Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Information Technology and Management Science

The Journal of Riga Technical University

1 Issue per year

Open Access
Online
ISSN
2255-9094
See all formats and pricing
More options …

The Development of an Integrated Geosimulation Environment for Public Transit Analysis and Planning

Arnis Lektauers / Julija Petuhova / Artis Teilans / Arnis Kleins
Published Online: 2013-01-31 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10313-012-0026-3

Abstract

This paper describes an integrated software environment for multi-modal public transit simulation based on the principles of geosimulation that integrates the capabilities of multi-agent systems, GIS and interactive visualization. The goal of the presented research is to explore possibilities of population in one of Latvia’s planning regions, called Vidzeme, to access state/municipal and other services by using public transport. In order to achieve the defined goal, an integrated simulation environment for public transit analysis and planning is developed.

Rakstā ir piedāvāta autoru izstrādāta integrēta interaktīva programmatūras vide multimodālai sabiedriskā transporta imitācijas modelēšanai, balstoties uz ģeoimitācijas modelēšanas principiem, kas apvieno daudzaģentu sistēmu, ģeogrāfisko informācijas sistēmu un interaktīvas vizualizācijas iespējas. Sabiedriskā transporta imitācijas modelēšanas sistēmas izveides mērķis ir piedāvāt dinamiskas modelēšanas instrumentu transporta plānotājiem, ļaujot noskaidrot iedzīvotāju iespējas saņemt valsts/pašvaldību un citus pakalpojumus, izmantojot sabiedrisko transportu. Dotā mērķa sasniegšanai ir izstrādāta integrēta imitācijas modelēšanas vide, kas nodrošina sabiedriskā transporta maršrutu tīkla analīzes iespējas, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības, kā arī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju iespējas. Salīdzinot ar eksistējošiem transporta modelēšanas risinājumiem, aprakstītais programmlīdzeklis modelēšanas speciālistiem, plānotājiem un lēmumu pieņēmējiem nodrošina elastīgas, mērogojamas un paplašināmas reģionāla mēroga transporta modeļu veidošanas iespējas mijiedarbībā ar atvērtu sistēmas arhitektūru, datorresursu izmantošanas efektivitāti un daudzplatformu atbalstu. Imitācijas modelēšanas sistēma ir balstīta uz MATSim simulācijas bibliotēku, realizējot daudzaģentu balstītus transporta sistēmu mikrosimulācijas principus uz ģeogrāfiskās informācijas bāzes. Izstrādātā programmatūra ir praktiski aprobēta lielākajā Latvijas administratīvi teritoriālajā apgabalā - Vidzemes plānošanas reģionā, apliecinot tās lietderību un potenciālu sabiedriskā transporta plānošanas procesā.

В статье предлагается разработанная авторами интегрированная интерактивная программная среда для мультимодального имитационного моделирования общественного транспорта, основанная на принципах геоимитационного моделирования, которое объединяет возможности мультиагентных систем, географических информационных систем и интерактивную визуализацию. Целью разработки системы имитационного моделирования общественного транспорта является предложить инструмент динамического моделирования для планировщиков транспорта, разрешающий анализировать возможности жителей получить государственные/муниципальные и другие сервисы, используя общественный транспорт. Для достижения данной цели разработана интегрированная среда имитационного моделирования, которая обеспечивает возможности анализа маршрутной сети общественного транспорта с учетом потребностей населения, а также государственных поставщиков транспортных услуг. По сравнению с существующими решениями транспортного моделирования, предложенное программное средство обеспечивает для специалистов моделирования, планировщиков и лиц, принимающих решения, гибкие, масштабируемые и расширяемые возможности разработки транспортных моделей регионального уровня во взаимодействии с открытой архитектурой системы, эффективным использованием вычислительных ресурсов и мульти-платформенной поддержкой. Разработанная система имитационного моделирования базирована на библиотеке моделирования MATSim, реализуя принципы микро-имитационного моделирования транспортных систем на базе географической информации. Разработанное программное обеспечение практически апробировано в административно-территориальной единице Латвии - в Видземском регионе планирования, подтверждая свою полезность и потенциал в процесcе планирования общественного транспорта.

Keywords : geosimulation; public transit; multi-agent systems

 • [1] J. Ferber, Multi-Agent Systems: An Introduction to Distributed Artificial Intelligence. Addison-Wesley, 1999, p. 528.Google Scholar

 • [2] I. Benenson and P. M. Torrens, Geosimulation: Automata-Based Modeling of Urban Phenomena. West Sussex: John Wiley & Sons, 2004, p. 312.Google Scholar

 • [3] G. Laporte, J. A. Mesa, F. A. Ortega, and F. Perea, Planning Rapid Transit Networks, Socio-Economic Planning Sciences, vol. 45, no. 3, pp. 95-104, Sep. 2011.CrossrefGoogle Scholar

 • [4] T. Toledo, O. Cats, W. Burghout, and H. N. Koutsopoulos, Mesoscopic Simulation for Transit Operations, Transportation Research Part C: Emerging Technologies, vol. 18, no. 6, pp. 896-908, Dec. 2010.Web of ScienceGoogle Scholar

 • [5] C. E. Cortés, V. Burgos, and R. Fernández, Modelling passengers, buses and stops in traffic microsimulation: review and extensions, Journal of Advanced Transportation, vol. 44, no. 2, pp. 72-88, Apr. 2010.Web of ScienceGoogle Scholar

 • [6] MATSim: Multi-Agent Transport Simulation Toolkit. [Online]. Available: www.matsim.org. [Accessed: 17-Sep-2012].Google Scholar

 • [7] M. Behrisch, L. Bieker, J. Erdmann, and D. Krajzewicz, SUMO - Simulation of Urban MObility: An Overview, in SIMUL 2011, The Third International Conference on Advances in System Simulation, 2011, pp. 63-68.Google Scholar

 • [8] B. Chen, A Review of the Applications of Agent Technology in Traffic and Transportation Systems, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 11, pp. 485-497, 2010.Web of ScienceGoogle Scholar

 • [9] H. Xiao, R. Ambadipudi, J. Hourdakis, and P. Michalopoulos, Methodology for Selecting Microscopic Simulators: Comparative Evaluation of AIMSUN and VISSIM, 2005.Google Scholar

 • [10] M. Balmer, M. Rieser, K. Meister, D. Charypar, N. Lefebvre, and K. Nagel, MATSim-T: Architecture and Simulation Times, in Multi-Agent Systems for Traffic and Transportation Engineering, A. L. C. Bazzan and F. Klugl, Eds. Information Science Reference, 2009, pp. 57-78.Google Scholar

 • [11] M. Rieser, Adding Transit to an Agent-Based Transportation Simulation, PhD Thesis, Technische Universität Berlin, 2010.Google Scholar

 • [12] OGC, GeoTools - The Open Source Java GIS Toolkit. [Online]. Available: http://geotools.org. [Accessed: 17-Sep-2012].Google Scholar

 • [13] The Apache Software Foundation, Apache OpenJPA project. [Online]. Available: http://openjpa.apache.org. [Accessed: 17-Sep-2012].Google Scholar

 • [14] The Eclipse Foundation, Eclipse Rich Client Platform. [Online]. Available: http://www.eclipse.org. [Accessed: 17-Sep-2012].Google Scholar

 • [15] V. Guihaire and J.-K. Hao, Transit Network Design and Scheduling: A Global Review, Transportation Research Part A: Policy and Practice, vol. 42, no. 10, pp. 1251-1273, 2008.Google Scholar

 • [16] H. P. Benn, Bus Route Evaluation Standards. Washington D.C.: National Academic Press, 1995, p. 63.Google Scholar

 • [17] C. Curtis and S. Jan, Planning for Sustainable Accessibility: The Implementation Challenge, Transport Policy, vol. 15, no. 2, pp. 104-112, Mar. 2008.Web of ScienceGoogle Scholar

 • [18] J.-P. Rodrigue, C. Comtois, and B. Slack, The Geography of Transport Systems, 2nd ed. Abingdon, Oxon, New York: Routledge, 2009, p. 352.Web of ScienceGoogle Scholar

 • [19] MySociety, Travel-time Maps and their Uses. [Online]. Available: http://www.mysociety.org/2006/travel-time-maps.Google Scholar

About the article

Arnis Lektauers

Arnis Lektauers received the Dr.sc.ing. Degree (2008) in Information Technology from Riga Technical University (RTU), Riga, Latvia. His research interests include interactive hybrid modelling and simulation, and their application to complex system design, as well as industrial, economic, ecological and sustainable development problems. From 1996 to 2009, he worked for software development and technology companies in Latvia. Since 2001 Arnis Lektauers has served in various staff appointments at Riga Technical University including a Research Assistant, Lecturer, and currently, an Assistant Professor at the Department of Modelling and Simulation, the Faculty of Computer Science, RTU. He is the Secretary of Latvian Section for the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), and a member of Latvian Simulation Society, System Dynamics Society and European Social Simulation Association (ESSA).

Julija Petuhova

Julija Petuhova is a Doctor of Engineering, Lecturer of the Institute of Information Technology at Riga Technical University. Her research interests include simulation methodology of logistics systems, supply chain dynamics, practical applications of simulation modelling, training and education via simulation-based business games. She is a member of the Latvian Simulation Society and has a wide experience in performing research projects in the simulation area at a national level. She is a member of Latvian Simulation Society (LSS) since 2002 and a member of Technical Program Committee (TPC) of the International Conference on “Computer as a Tool (EUROCON)” (2007). She is the author of 20 scientific publications, including 1 book and 1 international journal.

Artis Teilans

Artis Teilans was born in Riga, Latvia and graduated from Riga Technical University, where he studied automatic and remote control and obtained his Doctoral Degree in 1999. He works in the software industry at Exigen Services Latvia. He is a Senior Researcher at Riga Technical University and a Professor at Rezekne University College, as well. His professional interests include techniques of system modelling and discrete-event simulation.

Arnis Kleins

Arnis Kleins was born in Riga, Latvia and graduated from Riga Technical University, where he studied information technology. He obtained his Master Degree in 1996. He works at Exigen Services in Riga. From 2010 he is a doctorsl student at Riga Technical University. His professional interests include methodology of system modelling and discrete-event simulation.


Published Online: 2013-01-31

Published in Print: 2012-12-01


Citation Information: Information Technology and Management Science, Volume 15, Issue 1, Pages 200–205, ISSN (Online) 2255-9094, ISSN (Print) 2255-9086, DOI: https://doi.org/10.2478/v10313-012-0026-3.

Export Citation

This content is open access.

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Jan Vuurstaek, Glenn Cich, Luk Knapen, Ansar-Ul-Haque Yasar, Tom Bellemans, and Davy Janssens
Procedia Computer Science, 2017, Volume 109, Page 50

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in