Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

European Journal of Applied Linguistics

Founded by Knapp, Karlfried

Editor-in-Chief: Bührig, Kristin / ten Thije, Jan D.


Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca: Classe A

Online
ISSN
2192-953X
See all formats and pricing
More options …

Creating rich language environments for more than one language: A work in progress in Flemish childcare

Koen Van Gorp / Caroline Moons
Published Online: 2014-03-27 | DOI: https://doi.org/10.1515/eujal-2014-0007

Abstract

This paper discusses language policy and practices in early educational settings in Flanders (Belgium). It describes the Flemish context and the challenges ECEC face. Stakeholders’ beliefs and observed linguistic practices in ECEC in general and in the province of Flemish-Brabant are presented based on a small scale quantitative and qualitative study. We also discuss how major stakeholders have shaped language policy concerning language stimulation and multilingualism in recent years and how a new policy is being implemented in childcare. Finally, we describe additional initiatives taken by regional governments to provide childcare centres with the necessary materials and training to implement this new language policy.

Samenvatting

Dit artikel beschrijft de taalpolitiek en talige praktijken in de kinderopvang in Vlaanderen (België). Eerst wordt de Vlaamse context toegelicht en worden de uitdagingen waar de kinderopvang voor staat, getypeerd. De percepties en geobserveerde talige praktijken in de Vlaamse kinderopvang in het algemeen en in de provincie Vlaams-Brabant in het bijzonder worden beschreven op basis van een kleinschalige kwantitatieve en kwalitatieve studie. Daarna beschrijven we de wijze waarop een nieuw taalbeleid vorm heeft gekregen gedurende de afgelopen jaren en de wijze waarop dit taalbeleid geïmplementeerd wordt in de praktijk van de kinderopvang. Ten slotte wordt stilgestaan bij de initiatieven die door de provinciale overheden opgezet worden om de medewerkers van kinderdagverblijven te professionaliseren en hen via materiaal te ondersteunen bij de implementatie van het nieuwe taalbeleid.

Zusammenfassung

In diesem Artikel beschreiben wir die Sprachpolitik und die sprachlichen Praxis in Kindertagesstätten in Flandern (Belgien). Zunächst erläutern wir den flämischen Kontext und charakterisieren die Herausforderungen, vor denen die frühkindliche Bildung steht. Anhand von Ergebnissen kleinangelegter qualitativer und quantitativer Studien zeigen wir sowohl die empfundene als auch die tatsächlich stattfindende Sprachpraxis in Flandern und insbesondere in der Provinz Flämisch-Brabant auf. Danach erläutern wir, wie sich die aktuelle Sprachpolitik in den vergangenen Jahren entwickelt hat und auf welche Art dies in der frühen Bildung in Kindertagesstätten in die Praxis umgesetzt wurde. Schließlich berichten wir über einige Initiativen, die von der Politik auf regionaler Ebene gestartet wurden, um zur Professionalisierung von Erzieherinnen beizutragen und ihnen mit neuem Material zur Hand zu gehen, um damit die Umsetzung der neuen Sprachpolitik zu unterstützen.

Resumen

Este trabajo trata de la política y las prácticas lingüísticas en la educación infantil temprana en Flandes (Bélgica). Primero se describe el contexto flamenco y los desafíos que surgen para la educación infantil temprana. Luego, en base a un estudio cuantitativo y cualitativo a pequeña escala, se presentan las percepciones y las observaciones de las prácticas lingüísticas en general y en la provincia del Brabante Flamenco en particular. Después se considera el modo en que los principales agentes involucrados han dado forma a la nueva política lingüística (en cuanto a la estimulación del lenguaje y el multilingüismo) en los últimos años y la manera en que se ha implementado esa política en la práctica de la educación infantil temprana. Finalmente, se discuten las iniciativas que emprenden los gobiernos provinciales para proporcionar a las guarderías los materiales necesarios y la formación para poner en práctica esta nueva política lingüística.

Keywords: language policy; linguistic practices; language stimulation; multilingualism; childcare

7 References

 • Bangma, Idske & Alex Riemersma. 2011. Multilingual Early Language Transmission (MELT). Summary of relevant literature on early multilingual learning, related to European smaller state and regional & minority language communities. Leeuwaarden: Fryske Academy.Google Scholar

 • Belgisch Staatsblad [Belgian official journal]. 09.04.2009. Edn. 2. http://www.ond.vlaanderen.be/decretenbundel/pdf/Decreettoelatingsvoorwaarden.pdf (accessed 1 June 2013).

 • Belgium: ethnic composition. [Map/Still]. In Britannica Online for Kids. http://kids.britannica.com/elementary/art-750 (accessed 26 May 2013).

 • Blommaert, Jan & Jef Verschueren. 1998. Debating diversity. Analyzing the Discourse of Tolerance. London: Routledge.Google Scholar

 • Borg, Simon. 2003. Teacher cognition in language teaching: A review of research on what language teachers think, know, believe and do. Language Teaching 36. 81–109.Google Scholar

 • Borg, Simon. 2006. Teacher Cognition and Language Education. London: Continuum.Google Scholar

 • Bruner, Jerome. 1978. Child’s talk: Learning to use language. New York: Norton.Google Scholar

 • Chang, Florence, Gisele Crawford, Diane Early, Donna Bryant, Carollee Howes, Margaret Burchinal, Oscar Barbarin, Richard Clifford & Robert Pianta (2007). Spanish-speaking children’s social and language development in pre-kindergarten classrooms. Early Education and Development 18(2). 243–269.Google Scholar

 • Cornips, Leonie. 2012. Eigen en vreemd. Meertaligheid in Nederland [Own and foreign. Multilingualism in the Netherlands]. Amsterdam: Amsterdam University Press.Google Scholar

 • Council of Europe. 2001. Common European Framework of Reference for languages: Learning, teaching, assessment. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar

 • Craith, Máiréad Nic. 2006. Europe and the politics of language: citizens, migrants and outsiders. New York: Palgrave Macmillan.Google Scholar

 • Cummins, Jim. 2001. Bilingual children’s mother tongue: Why it is important for education? Sprogforum 19. 15–20.Google Scholar

 • De Houwer, Annick. 2003. Home languages spoken in officially monolingual Flanders: a survey. Plurilingua 24. 79–96.Google Scholar

 • De Houwer, Annick. 2004. Jonge kinderen met twee talen [Young children with two languages]. In Vlaamse Onderwijsraad (eds), Meer talen in de basisschool? Een verkenning [More languages in primary school? An exploration], 67–78. Antwerpen &Apeldoorn: Garant.Google Scholar

 • De Houwer, Annick. 2007. Parental language input patterns and children’s bilingual use. Applied Psycholinguistics 28(3). 411–424.Google Scholar

 • De Houwer, Annick. 2013.Harmonious Bilingual Development: Young Families’ Well-Being in Language Contact Situations. International Journal of Bilingualism (June 11, 2013). doi:10.1177/1367006913489202.CrossrefGoogle Scholar

 • Devlieger, Mieke & Greet Goossens. 2007. An assessment tool for the evaluation of teacher practice in powerful task-based language environments. In Kris Van den Branden, Koen Van Gorp & Machteld Verhelst (eds.), Tasks in action: Task-based language education from a classroom-based perspective, 92–130. Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing.Google Scholar

 • Gándara, Patricia & Megan Hopkins (eds.). 2010. Forbidden language: English learners and restrictive language policies. New York: Teachers College Press, Columbia University.Google Scholar

 • García, Ofelia. 2009. Bilingual education in the 21st century: A global perspective. West Sussex, UK: Wiley-Blackwell.Google Scholar

 • Gogolin, Ingrid. 2002. Linguistic diversity and new minorities in Europe. Guide for the development of language education policies in Europe: From linguistic diversity to plurilingual education. (Reference Study). http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/GogolinEN.pdf (accessed 29 March 2013).

 • Jaspers, Jürgen. 2004. Tegenwerken, belachelijk doen: talige sabotage van Marokkaanse jongens op een Antwerpse middelbare school: een sociolinguïstische etnografie [Being ridiculous: linguistic sabotage of Moroccan boys in a secondary school in Antwerp]. Antwerpen: Universiteit Antwerpen dissertation.Google Scholar

 • Jaspers, Jürgen. 2011. Talking like a ‘zerolingual’: Ambiguous linguistic caricatures at an urban secondary school. Journal of Pragmatics 43. 1264–1278.Google Scholar

 • Joos, Sien, Heleen Van Nuffel, Joke Drijkoningen & Kris Van den Branden. 2011. Taalvereisten voor begeleiders en verantwoordelijken in de kinderopvang van baby’s en peuters [Language demands for childcare workers and coordinators]. (Internal research report). Leuven: Centrum voor Taal en Onderwijs, KU Leuven.Google Scholar

 • Kaplan B. Robert & Richard B. Baldauf, Jr. 1997. Language planning: from theory to practice. Clevedon: Multilingual Matters.Google Scholar

 • Kind en Gezin. 2012a. Het kind in Vlaanderen 2012 [The child in Flanders 2012]. http://www.kindengezin.be/img/Het_kind_in_Vlaanderen_2012.pdf (accessed 20 December 2013).

 • Kind en Gezin. 2012b. Vision text language stimulation and multilingualism. http://www.vbjk.be/files/2012-09-30%20VisieTaal%20Engels.pdf (accessed 28 March 2013).

 • Long, Michael. 2005. Second language needs analysis. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar

 • Moons, Caroline. 2010. Kindergarten teachers speak: Working with language diversity in the classroom. Montreal: Mc Gill University MA thesis.Google Scholar

 • OECD. (2010). PISA 2009 Results: Overcoming Social Background – Equity in Learning Opportunities and Outcomes (Volume II). Paris: OECD.Google Scholar

 • Oefen hier je Nederlands. http://www.oefenhierjenederlands.be/helpen/actie.htm (accessed 5 April 2013).

 • Ruiz, Richard. 1984. Orientations in language planning. NABE Journal 8. 15–34.Google Scholar

 • Sierens, Sven & Piet Van Avermaet. (2014). Language diversity in education: evolving from multilingual education to functional multilingual education. In David Little, Constant Leung & Piet Van Avermaet (eds.), Managing diversity in education, 204–223. Bristol, UK: Multilingual matters.Google Scholar

 • Steunpunt Taalwetwijzer: Het taalgebruik in het onderwijs [Support centre Language law wise: language use in education]. http://brussel.vlaanderen.be/onderwijs.html (accessed 1 June 2013).

 • Swain, Merrill & Sharon Lapkin. 2013. A Vygotskian sociocultural perspective on immersion education. The L1/L2 debate. Journal of immersion and content-based language education 1(1). 101–129.Google Scholar

 • Van den Branden, Kris. 2006. Task-based language education. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar

 • Van den Branden, Kris. 2009. Diffusion and implementation of innovations. In Michael H. Long & Catherine J. Doughty (eds.), The handbook of language teaching, 659–672. Malden, MA: Wiley-Blackwell.Google Scholar

 • Van den Branden, Kris & Machteld Verhelst. 2008. Naar een volwaardig talenbeleid. Omgaan met meertaligheid in het Vlaams onderwijs [Towards a full-fledged language policy: Dealing with multilingualism in Flemish education]. TORB – Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid 2007–2008. 315–332.Google Scholar

 • Van Droogenbroeck, Michaël. 2011. Living in translation. http://www2.derand.be/livingintranslation/en/monolingualism_Rand.php (accessed 26 May 2013).

 • Van Gorp, Koen. 2008. Task-based language learning in Flanders: Opportunities for second language acquisition and beyond. In Melinda Dooly & Diana Eastment (eds.), How were going about it? Teachers’ voices on innovative approaches to teaching and learning languages, 88–102. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing.Google Scholar

 • Van Gorp, Koen. 2012. Meertaligheid in Vlaanderen, een doos van Pandora? Beleidsopvattingen en stemmen uit de voorschoolse en schoolse praktijk [Multilingualism in Flanders, Pandora’s box? Policy views and voices from preschool and educational practice]. In Nivja de Jong, Kasper Juffermans, Merel Keijzer & Laurent Rasier (eds.), Papers of the Anéla 2012 Applied Linguistics Conference, 223–232. Delft: Eburon.Google Scholar

 • Vandeurzen, Jo. 2009. Beleidsnota 2009–2014 Welzijn, volksgezondheid en gezin [Policy letter 2009–2014 Welfare, Public Health and Family]. http://www.vlaanderen.be/sites/default/files/documents/21_wvg_2009_2014.pdf (accessed 7 June 2013).

 • Verhelst, Machteld. 2006. A box full of feelings: Promoting infants’ second language acquisition all day long. In Kris Van den Branden (ed.), Task-based language education, 197–216. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar

 • Verhelst, Machteld. 2007. Onderzoeksrapport: Meertaligheid en taalstimulering in de kinderdagverblijven in de Vlaamse Rand rond Brussel [Research report: Multilingualism and language stimulation in childcare centres in the Flemish border area around Brussels]. (Internal report). Leuven: Centrum voor Taal en Onderwijs, KU Leuven.Google Scholar

 • Verhelst, Machteld, Sien Joos & Caroline Moons. 2011. Studieopdracht Kind & Gezin. Taalstimulering en meertaligheid by kinderen van 0 tot 6 [Study commissioned by Child and Family. Language stimulation and multilingualism with children from 0 till 6]. Leuven: Centrum voor Taal en Onderwijs, KU Leuven.Google Scholar

 • Verheyden, Lieve & Machteld Verhelst. 2007. Opportunities for task-based language teaching in Kindergarten. In Kris Van den Branden, Koen Van Gorp & Machteld Verhelst (eds.), Tasks in action: Task-based language education from a classroom-based perspective, 285–309. Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing.Google Scholar

 • Vlaams Parlement. 2005. Voorstel van resolutie betreffende het taalbeleid in de voorschoolse kinderopvang. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 16 november 2005. Stuk 349. Nr 5 [Proposal of resolution concerning language policy in preschool childcare. Text accepted by the plenary assembly. 16 November 2005]. http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2004-2005/g349-5.pdf (accessed 2 April 2013).

 • Vlaams Parlement. 2011. Handelingen Plenaire Vergadering van 4 mei 2011 [Proceedings General Assembly Flemish Parliament 4 May 2011]. http://docs.vlaamsparlement.be/docs/handelingen_plenaire/2010-2011/plen035-04052011.pdf (accessed 1 June 2013).

 • Vlaams Parlement. 2012. Handelingen Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid van 13 maart 2012. Commissievergadering nr. C169 – WEL13 (2011–2012) – 13 maart 2012 [Proceedings Commission Welfare, Health Care, Family and Poverty policy 13 March 2012]. http://docs.vlaamsparlement.be/docs/handelingen_commissies/2011-2012/c0m169wel13-13032012.pdf (accessed 2 April 2013).

 • Vlaamse Regering. Office of the Flemish Minister for Welfare, Public Health and Family Affairs, Vandeurzen, Jo. 2010. Conceptual paper for childcare decree. 23 July 2010. http://www.kindengezin.be/img/conceptual-paper-for-child-care-decree-23-juli-2010.pdf (accessed 22 March 2013).

 • Vlaamse Onderwijsraad. 2004. Meer talen in de basisschool? Een verkenning [More languages in primary school? An exploration]. Antwerpen & Apeldoorn: Garant.Google Scholar

 • VLOR Raad Basisonderwijs. 2012. Beleidsinitiatieven kleuter-participatie: een balans [Policy initiatives child participation: a balance]. Brussel: Vlaamse Onderwijsraad. http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/rapport_kleuterparticipatie.pdf (accessed 2 April 2013).

 • Wells, Gordon. 2009. The meaning makers. Learning to talk and talking to learn. 2nd edn. Bristol, UK: Multilingual Matters.Google Scholar

 • Willemyns, Roland. 2003. Het verhaal van het Vlaams. De geschiedenis van het Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden [The story of Flemish. The history of Dutch in the Southern Low Countries]. Antwerpen: Standaard Uitgeverij.Google Scholar

About the article

Published Online: 2014-03-27

Published in Print: 2014-04-01


Citation Information: European Journal of Applied Linguistics, Volume 2, Issue 1, Pages 53–78, ISSN (Online) 2192-953X, ISSN (Print) 2192-9521, DOI: https://doi.org/10.1515/eujal-2014-0007.

Export Citation

© 2014 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston.Get Permission

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[2]
Pauline Louise Slot, Dorthe Bleses, Laura M. Justice, Justin Markussen-Brown, and Anders Højen
Early Education and Development, 2018, Page 1

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in