Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Geodesy and Cartography

The Journal of Committee on Geodesy of Polish Academy of Sciences

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
2300-2581
See all formats and pricing
More options …

Cartographic visualization of firehydrants accessibility for the purpose of decision making

Łukasz Wielebski
 • Corresponding author
 • Adam Mickiewicz University Poznan, Collegium Geographicum, Department of Cartography and Geomatics, 27 Dziegielowa St., 61-680 Poznan, Poland
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Beata Medyńska-Gulij
 • Corresponding author
 • Adam Mickiewicz University Poznan, Collegium Geographicum, Department of Cartography and Geomatics, 27 Dziegielowa St., 61-680 Poznan, Poland
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2013-12-31 | DOI: https://doi.org/10.2478/geocart-2013-0011

Abstract

The aim of this study is to present an exemplary cartographic visualization of fire hydrants data consisting of a set of thematic maps containing various information related to the location of hydrants, buildings and driveways in geographic space, and relationships existing between them. Identification of these relationships requires spatial analysis, and illustrating them requires the use of appropriate cartographic presentation methods. The study was conducted on a part of the city of Poznan using data on hydrants’ location and type collected and provided by the Fire Department. Geometric data, obtained using geoprocessing algorithms, were assigned appropriate symbols, which lets differentiate them qualitatively and quantitatively. An emphasis is placed on the use of adequate visual variables and on the cartographic communication efficiency. The result of the study is a cartographic visualization in the form of series of thematic maps arranged in a logical sequence, and providing information about the secured area. The thematic layers presenting the same area were arranged in different arrangements with maintenance of the reference layers, ensuring the ease of correlation. Such a cartographic visualization provides knowledge about the spatial distribution and diversity of objects and the relationships between them. It may be an important source of knowledge both at the identification stage and at the operational stage when conducting a firefighting action.

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu stało się zaprezentowanie przykładowej wizualizacji kartograficznej dla danych dotyczących hydrantów ulicznych, złożonej z szeregu map tematycznych przybliżających różne informacje związane z lokalizacją w przestrzeni geograficznej hydrantów, budynków i dróg dojazdowych oraz tworzonymi przez nie relacjami. Zidentyfikowanie tych zależności wymaga przeprowadzenia analiz przestrzennych, a ich zobrazowanie zastosowania odpowiednich metod prezentacji kartograficznej. Badania przeprowadzono na przykładzie fragmentu miasta Poznania wykorzystując dane o lokalizacji i typie hydrantów zebrane i udostępnione przez straż pożarną. Danym geometrycznym uzyskanym dzięki zastosowaniu algorytmów przetwarzania nadano odpowiednią symbolikę, pozwalającą na zróżnicowanie ich w sposób jakościowy i ilościowy. Szczególny nacisk położono na zastosowanie adekwatnych zmiennych wizualnych i efektywność przekazu kartograficznego.

Wynik badań stanowi wizualizacja kartograficzna w postaci szeregu map tematycznych ułożonych w pewien logiczny ciąg, dostarczająca informacji o obszarze chronionym. Warstwy tematyczne prezentujące ten sam obszar ułożono w różnych konfiguracjach z zachowaniem warstw referencyjnych zapewniających łatwość korelacji. Tak przygotowana wizualizacja kartograficzna dostarcza wiedzę o przestrzennym rozmieszczeniu i zróżnicowaniu obiektów oraz zachodzących między nimi zależnościach. Może ona stanowić ważne źródło wiedzy zarówno na etapie rozpoznawczym jak i operacyjnym dotyczącym prowadzenia akcji gaśniczych.

Keywords : cartographic visualization; decision support; hydrants; thematic maps

 • Bielecka, E. (2006). Systemy Informacji Geograficznej. Teoria i Zastosowania. [Geographic Information Systems. Theory and application]. Warszawa: Wyd. PJWSTK.Google Scholar

 • Bielecka, E. (2008). Podstawy teoretyczne relacji przestrzennych i czasoprzestrzennych. [Theoretical backgrounds of spatial and spatiotemporal relationships.] In: Spallek, W.A. and Żyszkowska, W. (eds) Main Problems of Contemporary Catography - Spatial Analyses in Cartography, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Kartografii.Google Scholar

 • DiBase, D. (1990). Visualization in earth sciences. Earth & Mineral Science 59, 13-18.Google Scholar

 • Kraak, M.J. & Ormeling, F. (2009). Cartography: Visualization of Geospatial Data. 3rd Edn, New York: Prentice Hall.Google Scholar

 • Ławniczak, R. &Kubiak, J. (2013). Implementation of the 1:10 000 Scale for Visualisation of Environmental Changes. The Cartographic Journal 50 (1), 82-90.Web of ScienceGoogle Scholar

 • Maciak, T. & Kreński, K. (2005). System Informacji geograficznej w straży pożarnej. Dobór atrybutów bazy przeciwpożarowej budynków systemu informacji przestrzennej służb ratowniczych. [Geographic Information Systems in fire and rescue service. The subject selection of attributes for the fire protection database with respect to buildings]. (In Polish) Zeszyty Naukowe SGSP 3259-72.Google Scholar

 • Medyńska-Gulij, B. (2011). Kartografia i geowizualizacja [Cartography and geovisualization]. Warszawa: PWN.Google Scholar

 • Ratajski, L. (1973). Metodologia kartografii społeczno-ekonomicznej [Methodology of socio-economic cartography]. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera.Google Scholar

 • Robinson, A.H., Sales, R.D. & Morrison, J.L. (1988), Elements of cartography. (Polish edition), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Web of ScienceGoogle Scholar

 • Slocum, T.A., McMaster, R.B., Kessler, F.C. & Howard, H.H. (2009). Thematic Cartography and Geovisualization. 3rd Edn, Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall. Google Scholar

 • The ordinance of the Minister of Interior and Administration of 24 July 2009 on the fire water supply and fire Road (in Polish). (http://isap.sejm.gov.pl - Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).Google Scholar

 • Witt, W. (1967). Thematische Kartographie; Methoden und Probleme, Tendenzen und Aufgaben. Hannover: Jänecke.Google Scholar

 • Żyszkowska, W. (2008). Analizy przestrzenne w kartografii [Spatial analyses in cartography. In: Spallek, W.A. and Żyszkowska, W. (eds) Main Problems of Contemporary Catography - Spatial Analyses in Cartography, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Kartografii.Google Scholar

 • Żyszkowska, W., Spallek, W. & Borowicz, D. (2012). Kartografia tematyczna [Thematic Cartography. Warszawa: PWNGoogle Scholar

About the article

Published Online: 2013-12-31

Published in Print: 2013-12-01


Citation Information: Geodesy and Cartography, Volume 62, Issue 2, Pages 183–198, ISSN (Print) 2080-6736, DOI: https://doi.org/10.2478/geocart-2013-0011.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in