Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Journal of Plant Protection Research

The Journal of Polish Society of Plant Protection, Committee of Plant Protection; Polish Academy of Sciences, Institute of Plant Protection – National Research Institute

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.84

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.332
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.829

Open Access
Online
ISSN
1899-007X
See all formats and pricing
More options …
Volume 51, Issue 3 (Jul 2011)

Issues

Evaluation of The Autumn Infection of Winter Barley with Barley Yellow Dwarf Viruses Transmitted by Anholocyclic forms of Bird Cherry-Oat Aphid Rhopalosiphum Padi L. in Poland

Przemysław Strażyński
 • Institute of Plant Protection, National Research Institute, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Poland
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Maria Ruszkowska
 • Institute of Plant Protection, National Research Institute, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Poland
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Małgorzata Jeżewska
 • Institute of Plant Protection, National Research Institute, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Poland
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Katarzyna Trzmiel
 • Institute of Plant Protection, National Research Institute, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Poland
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2011-06-24 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10045-011-0051-7

Evaluation of The Autumn Infection of Winter Barley with Barley Yellow Dwarf Viruses Transmitted by Anholocyclic forms of Bird Cherry-Oat Aphid Rhopalosiphum Padi L. in Poland

Research was carried out to determine the extent of anholocyclic forms of bird cherry-oat aphid, Rhopalosiphum padi on winter barley, and to estimate the level of infection of winter barley crops with Barley yellow dwarf (BYD) viruses. Observations were made in 12 Polish regions. Each region is made up of four distinct locations, with different temperatures. The 12 observed regions were: Lubuskie, Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie, Małopolskie, Podkarpackie, Wielkopolskie, Łódzkie, Mazowieckie, Lubelskie, Warmińsko-Mazurskie and Podlaskie. The research was carried out during the period of colonization of plants by aphids. Anholocyclic forms of R. padi were found on winter barley crops in all regions, with the exception of the Podlaskie area. Samples of plants were collected and tested for virus occurrence by ELISA. In 2007, the detection of BYD viruses in aphids feeding on winter barley was performed using the PCR technique. Virus diagnostics revealed the prevalence of Barley yellow dwarf virus-PAV (BYDV-PAV) over Barley yellow dwarf virus-MAV (BYDV-MAV), in 2006 and 2007. Aphid vectors of BYD viruses were the most numerous in all the locations of the Opolskie region.

Zagrożenie zbóż wirusami żółtej karłowatości jęczmienia przenoszonymi przez anholocykliczne formy Rhopalosiphum padi L. w Polsce w latach 2006-2008

Wirusy żółtej karłowatości jęczmienia przenoszone są w sposób trwały głównie przez anholocykliczne formy mszycy czeremchowo-zbożowej (Rhopalosiphum padi L.). W Polsce gatunek ten dominuje na uprawach zbóż, a jego biologia związana jest ściśle z przebiegiem temperatur.

W latach 2006-2008 w celu określenia zasięgu występowania anholocyklicznych R. padi, a także oceny poziomu zagrożenia wirusami żółtej karłowatości jęczmienia, monitorowano 12 regionów Polski o zróżnicowanych warunkach temperaturowych. Obserwacje prowadzono pod kątem zasiedlania roślin przez anholocykliczne formy mszyc R. padi. Stwierdzono występowanie tych form na uprawach jęczmienia ozimego we wszystkich obserwowanych regionach, z wyjątkiem regionu podlaskiego.

W celu wykrywania trzech głównych sprawców żółtej karłowatości jęczmienia: Barley yellow dwarf virus-MAV (BYDV-MAV), Barley yellow dwarf virus-PAV (BYDV-PAV) i Cereal yellow dwarf virus-RPV (CYDV-RPV), próby roślin były poddane diagnostyce wirusologicznej. W 2007 roku przeprowadzono także badania na obecność wirusów żółtej karłowatości jęczmienia w mszycach żerujących na jęczmieniu ozimym. Wykazano, że najczęściej występującym wirusem był BYDV-PAV. Najwięcej mszyc - wektorów wirusów żółtej karłowatości jęczmienia, stwierdzono we wszystkich lokalizacjach regionu opolskiego, najcieplejszego regionu w Polsce.

Keywords: aphids; Rhopalosiphum padi; barley yellow dwarf viruses

 • Badillo-Vargas I.E., Gildow F.E. 2004. Transmission Specifity of Luteoviruses through Aphid-vector Interactions. Summer research Opportunities Program. http://forms.gradsch.psu.edu/equity/sroppapers/2004/BadilloIsmaelE.pdf

 • Bencharki B., El Yamani M., Zaoui D. 2000. Assessment of transmission ability of barley yellow dwarf virus - PAV isolates by different populations of Rhopalosiphum padi and Sitobion avenae. Eur. J. Plant Pathol. 106: 455-464.Google Scholar

 • Bisnieks M., Kvarnheden A., Sigvald R., Valkonen J.P.T. 2004. Molecular diversity of the coat protein-encoding region of Barley yellow dwarf virus-PAV and Barley yellow dwarf virus-MAV from Latvia and Sweden. Arch. Virol. 149: 843-853.Google Scholar

 • Canning E.S.G., Penrose M.J., Barker I., Coates D. 1996. Improved detection of barley yellow dwarf virus in single aphids using RT-PCR. J. Virol. Methods 56 (2): 191-197.Google Scholar

 • Clark M.F., Adams A.N. 1977. Characteristics of the microplate method of enzyme - linked immunosorbent assays. J. Gen. Virol. 34: 475-483.Google Scholar

 • Crowther J.R. 2001. The ELISA Guidebook. Methods in Molecular Biology. 149, Humane Press, Totowa NJ, 421 pp.Google Scholar

 • Dean G.J. 1970. Distribution of aphids in cereal crops. Ann. Appl. Biol. 66: 485-496.Google Scholar

 • Dixon A.F.G. 1998. Resource tracking: mechanism - cyclical parthenogenesis. p. 83-84. In: "Aphid Ecology" (A.F.G. Dixon, ed.). Publisher Chapman and Hall, 300 pp.Google Scholar

 • Eastop V.F. 1995. Aphids, plants and other organismus. Korean J. Appl. Entomol. 34 (1): 1-8.Google Scholar

 • Giebel J., Woda-Leśniewska M., Ruszkowska M. 1998. Fenoksykwasy powodują wzrost populacji mszyc zbożowych - biochemiczna przyczyna zjawiska. Prog. Plant Protection/ Post. Orch Roślin 38 (2): 365-368.Google Scholar

 • Jeżewska M. 2003. Choroby wirusowe zbóż, diagnostyka i występowanie. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 43 (1): 152-159.Google Scholar

 • Jeżewska M., Buchowska-Ruszkowska M., Cajza M. 2010. Monitoring i diagnostyka molekularna wirusów zbóż. p. 157- 186. W: "Ograniczanie Strat w Plonach Roślin Uprawnych z Zachowaniem Bezpieczeństwa Żywności". (D. Sosnowska, ed.) Inst. Ochr. Roślin - PIB, 284 pp.Google Scholar

 • Leszczyński B. 1985. Changes in phenols content and metabolism in leaves of susceptible and resistant winter wheat cultivars infested by Rhopalosiphum padi (L.) (Hom., Aphididae). Zeit. Ang. Entomol. 100 (4): 343-348.Google Scholar

 • Lowles A., Harrington R., Mann J., Banwo O.O. 1999. Beyond the Infectivity Index of Barley Yellow Dwarf Virus. Barley Bull. IOBC/WPRS 19. Available on: http://wheat.pw.usda.gov

 • Martinez-Torrez D., Devonshire A.L., Williamson M.S. 1997. Molecular studies of knockdown resistance to pyretroids: cloning of domain Il sodium channel gene sequences from insects. Pestic. Sci. 51: 265-270.Google Scholar

 • McElphany P., Real L.A., Power A.G. 1995. Vector preference and disease dynamics: a study of barley yellow dwarf virus. Ecology 76 (2): 444-457.Google Scholar

 • Mrówczyński M., Wachowiak H., Pruszyński S. 2004. Nowe zagrożenia upraw rolniczych w Polsce przez szkodniki. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 44 (1): 248-253.Google Scholar

 • Plumb R.I. 1992. Barley yellow dwarf. p. 41-79. In: "Plant Diseases of International Importance". Vol. 1. "Diseases of Cereals and Pulses" (J. Kumer, S. Chavbe, eds.). Englewood Cliffs, New Jersey, USA, Prentice, 273 pp.Google Scholar

 • Power A.G., Seaman A.J., Gray S.M. 1991. Aphid transmission of barley yellow dwarf virus: inoculation access periods and epidemiological implications. Phytopathology 81: 545-548.Google Scholar

 • Robertson N.L., French R., Gray S.M. 1991. Use of group-specyfic primers and the polymerase chain reaction for the detection and identyfication of luteoviruses. J. Gen. Virol. 72: 1473-1477.Google Scholar

 • Ruszkowska M. 1988. Die Blattlaüse - Getreide Schädlinge - als eine Konsequenz der neuen Anbautechnologien. Tag.-Ber. Akad. Landwirtsch. Wiss. DDR, Berlin 271: 569-572.Google Scholar

 • Ruszkowska M. 1990a. Forecasting the abundance of Rhopalosiphum padi (L.) by means suction trap catch and meteorological data. Acta Phytopathol. Entomol. Hung. 25 (1-4): 447-451.Google Scholar

 • Ruszkowska M. 1990b. Możliwość wystąpienia różnych form biologicznych mszycy czeremchowo-zbożowej w Polsce. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 392: 265-269.Google Scholar

 • Ruszkowska M. 1998. Aphids on winter cereals. p. 609-613. In: "Aphids in Natural and Managed Ecosystems" (J.M. Nieto Nafria, A.G. Dixon, eds.). Universidad de León, 688 pp.Google Scholar

 • Ruszkowska M. 2002. Przekształcenia cyklicznej partenogenezy mszycy Rhopalosiphum padi (L.) (Homoptera: Aphidoidae) - znaczenie zjawiska w adaptacji środowiskowej. Rozpr. Nauk. Inst. Ochr. Roślin, Poznań 8: 1-33.Google Scholar

 • Ruszkowska M. 2004. Modyfikacja progów szkodliwości i metody alternatywne w warunkach powstawania nowych form rozwojowych mszyc. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin. 44 (1): 347-354.Google Scholar

 • Ruszkowska M. 2006. Uwarunkowania klimatyczne w rozprzestrzenianiu najważniejszych wektorów chorób wirusowych na zbożach w badanych regionach Polski. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 46 (1): 276-283.Google Scholar

 • Ruszkowska M. 2007a. Across the transformation life cycle of Rhopalosiphum padi (L.) (Homoptera: Aphidoidea): coevolution with temperature. Rozpr. Nauk. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 15, 60 pp.Google Scholar

 • Ruszkowska M. 2007b. Mszyce na Oziminach. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 23 pp.Google Scholar

 • Ruszkowska M., Strażyński P. 2007. Profilaktyka w ochronie zbóż przed chorobą żółtej karłowatości jęczmienia. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin. 47 (1): 363-366.Google Scholar

 • Strażyński P. 2010. Population structure of Rhopalosiphum padi (Linnaeus, 1758)/Hemiptera, Aphidoidea/ in Wielkopolska region in 2003-2008 in the context of winter cereals threat of BYDV expansion. p. 91-105. In: "Aphids and Other Homopterous Insects" (W. Goszczyński, A. Herczek, B. Leszczyński, G. Łabanowski, E. Podsiadło, R. Rakauskas, M. Ruszkowska, B. Wilkaniec, W. Wojciechowski, eds.). Lublin, 125 pp.Google Scholar

 • Strażyński P., Trzmiel K. 2008. Struktura jesiennych populacji mszycy czeremchowo-zbożowej (Rhopalosiphum padi L.) - ocena realnego zagrożenia żółtą karłowatością jęczmienia w zróżnicowanych klimatycznie regionach Polski. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 48 (3): 804-807.Google Scholar

About the article


Published Online: 2011-06-24

Published in Print: 2011-07-01


Citation Information: Journal of Plant Protection Research, ISSN (Online) 1899-007X, ISSN (Print) 1427-4345, DOI: https://doi.org/10.2478/v10045-011-0051-7.

Export Citation

This content is open access.

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Thomas Lüpken, Nils Stein, Dragan Perovic, Antje Habekuß, Albrecht Serfling, Ilona Krämer, Urs Hähnel, Burkhard Steuernagel, Uwe Scholz, Ruvini Ariyadasa, Mihaela Martis, Klaus Mayer, Rients E. Niks, Nicholas C. Collins, Wolfgang Friedt, and Frank Ordon
Molecular Breeding, 2014, Volume 33, Number 2, Page 477

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in