Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Information Technology and Management Science

The Journal of Riga Technical University

1 Issue per year

Open Access
Online
ISSN
2255-9094
See all formats and pricing
More options …

Ontology Building Using Data Mining Techniques

Daiga Dumpe / Irina Arhipova
Published Online: 2013-01-31 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10313-012-0012-9

Abstract

The e-government has an important role to play now and in the future. To compare the readiness of Latvian electronic government in past and present, the Latvian e-government readiness will be evaluated, i.e., the e-government development index changes will be analysed in the period 2008- 2012, as well as main factors influencing this index will be discussed to assess the e-government readiness in future.

Pētījumā analizēta e-pārvaldes gatavība ieviešanai Latvijā. Papildus analizētas e-pārvaldes attīstības indeksa izmaiņas un novērtēta e-pārvaldes gatavība nākotnē. Kopš 2002.gada Latvijas Ministru kabinets ir apstiprinājis e-pārvaldes koncepcijas ieviešanu, un e-pārvalde ir kļuvusi par svarīgu sabiedrības sastāvdaļu. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) loma pēc 2010.gada ir saistīta ar uzlabotu dzīves kvalitāti, nodrošinot elektronisku piekļuvi pakalpojumiem un IKT prasmju apguvi, liekot akcentus uz cilvēku orientētu sabiedrisko pakalpojumu vajadzībām. Latvija pēdējos gados ir parādījusi ievērojamu progresu valsts pakalpojumu elektronizācijā. Eiropas Savienībā (ES) ir noteikti pamata e-pakalpojumi valsts un pašvaldību iestādēm, no kuriem Latvijas iedzīvotājiem tagad ir pieejami aptuveni 90%, un darba devējiem - 100%. Šis rādītājs ir lielāks nekā vidēji Eiropas Savienībā. Analizējot e-pārvaldes attīstības indeksu (EGDI) un tā ietekmējošos faktorus Latvijā, ir skaidrs, ka EGDI ir tendences pieaugt, kas liecina, ka ir vērojams progress e-pārvaldes jomā. Pētot visas trīs EGDI komponentes, ir skaidri redzams, ka 2010. gadā ir bijis straujš kritums visām komponentēm, bet 2012. gadā bija ievērojams pieaugums. Analizējot secināts, ka Latvijas IKT rādītāji ir auguši kopš 2005. gada. Tomēr daudzi IKT rādītāji joprojām ir zem ES vidējiem rādītājiem. Līdz ar to būtu nepieciešams turpināt pašreizējo darbību, kā arī jaunas aktivitātes, lai sasniegtu vidējo ES līmeni IKT jomā. Lai efektīvi palielinātu e-pakalpojumu izmantošanu Latvijā, jo īpaši saistībā ar ilgtspējīgu attīstību, nepieciešams ieviest efektīvāku politiku un stratēģijas, lai palielinātu informētību un reklāmas aktivitātes, koncentrējoties uz lietotāju vajadzībām. Būtu nepieciešams izpētīt un izmantot potenciālos sociālos medijus, lai nodrošinātu papildus e-pakalpojumu izmantošanu.

В исследовании проведен анализ готовности э-управления в Латвии. Дополнительно проанализированы изменения индекса развития э-управления и оценена степень готовности э-управления в будущем. С тех пор, как в 2002 году Кабинет министров Латвии утвердил концепцию внедрения э- управления, оно стало важной частью общественного развития. Роль информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) после 2010 года связана с улучшением качества жизни, обеспечивая электронный доступ к услугам и освоение навыков ИКТ, делая акцент на необходимости социально-ориентированных общественных услуг. Латвия в последние годы показала значительный прогресс в области электронизации общественных услуг. В Европейском Союзе (ЕС) определены необходимые электронные услуги в государственных учреждениях и органах самоуправления, из которых жителям Латвии в настоящее время доступны примерно 90% и работодателям - 100%. Этот показатель выше, чем в среднем в Европейском Союзе. Анализируя индекс развития э-управления (EGDI) и влияющие на него факторы на примере Латвии, становится ясно, что EGDI тенденция роста указывает на существенный прогресс в области э-управления. В результате исследования всех трех компонент EGDI сделан вывод, что в 2010 году был резкий спад всех компонент, но в 2012 году произошел значительный их рост. В результате анализа сделано заключение, что показатели ИКТ Латвии увеличивались с 2005 года. Однако многие показатели ИКТ по-прежнему ниже средних показателей ЕС. Таким образом, необходимо будет продолжать существующую политику, а также новые виды деятельности в целях достижения среднего уровня показателей ЕС в области ИКТ. В контексте устойчивого развития Латвии для повышения эффективности использования электронных услуг необходимо внедрить эффективную политику и стратегию по обеспечению информированности населения, ориентируясь на потребности пользователей. Необходимо исследовать возможности использования потенциала социальных медиа для предоставления дополнительных электронных услуг.

Keywords : e-government; e-governance; e-government readiness; information and communication technologies; ereadiness

  • [1] Asbjorn F., Krogstie J., Risan L. and Moser I., User Involvement in EGovernment Development Projects, Electronic Government: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications Volume II, 2008, pp. 734-750.Google Scholar

  • [2] Dumpe D. and Arhipova I., Analysis of Latvian e-government effectiveness, The "Information Technology and Management Science" volume of the International Scientific Journal of Riga Technical University, 2010, pp. 55-59.Google Scholar

  • [3] Department of Economic and Social Affairs, United Nations EGovernment Survey 2012, E-Government for the People, United Nations publication, United Nations, New York, 2012, p.160.Google Scholar

  • [4] European Commission, The European eGovernment Action Plan 2011-2015, Harnessing ICT to promote smart, sustainable & innovative Government, 2010, p. 19.Google Scholar

  • [5] Lorincz B., Tinholt D. and Colclough G., Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action, 9th Benchmark Measurement, 2010, p. 272.Google Scholar

  • [6] Rahman H., E-Government Readiness: from the Design Table to the Grass Roots ICEGOV '07 Proceedings of the 1st International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, 2007, pp.225-232.Google Scholar

About the article

Daiga Dumpe

Daiga Dumpe received her Mg.sc.ing. degree in Information Technologies from the Latvia University of Agriculture in 2006. D. Dumpe is a Lecturer of Informatics and Technical Writing at the Department of System Control, Faculty of Information Technologies, Latvia University of Agriculture. The main research topics are related to electronic government, system analysis and risk management methods of e-government. Previous publications: Dumpe D. and Arhipova I., Analysis of Latvian e-Government Effectiveness, International Scientific Journal of Riga Technical University, volume "Information Technology and Management Science", 2010, P. 55-59; Dumpe D., E-Government Application Areas – Theory and Practice, Applied Information and Communication Technologies, Proceedings of the 4th International Scientific Conference, Latvia, Jelgava, 22–23 April, 2010, P. 250-255

Irina Arhipova

Irina Arhipova is a Professor of Econometrics at the Department of System Control of the Faculty of Information Technologies at the Latvia University of Agriculture. She received her Bachelor Degree in Mathematics from Moscow State University named after M. Lomonosov and defended her doctoral thesis at the Latvia University of Agriculture in 1994 and was awarded a Doctoral Degree in Engineering Sciences. She has been working at the Latvia University of Agriculture since 1985, first as an Engineer-Programmer, but later as an Assistant Professor, Head of the Research Department, Dean of the Faculty of Information Technologies (2002-2008) and a Full Professor since 2006. Dr. Arhipova is a member of the Latvian Scientific Qualification Commission and Strategic Commission of the Latvian Council of Science. She is an expert of the Latvian Council of Science in the field of Information Technology. Dr. Arhipova is a member of the Latvian Society of Econometrics, LLMZA (Latvian Academy of Agriculture and Forestry) Department of Agricultural Economics, the Latvian Information and Communications Technology Association (LIKTA) and other professional organizations. Her main research topics are related to economics statistics and its applications, system analysis and risk management methods of e-government and forest management planning process.


Published Online: 2013-01-31

Published in Print: 2012-12-01


Citation Information: Information Technology and Management Science, Volume 15, Issue 1, Pages 93–98, ISSN (Online) 2255-9094, ISSN (Print) 2255-9086, DOI: https://doi.org/10.2478/v10313-012-0012-9.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in