Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Journal of Apicultural Science

The Journal of Research Institute of Horticulture and Apicultural Research Association

2 Issues per year


IMPACT FACTOR 2016: 0.722
5-year IMPACT FACTOR: 0.944

CiteScore 2016: 0.84

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.414
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.616

Open Access
Online
ISSN
2299-4831
See all formats and pricing
More options …

Characteristics of Polish Unifloral Honeys IV. Honeydew Honey, Mainly Abies Alba L.

Helena Rybak-Chmielewska
 • Corresponding author
 • Research Institute of Horticulture, Apiculture Division, Department of Bee Products, Kazimierska 2, 24-100 Puławy, Poland
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Teresa Szczęsna
 • Research Institute of Horticulture, Apiculture Division, Department of Bee Products, Kazimierska 2, 24-100 Puławy, Poland
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Ewa Waś
 • Research Institute of Horticulture, Apiculture Division, Department of Bee Products, Kazimierska 2, 24-100 Puławy, Poland
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Katarzyna Jaśkiewicz
 • Research Institute of Horticulture, Apiculture Division, Department of Bee Products, Kazimierska 2, 24-100 Puławy, Poland
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Dariusz Teper
 • Research Institute of Horticulture, Apiculture Division, Department of Bee Products, Kazimierska 2, 24-100 Puławy, Poland
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2013-06-05 | DOI: https://doi.org/10.2478/jas-2013-0006

Summary

Coniferous honeydew honey, mainly Abies alba was characterised. Samples chosen for the study had organoleptic traits characteristic for the variety: greenish, opalescence tone of brown colour, mild, sweet flavour with pleasant, slightly resinous aftertaste and aroma as well as electrical conductivity over 0.95 mS/cm. To define composition and physicochemical parameters of the variety, contents of water and total sugars were determined. In addition various carbohydrates were identified and their contents were assessed as well. These were: fructose, glucose, sucrose, maltose, turanose, trehalose, isomaltose, malezitose. Other examined parameters related to honey quality were: free acidity, pH, the content of 5-hydroxymetylofurfural (HMF), the main amino acid - proline, and the activity of α-amylase enzyme (Diastase Number). The following properties were proven to be characteristic for this variety: high electrical conductivity with the average value of 1.14 mS/cm, ranging from 0.96 to 1.32 mS/cm; content of monosaccharides lower by few percent in relation to other honey varieties (from 58.2 to 67.4 g/100 g; on average 62.0 g/100 g) and a higher content of disaccharides and trisaccharide - melezitose. The presence of this sugar confirms that a considerable part of the honey was produced from honeydew. The average value of melezitose was 3.2 g/100 g, ranging from 0.9 to 5.9 g/100 g. Also, the results of the pH measurements were slightly higher than in other honey varieties (from 4.23 to 4.99; on average 4.63). The colour value in mm Pfund ranged from 74 to 105, with the average of 93.

Streszczenie

Uzupełniając charakterystykę polskich miodów odmianowych opisano miód spadziowy z drzew iglastych, głównie z jodły pospolitej (Abies alba). W próbkach tego miodu oznaczono cechy organoleptyczne z pomiarem barwy miodu płynnego w milimetrowej skali Pfunda oraz parametry dotyczące składu i właściwości fizykochemicznych. Klasyfikację próbek miodu przeprowadzono na podstawie zgodności cech organoleptycznych z wartościami (powyżej 0,95 mS/cm) dla przewodności elektrycznej właściwej i obecnością charakterystycznych wskaźników spadzi (glony, zarodniki grzybów) w preparatach osadu miodowego. Z cech fizykochemicznych oznaczono: zawartość wody (od 15,3 do 18,1; średnio 16,8%); łączną zawartość cukrów (od 71,6 do 77,9; średnio 75,3 g/100 g). Średnie zawartości (g/100 g) poszczególnych cukrów przedstawiały się następująco: fruktoza - 34,2; glukoza -27,8; maltoza - 3,2; turanoza - 1,8; trehaloza - 2,7 i melecytoza - 3,2 g/100 g. Oznaczono także zawartość HMF-u, wolne kwasy i pH oraz zawartość aminokwasu proliny. Potwierdzone zostały charakterystyczne dla tej odmiany cechy takie jak: wysoka przewodność właściwa (od 0,96 do 1,32 mS/cm; średnio 1,14 mS/cm) oraz bogatszy skład cukrów w stosunku do miodów nektarowych - więcej dwucukrów, niższa zawartość cukrów prostych oraz obecność melecytozy. Obecność tego trójcukru w miodach wskazuje, że powstał on w dużej części ze spadzi. W próbkach oznaczono też nieco wyższe pH (w zakresie od 4,23 do 4,99; średnio 4,63) w stosunku do miodów nektarowych. Cechy organoleptyczne miodu spadziowego ze spadzi drzew iglastych, to przede wszystkim charakterystyczna barwa. Płynny - ma barwę brązową z zielonkawym, lekko opalizującym refleksem. Po skrystalizowaniu przybiera on barwę jaśniejszą, najczęściej z wyraźnym szarawo-zielonkawym odcieniem. Zielonkawy odcień brązowej lub szaro-brązowej barwy jest cechą typową tej odmiany miodu spadziowego. Barwa próbek miodu określona w mm Pfunda mieściła się w zakresie od 74 - 105 (średnio 93). Świeżo odwirowany miód spadziowy posiada przyjemny zapach, przypominający nieco zapach igliwia i żywicy. Łagodny smak tego miodu ma też lekko żywiczny posmak.

Keywords : Abies alba; coniferous honeydew honey; characteristics; organoleptic traits; physicochemical parameters; melezitose; Poland

Słowa kluczowe: Abies alba; miód spadziowy; charakterystyka; cechy organoleptyczne; parametry fizykochemiczne; melecytoza; Polska

 • Bogdanov S., Martin P., Lüllmann C. (1997) - Harmonised methods of the European Honey Commission. Apidologie, extra issue: 1-59.Google Scholar

 • Bogdanov S., Ruoff K., Persano Odo L. (2004) - Physico-chemical methods for the characterization of unifloral honeys: a review. Apidologie, 35: 4-17.CrossrefGoogle Scholar

 • Bertoncelj J., Golob T., Kropf U., Korośec M. (2011) - Characterisation of Slovenian honeys on the basis of sensory and physicochemical analysis with a chemometric approach. Int. J. Food Sci. Tech., 46: 1661-1671.Web of ScienceCrossrefGoogle Scholar

 • Crane E., Walker P. (1985) - Important honeydew sources and their honeys. BeeWorld, 66: 105-112.Google Scholar

 • Council Directive 2001/110 EC of 20 December 2001 relating to honey (2002). Off. J. Eur. Commun. L, 10: 47-52.Google Scholar

 • Demianowicz Z. (1953) - Rośliny miododajne. [Melliferous plants], PWRiL, Warszawa, 161 pp.Google Scholar

 • Fell R. D. (1978) - The color grading of honey. Am. Bee J., 18: 782-789.Google Scholar

 • Gałuszka H., Tworek K. (1993) - Die Haufigkeit der Honigtauausscheidung von die populationsdichte von Cinara pectinatea (Nordl). Pszczeln. Zesz. Nauk., 37: 113-121.Google Scholar

 • Gałuszka H., Ostrowska W., Kędracki T. (1987) - Gospodarka pasieczna w terenach spadziowych. [Beekeeping technology in the areas of honeydew], PWRiL, Poznań, 116 pp.Google Scholar

 • Golob T., Plestenjak A. (1999) - Quality of Slovene honey, Food Technol. Biotechnol., 37: 195-201.Google Scholar

 • Haragsim O. (1970) - Spadź i pszczoły. [Honeydew and bees]. PWR i L, Warszawa, 250 pp.Google Scholar

 • Imdorf A., Bogdanov S., Kilchenmann V. (1985a) - Zementhonig im Honig und Brutraum - was dann? I. Teil: Wie űberwinter Binenvölkerauf Zementhonig. Schweiz. Binenztg.,108(10): 534-544.Google Scholar

 • Imdorf A., Bogdanov S., Kilchenmann V., Wille H. (1985b) - Zementhonig im Honig und Brutraum - was dann? II. Teil: Wirkt Zementhonig als Winterfutter toxische? Schweiz. Binenztg., 108(11): 581-590.Google Scholar

 • Krauze A., Zalewski R. I. (1991) - Classification of honeys by principal component analysis on the basis of chemical and physical parameters. Z. Lebensm. Unters. Forsch., 192: 19-23.Google Scholar

 • Liebig G. (1979) - Gaschromatographische und enzymatische Untersuchungen des Zuckerspektrums des Honigtaus von Buchneria pectinatea. Apidologie, 10: 213.CrossrefGoogle Scholar

 • Louveaux J., Maurizio A., Vorwohl G. (1978) - International Commission for Bee Botany of IUBS. Methods of Melissopalynology. Bee World, 59: 139-157.Google Scholar

 • Manzanares A. B., García Z. H., Galdón B. R., Rodríguez E. R., Romero C. D. (2011) - Differentiation of blossom and honeydew honeys using multivariate analysis on the physicochemical parameters and sugar composition. FoodChem., 126: 664-672.Google Scholar

 • Persano Oddo L., Piro R. (2004) - Main European unifloral honeys: descriptive sheets, Apidologie, 35: 38-81.Google Scholar

 • Piazza M. G., Persano Oddo L. (2004) - Bibliographical review of the main European unifloral honeys, Apidologie, 35(Suppl.1): 94 - 111.CrossrefGoogle Scholar

 • PN-88/A-77626 (1998) - „Miód pszczeli”. [Polish Standard „Honey”] Dziennik Norm i Miar nr 8, Wydawnictwo Normalizacyjne Alfa.Google Scholar

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu [Regulation of the Ministry of Agriculture and Rural Development of Oct. 3, 2003 referring to the detailed requirements of commercial quality of honey] (Dz.U. Nr 181, poz. 1773 z późn. zm. Dz.U. Nr 40, poz. 370).Google Scholar

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu [Regulation of the Ministry of Agriculture and Rural Development of Jan. 14, 2009, detailing methods of honey assessment]. (Dz.U. Nr 17 poz. 94).Google Scholar

 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 710/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę („Podkarpacki Miód Spadziowy” (ChNP)). [Commission Regulation (EU) No 710/2010 of 6 August 2010 on entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications („Podkarpacki Miód Spadziowy” (PDO))]. Dz.U. L 208/1 z 6.08.2010.Google Scholar

 • Rybak H. (1986) - Charakterystyka chemiczna krajowych miodów odmianowych. [Composition and properties of Polish unifloral honeys] Pszczeln. Zesz. Nauk., 30: 3-17.Google Scholar

 • Rybak-Chmielewska H. (2007) - High Performance Liquid Chromatography (HPLC) study of sugar composition in some kinds of natural honey and winter stores processed by bees from starch syrup. J. Apic. Sci., 51(1): 23-38.Google Scholar

 • Szczęsna T., Rybak-Chmielewska H., Skubida P. (2003) - Contribution to the understanding of the phenomenon of “cement” honey. J. Apic. Sci., 47(2):103-108.Google Scholar

 • Szczęsna T., Rybak-Chmielewska H., Waś E., Kachaniuk K., Teper D. (2011) - Characteristics of Polish unifloral honeys. I Rape honey (Brassica napus L. var. oleifera Metzger). J. Apic. Sci., 55(1): 111-121.Google Scholar

 • Tworek K. (1998) - Spadź i jej wytwórcy. [Honeydew and its producers], in J. Prabucki (Ed.) Pszczelnictwo [Beekeeping], Wydawnictwo Promocyjne “Albatros”, Szczecin, pp. 863-879. von der Ohe W.,Google Scholar

 • von der Ohe K. (1996) Characterisation of honeydew honey with specific saccharides. Apidologie, 27: 270-272.Google Scholar

 • Waś E., Rybak-Chmielewska H., Szczęsna T., Kachaniuk K., Teper D. (2011a) - Characteristics of Polish unifloral honeys II. Lime Honey (Tilia spp.). J. Apic. Sci., 55(1): 121-128.Google Scholar

 • Waś E., Rybak-Chmielewska H., Szczęsna T., Kachaniuk K., Teper D. (2011b) - Characteristics of Polish unifloral honeys III. Heather honey (Callunavulgaris L.). J. Apic. Sci., 55(1): 129-136.Google Scholar

 • Witkowska-Żuk L (2008) - Leśne zbiorowiska roślin [Forest plant collection], in: Flora Polski, Atlas Roślinności Polski [Flora in Poland, Atlas of Polish Flora], MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa, pp. 15-70.Google Scholar

About the article

Published Online: 2013-06-05

Published in Print: 2013-06-01


Citation Information: Journal of Apicultural Science, Volume 57, Issue 1, Pages 51–59, ISSN (Print) 2299-4831, DOI: https://doi.org/10.2478/jas-2013-0006.

Export Citation

This content is open access.

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Ivana Flanjak, Ivica Strelec, Daniela Kenjerić, and Ljiljana Primorac
Journal of Apicultural Science, 2016, Volume 60, Number 1
[2]
Shantal Rodríguez-Flores, Olga Escuredo, and Maria Carmen Seijo
Journal of Apicultural Science, 2016, Volume 60, Number 1
[3]
Mircea Oroian, Sergiu Paduret, Sonia Amariei, and Gheorghe Gutt
Journal of Food Science and Technology, 2016, Volume 53, Number 1, Page 431

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in