundschule, 45–55. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.Google Scholar

 • Cummins, Jim, Rania Mirza and Saskia Stille. 2012. English language learners in Canadian schools: Emerging directions for school-based policies. TESL Canada Journal/Revue TESL du Canada 29(6). 25–48.Google Scholar

 • Dannenbauer, Friedrich M. 1997. Die Therapie grammatischer Entwicklungsstörungen. In S. Baumgartner, C. Crämer, F.M. Dannenbauer, I. Füssenich, D. Hacker & G. Schumann (Eds.), Sprachtherapie mit Kindern. Grundlagen und Verfahren, 165–203). München: Ernst Reinhardt Verlag.Google Scholar

 • Dickinson, David. 2011. Teachers’ language practices and academic outcomes of preschool children. Science 19. 964–967.CrossrefGoogle Scholar

 • Driessen, Geert. 2012. Variatie in voor- en vroegschoolse educatie. Een onderzoek naar de uiteenlopende wijzen waarop in gemeenten vorm wordt gegeven aan VVE. [Variation in early childhood education and care. Research into the diverse ways in which municipalities design ECEC] Nijmegen: ITS.Google Scholar

 • Droge, Sarah, Eva Suijkerbuijk & Folkert Kuiken. 2009. Taalnorm voor Amsterdamse voorschoolleidsters. [Language standard for childcare workers in Amsterdam] Amsterdam: UvA.Google Scholar

 • Droge, Sarah, Eva Suijkerbuijk & Folkert Kuiken. 2010. Het taalniveau Nederlands van Amsterdamse leidsters in de kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie. [The proficiency level in Dutch of childcare workers in Amsterdam] Amsterdam: UvA.Google Scholar

 • Extramiana, Claire & Piet van Avermaet. 2011. Language requirements for adult migrants in Council of Europe member states: Report on a survey. Council of Europe, Language Policy Division, Education Department. Strasbourg: Council of Europe.Google Scholar

 • European Commission. 2003. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Promoting language learning and linguistic diversity: Action plan 2004–2006. Brussels, Belgium: European Commission. http://ec.europa.eu/education/doc/official/keydoc/actlang/act_lang_en.pdf (accessed 1 June 2013).

 • Eurostat. 2012. Key data on education in Europe. Brussels, Belgium: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA P9 Eurydice). http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice (accessed 1 June 2013).

 • Faas, Stefan. 2010. Erfassung und Analyse frühpädagogischen Professionswissens. Eine forschungs­methodische Annäherung. In Klaus Fröhlich-Gildhoff, Iris Nentwig-Gesemann & Petra Strehmel (Eds.), Forschung in der Frühpädagogik III, 219–245. Freiburg i.B., Germany.Google Scholar

 • Fried, Lilian. 2008. Professionalisierung von Erzieherinnen am Beispiel der Sprachförderkompetenz. Forschungsansätze und erste Ergebnisse. In Hilde von Balluseck (Ed.), Professionalisierung der Frühpädagogik. Perspektiven, Entwicklungen, Herausforderungen, 265–277. Opladen and Farmington Hills: Verlag Barbara Budrich.Google Scholar

 • Gogolin, Ingrid. 1994. Der monolinguale Habitus der multilingualen Schule Münster: Waxman.Google Scholar

 • Goodman, Alissa & Sianesi, Barbara. 2005. Early education and children’s outcomes: How long do the impacts last? Fiscal Studies 26(4). 513–548.CrossrefGoogle Scholar

 • Han, Wen-Jui. 2010. Bilingualism and socioemotional well-being. Children and Youth Services Review 32(5). 720–731.Google Scholar

 • Han, Wen-Jui & Chien-Chung Huang. 2010. The forgotten treasure: Bilingualism and Asian children’s emotional and behavioral health. American Journal of Public Health 100(5). 831–838.CrossrefGoogle Scholar

 • Hart, Betty & Todd R. Risley. 2003. The early catastrophe: The 30 million word gap. American Educator 27. 4–9.Google Scholar

 • Hopp, Holger, Dieter Thoma & Rosemarie Tracy. 2010. Sprachförderkompetenz pädagogischer Fachkräfte: Ein sprachwissenschaftliches Modell. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 13(4). 609–629.Google Scholar

 • Justice, Laura M., Andrew Mashburn, Bridget Hamre & Robert Pianta. 2008. Quality of language and literacy instruction in preschool classrooms serving at-risk pupils. Early Childhood Research Quarterly 23(1). 51–68.CrossrefGoogle Scholar

 • Kamerman, Sheila B. 2000. Early childhood education and care: An overview of developments in the OECD countries. International Journal of Educational Research 33(1). 7–29.CrossrefGoogle Scholar

 • Letts, Carolyn, Susan Edwards, Indra Sinka, Blanca Schaefer & Wendy Gibbons. 2013. Socio-economic status and language acquisition: Children’s performance on the New Reynell Developmental Language Scales. International Journal of Language and Communication Disorders 48(2). 131–143.Google Scholar

 • Letts, Carolyn & Elaine Hall. 2003. Exploring early years professionals’ knowledge about speech and language development and impairment. Child Language Teaching and Therapy 19(2). 211–229.Google Scholar

 • Lisker, Andrea. 2010. Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung im Kindergarten und beim Übergang in die Schule. München: Deutsches Jugendinstitut e.V., Abteilung Kinder und Kindertagesbetreuung.Google Scholar

 • Marulis, Loren M. & Susan B. Neuman. 2010. The effects of vocabulary intervention on young children’s word learning: A meta-analysis. Review of Educational Research 80(3). 300–335.Google Scholar

 • McPake, Joanna, Teresa Tinsley, Peter Broeder, Laura Mijares, Sirkku Latomaa & Waldemar Martyniuk. 2007. Valuing ALL languages in Europe. European Centre for Modern Languages. Graz, Austria: Council of Europe Publishing.Google Scholar

 • Michel, Marije, Daniela Ofner & Dieter Thoma. 2014. Early development of academic language skills and preschool teachers’ competences. Language Awareness 23(1–2). 138–156. doi:10.1080/09658416.2013.863896. Special issue of the ALA conference 2012 – Montreal, Candada. Guest-editors: Joanna White & Sara Kennedy.CrossrefGoogle Scholar

 • Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Baden-Württemberg 2006. Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die baden-württembergischen Kindergärten, Pilotversion. Weinheim & Basel: Beltz.Google Scholar

 • Mroz, Maria & Elaine Hall. 2003. Not yet identified: The knowledge, skills, and training needs of early-years-professionals in relation to children’s speech and language development. Journal of Research and Development 23(2). 117–130.Google Scholar

 • Ní Ríordáin, Maíre & John O’Donoghue. 2008. The relationship between performance on mathematical word problems and language proficiency for students learning through the medium of Irish. Educational Studies in Mathematics 71(1). 43–64.Google Scholar

 • OECD. 2006. Messages from PISA 2000. Paris, France: PISA, OECD Publishing. http://www.oecd-ilibrary.org/education (accessed 1 June 2013).

 • OECD. 2010. PISA 2009 Results: Learning to learn: Student engagement, strategies and practices (Volume III). Paris, France: PISA OECD Publishing. http://www.oecd-ilibrary.org/education (accessed 1 June 2013).

 • OECD. 2013a. PISA 2012 Results: Excellence through equity. Giving every student the chance to succeed (Volume II). PISA, OECD Publishing. doi:10.1787/9789264201132-en http://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2012-results-excellence-through-equity-volume-ii_9789264201132-en (accessed 17 January 2014).Crossref

 • OECD. 2013b. PISA 2012 Results: Excellence through equity. Giving every student the chance to succeed (Volume II). Annex B1, Chapter 3, Table II.3.9 http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-volume-ii.htm (accessed 17 January 2014).

 • Pearson, Barbara Zurrer, Sylvia Fernández & D. Kimborough Oller. 1993. Lexical development in simultaneous bilingual infants: Comparison to monolinguals. Language Learning 43(1). 93–120.CrossrefGoogle Scholar

 • Piasta, Shayne B., Laura M. Justice, Sonia Q. Cabell, Alice K. Wiggins, Khara Turnbull & Stephanie M. Curenton. 2012. Impact of professional development on preschool teachers’ conversational responsivity and children’s linguistic productivity and complexity. Early Childhood Research Quarterly 27(3). 387–400.CrossrefGoogle Scholar

 • Roulstone, Sue, James Law, Robert, Rush, Judy Clegg & Tim Peters. 2011. Investigating the role of language in children’s early educational outcomes. UK Department for Education. Bristol, UK: University of the West of England.Google Scholar

 • Schleppegrell, Mary J. 2004. The language of schooling. A functional linguistics perspective. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.Google Scholar

 • Schwartz, Mila & Yehudit Shaul. 2013. Narrative development among language-minority children: The role of bilingual versus monolingual preschool education. Language, Culture and Curriculum 26(1). 36–51.Google Scholar

 • Stanat, Petra & Gayle Christensen. (2006). Where immigrant students succeed: A comparative review of performance and engagement in PISA 2003. Paris: OECD.Google Scholar

 • Swain, Merill & Susan Lapkin. 1995. Problems in output and the cognitive processes they generate: A step towards second language learning. Applied Linguistics 16(3). 371–391.CrossrefGoogle Scholar

 • Thürmann, Eike, Helmut Vollmer & Irene Pieper. 2010. Language(s) of schooling: Focusing on vulnerable learners. The linguistic and educational integration of children and adolescents from migrant backgrounds. Studies and resources No. 2. Document prepared for the Policy Forum ‘The right of learners to quality and equity in education. The role of linguistic and intercultural competences’. Geneva, Switzerland: Council of Europe.Google Scholar

 • Vertovec, Steven. 2006. The emergence of super-diversity in Britain, Working Paper No. 25. Oxford: Centre for Migration, Policy and Society, University of Oxford.Google Scholar

 • Vetter, Eva. 2013. Where policy doesn’t meet life-world practice – the difficulty of creating the multilingual European. European Journal of Applied Linguistics (EuJAL) 1(1). 83–102.Google Scholar

 • Vygotsky, Lev S. 1999. Thought and language. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.Google Scholar

 • Whitebook, Marcy & Sharon Ryan. 2011. Degrees in context: Asking the right questions about preparing skilled and effective teachers of young children. Policy Brief – National Institute for Early Education Research 22. http://nieer.org/ (accessed 1 November 2012).

About the article

Published Online: 2014-03-27

Published in Print: 2014-04-01


Citation Information: European Journal of Applied Linguistics, Volume 2, Issue 1, Pages 1–26, ISSN (Online) 2192-953X, ISSN (Print) 2192-9521, DOI: https://doi.org/10.1515/eujal-2014-0005.

Export Citation

© 2014 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston.Get Permission

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[2]
Pauline Louise Slot, Dorthe Bleses, Laura M. Justice, Justin Markussen-Brown, and Anders Højen
Early Education and Development, 2018, Page 1

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in