Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Journal of KONBiN

The Journal of Air Force Institute of Technology

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.15

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.182
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2015: 0.324

Open Access
Online
ISSN
2083-4608
See all formats and pricing
More options …
Volume 32, Issue 1

Issues

An Icing Of Aircraft – Reasons, Consequences, Counteraction

OBLODZENIE STATKU POWIETRZNEGO – PRZYCZYNY, SKUTKI, PRZECIWDZIAŁANIE

Andrzej Gębura / Kazimierz Janusiak / Michał Poradowski
Published Online: 2015-08-21 | DOI: https://doi.org/10.2478/jok-2014-0031

Abstract

The article presents reasons of an helicopter’s ising as well as an aircraft’s ising. The maion attention is addressed a conteraction of an ising. Autors divide the problem an two groups: an ising of an airframe – mostly lifting surfaces, an ising of engines. According to authors reasons, an extension (first of all) consequences of airframe’s ising considerably differ from seemingly similar events in an engine. The considerable attention is concentrated on a connteraction of consequences of an ising during the flight. The most complicated ising referes to helicopters, considering their particular aerodynamics characteristics. The autors dedicated is greather attention. Results reached during investigations of heating rotor blades in ITWL are presented.

Streszczenie

Artykuł omawia przyczyny obladzania zarówno śmigłowców jak i samolotów. Główna uwaga skierowana jest na przeciwdziałanie negatywnym warunkom oblodzenia. Autorzy dzielą zagadnienie na dwie grupy: oblodzenie płatowca – głównie powierzchni nośnych oraz oblodzenie silników. Ich zdaniem przyczyny, rozwój i (przede wszystkim) skutki oblodzenia płatowca różnią się znacznie od pozornie podobnych zjawisk w silniku. Rozważania zostały skupione na przeciwdziałaniu skutkom oblodzenia w czasie lotu. Najbardziej skomplikowany proces obladzania dotyczy śmigłowców, z uwagi na ich szczególne cechy aerodynamiczne. Dlatego też autorzy poświęcili śmigłowcom proporcjonalnie więcej uwagi. Przedstawiono istotne elementy poznawcze osiągnięte podczas badań sekcji grzejnych łopat nośnych wykonywanych w ITWL.

Keywords: an ising of lifting surfeces; resublimation of a steam; heat section of rotor blades; an antiising electric heating

Słowa kluczowe:: oblodzenie statków powietrznych; resublimacja pary wodnej; elektryczne ogrzewanie przeciwoblodzeniowe; sekcje grzejne łopat nośnych; kolektor elektryczny; oblodzenie wlotów do silnika turbinowego

8. Bibliografia

  • [1] Janusiak K.: Latać bezpiecznie, Przegląd Sił Powietrznych Nr 2 (020), luty 2009, ISSN 1897-8444.Google Scholar

  • [2] Janusiak K.: Profesjonalizm w użytkowaniu statku powietrznego, Przegląd Sił Powietrznych Nr 3 (045), marzec 2011, ISSN 1897-8444.Google Scholar

  • [3] Kowaleczko G., Panas A., Sobieraj W., Drozdowski Z, i inni: Oblodzenie statków powietrznych, Warszawa 2005, Wyd. ITWL.Google Scholar

  • [4] Kożuchowski K.: Meterologia i klimatologia, PWN, Warszawa 2007.Google Scholar

  • [5] Kulebakin W., Sindejew I., Fiedorow B.: Lotnicze elektryczne urządzenia zapłonowe, ogrzewcze I oświetleniowe, eyd. MON, 1962.Google Scholar

  • [6] Lipiński Emil: Poradnik Mi-17. Niepublikowane.Google Scholar

  • [7] Poradowski M.: Oblodzenie i jego wpływ na lot śmigłowca. Sposoby zabezpieczenia śmigłowca przed oblodzeniem na podstawie analizy istniejących i możliwych do zastosowania instalacji przeciwoblodzeniowych, praca inżynierska, Dęblin 2013.Google Scholar

  • [8] PZL- Świdnik, „Podręcznik szkoleniowy silnika Rolls-Royce 250-C20R/R1Google Scholar

About the article

Published Online: 2015-08-21

Published in Print: 2014-12-01


Citation Information: Journal of KONBiN, Volume 32, Issue 1, Pages 57–70, ISSN (Online) 2083-4608, DOI: https://doi.org/10.2478/jok-2014-0031.

Export Citation

© Andrzej Gębura et al.. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in