Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Journal of Apicultural Science

The Journal of Research Institute of Horticulture and Apicultural Research Association

2 Issues per year


IMPACT FACTOR 2016: 0.722
5-year IMPACT FACTOR: 0.944

CiteScore 2016: 0.84

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.414
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.616

Open Access
Online
ISSN
2299-4831
See all formats and pricing
More options …

The Amitraz Strips Efficacy in Control of Varroa Destructor After Many Years Application of Amitraz in Apiaries

Piotr Semkiw / Piotr Skubida / Krystyna Pohorecka
Published Online: 2013-06-05 | DOI: https://doi.org/10.2478/jas-2013-0012

Summary

Amitraz is a varroacide used the longest (over thirty years) and most commonly by Polish beekeepers. This involves high risk of V. destructor developing amitraz resistance. Therefore it is necessary to monitor the effectiveness of treatments to ensure appropriate protection of the honeybee colonies. The objective of this study was to evaluate the efficacy of amitraz used as the contact varroacide (Biowar 500 formulation) to control V. destructor in honeybee colonies. Field studies were conducted in 2011 and 2012. In both years, the amitraz treatments started in the last weeks of August. Two strips of Biowar 500 (500 mg of amitraz per strip) were inserted into each colony and removed after 8 weeks. The control colonies were left untreated for 8 weeks. After removing the strips the control therapy was conducted in all colonies. The average efficacy of amitraz (E%) calculated for the two years combined, after 6 and 8 weeks of treatment, amounted to 90.6% and 94.6%, respectively. As a result of the natural mortality in the control colonies, the population of parasites lowered only by 16.4% and 23.9% during 6 and 8 weeks. The efficacy of the strips was lower in colonies with larger amount of brood.

Streszczenie

Celem badań była ocena skuteczności amitrazu (preparat Biowar 500, Biowet Puławy, 500 mg substancji czynnej/pasek) w zwalczaniu Varroa destructor w rodzinach pszczelich.

Badania polowe wykonano w 2011 i 2012 roku, w pasiece Oddziału Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Puławach. Rodziny pszczele rasy Apis mellifera caucasica osadzone były w ulach wielkopolskich, wyposażonych w wysokie osiatkowane dennice z szufladkami umożliwiającymi monitorowanie osypu pasożytów V. destructor. Skuteczność warroabójczą amitrazu oceniono ogółem w 89 rodzinach doświadczalnych, a naturalną śmiertelność pasożyta oceniono w 10 rodzinach kontrolnych (nieleczonych). W obydwu latach badań paski preparatu zostały umieszczone w rodzinach doświadczalnych w ostatnim tygodniu sierpnia i usunięte po 8 tygodniach (w tym czasie rodziny kontrolne nie były leczone). Paski zawieszono w przestrzeniach między ramkowych (poszerzonych do 16 mm) po obu stronach gniazda, centralnie, pomiędzy dwoma ostatnimi plastrami, na których znajdował się czerw. Martwe pasożyty osypane na dno uli w rodzinach doświadczalnych i kontrolnych liczono co 7 dni. Po usunięciu pasków w rodzinach obydwu grup wykonano kontrolne zabiegi lecznicze w celu oszacowania liczby roztoczy które przeżyły. Wszystkie rodziny odymiono dwukrotnie co 7 dni preparatem Apiwarol (12,5 mg amitrazu/tabletkę) w dawce 1 tabletka/zabieg/ rodzinę, a w pierwszym tygodniu listopada (brak czerwiu krytego) dodatkowo zastosowano 3,5% roztwór kwasu szczawiowego w syropie cukrowym, w formie nakrapiania na pszczoły w uliczkach między ramkowych (5 ml roztworu/uliczkę). Po każdym zabiegu kontrolnym martwe pasożyty liczono po 7 dniach od zastosowania preparatu.

Poziom inwazji V. destructor w rodzinach pszczelich różnił się istotnie w poszczególnych latach i wynosił średnio 550,1 pasożytów/rodzinę w 2011 roku i 436 pasożytów/rodzinę w 2012 roku. Liczba pasożytów w poszczególnych rodzinach była pozytywnie skorelowana z ilością wychowywanego przez nie czerwiu. W rodzinach kontrolnych (nieleczonych) poziom inwazji roztoczy był istotnie wyższy i wynosił średnio 1020,6 pasożytów. Podczas 8 tygodniowego okresu leczenia paskami z amitrazem populacja V. destructor zmniejszyła się średnio o 94,6% w stosunku do całkowitej liczby roztoczy, natomiast w rodzinach kontrolnych populacja pasożytów zmniejszyła się w tym okresie jedynie o 23,9%. W obydwu latach skuteczność warroabójcza preparatu uzyskana po 6 i 8 tygodniowym okresie leczenia różniła się istotnie. Obecność pasków w rodzinach pszczelich przez okres 6 tygodni spowodowała obniżenie populacji roztoczy średnio o 93,1 i 88,3% natomiast po 8 tygodniach o 96,5 i 92,8% (odpowiednio dla lat 2011 i 2012). Średnia skuteczność amitrazu wyliczona łącznie dla dwóch lat wyniosła po 6 i 8 tygodniach leczenia odpowiednio 90,6% i 94,6%, natomiast przy uwzględnieniu naturalnego osypu roztoczy średnia skuteczność preparatu była wyższa i wyniosła odpowiednio 94,7% i 96,6%. Ogólna ilość czerwiu obecnego w rodzinach podczas zabiegów leczniczych miała istotny wpływ na skuteczność warroabójczą zastosowanego preparatu.

Keywords : Varroa destructor; control; honeybee colonies; amitraz strips; effectiveness

Słowa kluczowe : Varroa destructor; zwalczanie; rodziny pszczele; paski z amitrazem; skuteczność

 • Abbott W. S. (1925) - A method of computing the effectiveness of an insecticide. J. Econ. Entomol.,18:265-267.Google Scholar

 • Anderson D. L., Trueman J. W. H (2000) - Varroa jacobsoni (Acari: Varroidae) is more than one species. Exp. and Appl. Acarol., 24:165-189. DOI:10.1023/A:1006456720416.CrossrefPubMedGoogle Scholar

 • BN-81/9148-01 (1982) - Norma Branżowa - Rodzina pszczela. [Polish Industry Standard - Honeybee colony] - Dziennik Normalizacji i Miar Nr 19/1981, poz. 77. Wydawnictwo Normalizacyjne Warszawa, p. 6.Google Scholar

 • Boecking O., Genersch E. (2008) - Varroosis - the ongoing crisis in beekeeping. J. Verbrauch. Lebensm., 3: 221-228. DOI: 10.1007/s00003-008-0331-y.CrossrefGoogle Scholar

 • Bogdanov S., Kilchenmann V. (1995) - Acaricide residues in beeswax: long-term studies in Switzerland. Apidologie, 26(4): 319-321.Google Scholar

 • Bogdanov S., Kilchenmann V., Imdorf A (1998) - Acaricide residues in some bee products. J. Apic. Res., 37(2): 57-67.Google Scholar

 • Brodschneider R., Moosbeckofer R., Crailsheim K. (2010) - Surveys as a tool to record winter losses of honey bee colonies: a two year case study in Austria and South Tyrol. J. Apic. Res., 49: 23-30. DOI:10.3896/ IBRA.1.49.1.04.CrossrefGoogle Scholar

 • Chauzat M. P., Carpentier P., Madec F., Bougeard S., Cougoule N., Drajunel P., Clement M. C., Aubert M., Faucon J. P. (2010) - The role of infectious agents and parasites in the health of honey bee colonies in France. J. Apic. Res., 49:31-39. DOI:10.3896/IBRA.1.49.1.05.CrossrefGoogle Scholar

 • Chuda-Mickiewicz B., Prabucki J., Samborski J., Rostecki P. (2007) - Evaluation of varroacidal efficacy of Biowar preparation. J. Apic. Sci., 51(2): 47-53.Google Scholar

 • Chuda-Mickiewicz B., Prabucki J., Samborski J., Rostecki P. (2008) - Skuteczność zwalczania Varroa destructor paskami z amitrazą w rodzinach z czerwiem. [The effectiveness of amitraz strips in control of Varroa destructor in honeybee colonies with brood]. In Materiały z XLV NaukowejKonferencji Pszczelarskiej, Puławy, Poland,11-12 marca, 2008, pp. 77-79.Google Scholar

 • Commission of the European Communities (2002) - Concerted Action 3686: "Coordination in Europe of research on integrated control of Varroa mites in honey bee colonies". Technical guidelines for the evaluation of treatments for control of Varroa mites in honey bee colonies. Recommendations from the CA3686. Document prepared during discussions within the CA3686 working group: "Evaluation of treatment for control of Varroa mites in honey bee colonies".Google Scholar

 • Commission Regulation (EU) No 37/2010 of 22 December 2009 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin. Dz. U. L15 z 20.1.2010.Google Scholar

 • Dahle B. (2010) - The role of Varroadestructor for honey bee colony losses in Norway. J. Apic. Res., 49: 124-125. DOI: 10.3896/IBRA.1.49.1.26.CrossrefGoogle Scholar

 • Delaplane K. S. (2011) - Integrated pest management in Varroa, in Carreck N. L.(Ed.) Varroa - still a problem in the21st Century? International Bee Research Association, Cardiff, pp. 43-51.Google Scholar

 • Dujin T., Jovanovic V., Suvakov D., Milkovic Z. (1991) - Effect of using amitraz preparations for several years on the development of resistant strains of Varroajacobsoni. Veterinarski Glasnik, 45(11-12): 851-855.Google Scholar

 • Elzen P. J., Baxter J. R., Spivak M., Wilson W. T. (1999) - Amitraz resistance in Varroa: new discovery in North America. Am. Bee J., 139(5): 362. Google Scholar

 • Elzen P. J., Baxter, J. R., Spivak M., Wilson W. T. (2000) - Control of Varroajacobsoni Oud. resistant to fluvalinate and amitraz using coumaphos. Apidologie, 31: 437-441.CrossrefGoogle Scholar

 • Evans P. D., Gee J. D. (1980) - Action of formamidine pesticides on octopamine receptors. Nature, 28: 60-62.CrossrefGoogle Scholar

 • Genersch E. (2010) - Honey bee pathology: current threats to honey bees and beekeeping. Appl. Microbiol. Biotechnol., 87: 87-97.PubMedCrossrefGoogle Scholar

 • Genersch E., von der Ohe W., Kaatz H-H., Schroeder A., Otten C., Büchler R., Berg S., Ritter W., Mühlen W., Gisder S., Meixner M., Liebig G., Rosenkranz P. (2010) - The German bee monitoring project: a long term study to understand periodically high winter losses of honey bee colonies. Apidologie, 41: 332-352.CrossrefGoogle Scholar

 • Guzmán-Novoa E., Eccles L., Calvete Y., Mcgowan J., Kelly P. G, Correa-Benìtez A. (2010) - Varroadestructor is the main culprit for the death and reduced populations of overwintered honey bee (Apis mellifera) colonies in Ontario, Canada. Apidologie, 41: 443-450. DOI: 10.1051/apido/2009076.CrossrefGoogle Scholar

 • Federal Register/Vol. 78, No. 54/Wednesday, March 20, 2013/Rules and RegulationsGoogle Scholar

 • Floris I., Sattaa A., Garaub V. L., Melisb M., Cabrasb P., Aloulc N. (2001) - Effectiveness, persistence, and residue of amitraz plastic strips in the apiary control of Varroa destructor. Apidologie, 32: 577-585.CrossrefGoogle Scholar

 • Faucon J. P., Drajnudel P., Chauzat M. P., Aubert M. (2007) - Contrôle de l’efficacité du médicament APIVAR ND contre Varroa destructor, parasite de l’abeille domestique. Revue Méd. Vét., 158(6): 283-290.Google Scholar

 • Jimenez J., Bernal J., de Nozal M., Toribio L. (1997) - Characterisation and monitoring of amitraz degradation products in honey. J. High Resolut. Chrom., 18: 81-84.Google Scholar

 • Johnson R. M., Ellis M. D., Mullin C. A., Frazier M. (2010) - Pesticides and honey bee toxicity - U.S.A. Apidologie, 41(3): 312-331.CrossrefGoogle Scholar

 • Johnson R. M., Dahlgren L., Siegfried B. D., Ellis M. D. (2013) - Acaricide, Fungicide and Drug Interactions in Honey Bees (Apis mellifera). PLoS ONE, 8(1): e54092. doi :10.1371/journal.pone.0054092.CrossrefGoogle Scholar

 • Korta E., Bakkali A., Berrueta L. A., Gallo B., Vicente F., Kilchenmann V., Bogdanov S. (2001) - Study of acaricide stability in honey. Characterization of amitraz degradation products in honey and beeswax. J. Agric. Food Chem., 49: 5835-5842.Google Scholar

 • Le Conte Y., Ellis M. D., Ritter W. (2010) - Varroa mites and honey bee health: can Varroa explain part of the colony losses? Apidologie, 41: 353-363. DOI: 10.1051/ apido/2010017.CrossrefGoogle Scholar

 • Lodesani M., Pellacani A., Bergomi S., Carpana E., Rabitti T., Lasagni P. (1992) - Residue determination for some products used against Varroa infestation in bees. Apidologie, 23(3): 257-272.CrossrefGoogle Scholar

 • Lodesani M., Colombo M., Spreafico M. (1995) - Ineffectiveness of Apistan treatment against the mite Varroajacobsoni Oud in several districts of Lombardy (Italy). Apidologie, 26(1): 67-72.CrossrefGoogle Scholar

 • Londzin W., Pohorecka K., Chuda- Mickiewicz B. (2007) - Skuteczność Biowaru i wybranych leków warroabójczych na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w 2006 roku. [Field studies on the effectiveness of Biowar and other varroacidal formulations in 2006]. In Materiałyz XLIV Naukowej Konferencji Pszczelarskiej,Puławy, Poland, 24-25 kwietnia, 2007, pp. 72-74.Google Scholar

 • Maggi M. D., Ruffinengo S. R., Negri P., Eguaras M. J. (2010) - Resistance phenomena to amitraz from populations of the ectoparasitic mite Varroa destructor of Argentina. Parasitol. Res., 107(5): 1189-92. DOI: 10.1007/s00436-010-1986-8.CrossrefGoogle Scholar

 • Martel A. C., Zeggane S., Aurières C., Drajnudel P., Faucon J. P., Aubert M. (2007) - Acaricide residues in honey and wax after treatment of honey bee colonies with Apivar or Asuntol 50. Apidologie, 38: 534-544.CrossrefGoogle Scholar

 • Mathieu L., Faucon J. P. (2000) - Changes in the response time for Varroa jacobsoni; exposed to amitraz. J. Apic. Res.; 39(3-4): 155-158.Google Scholar

 • Martin S. J., Highfield A. C., Brettell L., Villalobos E. M., Budge G. C., Powell M., Nikaido S., Schroeder D. C. (2012) - Global honey bee viral landscape altered by a parasitic mite. Science, 336: 1304-1306. http://dx.doi.org/10.1126/science.1220941.CrossrefGoogle Scholar

 • Merrington O. (1990) - Bibliography on the use of amitraz for Varroa control in bees (Apis spp.) (1979-1989). Cambridge Animal and Public Health Ltd., Cambridge, p 36.Google Scholar

 • Milani N. (1999) - The resistance of Varroajacobsoni Oud. to acaricides. Apidologie, 30(2-3): 229-234.CrossrefGoogle Scholar

 • Mullin C. A., Frazier M., Frazier J. L., Ashcraft S., Simonds R. (2010) - High levels of miticides and agrochemicals in North American apiaries: implications for honey bee health. PLoS ONE, 5(3): e9754. DOI:10.1371.Google Scholar

 • Nazzi F., Brown S.P., Annoscia D., Del Piccolo F., Di Prisco G., Varricchio P., Della Vedova G., Cattonaro F., Caprio E., Pennacchio F. (2012) - Synergistic Parasite-Pathogen Interactions Mediated by Host Immunity Can Drive the Collapse of Honeybee Colonies. PLoS Path., 8(6): e1002735. doi:10.1371/journal.ppat.1002735.CrossrefGoogle Scholar

 • Pires S., Pereira Ó., Murilhas A. (2007) - Field and laboratory testing for amitraz-tolerant varroa populations. How comparable are their results? In Proceedingsof 40th Apimondia International ApiculturalCongress. Melbourne, [online] http://hdl.handle.net/10198/5094Google Scholar

 • Pires S., Murilhas A., Pereira O., Maia M. (2005) - Current effectiveness of amitraz against Varroa in Portugal. In Proceedings of 39th Apimondia InternationalApicultural Congress, Dublin, Irlandia, 2005: 78. Google Scholar

 • Pohorecka K., Bober A. (2008) - Porównanie wrażliwości na amitraz populacji Varroadestructor pochodzących z pasiek leczonych amitrazem i fluwalinatem. [Amitraz sensitivity of Varroa destructor populations from apiaries treated with amitraz and fluwalinat]. In Materiały z XLV Naukowej KonferencjiPszczelarskiej, Puławy, Poland, 11-12 marca,2008, pp. 83-85.Google Scholar

 • Pohorecka K., Bober A., Skubida M., Zdańska D. (2011) - Epizootic status of apiaries with massive losses of bee colonies (2008-2009). J. Apic. Sci., 55(1): 137-150.Google Scholar

 • Pohorecka K., Bieńkowska M., Gerula D., Semkiw P., Skubida P. (2006) - Effect of biological factors on anti-varroa efficacy of Biowar formula. In Materiały z XLIII Naukowej KonferencjiPszczelarskiej, Puławy, 25-27 kwietnia, 2006, pp. 139-140.Google Scholar

 • Potts S. G., Roberts S. P. M., Dean R., Marris G., Brown M., Jones R., Settele J. (2010) - Declines of managed honeybees and beekeepers in Europe. J. Apic. Res., 49(1): 15-22 DOI 10.3896/ IBRA.1.49.1.02.CrossrefGoogle Scholar

 • Rosenkranz P., Aumeier P., Ziegelmann B. (2010) - Biology and control of Varroa destructor. J. Inv. Path., 103: S96-S119. [online] http://dx.doi.org/10.1016/j.jip.2009.07.016.CrossrefGoogle Scholar

 • Schäfer M. O., Ritter W., Pettis J. S., Neumann P., (2010) - Winter losses of honey bee colonies (Apis mellifera): The role of infestations with Aethina tumida and Varroadestructor. J. Econ. Ent., 103: 10-15. [online] http://dx.doi.org/10.1603/EC09233.CrossrefGoogle Scholar

 • Semkiw P., Pohorecka K., Skubida P. (2008) - Skuteczność warroabójcza Biowaru, Baywarolu i kwasu szczawiowego w badaniach terenowych w 2007 roku. [Field studies on the varroacidal efficacy of Biowar, Bayvarol and oxalic acid in 2007]. In Materiały z XLVNaukowej Konferencji Pszczelarskiej, Puławy,Poland, 11-12 marca, 2008, pp. 81-83.Google Scholar

 • Spreafico M., Eördegh F. R., Bernardinelli I., Colombo M. (2001) - First detection of strains of Varroa destructor resistant to coumaphos. Results of laboratory test and field trials. Apidologie, 32: 49-55.CrossrefGoogle Scholar

 • Topolska G., Gajda A., Pohorecka K., Bober A., Kasprzak S., Skubida M., Semkiw P. (2010) - Winter colony losses in Poland. J. Apic. Res., 49: 126-128 [online] http://dx.doi.org/10.3896/IBRA.1.49.1.27.CrossrefGoogle Scholar

 • Wallner K. (1999) - Varroacides and their residues in bee products. Apidologie, 30(2-3): 235- 248.CrossrefGoogle Scholar

 • Vallon J., Savary F., Jourdan P. (2007) - Suivi de l’efficacité des traitements contre Varroa destructor bénéficiant d’une AMM au cours de l’automne et l’hiver 2006/2007. BullTech Apic. 34(2): 49-54.Google Scholar

 • van Engelsdorp D., Hayes Jr. J., Underwood R. M., Caron D., Pettis J. (2011) - A survey of managed honey bee colony losses in the USA, fall 2009 to winter 2010. J. Apic. Res., 50: 1-10. DOI 10.3896/ IBRA.1.50.1.0.CrossrefGoogle Scholar

About the article

Published Online: 2013-06-05

Published in Print: 2013-06-01


Citation Information: Journal of Apicultural Science, Volume 57, Issue 1, Pages 107–121, ISSN (Print) 2299-4831, DOI: https://doi.org/10.2478/jas-2013-0012.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in