Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
In This Section

Journal of Plant Protection Research

The Journal of Polish Society of Plant Protection, Committee of Plant Protection; Polish Academy of Sciences, Institute of Plant Protection – National Research Institute

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.84

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.342
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2015: 0.618

Open Access
Online
ISSN
1899-007X
See all formats and pricing
In This Section
Volume 50, Issue 4 (Dec 2010)

Issues

Protective Treatments against Soilborne Pathogens in Citrus Orchards

Mahfouz Abd-Elgawad
 • Department of Plant Pathology, National Research Center, El-Behoos St., 12622, Giza, Egypt
/ Nehal El-Mougy
 • Department of Plant Pathology, National Research Center, El-Behoos St., 12622, Giza, Egypt
/ Nadia El-Gamal
 • Department of Plant Pathology, National Research Center, El-Behoos St., 12622, Giza, Egypt
/ Mokhtar Abdel-Kader
 • Department of Plant Pathology, National Research Center, El-Behoos St., 12622, Giza, Egypt
/ Moawad Mohamed
 • Department of Plant Pathology, National Research Center, El-Behoos St., 12622, Giza, Egypt
Published Online: 2010-12-20 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10045-010-0079-0

Protective Treatments against Soilborne Pathogens in Citrus Orchards

The efficacy of applying biocontrol agents, chemical fungicide and nematicide as protective treatments against the soilborne parasites, Fusarium spp. (Fusaria) and citrus nematode Tylenchulus semipenetrans Cobb was evaluated. The experiment took place under field conditions in a citrus orchard cultivated with 16-year-old sweet orange (Citrus sinensis L.) osbech cv. Valencia trees grafted on sour orange (C. aurantium L.) rootstock during the growing season November 2006/October 2007. This orchard is located at Bader district, Behera governorate, Egypt. The populations of soil fauna and flora under trees canopy were examined just before treatment, and 1, 3, 6, 9 and 12 months after the treatment application. A visual inspection for the appearance of symptoms related to Fusarium or nematode infection on treated and untreated citrus trees was carried out periodically every two weeks throughout the experimental period. The populations of Fusarium spp. were gradually decreased throughout the experimental period. However, the antagonistic bacterial isolates showed drastic effect for reducing the Fusaria population from 38.5% before treatments to a range of 1.2-4.0% after one month of such a bacterial application followed by the Kocide (fungicide) treatment which recorded 6.6%. Meanwhile, Fusaria populations of 18.4 and 16.3% were recorded as Fusaria population in treatments of the nematicide Carbofuran and entompathogenic nematode, respectively. Also, the population density of T. semipenetrans juveniles drastically decreased soon after all the treatment applications. Then after the nematode population build up during the growing season followed a natural distribution decline shape starting from the third month of application up to the ninth month, then it decreased. The citrus nematode increased steadily in the untreated check till September 2007 then its population level decreased. Treatments of Bacillus subtilis - B (20 ml) and Pseudomonas fluorescens (20 ml) gave the highest citrus yield followed by B. subtilis A (10 ml); B. subtilis B (10 ml) and Kocide (fungicide). Moreover, citrus trees treated with B. subtilis A (10 ml); P. fluorescens (10 ml) and Carbofuran (nematicide) had a higher yield production than trees treated with entomopathogenic nematodes Heterorhabditis egyptii (Abd-Elgawad and Ameen 2005). Yet, visual monitoring for disease incidence throughout the citrus orchard during the whole period of the study revealed no disease symptoms of any fusaria or nematode infection in treated trees. Untreated trees had a 1.9 and 3.1% fusaria and nematode infection, respectively. The importance of the present work, therefore, is based on the proposed bioagents as protective applications that are able to inhibit the citrus pathogens and prevent them from causing citrus damage.

Ochrona Sadów Cytrusowych Przed Patogenami Prrzenoszącymi Się Przez Glebę

W pracy przedstawiono ocenę skuteczności czynników biologicznego zwalczania oraz preparatów chemicznych: fungicydu Kocide i nematocydu Carbofuran przeciwko sprawcom chorób drzew cytrusowych - patogenicznym grzybom z rodzaju Fusarium spp. oraz pasożytniczemu nicieniowi Tylenchulus semipenetrans. Doświadczenia przeprowadzono w sezonie wegetacyjnym od listopada 2006 do października 2007, w warunkach polowych w 16-letnim sadzie cytrusowym ze słodką pomarańczą (Citrus sinensis L.) odmiany Valencia zaszczepionej na podkładce kwaśnej pomarańczy (C. aurantium). Badania populacji mikroorganizmów wykonano bezpośrednio przed zabiegiem oraz po upływie: 1, 3, 6, 9 i 12 miesięcy od przeprowadzonego zabiegu. Obserwacje symptomów porażenia fuzariozą i infekcji wywołanej przez pasożytniczego nicienia obiektów doświadczalnych, wykonywano systematycznie w dwutygodniowych odstępach, przez cały okres trwania doświadczenia. Nasilenie populacji grzybów Fusarium spp. stopniowo malało w trakcie prowadzenia doświadczenia. Wykorzystanie antagonistycznych izolatów bakterii w dużym stopniu ograniczyło populację patogenów z 38,5% przed wykonanym zabiegiem do 1,2-4,0% po zabiegu, po upływie 1 miesiąca w zależności od kombinacji doświadczenia, a w przypadku fungicydu Kocide wielkość procentowa wynosiła 6,6%. Natomiast nasilenie patogenów Fusarium spp. po zastosowaniu nematocydu Carbofuran oraz entomopatogenicznego nicienia Heterohabditis egyptii wynosiło, odpowiednio 18,4 i 16,3%. Po wykonanym zabiegu we wszystkich kombinacjach nasilenie populacji pasożytniczego nicienia T. semipenetrans uległo znacznemu obniżeniu. W ciągu całego sezonu wegetacyjnego wystąpił wyraźny wzrost liczebności populacji nicienia pomiędzy 3 a 9 miesiącem po zabiegu oraz spadek liczebności nicieni po 12 miesiącach zarówno w obiektach kontrolnych, jak też traktowanych. Nasilenie populacji T. semipenetrans - drzew cytrusowych, wyraźnie wzrosło do miesiąca września, a następnie zaobserwowano spadek jego liczebności. Najwyższe plony owoców cytrusowych uzyskano po zastosowaniu antagonistycznych izolatów bakterii: Bacillus subtilis B (20 ml) i Pseudomonas fluorescens (20 ml), a w dalszej kolejności: B. subtilis A (10 ml), B. subtilis B (10 ml) oraz fungicydu Kocide. Ponadto stwierdzono, że w wyniku zastosowania izolatów B. subtilis A (10 ml), P. fluorescens (10 ml) i nematocydu Carbofuran uzyskano wyższe plony owoców w porównaniu do obiektu z entomopatogenicznym nicieniem H. egyptii. Nie stwierdzono występowania symptomów infekcji grzybami Fusarium spp. oraz nicieniem T. semipenetrans w obiektach chronionych, podczas gdy w kontroli ich wielkości procentowe wynosiły, odpowiednio 1,9 i 3,1%. Wyniki prezentowanych badań wskazują na możliwość wykorzystania czynników biologicznego zwalczania w celu inhibowania rozwoju patogenów drzew cytrusowych, a tym samym zapobieganiu strat spowodowanych występowaniem chorób.

Keywords: Bacillus subtilis; biological control; Citrus sinensis; Heterorhabditis egyptii; fungicide; Pseudomonas fluorescens; nematicide

 • Abd-Elgawad M. M. M., Ameen H. H. 2005. Heterorhabditis egyptii N. Sp. (Rhabditida: Heterorhabditidae) from Egypt. Egypt. J. Agric. Res. 2 (2): 855-870.

 • Abd-Elgawad M. M. M., Al-Yahya F. A., Stephan Z. A. 2010. Nematodes of citrus p. 553-602. In: "Plant Nematodes in Arab Countries" (W. A. Abu-Gharbieh, A. S. Al-Hazmi, Z. A. Stephan, A. A. Dawabah, eds.). Darwael for Publishing, Arab Society of Plant Protection, Amman, Jordan.

 • Agrios G. N. 1988. Plant Pathology. 3rd ed. Academic Press, New York, London, 803 pp.

 • Al-Rehiayani S. 2006. Suppression of Meloidogyne incognita by soil application of Pasteuria penetrans in Al-Qssim area, Saudi Arabia. 9th Arab. Congress Plant Protect. Damascus, Syria, 19-23 November 2006, 219 pp.

 • Allen O. N. 1961. Experiments on Soil Bacteriology. Burgess Publishing Co., Minnesota, USA, 214 pp.

 • Andrew J. H. 1981. Effect of pesticides on non-target microorganisms on leaves. p. 284-304. In: "Microbial Ecology of the Phylloplane" (J. P. Blakmem, ed.). Academic Press, New York, 418 pp.

 • Anonymous 2008. Yearbook of Statistics of Ministry of Agriculture. Agricultural Economical and Statistical Department, Arab Republic of Egypt, Cairo, 68 pp.

 • Armstrong G. M., Armstrong J. K. 1975. Reflections on the wilt Fusaria. Ann. Rev. Phytopathol. 13: 95-103. [Crossref]

 • Barnett H. L., Hunter B. B. 1972. Illustrated Genera of Imperfect Fungi. Burgess Publ. Co., Minnesota, USA, 241 pp.

 • Becerra L. N. 1989. Efectos del hongo Paecilomyces lilacinus Thom. Samson sobre el nemátodo de la raíz del limón sutil Tylenchulus semi penetraos Cobb en plantaciones comerciales de Olmos. Tesis Ingeniero Agrónomo, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque Perú, 84 pp.

 • Donegan K., Fieland V., Fowles N., Ganio L., Seidler R. 1992. Efficacy of burning, tillage, and biocides in controlling bacteria released at field sites and effects on indigenous bacteria and fungi. Appl. Environ. Microbiol. 58 (4): 1207-1214. [PubMed]

 • Duncan L. W., Cohn E. 1990. Nematode parasites of citrus. p. 321-346. In: "Plant Parasitic Nematodes in Subtropical and Tropical Agriculture" (M. Luc, R. A. Sikora, J. Bridge, eds.). 1st ed. CABI Publishing, Wallingford, UK.

 • Duncan L. W. 2005. Nematode parasites of citrus. p. 593-607. In: "Plant Parasitic Nematodes in Subtropical and Tropical Agriculture" (M. Luc, R. A. Sikora, J. Bridge, eds.). 2nd ed. CABI Publishing, Wallingford, UK.

 • Duncan L. W., Mashela P., Ferguson J., Graham J., Abou-Setta M. M., Morshedy M. M. 1995. Estimation of crop loss in orchards with pathches of mature citrus trees infected by Tylenchulus semipenetrans. Nematropica 25 (1): 43-51.

 • El-Nagdi W. A., Youssef M. M. A. 2006. Field application of a commercial formulation containing an isolate of Bacillus Thurigiensis for managing Tylenchulus semipenetrans (citris nematode) on Navel orange trees. 9th Arab. Congress Plant Protect. Damascus, Syria, 19-23 November 2006, 211 pp.

 • Gillespie D. R., Menzies J. G. 1993. Fungus gnat vector Fusarium oxysporum f. sp. radicislycopersici. Ann. Appl. Biol. 123 (3): 539-544. [Crossref]

 • Grewal P. S., Lewis E. E., Venkatachari S. 1999. Allelopathy: a possible mechanism of supression of plant-parasitic nematodes by entomopathogenic nematodes. Nematology 1 (7-8): 735-743.

 • Hawes M. C. 1991. Living plant cells released from the root cap: a regulator of microbial populations in the rhizosphere? p. 51-59. In: "The Rhizosphere and Plant Growth" (D. L. Keister, P. B. Cregan, eds.). Boston, MA: Kluwer Academic Publishers.

 • Kazmar E. R., Goodman R. M., Grau C. R., Johnson D. W., Nordheim E. V., Undersander D. J., Handelsman J. O. 2000. Regression analyses for evaluating the influence of Bacillus cereus on alfalfa yield under variable disease intensity. Phytopathology 90 (6): 657-665. [Crossref]

 • Kim D. S., Cook R. J., Weller D. M. 1997. Bacillus sp. L324-92 for biological control of three root diseases of wheat grown with reduced tillage. Phytopathology 87 (5): 551-558.

 • King E. B., Parke J. L. 1993. Biocontrol of Aphanomyces root rot and Pythium damping-off by Pseudomonas cepacia AMMD on four pea cultivars. Plant Dis. 77: 1185-1188. [Crossref]

 • Labuschange N., Koteze J. M. 1988. Factors affecting feeder root rot of citrus caused by Fusarium solani. Proc. 6th Int. Citrus Congress. Tel Aviv Israel, March 6-11, 1988.

 • Labuschange N., van der Vegte F. A., Koteze J. M. 1989. Interaction between Fusarium solani and Tylenchulus semipenetrans on citrus roots. Phytophylactica 21 (1): 29-33.

 • Li T. S. C., Utkhede R. S., Wardle D. A. 1997. Chemical and biological control of leaf blight and root rot caused by Phytophthora cactorum in American ginseng. Can. J. Plant Pathol. 19 (3): 297-300.

 • Llontop J. A., Carreño C. R. 1999. Comparison of Nematicides for the Control of Tylenchulus semipenetrans on Lemon (Citrus aurantifolia). National University Pedro Ruiz Gallo, Chiclayo, Peru.

 • Louw H. A., Webely D. W. 1959. The bacteriology of root region of cat plant grown under controlled pot culture conditions. J. Appl. Bacteriol. 22 (2): 216-226.

 • Manners J. G. 1993. Principles of Plant Pathology. Cambridge Univ. Press, 343 pp.

 • Mathre D. E., Cook R. J., Callan N. W. 1999. From discovery to use: traversing the world of commercializing biocontrol agents for plant disease control. Plant Dis. 83 (11): 972-983. [Crossref]

 • Nash S. M., Snyder W. C. 1962. Quantitative estimation by plate counts of propagules of bean root rot Fusarium in field soils. Phytopathology 52 (5): 567-572.

 • Nemec S. 1975. Microorganisms associated with healthy and sand hill decline roots. Plant Dis. Repter 59 (4): 210-213.

 • Nemec S., Zablotowice R. M., Chandler J. L. 1989. Distribution of Fusarium spp. and selected microflora in citrus soil and rhizospheres associated with healthy and blight diseased citrus in Florida. Phytophylactica 21 (2): 141-146.

 • Noling J. W., Ferris H. 1987. Nematode-degree days, a density-time model for relating epidemiology and crop losses in perennials. J. Nematology 19 (1): 108-118.

 • Nordmeyer D., Dickson D. W. 1989. Effect of Carbamate, organophosphate, and avermectin nematicides on oxygen consumption by three Meloidogyne spp. J. Nematol. 21: 472-476.

 • O'Bannon J. H., Radewald J. D., Tomerlin A. T. 1972. Population fluctuation of three parasitic nematodes in Florida. J. Nema-tol. 4: 194-199.

 • Papavizas G. C., Lumsden R. D. 1980. Biological control of soilborne fungal propagules. Ann. Rev. Phytopathol. 18: 389-417. [Crossref]

 • Parke J. L., Rand R. E., Joy A. E., King E. B. 1991. Biological control of Pythium damping-off and Aphanomyces root rot of peas by application of Pseudomonas cepacia or P. fluorescens to seed. Plant Dis. 75 (3): 987-992. [Crossref]

 • Sikora R. A. 1988. Interrelationships between plant health-promoting rhizobacteria, plant parasitic nematodes and soil microorganisms. Meded. Faculteit Landbouwkundige Rijksuniversiteit Gent 53: 867-878.

 • Selvarajan R., Jeyarajan R. 1996. Inhibition of chickpea root-rot pathogens, Fusarium solani and Macrophomina phaseolina by antagonists. Indian J. Mycol. Plant Pathol. 26: 248-251.

 • Smith K. P., Handelsman J., Goodman R. M. 1999. Genetic basis in plants for interactions with disease-suppressive bacteria. Proc. Natl. Academy Sci. United States of America 96 (9): 4786-4790. [Crossref]

 • Steel R. G. D., Torrie J. H. 1980. Principles and Procedures of Statistics. New York, McGraw-Hill Book Company Inc., 481 pp.

 • Sunick K., Sungjoon Y., Honggi K. 1997. Selection of antagonistic bacteria for biological control of ginseng diseases. Korean J. Plant Pathol. 13: 342-348.

 • van Gundy S. D. 1984. Nematodes. p. 129-131. In: "Integrated Pest Management for Citrus". Riverside: University of California, USA.

 • Wright B., Rowse H. R., Whipps J. M. 2003. Application of beneficial microorganisms to seeds during drum priming. Biocontrol Sci. Technol. 13 (6): 599-614. [Crossref]

About the article


Published Online: 2010-12-20

Published in Print: 2010-12-01Citation Information: Journal of Plant Protection Research, ISSN (Online) 1899-007X, ISSN (Print) 1427-4345, DOI: https://doi.org/10.2478/v10045-010-0079-0. Export Citation

This content is open access.

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
M. M. Kamal, K. D. Lindbeck, S. Savocchia, and G. J. Ash
Plant Pathology, 2015, Page n/a
[3]
Hui Li, Huaibo Li, Yan Bai, Jing Wang, Ming Nie, Bo Li, and Ming Xiao
The Journal of Microbiology, 2011, Volume 49, Number 6, Page 884
[4]
Beata Hasiów-Jaroszewska, Anna Czerwoniec, Henryk Pospieszny, and Santiago F Elena
Virology Journal, 2011, Volume 8, Number 1, Page 318

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in