Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details

Journal of Landscape Ecology

The Journal of Czech National Chapter of the Association for Landscape Ecology (CZ-IALE)

Open Access
Online
ISSN
1805-4196
See all formats and pricing
Linking Historical Research with Restoration Ecology in the Floodplain Landscape Case Study: Landscape-Ecological Study and Management Plan of the Tovačov Lakes (Czech Republic)

Ivo Machar1 / Michal Servus1

Department of Biology, Faculty of Education, Palacky University, Žižkovo nám.5, 771 40 Olomouc, Czech Republic1

Agency for Nature Conservation and Landscape Protection, Husova 906, 784 01 Litovel, Czech Republic2

This content is open access.

Citation Information: Journal of Landscape Ecology. Volume 3, Issue 1, Pages 16–41, ISSN (Print) 1803-2427, DOI: 10.2478/v10285-012-0021-4, August 2012

Publication History

Published Online:
2012-08-08

Linking Historical Research with Restoration Ecology in the Floodplain Landscape Case Study: Landscape-Ecological Study and Management Plan of the Tovačov Lakes (Czech Republic)

This article deals with a conflict between the exploitation of mineral resources and nature protection at the study area of gravel mining lakes in the floodplain of the Morava River near the town of Tovačov (central Moravia, Czech Republic), and presents a concept of the compromise solution to this conflict, based on linking historical research with application of restoration ecology.

Keywords: Floodplain; historical changes in landscape; Natura 2000; restoration ecology

 • Aronson, J., van Andel, J. (2006). Restoration Ecology: The new frontier. Blackwell Publishing, Oxford.

 • Blaštíková, K. (2007). Návrh naučné stezky v lokalitě Tovačovských jezer na Přerovsku. Diplomová práce, Univerzita Palackého, Olomouc.

 • Boháč, Z. (1975). Historická geografie. Ústav československých a světových dějin ČSAV, Praha.

 • Buček, A., Maděra, P., Kovářová, P. & Pavlíková, T. (2002). Přežívání dřevin na zaplavených plochách přírodní rezervace Věstonická nádrž. Výzkumná zpráva pro AOPK ČR, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně MZLU, Brno.

 • Buček, A., Maděra, P. & Packová, P. (2004). Hodnocení a predikce vývoje geobiocenóz v PR Věstonická nádrž. Geobiocenologické spisy, sv. 8, MZLU, Brno.

 • Buček, A., Maděra, P. & Úradníček, L. (2007). Ecological network creation in the Czech Republic. In: Dreslerova, J. (Ed.) Ekologie krajiny - Journal of Landscape Ecology Vol.0, No.0, Brno: 12-24.

 • Cílek, V. (1999). Revitalizace lomů - principy a návrh metodiky. Ochrana přírody 54: 73-76.

 • Culek, M. (1996). Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha.

 • Darby, S., Sear, D. (2008). River Restoration. Managing the Uncertainty in Restoring Physical Habitat. Joh Willey & Sons, Hoboken.

 • De Moral, R., Walker, L. R. (2007). Environmental Disasters, Natural Recovery and Human Responses. Cambridge University Press, Cambridge.

 • Eiseltová, M., Pokorný, J., Ripl, W., Bodlák, L., Pechar, L., Pecharová, E. & Kučera, Z. (2007). Restoration of water and matter retention functions of a floodplain: ecology and economics. In: Trémolieres, M., Schnitzler, A. (Eds.) Floodplain Protection, Restoration, Management.Why and how. 190-199. Paris: Lavoisier SAS

 • Guth, J. (2002). Metodika mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 3.vyd. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.

 • Chuman, T. (2007). Těžební tvary v krajině jako objekt ochrany přírody. In: Grohmanova, L. (Ed.), Ekologie krajiny ČR - Těžba nerostných surovin a ochrana přírody. 85-94 pp. Sborník z konference CZ IALE, Brno

 • Hobbs, R. J., Harris, J. A. (2001). Restoration ecology: repairing the Earth's damaged ecosystems in the new millennium. Restoration Ecology, 9: 239-246.

 • Just, T., Šámal, V., Dušek, M., Fischer, D., Karlík, P. & Pykal, J. (2003). Revitalizace vodního prostředí. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.

 • Klimo, E., Hager, H., Matić, S., Anić, I., Kulhavý, J. (2008). Floodplain Forests of the Temperate Zone of Europe. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy.

 • Kolář, J. (1996). Land Cover Mapping using Remote Sensing and GIS Technology. In: Konečný, M. (Ed.) Conference GIS Frontiers on Business and Science, II, 31-49 pp. GIS Series, Masaryk University, Brno

 • Kuchař, K. (1967). Mapové prameny ke geografii Československa. Acta Universitatis Carolinae - Geographica 2, Praha.

 • Lillesand, T. M., Kieffer, R. W. (1995). Remote sensing and image interpretation. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapure: John Wiley & Sons.

 • Lipský, Z. (2000). Sledování změn v kulturní krajině. Česká zemědělská univerzita, Praha.

 • Lipský, Z. (2007). Rekultivace Kopistské výsypky: vznik regionálního biocentra v devastované krajině. In: Grohmanova, L. (Ed.), Ekologie krajiny ČR - Těžba nerostných surovin a ochrana přírody. 119-128 pp. Sborník z konference CZ IALE, Brno

 • Lipský, Z. (2008). Změny ve využívání krajiny v údolních nivách. In: Pithart, D., Benedová, Z., Křováková, K. (Eds.), Ekosystémové služby údolní nivy. 132-141 pp. Ústav systémové biologie a ekologie, Třeboň

 • Löw, J., Míchal, I. (2003). Krajinný ráz. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy.

 • Maděra, P. (2003). Proměny geobiocenóz lužního lesa. Habilitační práce, LDF MZLU Brno.

 • Machar, I., Bezděčka, P., Bureš, S., Kostkan, V., Loyka, P., Tlusták, V. & Vermouzek, Z. (2007). Krajinně-ekologická studie Tovačovských jezer. Nepublikovaná zpráva pro Českomoravský štěrkopísek, a. s. Mokrá u Brna.

 • Maitland, P. S., Morgan, N. C. (1997). Conservation Management of Freshwater Habitats - Lakes, Rivers and Wetlands. Chapman & Hall. London.

 • Malanson, G. P. (1993). Riparian landscapes. Cambridge University Presss, Cambridge.

 • Miko, L., Borovičková, H., Havelková, S., Roth, P., Stloukal, P. & Vopálková, A. (2005). Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář. C. H. Beck, Praha.

 • Míchal, I., Petříček, V. (1998). Péče o chráněná území II. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.

 • Míchal, I., Buček, A., Hudec, K., Lacina, J., Macků, J. & Šindelář, J. (1992). Obnova ekologické stability lesů. Academia, Praha.

 • Muhar, S., Schmutz, S. & Jungwirth, M. (1995). River restoration concepts - goals and perspectives. Hydrobiologia 303: 183-194.

 • Packalén, P., Maltamo, M., Tokola, T. (2008). Detailed assessment Using Remote sensing Techniques. In: Gadow, K., Pukkala, T. (Eds.), Designing Green Landscapes: 53-77.

 • Pechanec, V. (2006). Nástroje podpory rozhodování v GIS. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci.

 • Petts, G. E., Möller, H., Roux A. L. (1989). Historical Change of Large Alluvial Rivers: Western Europe. John Willey & Sons, Chicester.

 • Prach, K. (2008). Ekologie obnovy (restoration ecology) jako mladý vědní obor a jeho stav v České republice. In: Devetter, M., Zemanova, K. (Eds.), Ekologie ve 21. století, 65 p. Sborník z konference ČSE, Třeboň

 • Prach, K. (2009a). Vztah krajinné a restaurační ekologie. In: Romportl, D., Chuman, T. (Eds.), Geo/bio diverzita - integrující perspektivy. 36 p. Sborník příspěvků z výroční konference CZ IALE, Univerzita Karlova, Praha

 • Prach, K. (2009b). Ekologie obnovy narušených míst. I. Obecné principy. Živa 1/2009: 22-24.

 • Prax, A., Richter, W., Čermák, J. & Hybler, V. (2008). The hydrological and moisture regime of soils in floodplain forests. In: Klimo, E., Hager, H., Matić, S., Anić, I., Kulhavý, J. (Eds.), Floodplain Forests of the Temperate Zone of Europe. 75-101 pp. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy

 • Quitt, E. (1971). Klimatické oblasti Československa. Studia Geographica 16, Brno.

 • Ripl, W., Pokorný, J., Eiseltová, M. & Ridgill, S. (1994). A holistic approach to the structure and function of wetlands and their degradation. In: Eiseltova, M. (Ed.), Restoration of Lake Ecosystem - a holistic approach. 16-35 pp. IWRB Publishing, Gloucester

 • Roth, P. (2009). Natura 2000 in the Czech republic: an approach leading to unplanned test of EU nature directives. In: Book of abstracts, 2nd Euroean Congress of Conservation Biology, 37 p. Prague

 • Servus, M., Zifčák, P. (2007). Historie oblasti Tovačovských jezer. Nepublikovaná zpráva pro Českomoravský štěrkopísek, a. s. Mokrá u Brna.

 • Servus, M., Machar, I. & Zifčák, P. (2008). Plán obnovy biotopů a péče o území navrhované Přírodní památky Tovačovská jezera. Nepublikovaná zpráva pro Českomoravský štěrkopísek, a. s. Mokrá u Brna.

 • Siebel, H. N. (1998). Floodplain Forest Restoration. Alterra, Wageningen.

 • Simon, J., Buček, A., Vacek, S., Minx, T., Mikeska, M., Víteček, P., Müller, Š. & Čížek, J. (2008). Tvorba lesního regionálního biocentra na zemědělské půdě. MZLU, Brno.

 • Sládek, S., Vokřálová, K. (2006). Historická struktura krajiny jako podklad pro revitalizaci krajiny Vysokých Tater postižených kalamitou. Studie Fakulty živ. prostředí UJEP Ústí nad Labem pro MŽP ČR.

 • Stejskal, V. (2006). Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Linde, Praha.

 • Šafář, J. (2003). Chráněná území ČR-Olomoucko, svazek VI., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.

 • Šťerba, O., Měkotová, J., Bednář, V., Šarapatka, B., Rychnovská, M., Kubíček, F. & Řehořek, V. (2008). Říční krajina a její ekosystémy. Univerzita Palackého, Olomouc.

 • Trémolliéres, M., Schnitzler, A. (2007). Floodplain Protection, Restoration, Management. Why and how? Lavoisier, Paris.

 • Vitousek, P. M., Mooney, H. A., Lubchenco, J. & Melillo, J. (1997). Human domination of Earth's ecosystems. Science, 277: 494-499.

 • Walker, L. R., Walker, J. & Hobbs, R. (2007). Linking Restoration and Ecological Succession. Springer, New York.

 • Ward, J. V., Tockner, K. (2001). Biodiversity: towards a unifying theme for river ecology. Freshwater Biology 46: 807-819.

Comments (0)

Please log in or register to comment.