Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Miscellanea Geographica

Regional Studies on Development

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.40

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.227
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.404

Covered by e.g. Web of Science Core Collection by Clarivate Analytics, and SCOPUS by Elsevier
14 points in the Ministerial journal value rating scale

Open Access
Online
ISSN
2084-6118
See all formats and pricing
More options …

The evaluation of archival maps in geohistorical research

Tomasz Panecki
 • Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing, Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw, Poland
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2015-12-30 | DOI: https://doi.org/10.1515/mgrsd-2015-0027

Abstract

The array of archival maps from the 19th and 20th centuries is very large and, in order to assess their reliability for a particular analysis, some kind of evaluation form must be used. The proposed evaluation form comprises both formal and quantitative criteria, enriched with the maps’ elaboration circumstances, which may influence their reliability. These factors are also applied at both the spatial and attribute levels of information. Guidelines include: the scope of content, the map’s mathematical precision, the descriptive information correctness, the time reference of the content, and the information transfer efficiency.

Keywords: Historical GIS; historical geography; historical cartography; data quality; archival maps; map evaluation

References

 • Arnold, S 1951, Geografia historyczna Polski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.Google Scholar

 • Bertin, J 1967, Sémiologie graphique, Paris, Mouton/Gauthier-Villars.Google Scholar

 • Boczarow, MK 1966, Osnowy tieorii projektowania sistiem kartograrficznych znakow, Moscow.Google Scholar

 • Buczek, K 1974, ‘Stan i potrzeby badań nad dziejami kartografii polskiej’ in Materiały na III Konferencję poświęconą naukom pomocniczym historii, ed J Szymański, Problemy nauk pomocniczych historii, Katowice, pp. 143–157.Google Scholar

 • Carlock, FD 1916, Military Topography and Photography, George Banta Publishing Company.Google Scholar

 • Dukaczewski, D 2005, ‘Elektroniczna mapa animowana Gór Izerskich’, Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 37, no. 1, pp. 23–36.Google Scholar

 • Eckert, M 1939, Kartographie; Ihre aufgaben und bedeutung für die kultur der gegenwart, W. de Gruyter & Co., Berlin.Google Scholar

 • Faluszczak, FP 2011, Kartografia Galicji Wschodniej w latach 1772–1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.Google Scholar

 • Gąsiewicz, S 1930, Znaki topograficzne map, Główna Księgarnia Wojskowa, Warsaw.Google Scholar

 • Goodchild, MF 1993, ‘Data models and data quality: problems and prospects’ in, eds MF Goodchild, B Parks & L Steyaert, Environmental Modeling with GIS, Nowy Jork, Oxford University Press, pp. 94–103.Google Scholar

 • Govedarica, M & Borisov, M 2011, ‘The analysis of data quality on topographic maps’, Geodetski vestnik, vol. 55, no. 4, pp. 713–725.Google Scholar

 • Gregory, IN & Healey, RG 2007, ‘Historical GIS: structuring, mapping and analysing geographies of the past’, Progress in Human Geography, vol. 31, no. 5, pp. 638–653.Google Scholar

 • Hooke, J & Perry, RA 1976, ‘The Planimetric Accuracy of Tithe Maps’, The Cartographic Journal, vol. 13, no. 2, pp. 177–183.Google Scholar

 • Jenny, B & Hurni, L 2011, ‘Studying cartographic heritage: Analysis and visualization of geometric distortions’, Computers & Graphics, vol. 35, no. 2, pp. 402–411.Google Scholar

 • Jutrzenka-Supryn, D 2008, ‘Materiały i techniki wykonywania map od starożytności do XVIII wieku’ in Z dziejów kartografii, eds S Alexandrowicz & R Skrycki, Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie, Szczecin, pp. 71–85.Google Scholar

 • Kent, A & Vujakovic, P 2009, ‘Stylistic Diversity in European State 1:50 000 Topographic Maps’, The Cartographic Journal, vol. 46, no. 3, pp. 179–213.Web of ScienceGoogle Scholar

 • Konias, A (1984) ‘Metody oceny dokładności dawnych map’, Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych in. Lublin, pp. 64–76.Google Scholar

 • Konias, A 2010, Kartografia topograficzna państwa i zaboru pruskiego od II połowy XVIII wieku do połowy XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk.Google Scholar

 • Krassowski, B 1973, Polska kartografia wojskowa 1918–1945, Wydawnictwo MON, Warsaw.Google Scholar

 • Kreutzinger, J 1928, Topografja. Pomiar i zdjęcie kraju, kartografja i wojskowe znaczenie terenu, Wojskowy Instytut Geograficzny, Warsaw.Google Scholar

 • Krzywicka-Blum, E 1994, ‘Nowa metoda analizy i prezentacji zmienności skali dawnych map dużych obszarów’, Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 26, no. 2, pp. 75–84.Google Scholar

 • Libiński, H 1912, Jak czytać austriackie mapy wojskowe i orientować się za ich pomocą w terenie?, Księgarnia Gebethner i Spółka, Kraków.Google Scholar

 • Naylor, S 2006, ‘Historical geography: natures, landscapes, environments’, Progress in Human Geography, vol. 30, no. 6, pp. 792–802.Google Scholar

 • Nita, J., Myga-Piątek, U. 2012, ‘Rola GIS w ocenie historycznych opracowań kartograficznych na przykładzie Wyżyny Częstochowskiej’ in Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, eds J Plit & J Nita, Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego, Sosnowiec, Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, pp. 116–135.Google Scholar

 • Ostrowski, W 1979, ‘Semantyczny aspekt sprawności mapy’, Prace i Studia Geograficzne, no. 1, pp. 153–224.Google Scholar

 • Panecki, T 2014, ‘Creating a common symbol classification for a new historical geoportal of Poland’, Miscellanea Geographica, vol. 18, no. 4, pp. 34–40.Google Scholar

 • Pasławski, J 1967, ‘Mapa topograficzna 1:100 000 Polski zachodniej i północnej wydana w drugiej połowie XIX wieku’, Przegląd Geodezyjny, vol. 39, pp. 7-13, 68-72, 108–111.Google Scholar

 • Plit, J 1996, ‛Antropogeniczne i naturalne przeobrażenia krajobrazów roślinnych Mazowsza (od schyłku XVIII w. do 1990 r.)’, Prace Geograficzne PAN, vol. 166, pp. 7-140.Google Scholar

 • Saliszczew, K 1984, Kartografia ogólna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.Google Scholar

 • Scharfe, W 1972, Abriss der Kartographie Brandenburgs 1771–1821, Walter de Gruyter, Berlin, New York.Google Scholar

 • Szady, B 2008, ‘Zastosowanie systemów informacji geograficznej w geografii historycznej’, Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 40, no. 3, pp. 279–283.Google Scholar

 • Szeliga, J 1968, ‘Analiza dokładności wybranych map wybrzeża polskiego z XVII i XVIII wieku’, Zeszyty Geograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, vol. 10, 37–85.Google Scholar

 • Timár, G, Molnár, G, Székely, B, Biszak, S, Varga, J and Jankó, A 2006, Digitized maps of the Habsburg Empire – The map sheets of the second military survey and their georeferenced version, Arcanum, Budapest.Google Scholar

 • Warszawa Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego, z wyrażeniem ich położenia i ludności, alfabetycznie ułożona w Biórze Kommissyi Rządowéy Spraw Wewnętrznych i Policyi, 1827 [Online]. Available from: <http://bc.wbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=17882&from=publication>.

 • Wolski, J 2012, ‘Błędy i niepewność w procesie tworzenia map numerycznych’ in Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, eds J Plit & J Nita, Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego, Sosnowiec, Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, pp. 15–32.Google Scholar

 • Wong, DW & So, BKL & Zhang, P 2012, ‘Addressing quality issues of historical GIS data: an example of Republican Beijing’, Annals of GIS, vol. 18, no. 1, pp. 17–29.Google Scholar

 • Żyszkowska, W 2012, ‘Mapa Departamentu Poznańskiego Edwarda Raczyńskiego jako źródło w badaniach stanu i zmian środowiska Wielkopolski’ in Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego, eds B Konopska, J Ostrowski, J Pasławski & PE Weszpiński, Dawne mapy jako źródła historyczne, Warszawa, pp. 36–44.Google Scholar

About the article

Received: 2015-03-20

Accepted: 2015-11-24

Published Online: 2015-12-30

Published in Print: 2015-12-01


Citation Information: Miscellanea Geographica, Volume 19, Issue 4, Pages 72–77, ISSN (Online) 2084-6118, DOI: https://doi.org/10.1515/mgrsd-2015-0027.

Export Citation

© 2015 Tomasz Panecki, published by De Gruyter Open. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in