Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Human Affairs

Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly

Editor-in-Chief: Višnovský, Emil

Ed. by Bianchi, Gabriel / Hrubec, Marek / Tartaglia, James


CiteScore 2018: 0.26

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.288
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.221

Online
ISSN
1337-401X
See all formats and pricing
More options …
Volume 29, Issue 2

Issues

Roots of the Czechoslovak skinheads: Development, trends and politics

Josef Smolík
 • Faculty of Regional Development and International Studies, Mendel University in Brno třída Generála Píky 2005/7, 613 00 Brno - Černá Pole, Czech Republic
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Petr Novák
 • Faculty of Regional Development and International Studies, Mendel University in Brno třída Generála Píky 2005/7, 613 00 Brno - Černá Pole, Czech Republic
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2019-05-10 | DOI: https://doi.org/10.1515/humaff-2019-0013

Abstract

This article focuses on the roots and ideological sources of the Czechoslovak skinheads. It describes the development of this subculture from the 1980s until the end of the joint Czechoslovak state. It looks at the history of this subculture together with its development trends in the 1990s. The relationship between the skinheads and politics clearly belongs in this account as it was the source of the distinctions between the various groups in the subculture. The themes that were typical of the skinhead subculture are introduced together with an exploration of how they later transformed in line with the political requirements of this part of the youth subculture. This subsequently led to support for nationalist political parties. The article is of a descriptive and analytical nature, and is an attempt to grasp the key processes taking place among the adolescents who identified with the skinhead subculture. Contemporary magazines are the basis of an analysis of the key themes in skinhead subculture in the early 1990s.

Key words: skinheads; political attitudes; politics, racism; violence

References

 • Bastl, M. (2001). S.H.A.R.P. Skinheadi proti rasovým předsudkům [Skinheads against racial prejudices]. Středoevropské politické studie 3(3). https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3868

 • Bastl, M., Mareš, M., Smolík, J., & Vejvodová, P. (2011). Krajní pravice a krajní levice v ČR [The far right and the far left in the Czech Republic]. Prague: Grada.Google Scholar

 • Bihariová, I. (2011). Vývoj pravicového extrémizmu na Slovensku v rokoch 1989-2011 Bratislava: Ľudia proti rasizmu.Google Scholar

 • Botsch, G. (2012). From skinhead-subculture to radical right movement: The development of a ‘National Opposition’ in East Germany. Contemporary European History 21(4), 553-573.CrossrefGoogle Scholar

 • Braunová, D. (2014). David Matásek: Spravedlivý svět začíná na vlastním dvorku [A just world begins in one’s own backyard]. Magazín Práva November 15, 2014, 4-8.

 • Černý, P. (2005). Politický extremismus a právo [Political extremism and law]. Prague: Eurolex Bohemia.Google Scholar

 • Černý, P. (2008). Právní ochrana před extremismem [Legal protection against extremism]. Prague: C. H. Beck.Google Scholar

 • Charvát, J. (2007). Současný politický extremismus a radikalismu [Contemporary political extremism and radicalism]. Prague: Portál.Google Scholar

 • Chmelík, J. (2000). Symbolika extremistických hnutí [The symbolism of extremist movements. Prague: Armex.Google Scholar

 • Chmelík, J. (2001). Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty [Extremism and its legal and sociological aspects]. Prague: Linde.Google Scholar

 • Cotter, J. M. (1999). Sounds of hate: White power rock and roll and the neo-nazi skinhead subculture. Terrorism and Political Violence 11(2), 111-140.CrossrefGoogle Scholar

 • Danics, Š. (2002). Extremismus hrozba demokracie [The threat of extremism to democracy]. Prague: Police History.Google Scholar

 • Daniel, O. (2016). Násilím proti „novému biedermeieru“. Subkultury a většinová společnost pozdního státního socialismu a postsocialismu [Violence against the “New Biedermeier”. Subcultures and majority society of late state socialism and post-socialism]. Příbram: Pistorius & Olšanská.Google Scholar

 • Gilbert, P. (2007). Clash: smrt nebo sláva [Clash: death or glory]. Prague: Volvox Globator.Google Scholar

 • Glasper, I. (2010). Burning Britain: historie punku ve Velké Británii 1980-1984 [Burning Britain: The history of punk in the UK 1980-1984]. Prague: Volvox Globator.Google Scholar

 • Gřivna, T., Schneinost, M., Zoubková, I. et al. (2014). Kriminologie [Criminology]. Prague: Wolters Kluwer.Google Scholar

 • Grün, A. (1997). Kříž: teologický a duchovní význam symbolu naděje [The Cross: The theological and spiritual meaning of the symbol of hope]. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.Google Scholar

 • Hamm, M. S. (1993). American skinheads: The criminology and control of hate crime Westport: Praeger.Google Scholar

 • Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace [Qualitative research: Basic methods and applications. Prague: Portál.Google Scholar

 • Holas, J. (2013). Politický radikalismus a mládež [Political radicalism and youth]. Prague: Institut pro kriminologii a sociální prevenci.Google Scholar

 • Konáš, J. (2005). Nanebevzetí Daniela Landy. Mladý svět 47(8), 16-19.Google Scholar

 • Kromschröder, G. (1986). Holohlavci, to jou, pane, chlapci…[Skinheads, they, sir, are boys]. 100+1 zahraniční zajímavost 32(18), 9-12.Google Scholar

 • Kubátová, H. (2010). Sociologie životního způsobu [Sociology of lifestyle]. Prague: Grada Publishing.Google Scholar

 • Kupka, P., Laryš, M., & Smolík, J. (2009). Krajní pravice ve vybraných zemích střední a východní Evropy: Slovensko, Polsko, Ukrajina, Bělorusko, Rusko [The far right in selected countries of central and eastern Europe: Slovakia, Poland, Ukraine, Belarus, Russia] Brno: Masarykova univerzita.Google Scholar

 • Mareš, M. (2003). Pravicový extremismus a radikalismus v ČR [Right-wing extremism and radicalism in the Czech Republic]. Brno: Barrister & Principal.Google Scholar

 • Mareš, M. (2008). Pravicový extremismus v České republice [Right-wing extremism in the Czech Republic]. CevroRevue. Časopis pro příznivce pravicové politiky 10(10), 5.Google Scholar

 • Mareš, M. (2018). Vybrané problémy soudobých extremistických shromáždění v ČR [Selected problems of contemporary extremist assemblies in the Czech Republic]. In Social Care Department, Magistrate of the City of Brno. Kriminalita, prevence kriminality a společnost (pp. 65-75). Brno: Magistrate of the City of Brno.Google Scholar

 • Mareš, M., & Smolík, J. (2012). White power music and interconnected issues in the Czech Republic, 1999-2011. In A. Shekhovtsov & P. Jackson (Eds.), White power music. scenes of extreme-right resistance (pp. 71-83). Ilford, Northampton: University of Northampton.Google Scholar

 • Mareš, M., & Výborný, Š. (2013). Militantní demokracie ve střední Evropě [Militant democracy in central Europe]. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.Google Scholar

 • Mareš, R. (1997). Skinheads: subkultura zničená ideologií [Skinheads: A subculture destroyed by ideology]. Nová přítomnost 3(4), 2-6.Google Scholar

 • Marshall, G. (1994). Spirit of ‘69: A skinhead bible Dunoon: George Marshall.Google Scholar

 • Mazel, M. (1998). Oponenti systému. Přehled radikálních a extremistických organizací v České republice. In P. Fiala (Ed.), Politický extremismus a radikalismus v České republice. [System Opponents. Overview of radical and extremist organizations in the Czech Republic. Political extremism and radicalism in the Czech Republic (pp. 117-277)]. Brno: Masaryk University.Google Scholar

 • Mikulčíková, A. (2010). Pravicový extrémizmus v Spolkovej republike Nemecko: príčiny, podoby, prejavy [Right-wing extremism in Germany]. Banská Bystrica: UMB.Google Scholar

 • Milo, D. (2004). Rasistický extrémizmus v Slovenskej republike [Racism and extremism in the Slovak Republic]. Bratislava: Ľudia proti rasizmu.Google Scholar

 • Munková, E. (2008). Čeští neonacisté se učí užívat zákon. Přítomnost. [Czech neo-nazis learn to use the law. Presence]. Politický a kulturní čtvrtletník, Spring 2008, 20-23.

 • Navrátil, M., Čermák, I., & Horoščák, M. (2000). Životní styl brněnských skinheads: Metoda focus group. In I. Čermák & M. Miovský, (Eds.), Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí (pp. 72-87) [Lifestyle of skinheads in Brno: Focus group method. In I. Čermák & M. Miovský (Eds.), Qualitative research in human science on the threshold of the third millennium (pp. 72-87)]. Boskovice: Nakladatelství Albert.Google Scholar

 • Peknušiaková, E. (2014). Popkultúra v slovenskom mediálnom prostredí – mládežnické subkultúry 20. storočia a ich prienik do súčasnosti (prezentácia módnej vlny emo v slovenskom mediálnom prostredí). In M. Ballay, K. Gašová, K., & V. Kudláčová (Eds.), Minority v systéme kultúry. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie (pp. 297-307). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.Google Scholar

 • Polášková, A. (2001). Skinheadi, bonehedi a ti ostatní [Skinheads, boneheads, and the others]. Listy 31(4), 73-76.Google Scholar

 • Policejní prezidium ČR. (1993). Charakteristika extremistů a extremistických skupin [Police Presidium of the Czech Republic. Characteristics of extremists and extremist groups]. Prague: Criminal Police Headquarters.Google Scholar

 • Rataj, J. (2001). Je pořád hezká, ta naše písnička česká? Ze skinheadské politické voničky [Is our Czech song still beautiful? From a skinhead political outfit]. Listy 31(1), 11-16.Google Scholar

 • Ridgers, D. (2014). Skinheads 1979-1984. London: Omnibus.Google Scholar

 • Ridgeway, J. (1990). Blood in the face: The Ku Klux Klan, Aryan Nations, Nazi Skinheads, and the Rise of a New White Culture New York: Thunders’s Mouth Press.Google Scholar

 • Sak, P., & Kolesárová, K. (2004). Mládež na křižovatce: sociologická analýza postavení mládeže ve společnosti a její úlohy v procesech evropeizace a informatizace [Youth at the crossroads: Sociological analysis of the status of youth in society and its role in Europeanization and informatisation processes]. Prague: Svoboda Servis.Google Scholar

 • Sarabia, D., & Shriver, T. E. (2004). Maintaining collective identity in a hostile environment: Confronting negative public perception and factional divisions within the skinhead subculture. Sociological Spectrum 24(3), 267-294.CrossrefGoogle Scholar

 • Smolík, J. (2006). Extremismus subkultur mládeže? [Extremism of youth subcultures]? Rexter 5 (1)]. http://www.rexter.cz/extremismus-subkultur-mladeze/2006/05/01/

 • Smolík, J. (2013a). Krajněpravicové politické strany v zemích V4: historie a současnost [Right-wing political parties in V4 countries: history and present]. Sociológia - Slovak Sociological Review 45(4), 385-410.Google Scholar

 • Smolík, J. (2013b). Subkultura skinheads v České republice. In G. Lubelcová & R. Džambazovič (Eds.), Sociálna patológia optikou sociologického skúmania [Skinhead subculture in the Czech Republic. In G. Lubelcová & R. Džambazovič (Eds.), Social Pathology in view of sociological research] (pp. 360-371). Bratislava: Stimul.Google Scholar

 • Smolík, J. (2016). Kde ti všichni skíni jsou? Obsahová analýza Zpráv o problematice extremismu na území ČR v letech 1997–2013 [Where are all the skins? Content analysis of reports on the issue of extremism in the Czech Republic in 1997–2013]. Kontakt 18(2), 127-133.Google Scholar

 • Smolík, J. (2017). Subkultury mládeže: sociologické, psychologické a pedagogické aspekty. [Youth subcultures: Sociological, psychological and pedagogical aspects]. Brno: Mendel University.Google Scholar

 • Sobotková Nielsen, V. et al. (2014). Rizikové a antisociální chování v adolescence [Risk and antisocial behavior in adolescence]. Prague: Grada Publishing.Google Scholar

 • Šrámek, Ľ. (2013). Postoj mládeže k prejavom extrémizmu. In R. Štefančík et al. Pravicový extrémizmus a mládež na Slovensku (pp. 192-211). Brno: Tribun EU.Google Scholar

 • Tomek, V., & Sláčálek, O. (2006). Anarchismus: svoboda proti moci [Anarchism: freedom against power]. Prague: Vyšehrad.Google Scholar

 • Vaněk, M. (2010). Byl to jenom rock´n´roll? Hudební alternative v komunistickém Československu 1956-1989 [Was it just rock´n´roll? Musical alternative in communist Czechoslovakia 1956-1989]. Prague: Academia.Google Scholar

 • Vávra, F. (2017). Těžký boty to vyřešej hned. Skinheads v Praze na konci 80. let a začátku 90. let [Heavy boots, solve it now. Skinheads in Prague in the late 1980s and early 1990s]. Prague: FIVA.Google Scholar

 • Vegrichtová, B. (2017). Gangy: vězeňské, pouliční a motorkářské [Gangs: Prison, street and biker]. Prague: Grada Publishing.Google Scholar

 • Vegrichtová, B. (2018). Symbolika kriminálníh tetování (2nd ed.). [Symbolism of criminal tattoos]. Plzeň: Aleš Čeněk.Google Scholar

 • Wood, R. T. (1999). The indigenous, nonracist origins of the American skinhead subculture. Youth and Society 31(2), 131-151.CrossrefGoogle Scholar

 • Worley, M. (2013). Oi! Oi! Oi!: Class, locality, and British punk. Twentieth Century British History 26(1), 1-31.Google Scholar

 • Youngová, C. (2017). Módní kmeny. Styl subkultur [Fashion tribes. Subculture style]. Prague: Slovart.Google Scholar

Material

About the article

Published Online: 2019-05-10

Published in Print: 2019-04-25


Citation Information: Human Affairs, Volume 29, Issue 2, Pages 157–173, ISSN (Online) 1337-401X, ISSN (Print) 1210-3055, DOI: https://doi.org/10.1515/humaff-2019-0013.

Export Citation

© 2019 Institute for Research in Social Communication, Slovak Academy of Sciences.Get Permission

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in