Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Geodesy and Cartography

The Journal of Committee on Geodesy of Polish Academy of Sciences

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
2300-2581
See all formats and pricing
More options …

Semiotic evaluation of Lithuania military air navigation charts

Donatas Ovodas / Algimantas Česnulevičius
Published Online: 2014-06-13 | DOI: https://doi.org/10.2478/geocart-2014-0007

Abstract

Research of semiotic aspects Lithuanian military air navigation charts was based on the semantic, graphic and information load analysis. The aim of semantic analysis was to determine how the conventional cartographical symbols, used in air navigation charts, correspond with carto-linguistic and carto-semiotic requirements. The analysis of all the markings was performed complex and collected by questionnaire were interviewed various respondents: pilots, cartographers and other chart users.

The researches seek two aims: evaluate information and graphical load of military air navigation charts. Information load evaluated to calculate all objects and phenomenon, which was in 25 cm² of map. Charts analysis showed that in low flight charts (LFC) average information load are 4 - 5 times richer than in the operational maps. Map signs optimization on LFC has to be managed very carefully, choosing signs that can reduce the load of information and helps for the information transfer process. Graphical load of maps evaluated of aeronautical maps is not great (5 - 12%) and does not require reduction the information load and generalization of charts. Air navigation charts analysis pointed that not all air navigation sings correspond carto-semiotic requirements and must be improved. The authors suggested some new sings for military air navigation chart, which are simpler, equivalent to human psychophysical perception criteria, creates faster communication and less load on the chart.

Streszczenie

Badania semiotycznych aspektów litewskich wojskowych map żeglugi powietrznej bazowały na semantycznej, graficznej i informacyjnej analizie treści tych map. Celem analizy semantycznej było określenie na ile tradycyjne symbole kartograficzne stosowane na mapach nawigacji lotniczej są zgodne z wymogami języka kartograficznego oraz zasadami stosowania znaków kartograficznych. Powyższe analizy przeprowadzono w sposób kompleksowy, informacje zebrano za pomocą ankiet, przeprowadzając wywiady w różnych środowiskach, w tym m. in. wśród pilotów, kartografów oraz innych użytkowników map.

Prowadzone badania miały dwa podstawowe cele: ocena informacyjnego oraz graficznego wypełnienia treścią wojskowych map żeglugi powietrznej. Wypełnienie mapy informacjami oceniono zliczając wszystkie obiekty i zjawiska znajdujące się na obszarze 25 cm² mapy. Analiza ta wykazała, że mapy dla lotów na niskich pułapach (LFC) posiada ją średnio 4-5 razy większy zasób informacji niż mapy operacyjne. Zatem dobór znaków na mapie LFC powinien być wykonywany bardzo starannie, poprzez wybór takich znaków, które mogą zmniejszyć nasycenie mapy informacjami jednocześnie ułatwiając proces ich przekazywania. Nasycenie graficzne ocenianych map lotniczych nie jest zbyt duże (5-12%) i nie wymaga ograniczenia ilości przedstawianych informacji ani generalizacji.

Analiza map żeglugi powietrznej wykazała, że nie wszystkie znaki występujące na tego rodzaju mapach spełniają wymagania dotyczące stosowania znaków kartograficznych i powinny być one udoskonalone. Autorzy zaproponowali kilka nowych znaków dla wojskowych map żeglugi powietrznej - są one prostsze, odpowiadają psychofizycznym możliwościom percepcyjnym człowieka, sprzyjają szybszej komunikacji oraz zmniejszają nasycenie informacyjne map.

Keywords: cartographic methodology; aviation cartography; aero navigation charts; low flying charts; aero navigation signs; semiotic of aero navigation signs

References

 • Dumbliauskienė, M. (2002). Fundaments of Cartographic Comunacation. Vilnius: Vilnius University Press (in Lithuanian).Google Scholar

 • Dumbliauskienė, M. & Bautrėnas A. (2005). Colour perception and recovery study in cartographic design. Geografi ja 41(2): 42-50 (in Lithuanian).Google Scholar

 • Dumbliauskienė M., Ročiūtė I. (2009). Semiotic aspects of signs system in economical maps of school atlases. Geodesy and Cartography. 35 (4): 144-151.Google Scholar

 • Ratajski L. (1973) The research structure of theoretical cartography. International Yearbook of Cartography, Vol. XIII, p. 219 -224.L.Google Scholar

 • Ratajski L. (1989). Metodyka kartografi i społeczno-gospodarczej. Warszawa. PPWK.Google Scholar

 • Sobczyński, E., Pietruszka J. (2004). Mapy lotnicze (przewodnik). Warzsawa: Ministerstwo Obrony Narodowej, Sztab Generalny Wojska Polskiego.Google Scholar

 • Sobczyński, E., Pietruszka J. (2002). Wojskowe mapy lotnicze (przewodnik). Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej, Sztab Generalny Wojska Polskiego.Google Scholar

 • Sobczyński, E., Tomaszewski Z., Sielecki J., (2000). Polskie wojskowe mapy w standardach NATO (przewodnik). Warsawa: Ministerstwo Obrony Narodowej, Sztab Generalny Wojska Polskiego. 1518/2000. 137 p.Google Scholar

 • STANAG. (1989). 2215 IGEO. Evaluation of land maps, aeronautical charts and digital topographic data. http://www.spatial-accuracy.org/system/files/Afonso2006accuracy.pdf Google Scholar

 • STANAG. (1993). 3408 IGEO. Position reference system for aeronautical charts.Google Scholar

 • STANAG. (1972). 3409. MC. Projection for aeronautical charts.Google Scholar

 • STANAG (1989). 3412 IGEO. Aeronautical information on aeronautical charts.Google Scholar

 • STANAG. (1989). 3591 IGEO. Criteria for maximum elevation fi gure for aeronautical charts.Google Scholar

 • STANAG. (1979). 3600 IGEO. Topographic Land Maps, Aeronautical Charts 1:250 000 for Joint Operations.Google Scholar

 • STANAG. (1987). 3676 IGEO. Marginal information on land maps, aeronautical charts and photomaps.Google Scholar

 • STANAG. (1986). 3677 IGEO. Standard scales for land maps and aeronautical charts.Google Scholar

 • STANAG. (1998). 7164 IGEO. Special Aeronautical Charts. Google Scholar

About the article

Received: 2013-10-25

Accepted: 2014-01-07

Published Online: 2014-06-13

Published in Print: 2014-06-01


Citation Information: Geodesy and Cartography, Volume 63, Issue 1, Pages 89–100, ISSN (Online) 2300-2581, ISSN (Print) 2080-6736, DOI: https://doi.org/10.2478/geocart-2014-0007.

Export Citation

© by Donatas Ovodas. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in