Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Journal of KONBiN

The Journal of Air Force Institute of Technology

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.15

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.182
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2015: 0.324

Open Access
Online
ISSN
2083-4608
See all formats and pricing
More options …
Volume 13, Issue 1

Issues

Combat Vehicle Dynamic Load Tests in the Aspect of the Operation Safety

Wacław Borkowski / Piotr Rybak / Zdzisław Hryciów / Józef Wysocki / Bogusław Michałowski
Published Online: 2010-08-30 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10040-008-0137-0

Combat Vehicle Dynamic Load Tests in the Aspect of the Operation Safety

The scientific team, working in the Mechanical Vehicle and Transport Institute of the Mechanical Department of the Military Technical Academy since the 90's, has been dealing with the analysis of dynamic loads of combat vehicles (tanks, infantry combat vehicles and wheeled armoured carriers). The work presents the combat vehicle tasks and operation tasks and conditions. Possible threats and possible effects of their influence were described on the basis of available information. The results of own model and experimental tests of dynamic loads affecting the aforementioned vehicles were presented. Selected analysis results were presented in a form of characteristics, diagrams and tables. Due to a type of analysed vehicles, the results are of qualitative nature rather than the quantitative one.

Badanie obciążeń dynamicznych wozów bojowych w aspekcie bezpieczeństwa ich użytkowania

Pracujący, w Instytucie Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wydziału Mechanicznego WAT, od początku lat 90-tych zespół naukowy zajmuje się badaniem oraz analizą obciążeń dynamicznych wozów bojowych (czołgów, bojowych wozów piechoty oraz kołowych transporterów opancerzonych). W pracy przedstawiono zadania oraz warunki eksploatacji wozów bojowych. Opisano potencjalne zagrożenia oraz, na podstawie dostępnych informacji, ewentualne skutki ich oddziaływania. Zamieszczono wyniki własnych badań modelowych oraz eksperymentalnych obciążeń dynamicznych działających na w/w pojazdy. Wybrane rezultaty analiz zaprezentowano w postaci charakterystyk, wykresów i tabel. Z uwagi na rodzaj analizowanych pojazdów rezultaty mają głównie charakter jakościowy a nie ilościowy.

Keywords: combat vehicle; loading; investigation; safety

Keywords: wóz bojowy; obciążenia dynamiczne; badania; bezpieczeństwo

  • Borkowski W., Rybak P., Wybrane problemy ochrony gąsienicowych wozów bojowych przed obciążeniami udarowymi, III Konferencja N-T "Odporność Udarowa Konstrukcji" Rynia 23-25.10.2002.Google Scholar

  • PBG nr T00A 020 20 "Modelowanie i analiza sprzęgieł i hamulców wielotarczowych wozów bojowych w aspekcie dostosowania ich do silnika o zwiększonej mocy".Google Scholar

  • PBG Nr 0T00C00222 "Metodyka kształtowania konstrukcji bazowych w aspekcie przezbrajania na nowe rodzaje obciążeń (uzbrojenia).Google Scholar

  • Borkowski W, Rybak P., Dynamic load in operation of high-speed tracked vehicles. Journal of Kones vol. 16, nr 4/2009.Google Scholar

  • http://militarypedia.corran.pl

About the article


Published Online: 2010-08-30

Published in Print: 2010-01-01


Citation Information: Journal of Konbin, Volume 13, Issue 1, Pages 65–78, ISSN (Online) 2083-4608, ISSN (Print) 1895-8281, DOI: https://doi.org/10.2478/v10040-008-0137-0.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in