Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Miscellanea Geographica

Regional Studies on Development

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.40

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.227
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.404

Covered by e.g. Web of Science Core Collection by Clarivate Analytics, and SCOPUS by Elsevier
14 points in the Ministerial journal value rating scale

Open Access
Online
ISSN
2084-6118
See all formats and pricing
More options …

Landscape changes based on sedimentological and geochemical studies in the region of Brudzeń Duży

Ewa Smolska
 • Corresponding author
 • Department of Geomorfology Institute of Physical Geography Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Piotr Szwarczewski
 • Department of Geomorfology Institute of Physical Geography Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2014-03-31 | DOI: https://doi.org/10.2478/mgrsd-2014-0005

Abstract

Sedimentological and geochemical research carried out in North- West Mazovia, central Poland, allowed the determination of landscape transformation in relation to the history of human settlement. The types of sediments subject to analysis included palaeochannel filling, accumulation on the river floodplain and colluvial deposits. The absolute ages of sediments and their sedimentological features allow the conclusion that the first response to human activity in the area is recorded in the overbank deposits in the Skrwa River valley as a result of the Wielbarska Culture in 200-300 AD. Subsequently, fan accumulation at the mouths of gullies started around the 12th-13th centuries AD. Frequent changes of sediment properties have been observed since the early Middle Ages. The subsequent anthropogenic impact on homogenous deposits is recorded in increased heavy metal concentration in vertical geological profiles.

Keywords: Geomorphology; alluvium; colluvium; human impact; gully formation; sedimentation rates; Northern Poland

References

 • Bork, HR 1989, ‘Soil erosion during the past millennium in central Europe and its significance within the geomorphodynamics of the Holocene’, Catena, Suppl., vol.15, pp. 121-131.Google Scholar

 • Buko, A 2005, Archeologia Polski Wczesnośredniowiecznej [Archaeology of Poland during early Middle Ages], Trio Press.Google Scholar

 • Dotterweich, M, Schmitt, A, Schmidtchen, U & Bork, HR 2003, ‘Quantifying historical gully erosion in Northern Bavaria’, Catena, vol. 50, pp.135-150.Google Scholar

 • Górska, I, Paderewska, L, Pyrgała, J, Szymański, W, Gajewski, L & Okulicz, Ł 1976, Grodziska Mazowsza i Podlasia (w granicach dawnego województwa warszawskiego) [Strongholds in Mazovia and Podlasie], IHiKM PAN, Warszawa.Google Scholar

 • Farkasa, A, Erraticob C & Viganob L 2007, ‛Assessment of the environmental significance of heavy metal pollution in surficial sediments of the River Po’, Chemosphere, vol. 68, no. 4, pp. 761-768.Web of ScienceGoogle Scholar

 • Folk, RL & Ward, W 1957, ‘Brazos Fiver bar: astudy in significance of grain size parameters’, Journal Sed. Petrol., vol. 27, pp. 3-26.Google Scholar

 • Hildebrandt-Radke, I 2010, ‘Pradziejowa antropopresja w dorzeczu środkowej Obry w okresie od V w.p.n.e. do VII w. n.e. i jej zapis w środowisku przyrodniczym w skali regionalnej i lokalnej, [Prehistory antropopressure in the catchment of middle Odra river from 5th century BC to 7th century AD and their record in environment in regional and local scale], Środowisko i kultura, vol. 8, pp. 51-55.Google Scholar

 • Kaczanowski, P & Kozłowski, JK 1998, ‘Wielka Historia Polski, Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.). Tom 1’. [Great History of Poland. The earliest history of the Polish Land (to the 700AD). Vol.1], Fogra Press, Kraków..Google Scholar

 • Kalicki, T 2006, Zapis zmian klimatu oraz działalności człowieka i ich rola w holoceńskiej ewolucji dolin środkowoeuropejskich [Reflection of climate changes and human activity and their role in the holocene evolution of central European valleys], PAN IGiPZ, Warsaw.Google Scholar

 • Kittel, P, Forysiak, J, Błaszczyk, J, Cywa, K, Wacnik, A, Tomczyńska, Z, Muzolf, B & Obremska M 2008, ‘Przykłady oddziaływań społeczności pradziejowych na środowisko naturalne w rejonie Bechcic i Wierzbowej (Polska Środkowa)’ [Examples of impact of prehistopric communities on the environment in the Bechcic and Wierzbowa area (central Poland)], Landform Analysis, vol.9, pp. 289-292.Google Scholar

 • Klimek, K 2003, ‛Sediment transfer and storage linked to Neolithic and Early Medieval soil erosion in the upper Odra Basin, southern Poland’ in Alluvial archaeology in Europe, eds AJ Howard, MG Macklin & DG Passmore, Balkema, Rotterdam, pp.251-259.Google Scholar

 • Lang, A 2003, ‘Phases of soil erosion derived colluviation in loess hills of South Germany’, Catena, vol. 51, no 3-4, pp. 191-206.Google Scholar

 • Matusiak, K 2008, ‛Pradzieje gminy Gozdowo’ [Prehistory of Gozdowo community], in Śladami Franciszka Tarczyńskiego. Przeszłość gminy Gozdowo w świetle odkryć archeologicznych [Traces of Franciszek Tarczyński.Google Scholar

 • Past community Gozdowo in the light of archaeological discoveries], ed T Kordala, Mazovian Museum in Płock, pp.17-26.Google Scholar

 • Niewiarowski, W 1995, Zarys zmian środowiska geograficznego na przykładzie okolic Biskupina [Outline of environmental changes on example of Biskupin area], Turpress, Toruń.Google Scholar

 • Ramsey, CB, Scott, M, van der Plicht, H 2013, ‘Calibration for archaeological and environmental terrestrial samples in the time range 26-50 ka cal BP’, Radiocarbon, vol. 55, no 4, pp. 2029-2034.Google Scholar

 • Reimer, PJ, Bayliss, EBA, Beck, JW, Blackwell, PG, Ramsey, CB, Buck, CE, Cheng, H, Edwards, RL, Friedrich, M, Grootes, PM, Guilderson, TP, Haflidason, H, Hajdas, I, Hatté, C, Heaton, TJ, Hoffmann, DL, Hogg, AG, Hughen, KA, Kaiser, KF, Kromer, B, Manning, SW, Niu, M, Reimer, RW, Richards, DA, Scott, EM, Southon, JR, Staff, RA, Turney, CSM, van der Plicht, J 2013, ‘IntCal13 and Marine13 Radiocarbon Age Calibration Curves 0-50,000Google Scholar

 • Years cal BP’, Radiocarbon, vol. 55, no 4, pp. 1869-1887.Google Scholar

 • Reiß, S, Dreibrodt, S, Lubos, CCM & Bork, HR 2009, ‘Land use history and historical soil erosion at Albersdoft (northern Germany) - ceased agricultural land use after the prehistorical period, Catena, vol. 77, pp.107-118.Web of ScienceGoogle Scholar

 • Sinkiewicz, M & W Niewierowski (ed.) 1998, Rozwój denudacji antropogenicznej w środkowej części Polski północnej [Development of anthropogenic denudation in the central part of Northern Poland], Mikołaj Kopernik University Press, Toruń.Google Scholar

 • Smolska, E 2007, ‘Development of gullies and sediment fans in last-glacial areas on the example of the Suwałki Lakeland (NE Poland)’, Catena, vol. 71, pp. 122-131.Web of ScienceGoogle Scholar

 • Smolska, E & Szwarczewski, P 2012, ‘Funkcjonowanie krajobrazu w świetle badań sedymentologiczno-geochemicznych na przykładzie wybranych obszarów NW Mazowsza’ [Functioning of the landscape in the light of sedimentological and geochemical research - examples from NW Mazovia], in Model funkcjonalny systemu krajobrazowego [Functional model of the landscape system], eds A Richling & J Lechnio, WGSR UW, Warsaw, pp. 117-148.Google Scholar

 • Stankoviansky, M 2003, ‘Historical evolution of permanent gullies in the Myjava Hill Land, Slovakia’, Catena, vol. 51, pp. 223-239.Google Scholar

 • Starkel, L 2005, ‘Antrophogenic soil erosion since the Neolithic in Poland’, Z. Geomorph. N.E., Suppl. vol. 139, pp. 189-201.Google Scholar

 • Starkel, L 1989, ‘Antropogeniczne zmiany denudacji i sedymentacji w holocenie na obszarze Europy Środkowej’ [Anthropogenic changes of denudation and sedimentation during Holocene in the middle Europe], Przegląd Geogr., vol. 61, pp. 33-49.Google Scholar

 • Szpikowski, J 2010, ‘Antropogeniczne przekształcenia rzeźby zlewni Perznicy w neoholocenie (Pojezierze Drawskie, dorzecze Parsęty)’ [Anthropogenic transformation of relief in Perznica catchment during Neoholocene], Seria Geografia, vol. 91, Adam Mickiewicz University Press.Google Scholar

 • Szwarczewski, P 2005, ‘Geochemiczny i paleogeograficzny zapis dynamiki procesów rzeźbotwórczych w holocenie na przykładzie stoków w okolicach Płocka’ [Geochemical and palaeogeographical record of relief transformation processes and their dynamics in the Płock area], in Z problematyki funkcjonowania krajobrazów nizinnych [On the issue of the functioning of lowland landscapes], eds A Richling & J Lechnio, WGSR UW Press, pp.77-89.Google Scholar

 • Szwarczewski, P 2009, ‘Wpływ zasiedlenia Mazowsza (od średniowiecza po czasy współczesne) na formy i procesy geomorfologiczne na przykładzie doliny dolnego Świdra’ [Geomorphological responese to the historical settlemnet of Mazivia from Medieval till today (on example of Lower Świder area], in ‛Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa’ [Enviromnetal conditions of settlements], eds L Domańska, P Kittel & J Forysiak, Środowisko-Człowiek- Cywilizacja, vol. 2, pp. 347-353.Google Scholar

 • Twardy, J 1995, ‘Dynamika denudacji holoceńskiej w strefie krawędziowej Wyżyny Łódzkiej’ [The Dynamics of Holocene denudation in the Łódź Region], Acta Geogr. Lodz., vol. 29.Google Scholar

 • Tyszkiewicz, J 2003, ‘Krajobrazy Mazowsza w ostatnim tysiącleciu” [Landscapes of Mazovia in the last milennium], in Przyroda Mazowsza i jej antropogeniczne przekształcenia [Landscape of Mazovia and its anthropogenic transformations], ed A Richling, WSH Pres, Pułtusk, pp. 211-230.Google Scholar

 • Zolitschka, B, Behre, KE & Schneider, J 2003, ‛Human and climate impact on environment as derived from colluvial, fluvial and lacustrine archives - examples from the Bronze Age to the migration period, Germany’, Quaternary Science Reviews, vol. 22, pp. 81-100. Google Scholar

About the article

Published Online: 2014-03-31

Published in Print: 2014-03-01


Citation Information: Miscellanea Geographica - Regional Studies on Development, Volume 18, Issue 1, Pages 52–60, ISSN (Online) 2084-6118, DOI: https://doi.org/10.2478/mgrsd-2014-0005.

Export Citation

© 2014 by Ewa Smolska. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in