Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Journal of KONBiN

The Journal of Air Force Institute of Technology

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.15

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.182
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2015: 0.324

Open Access
Online
ISSN
2083-4608
See all formats and pricing
More options …
Volume 32, Issue 1

Issues

Synthetic Diagnostics Of The JET System Of The JET-2 Unmanned Drone

SYNTETYCZNA DIAGNOSTKA SYSTEMU ODRZUTOWEGO BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO JET – 2

Ryszard Sabak
Published Online: 2015-08-21 | DOI: https://doi.org/10.2478/jok-2014-0029

Abstract

In recent years, , newer and newer designs of unmanned air vehicles have been appeared and in a spread and spread area. That is why, their service and in particular their diagnostics should be carried out both before and in each flight. In this paper, a description of both unmanned air vehicle JET-2 and its units and control system are presented. The paper includes also description of signals which are transmitted in a real time from the dron to the flight control station. These signals enable to state whether the vehicle works in a correct way. An interactive diagnostics model is presented as two united equations of state which are based on an observation that the usable value of the UAV resulting from its working standards, depends on its technical condition and what is more, technical condition depends on its working condition (intensity of usage). It should be stated that technical conditions are an environment for working conditions and working conditions are an environments for technical conditions. Presented model gives a comprehensive information about technical and working capability of a vehicle. It enables to plan next flights taking into account their currant potential and capability.

Streszczenie

Ze względu na poszerzanie się obszaru wykorzystania bezpilotowych statków powietrznych ich obsługiwanie, a w tym szczególnie diagnostyka powinna być realizowana przed i w trakcie wykonywania każdego lotu. W artykule przedstawiono opis bezzałogowego statku powietrznego JET-2, jego zespołów oraz układu sterowania. Przedstawiono rejestrowane i przesyłane, w czasie rzeczywistym, z samolotu do stacji kierowania sygnały diagnostyczne służące do określenia prawidłowej jego pracy. Przedstawiono model systemu diagnostycznego jako sprzęgnięte ze sobą dwa równania stanu, które bazują na spostrzeżeniu, że wartość użytkowa BSP, wynikająca z jakości jego funkcjonowania, zależy od jego stanu technicznego i że stan techniczny zależy od stanu działania (intensywności użytkowania). Należy więc powiedzieć, że stan techniczny jest otoczeniem dla stanu działania, a stan działania jest otoczeniem dla stanu technicznego. Przedstawiony model daje całościową informację o potencjale technicznym i potencjale funkcjonalnym samolotu. Pozwala on planować następne loty z uwzględnieniem ich aktualnego potencjału, ich aktualnych możliwości.

Keywords: Diagnostics; unmanned drone; ground operator of a drone

Słowa kluczowe:: Diagnostyka; bezzałogowy statek powietrzny; operator naziemny statku powietrznego

6. Bibliography:

  • [1] Cempel Cz. 2006, „Teoria i inżynieria systemów”, ITE-PIB Radom [System theory and engineering]Google Scholar

  • [2] Dąbrowski T., Będkowski L. 2010, „Diagnozowanie i dozorowanie stanu obiektu eksploatacji”, Instytut Technologii Eksploatacji - Problemy Eksploatacji 2, str. 7-15 [Diagnosing and control of the operation object condition]Google Scholar

  • [3] Grądzki R., Lindstedt P. 2015, „Method assessment of technical object aptitude in environment of exploitation and service conditions”, Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and reliability vol. 17 no 1/2015, pp. 54 – 63.Google Scholar

  • [4] Lewitowicz J. 2010, „Ryzyko w eksploatacji statków powietrznych”, Instytut Technologii Eksploatacji - Problemy Eksploatacji 2, str. 43-48 [Risks in aircraft operation]Google Scholar

  • [5] Lindstedt P. 2009, „The Method of Complex Worthiness Assessment of Engineering Object in the Process of its Use and Service”, Solid State Phenomena vol.144, pp 45-52.Google Scholar

  • [6] Lindstedt P., Majewski P. 2010, ”The comprehensive method for availability monitoring of antifriction bearings during the lifetime period”, Journal of KONBiN, No. 4 (16), str. 25 – 36.Google Scholar

About the article

Published Online: 2015-08-21

Published in Print: 2014-12-01


Citation Information: Journal of KONBiN, Volume 32, Issue 1, Pages 37–44, ISSN (Online) 2083-4608, DOI: https://doi.org/10.2478/jok-2014-0029.

Export Citation

© Ryszard Sabak. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in