Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
In This Section

Geodesy and Cartography

The Journal of Committee on Geodesy of Polish Academy of Sciences

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
2300-2581
See all formats and pricing
In This Section

Cartographic sign as a core of multimedia map prepared by non-cartographers in free map services

Beata Medyńska-Gulij
 • Adam Mickiewicz University Poznan, Collegium Geographicum, Department of Cartography and Geomatics, 27 Dziegielowa St., 61-680 Poznan, Poland
 • Email:
Published Online: 2014-06-13 | DOI: https://doi.org/10.2478/geocart-2014-0004

Abstract

The fundamental importance of cartographic signs in traditional maps is unquestionable, although in the case of multimedia maps their key function is not so obvious. Our aim was to search the problem of cartographic signs as a core of multimedia maps prepared by non-cartographer in on-line Map Services. First, preestablished rules for multimedia map designers were prepared emphasizing the key role of the cartographic signs and habits of Web-users. The comparison of projects completed by a group of designers led us to the general conclusion that a cartographic sign should determine the design of a multimedia map in on-line Map Services. Despite the selection of five different map topics, one may list the general characteristics of the maps with a cartographic sign in the core.

Streszczenie

Fundamentalne znaczenie znaków kartograficznych na tradycyjnej mapie nie budzi wątpliwości, jednak w przypadku multimedialnej mapy ich kluczowa funkcja nie jest już tak oczywista. W tych badaniach podjęto problem znaczenia znaku kartograficznego jako spoiwa mapy multimedialnej opracowanej przez nie-kartografa w darmowych serwisach mapowych. Zadaniem dla projektujących mapy stało się opracowanie mapy multimedialnej według ustalonych wstępnie zasad, w której kluczową rolę odgrywały znaki kartograficzne oraz przyzwyczajenia użytkowników Internetu. Porównanie wypełnionych arkuszy zadań przez uczestników badań skłania do wyciągnięcia generalnego wniosku, że znak kartograficzny powinien determinować projektowanie multimedialnej mapy w serwisach mapowych on-line. Pomimo opracowania pięciu różnych tematów map, można wymienić ogólne charakterystyki map, w których znak kartograficzny jest spoiwem.

Keywords: cartographic sign; non-cartographer; legend on web-map; multimedia map; Map Services

References

 • Brewer, C. (2005) Designed Maps: A Sourcebook for GIS Users, Redlands, CA: ESRI Press.

 • Dent, B.D. (1999) Cartography: Thematic Map Design, 7. ed. Boston: McGraw-Hill.

 • Halik, H. (2012) The analysis of visual variables for use in the cartographic design of point symbols for mobile Augmented Reality applications, Geodesy and Cartography, 61(1), 19-30, DOI: 10.2478/ v10277-012-0019-4, [Crossref]

 • Kowalski, P. (2012) Mapa jako praktyczny interfejs serwisu internetowego [A map as a practical user interface of website], Archiwum Fotogrametrii, Kartografi i i Teledetekcji, Vol. 23, 159-168

 • Krygier, J. & Wood D. (2011) Making Maps: A Visual Guide to Map Design for Gis, 2. ed, Guilford Press.

 • Medynska-Gulij, B. (2012) Kartografi a i geowizualizacja, Warszawa: PWN Warszawa.

 • Medynska-Gulij, B. (2012) Pragmatische Kartographie in Google Maps API. Pragmatical Cartography in Google Maps API, Kartographische Nachrichten, 5, 250-255.

 • Peterson, G. (2009) GIS Cartography: A Guide to Effective Map Design, CRC Press.

 • Peterson, M.P. (2012) Online Mapping with APIs. In: Peterson, M.P. (ed.): Online Maps with APIs and WebServices. Berlin, Heidelberg, Springer. 3-12.

 • Robinson, A. H., Morrison J. L., Muehrcke P. C., Kimerling A. J. & Guptill, S. C. (1995) Elements of Cartography, 7. ed, New York: Wiley.

 • Slocum, T.A., McMaster R.B., Kessler F.C. & Howard H.H. (2009) Thematic Cartography and Geographic Visualization, 3. ed, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River.

 • Documentation: Google Maps JavaScript API v3 - (2014) www:developers.google.com/maps/ documentation/javascript/basics

About the article

Received: 2013-03-24

Accepted: 2014-03-22

Published Online: 2014-06-13

Published in Print: 2014-06-01Citation Information: Geodesy and Cartography, ISSN (Online) 2300-2581, ISSN (Print) 2080-6736, DOI: https://doi.org/10.2478/geocart-2014-0004. Export Citation

© by Beata Medyńska-Gulij. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. (CC BY-NC-ND 3.0)

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in