Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
In This Section

Journal of Landscape Ecology

The Journal of Czech National Chapter of the Association for Landscape Ecology (CZ-IALE)

3 Issues per year


CiteScore 2016: 0.24

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.124
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2015: 0.141

Open Access
Online
ISSN
1805-4196
See all formats and pricing
In This Section

A Proposed Target State for a Floodplain Forest Ecosystem Within an Ecological Network, with Reference to the Ecological Requirements of an Umbrella Bird Species: The Common Kingfisher

Ivo Machar
 • Department of Biology, Faculty of Education, Palacky University Olomouc, Purkrabská 2, 771 40, Olomouc, Czech Republic
Published Online: 2012-08-08 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10285-012-0010-7

A Proposed Target State for a Floodplain Forest Ecosystem Within an Ecological Network, with Reference to the Ecological Requirements of an Umbrella Bird Species: The Common Kingfisher

The present day cultural landscape of Europe is comprised of an ecological network of corridors and core areas (biocentres). This article proposes the use of umbrella species to define the target state of an ecosystem in a floodplain biocentre of the European Ecological Network. The umbrella species used were chosen to represent typical bird species of forested floodplains. Case studies were developed in the Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area, a Bird Area in the Czech Republic.

Keywords: Biocentre; Important Bird Area; floodplain forest; forest management; important European bird species

 • Beier, P. (1993). Determining minimum habitat areas and habitat corridors for cougars. Conservation Biology, 7: 94-108. [Crossref]

 • Bennet, G. (1994). Conserving Europe's natural heritage. Towards to European Ecological Network. London, Dordrecht, Boston, pp 334.

 • Brooker, L., Brooker, M. & Cale, P. (1999). Animal dispersal in fragmented habitat: measuring habitat connectivity, corridor use and dispersal mortality. Conservation Ecology, 3: 4.

 • Brožová, J. (2004). Biologická rozmanitost v České republice. Současný stav a trendy. Praha, Ministerstvo životního prostředí, Praha, pp 58.

 • Buckeley, G. P. (1992). Ecology and Management Coppice Woodlands. Chapman & Hall, London, pp 336.

 • Buček, A., Lacina, J. & Míchal, I. (1996). An ecological network in the Czech Republic. Veronika, Brno, pp 44.

 • Buček, A., Lacina, J. (1999). Geobiocenologie. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno, pp 249.

 • Buček, A., Lacina, J. (2006). Biogeografická diferenciace v geobiocenologickém pojetí a její využití v krajinném plánování. In: Dreslerová, J., Packová, P. (Eds.): Ekologie krajiny a krajinné plánování. pp 18-29. Sborník ekologie krajiny 2, Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy.

 • Buček, A., Maděra, P. & Úradníček, L. (2007). Ecological network creation in the Czech Republic. Ekologie krajiny (Journal of Landscape Ecology), Vol. 0 (0): 25-31.

 • Bureš, S. (1988). The impact of the structure of forest on the bird communities. Acta Universitatis Agriculturae Brno, Facultas Silviculturae, 57: 247-260.

 • Bureš, S., Maton, K. (1985). Ptačí společenstvo typu geobiocénu Ulmi-Fraxineta populi v navrhované chráněné krajinné oblasti Pomoraví. Sylvia, 13/14: 37-46.

 • Cadenasso, M. L., Pickett, S. T. A., Weathers, K. C. & Jones, C. G. (2003). A framework for a theory of ecological boundaries. BioScience, 53 (8): 750-758. [Crossref]

 • Caro, T. M., O'Doherty, G. (1999). On the use of surrogate species in conservation biology. Conservation Biology, 13: 805-814. [Crossref]

 • Cepák, J., Klvaňa, P., Škopek, J., Schröpfer, L., Jelínek, M., Horák, D., Formánek, J. & Zárybnický, J. (2008). Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky. Aventinum, Praha.

 • Čermák, P., Mrkva, R. (2006). Effects of game on the condition and development of natural regeneration in the Vrapač National Nature Reserve (Litovelské Pomoraví). Journal of Forest Science, 52, 7: 329-336.

 • Collinge, S. K. (2000). Effects of grassland fragmentation on insect species loss, colonization, and movements patterns. Ecology, 81: 2211-2226. [Crossref]

 • Čech, P. (2006). Breeding biology of the Kingfisher (Alcedo atthis) and the possibilities of its protection in the Czech Republic. Sylvia, 42: 49-65.

 • Dasmann, R. F. (1988). Biosphere reserves, buffers and boundaries. BioScience, 38: 487-489. [Crossref]

 • Farina, A. (2006). Principles and Method in Landscape Ecology. Springer, Dordrecht, pp 412.

 • Fischer, J., Lindenmayer, D. B. (2002). Small patches can be valuable for biodiversity conservation: two case studies on birds in south-eastern Australia. Biological Conservation, 106: 129-136. [Crossref]

 • Forman, R. T. T. (1995). Land Mosaics: The Ecology of Landscapes and Regions. Cambridge University Press, Cambridge.

 • Gibbs, J. P., Faaborg, J. (1990). Estimating the viability of Ovenbird and Kentucky Warbler populations in forest fragments. Conservation Biology, 4: 193-196. [Crossref]

 • Goodwin, B. J. (2003). Is landscape a dependent or independent variable? Landscape Ecology, 18: 687-699. [Crossref]

 • Gu, W., Heikkila, R. & Hanski, I. (2002). Estimating the consequences of habitat fragmentation on extinction risk in dynamic landscapes. Landscape Ecology, 17: 699-710. [Crossref]

 • Hagemeijer, W. J. M., Blair, M. J. (1997). The EBCC Atlas of European breeding birds: Their distribution and abundance. T & D Poyser, London.

 • Hanski, I. (1999). Metapopulation Ecology. Oxford University Press, Oxford.

 • Harris, L. D. (1984). The Fragmented Forests: Island Biogeographic Theory and the Preservation of Biotic Diversity. University of Chicago Press, Chicago.

 • Harrison, S., Taylor, A. D. (1997). Empirical evidence for metapopulation dynamics. In Hanski, I. A., Gilpin, M. E. (Eds.): Metapopulation biology: Ecology, genetics and evolution. pp 64-92. Academic Press

 • Hay, K. G. (1991). Greenways and biodiversity. In: Hudson, W. E. (Ed.): Landscape Linkages and Biodiversity. pp 162-175. Island Press, Washington DC

 • Hinsley, S. A., Doherty, P. F. Jr., Bellamy, P. E. & Grubb, T. C. Jr. (2006). Consequences of habitat fragmentation on birds: comparison between Europe and North America. Acta Zoologica Sinica, 52: 187-190.

 • Hobbs, R. J. (1993). Effects of landscape fragmentation on ecosystem processes in the western Australian wheatbelt. Biology Conservation, 64: 193-201.

 • Hobbs, R. J., Willson, A. M. (1998). Corridors: theory, practice and the achievment of conservation objectives. In: Dover J. W., Bunce, R. G. W. (Eds.): Key Concepts in Landscape Ecology. pp 265-279. International Association for Landscape Ecology, Preston.

 • Hobbs, R. J. (2002). Habitat Networks and Biological Conservation. In: Gutzwiller, K. J. (Ed.): Applying Landscape Ecology in Biological conservation. pp 150-170. Springer, New York

 • Hudec, K., Šťastný K. (2005). Ptáci - Aves. Díl II/2. Fauna ČR. Academia, Praha.

 • Hunter, M. L., Gibbs, J. (2007). Fundamentals of Conservation Biology. Third Edition. Blackwell Publishing, Malden, Oxford, Victoria, pp 497.

 • Chytil, J. (1984). Srovnání produkce ptáků a savců v lužním lese. Zprávy MOS Přerov, 42: 81-88.

 • Chytrý, M., Kučera, T. & Kočí, M. (Eds.) (2001). Katalog biotopů České republiky. AOPK ČR, Praha, pp 304.

 • Janda, J., Řepa, P. (1986). Metody kvantitativních výzkumů v ornitologii. Moravský ornitologický spolek, Přerov.

 • Jelínek, P. (2007). Management lesních biocenter. In: Petrová, A., Grohmanová, L. (Eds.): ÚSES - zelená páteř krajiny. pp 45-49. Sborník příspěvků z 6. ročníku konference CZ-IALE 4.-5.9.2007 v Brně, AOPK ČR a CZ-IALE, Brno

 • Jongman, R. H. G. (1995). Nature conservation planning in Europe: developing ecological networks. Landscape and Urban Planning, 32: 169-183. [Crossref]

 • Jordan, F., Baldi, A., Orci, K. M., Racz, I. & Varga, Z. (2003). Characterizing the importance of habitat patches and corridors in maintaining the landscape connectivity of a Pholidoptera transsylvanica (Orthoptera) metapopulation. Landscape Ecology, 18: 83-92. [Crossref]

 • Jordan, F., Scheuring, I. (2004). Network ecology: topological constraints on ecosystem dynamics. Physics of Life Reviews, 1: 139-172. [Crossref]

 • Kadavý, J., Kneifl, M., Servus, M. & Knott, R. (2007). Střední les jako přírodě blízký způsob hospodaření. Význam přírodě blízkých způsobů pěstování lesů pro jejich stabilitu, produkční a mimoprodukční funkce. Sborník příspěvků z vědecké konference, Kostelec nad Černými Lesy, ČZU, Praha, pp 35-43.

 • Kie, J. G., Bowyer, R. T., Nicholson, M. C., Boroski, B. B. & Loft, E. R. (2002). Landscape heterogenity at different scales: effects on spatial distribution of mule deer. Ecology, 83: 530-544. [Crossref]

 • Kirchner, K., Ivan, A. (1999). Anastomosing river system in PLA Litovelské Pomoraví. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, VI: 19-20.

 • Klimo, E., Hager, H., (2001). The floodplain forests in Europe: current situation and perspectives. European Forest Institute research report, 10. Koninklijke Brill NV, Leiden, pp 267.

 • Konvička, M., Čížek, L. & Beneš, J. (2006). Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management. Sagittaria, Olomouc.

 • Korňan, M. (2006). Hodnotenie vplyvu lesohospodárskeho využívania lesov na vtáčie zoskupenia: literárna rešerš. Tichodroma, 18: 111-128.

 • Kovář, P. (2005). Ekosystémový pohled, krajinný ráz a vize multifunkčnosti. In: Maděra, P., Friedl, M. & Dreslerová, J. (Eds.): Krajinný ráz - jeho vnímání a hodnocení v evropském kontextu. pp 77-82. Sborník ekologie krajiny 1, příspěvky z konference CZ-IALE 4.-5.2.2005 v Brně, Lesnická práce, Kostelec nad Černými Lesy

 • Král, M. (1991). Polyteritoriální chování a sukcesivní polygamie samců lejska bělokrkého v Nízkém Jeseníku. Panurus, 3: 159-168.

 • Lambeck, R. J. (1997). Focal species: a multi-species umbrella for nature conservation. Conservation Biology, 11: 849-856. [Crossref]

 • Lambeck, R. J., Hobbs, R. J. (2002). Landscape and Regional Planning Conservation: Issues and Practicalities. In: Gutzwiller, K. J. (Ed.): Applying Landscape Ecology in Biological Conservation. 360-380 pp. Springer-Verlag, New York

 • Lešo, P. (2003). Breeding bird communities of two succession stages of young oak forests. Sylvia, 39: 67-78.

 • Lipský, Z. (2008). Changes in the land-use of the floodplains. In: Pithart, D. (Ed.): Proceedings of conference Ecosystem services of floodplain. pp 132-141. Ústav systematické biologie a ekologie, Třeboň

 • Losos, B. (1992). Ekologie živočichů. Masarykova Univerzita, Brno.

 • Mabry, K. E., Barret, G. W. (2002). Effects of corridors on home range sizes and interpatch movements of tree small mammal species. Landscape Ecology, 17: 629-636. [Crossref]

 • Macků, J. (1992). Územní systémy ekologické stability v lesích. In: Míchal, I., Buček, A., Hudec, K., Lacina, J., Macků, J. & Šindelář, J. (Eds.), Obnova ekologické stability lesů. pp 130-138. Academia, Praha

 • Macků, J., Míchal, I. (1990). Minimální velikost lesních biocenter. Lesnictví, 36: 707-717.

 • MacArthur, R. H., Wilson, E. O. (1967). The theory of island biogeography. Princeton University Press, Princeton.

 • Maděra, P. (2002). Ekologické sítě. Sborník příspěvků z mezinárodní konference 23.-24.11.2001 v Brně. Geobiocenologické spisy 6, MZLU Brno, pp 273.

 • Maděra, P., Vukelić, J., Buček, A. & Baričevič, D. (2008). Floodplain forest plant communities. In: Klimo, E., Hager, H., Matić, S., Anić, I. & Kulhavý, J. (Eds.): Floodplain forests of the temperate zone of Europe. pp 102-159. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy

 • Machar, I. (2006). Územní systémy ekologické stability a hodnocení vlivů koncepcí a záměrů na soustavu Natura 2000. In: Petrová A., (Ed.): ÚSES - zelená páteř krajiny. pp 63-67. Sborník z konference 5.-6.9.2006, AOPK ČR, MZLU Brno, Česká společnost pro ekologii krajiny, Nadační fond prof. A. Bayera, Brno

 • Machar, I. (2007a). Biodiversity of the birds in floodplain forest. In: Měkotová J. (Ed.), Říční krajina 2007. pp 59-63. Sborník z konference, CZ-IALE a Univerzita Palackého, Olomouc

 • Machar, I. (2007b). Ecology and distribution of the Kingfisher in the Bird Area Litovelské Pomoraví. In: Kopecký, M., Skarupská, H. (Eds.): I. Olomoucké dny antropologie a biologie. pp 362-368. Recenzovaný sborník z mezinárodní vědecké konference. Univerzita Palackého, Olomouc

 • Machar, I. (2008a). Floodplain forests of Litovelské Pomoraví and their management. Journal of Forest Science, 54: 355-369.

 • Machar, I. (2008b). The impact of floodplain forest conservation to bird breeding communities. In: Bryja, J. (Ed.): Zoologické dny 2008. pp 121-122. Jihočeská univerzita, České Budějovice

 • Machar I. (2008c). Vliv fragmentace na ptačí společenstvo lužního lesa. In: Bryja J. (Ed.): Zoologické dny 2008. pp 120-121. Jihočeská univerzita, České Budějovice

 • McIntyre, S., Hobbs, R. J. (2001). Human impact on landscapes: matrix condition and management priorities. In: Craig J., Saunders, D. A., Mitchell, N. (Eds.): Nature Conservation 5: Nature Conservation in Production Environments. pp 301-307. Surrey Beatty and Sons, Chipping Norton, Australia,.

 • Mezera, A., 1958: Středoevropské nížinné luhy II. SZN, Praha, pp 362.

 • Míchal, I., 1996: Šest strategií pěstebního plánování jako rámce péče o lesní části ÚSES. Ochrana přírody, 51 (6): 171-173.

 • Míchal, I., 1998: Poznámky k managementu středních lesů. In: Míchal, I., Petříček, V. (eds.): Péče o chráněná území II. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, pp 299-302.

 • Míchal, I., 1999a: Pan-European ecological network before and after the Pan-European conference of environmental ministers. In: Kovář, P. (ed.): Nature and Culture in Landscape Ecology (Experiences for the 3rd millenium). Proceedings of the CZ-IALE conference Present and Historical nature-Culture Interactions in Landscapes, 7.-13.9.1998, Charles University, Prague, pp 130-132.

 • Míchal., I., 1999b: Principy hospodaření v biocentrech územního systému ekologické stability na lesní půdě. In: Moucha, P. (ed.): Přírodě blízké hospodaření v lesích chráněných krajinných oblastí. Sborník přednášek ze semináře 30.3.1999 v Průhonicích, Správa CHKO ČR, Praha, pp 47-54.

 • Míchal., I., Buček, A., Lacina, J., Hudec, K., Macků, J. & Šindelář, J. (1992). Obnova ekologické stability lesů. Academia, Praha, pp 170.

 • Miko, L., Borovičková, H., Havelková, S., Roth, P., Stloukal, P. & Vopálková, A. (2005). Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář. C. H. Beck, Praha.

 • Naveh, Z., Lieberman, A. S. (1994). Landscape Ecology. Theory and application (2nd ed.). Springer-Verlag, Berlin.

 • Neuhäuslová, Z. (1998). Mapa potenciální přirozené vegetace ČR. Academia, Praha, pp 341.

 • Neuhäuslová, Z. (2000). Alnion incanae. In: Moravec, J., Husová, M., Chytrý, M. & Neuhäslová, Z. (Eds.), Vegetation Survey of the Czech Republic, vol.2. Hygrophilous, mesophilous and xerophilous deciduous forests. pp 15-69. Academia, Praha.

 • Noss, R. F., Quigley, H. B., Hornocker, M. G., Merrill, T., Paquet, P. C., 1996: Conservation biology and carnivores conservation in the Rocky mountains. Conservation Biology, 10: 949-963. [Crossref]

 • Opdam, P. (1991). Metapopulation theory and habitat fragmentation: a review of holarctic breeding bird studies. Landscape Ecology, 5: 93-106. [Crossref]

 • Opdam, P., Steingröver, E. & van Rooij, S. (2005). Ecological networks: A spatial concept for multi-actor planning of sustainable landscapes. Landscape and Urban Planning, 75: 322-332.

 • Pasinelli, G. (2007). Nest site selection in Middle and Great Spotted Woodpeckers Dendrocopos medius and D. major: implications for forest management and conservation. Biodiversity Conservation, 16: 1283-1298. [Crossref]

 • Pavlík, Š. (1993). The population density of Dendrocopos major and Dendrocopos medius in oak tree forests in the breeding time as a result their mutual food competition. Trichodroma (Bratislava), 5: 39-44.

 • Petty, S. J., Avery, M. I. (1990). Forest bird communities. A review of the ecology and management of forest bird communities in relation to silvicultural practices in the British uplands. Forestry Comission Paper 26, Edinburgh, pp 41.

 • Poláček, L. (1999). Prehistory and history of floodplain. In: Šeffer J., Stanová V. (Eds.): Morava River Floodplain Meadows.Importance, Restoration and Management. pp 25-36. Daphne, Bratislava

 • Poprach, K., Bureš, S., Dočkal, O., Kovařík, P. & Polášek, V. (2002). Litovelské Pomoraví. In: Hora, J., Marhoul, P., Urban, T. (Eds.): Natura 2000 v České republice. pp 1-4. Česká společnost ornitologická, Praha

 • Poschold, P., Bakker, J., Bonn, S. & Fischer, S. (1996). Dispersal of plant species in fragmented landscapes. In: Settele, J., Margules, C. R., Poschold, P., Helne, K. (Eds.): Species survival in fragmented landscapes. pp 123-127. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht

 • Prach, K., Husák, Š., Černý, R., Kučera, S., Guth, J, Rydlo, J. & Klimešová, J. (1996). Species and vegetation diversity along the river. In: Prach, K., Jeník, J., Large, A. (Eds.): Floodplain ecology and management. pp 62-80. SPB Academic Publishing, Amsterdam

 • Roberge, J. M., Angelstam, P. (2004). Usefulness of the umbrella species concept as a conservation tool. Conservation Biology, 18: 76-85. [Crossref]

 • Roth, P. (2003). Legislativa Evropských společenství v oblasti územní a druhové ochrany přírody. Ministertsvo životního prostředí, Praha, pp 181.

 • Ružičková, J., Šíbl, J. (2000). Ecological network in landscape. Univerzita Komenského Bratislava a Slovenská polnohospodárska univerzita, Nitra, pp 182.

 • Sallabanks, R., Arnett, E. B. & Marzluff J. M. (2000). An evaluation of research on the effects of timber harvest on bird populations. Wildlife Society Bulletin, 28 (4): 1144-1155.

 • Saunders, D. A., Hobbs, R. J. & Margules, C. R. (1991). Biological consequences of ecosystem fragmentation: a review. Conservation Biology, 5: 18-32. [Crossref]

 • Shafer, C. L. (1995). Values and shortcomings of small reserves. Bioscience, 45: 80-88. [Crossref]

 • Schwartz, M. W. (1997). Conservation in Highly Fragmented Landscapes. Chapman and Hall, New York.

 • Sondgerath, D., Schroder, B. (2002). Population dynamics and habitat connectivity affecting the spatial spread of populations - a simulation study. Landscape Ecology, 17: 1-14.

 • Smith, D. S., Hellmund, P. C. (1993). Ecology of Greenways. Design and Function of Linear Conservation Areas. University of Minnesota Press, Minneapolis.

 • Stejskal, V. (2006). Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Linde, Praha.

 • Šteffek, J., Háberová, I., Jančura, P., Jančurová, K., Janík, M., Koreň, M., Kramárik, J., Krištín, A., Maglocký, Š., Majzlan, O., Oťahelová, H., Sabo, P., straka, P., Šoltés, R. & Uhrín, M. (1995). Significance of the national ecological network of Slovakia for the European Ecological Network. Ekológia (Bratislava), 14 (supl.1): 205-212.

 • Šťastný, K., Bejček, V. & Hudec, K. (2006). Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001-2003. Aventinum, Praha.

 • Tomialojc', L. (1980). The combined version of the mapping method. In: Oelke, H. (Ed.): Proceedings of VI. International Conference Bird Census Work, pp 92-104. Gottingen.

 • Vacek, S. (2003). Minimum area of forest left to spontaneous development in protected areas. Journal of Forest Science, 49, (8): 349-358.

 • Vitousek, P. M., Mooney, H. A., Lubchenco, J. & Melillo, J. (1997). Human domination of Earth's ecosystems. Science, 277: 494-499. [Crossref]

 • Vrabec, V., Bouberlová, J., Hanousková H., Hatlapatková, J., Marušáková, K., Pravdová, J., Prokopová, E., Spalová, M., Veselá, H. & Cibulka, J. (2008). Problematika managementu populace ohrožených motýlů ve vztahu k ÚSES - příklad z praxe na modráscích Maculinea. In: Petrová, A. (Ed.): ÚSES - zelená páteř krajiny. pp 88-96. Sborník příspěvků z konference 2.-3.9.2008 v Brně, MZLU Brno a CZ-IALE, Brno.

 • Vrška, T., Adam, D., Hort, L., Odehnalová, P., Horal, D. & Král, K. (2006). Developmental dynamics of virgin forest reserves in the Czech republic. Vol. II. Floodplain forests, Cahnov-Soutok, Ranšpurk, Jiřina. Academia, Praha.

 • Wiens, J. A. (1997). Metapopulation dynamics and landscape ecology. In: Hanski, I. A., Gilpin, M. E. (Eds.): Metapopulation Biology: Ecology, Genetics and Evolution. pp 43-62. Academic Press, New York

 • Wiens, J. A. (1989). The ecology of bird communities. Volume 2. Processes and variations. Cambridge University Press, Cambridge, pp 316.

 • With, K. A., King, A. W. (2001). Analysis of landscape sources and sinks: the effects of spatial pattern on avian demography. Biological Conservation, 100: 75-88. [Crossref]

 • Zlatník, A. (1968). Teoretické zásady pro výběr a rozlohu lokalit v chráněných územích, Československá ochrana přírody, 6: 31-46.

 • Zvára, K. (2006). Biostatistika. Karolinum, Praha.

About the article


Published Online: 2012-08-08

Published in Print: 2008-01-01Citation Information: Journal of Landscape Ecology, ISSN (Print) 1803-2427, DOI: https://doi.org/10.2478/v10285-012-0010-7. Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in