Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Journal of Integrative Bioinformatics

Editor-in-Chief: Schreiber, Falk / Hofestädt, Ralf

Managing Editor: Sommer, Björn

Ed. by Baumbach, Jan / Chen, Ming / Orlov, Yuriy / Allmer, Jens

Editorial Board: Giorgetti, Alejandro / Harrison, Andrew / Kochetov, Aleksey / Krüger, Jens / Ma, Qi / Matsuno, Hiroshi / Mitra, Chanchal K. / Pauling, Josch K. / Rawlings, Chris / Fdez-Riverola, Florentino / Romano, Paolo / Röttger, Richard / Shoshi, Alban / Soares, Siomar de Castro / Taubert, Jan / Tauch, Andreas / Yousef, Malik / Weise, Stephan / Hassani-Pak, Keywan


CiteScore 2017: 0.77

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.336

Open Access
Online
ISSN
1613-4516
See all formats and pricing
More options …
Volume 8, Issue 2

Issues

Identification of Common Carp Innate Immune Genes with Whole-Genome Sequencing and RNA-Seq Data

Yanju Zhang
 • Corresponding author
 • Section Imaging and BioInformatics, Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS), Leiden University, Netherlands
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Elia Stupka / Christiaan V. Henkel / Hans J. Jansen / Herman P. Spaink
 • ZF-screens B.V., Leiden, The Netherlands Netherlands
 • Institute of Biology Leiden, Leiden University, Netherlands
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Fons J. Verbeek
 • Section Imaging and BioInformatics, Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS), Leiden University, Netherlands
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2016-10-18 | DOI: https://doi.org/10.1515/jib-2011-169

About the article

Published Online: 2016-10-18

Published in Print: 2011-06-01


Citation Information: Journal of Integrative Bioinformatics, Volume 8, Issue 2, Pages 165–175, ISSN (Online) 1613-4516, DOI: https://doi.org/10.1515/jib-2011-169.

Export Citation

© 2011 The Author(s). Published by Journal of Integrative Bioinformatics.. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License. BY-NC-ND 4.0

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
I. C. R. M. Kolder, S. J. van der Plas-Duivesteijn, G. Tan, G. F. Wiegertjes, M. Forlenza, A. T. Guler, D. Y. Travin, M. Nakao, T. Moritomo, I. Irnazarow, J. T. den Dunnen, S. Y. Anvar, H. J. Jansen, R. P. Dirks, M. Palmblad, B. Lenhard, C. V. Henkel, and H. P. Spaink
BMC Genomics, 2016, Volume 17, Number 1
[2]
Remy Manuel, Juriaan R. Metz, Gert Flik, Wylie W. Vale, and Mark O. Huising
General and Comparative Endocrinology, 2014, Volume 202, Page 69
[3]
Xiaolin Liao, Lei Cheng, Peng Xu, Guoqing Lu, Michael Wachholtz, Xiaowen Sun, Songlin Chen, and Marc Robinson-Rechavi
PLoS ONE, 2013, Volume 8, Number 4, Page e62308
[4]
Shubo Jin, Xiaofeng Zhang, Zhiying Jia, Hongtuo Fu, Xianhu Zheng, and Xiaowen Sun
Aquaculture, 2012, Volume 358-359, Page 176
[5]
Peng Xu, Xiaofeng Zhang, Xumin Wang, Jiongtang Li, Guiming Liu, Youyi Kuang, Jian Xu, Xianhu Zheng, Lufeng Ren, Guoliang Wang, Yan Zhang, Linhe Huo, Zixia Zhao, Dingchen Cao, Cuiyun Lu, Chao Li, Yi Zhou, Zhanjiang Liu, Zhonghua Fan, Guangle Shan, Xingang Li, Shuangxiu Wu, Lipu Song, Guangyuan Hou, Yanliang Jiang, Zsigmond Jeney, Dan Yu, Li Wang, Changjun Shao, Lai Song, Jing Sun, Peifeng Ji, Jian Wang, Qiang Li, Liming Xu, Fanyue Sun, Jianxin Feng, Chenghui Wang, Shaolin Wang, Baosen Wang, Yan Li, Yaping Zhu, Wei Xue, Lan Zhao, Jintu Wang, Ying Gu, Weihua Lv, Kejing Wu, Jingfa Xiao, Jiayan Wu, Zhang Zhang, Jun Yu, and Xiaowen Sun
Nature Genetics, 2014, Volume 46, Number 11, Page 1212
[6]
Christiaan V. Henkel, Ron P. Dirks, Hans J. Jansen, Maria Forlenza, Geert F. Wiegertjes, Kerstin Howe, Guido E.E.J.M. van den Thillart, and Herman P. Spaink
Zebrafish, 2012, Volume 9, Number 2, Page 59
[7]
He Zhou, Qi-Zheng Xu, Rui Zhang, Zi-Xin Zhuang, Yin-Qiang Ma, Wei Wang, Tian-Yu Ma, Yi Sui, Yang Liu, Xiaojuan Cao, and Hanping Wang
PLOS ONE, 2018, Volume 13, Number 5, Page e0198179
[8]
Girish Kumar and Martin Kocour
Fisheries Research, 2017, Volume 186, Page 11
[9]
Lei Gao, Chongbo He, Xueguang Liu, Hao Su, Xianggang Gao, Yunfeng Li, and Weidong Liu
International Journal of Molecular Sciences, 2012, Volume 13, Number 12, Page 14172
[10]
Arun Sudhagar, Gokhlesh Kumar, and Mansour El-Matbouli
International Journal of Molecular Sciences, 2018, Volume 19, Number 1, Page 245

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in