Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Mineralogia

The Journal of Mineralogical Society of Poland

2 Issues per year


CiteScore 2016: 0.36

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.127
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.197

Open Access
Online
ISSN
1899-8526
See all formats and pricing
More options …

Polymetallic mineralization in Triassic strata of the NW part of the Kraków-Częstochowa Monocline

Jadwiga Pieczonka
 • Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection, AGH - University of Science and Technology, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2011-02-23 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10002-010-0004-1

Polymetallic mineralization in Triassic strata of the NW part of the Kraków-Częstochowa Monocline

A new association of ore minerals has been found in the Lower and Middle Triassic rocks in the vicinity of the village of Woźniki in the NW part of the Upper Silesian district. In addition to the typical Zn-Pb-Fe association in dolomites, copper sulphides have been detected in the sandstones and conglomerates of the Lower Bunter. Copper mineralization occurs in the sandstone matrix and is represented by bornite, chalcopyrite, chalcocite, tetrahedrite and covellite. High admixtures of zinc in Cu sulphides and admixtures of copper in Zn-Pb sulphides suggest a common source for the metal-transporting fluids and a single period of sulphide crystallization.

Keywords: copper mineralization; Bunter; Upper Silesian ore district

 • Bogacz, K., Dżułyński, S., Harańczyk, C., & Sobczyński, P. (1975). Origin of the Ore-Bearing Dolomite in the Triassic of the Cracow-Silesian Pb-Zn Ore District. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 45, 139-155.Google Scholar

 • Bukowy, S. (1964). Nowe poglądy na budowę NE obrzeżenia GZW. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 184, 5-20.Google Scholar

 • Ekiert, F. (1957). Geneza śląsko-krakowskich złóż cynkowo-ołowiowych. Przegląd Geologiczny, 7, 322-325.Google Scholar

 • Ekiert, F. (1971). Budowa geologiczna podpermskiego podłoża NE obrzeżenia GZW. Prace Instytutu Geologicznego, 66, 5-77.Google Scholar

 • Gałkiewicz, T. (1966). Geneza śląsko-krakowskich złóż cynkowo-ołowiowych. Rudy i Metale Nieżelazne, 6, 283-290.Google Scholar

 • Gałkiewicz, T. (1978). Hipoteza endogenicznego pochodzenia złóż. In Poszukiwanie rud cynku i ołowiu na obszarze śląsko-krakowskim. Prace Instytutu Geologicznego, LXXXIII, 301-307.Google Scholar

 • Górecka, E. (1972). Mineralizacja kruszcowa w utworach paleozoicznych północno-wschodniej części obszaru śląsko-krakowskiego. Acta Geologica Polonica, 22(2), 275-326.Google Scholar

 • Górecka, E. (1993). Geological setting of the Silesian-Cracow Zn-Pb deposits. Kwartalnik Geologiczny, 37, 127-145.Google Scholar

 • Gruszczyk, H. (1956). O wykształceniu i genezie śląsko-krakowskich złóż cynkowo-ołowiowych. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 90, 186.Google Scholar

 • Gruszczyk, H. (1978). Hipoteza poligenicznego pochodzenia złoża. In Poszukiwanie rud cynku i ołowiu na obszarze śląsko-krakowskim. Prace Instytutu Geologicznego, LXXXIII, 307-311.Google Scholar

 • Harańczyk, C. (1962). Mineralogia kruszców śląsko-krakowskich złóż cynku i ołowiu. Prace Geologiczne Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddz. w Krakowie, 8, 98.Google Scholar

 • Herbich, E. (1981). A tectonic analysis of the fault network of the Upper Silesia Coal Basin. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 51, 383-434.Google Scholar

 • Kasprzak, R. (1969). Budowa geologiczna i opracowanie wyników badań w rejonie Trzebiesławice-Niegowonice. Centralne Archiwum Geologiczne PIG.Google Scholar

 • Kasprzak, R., & Kerber, B. (1979). Zmienność rozmieszczenia mineralizacji Zn-Pb, w skałach węglanowych triasu północnego obrzeżenia GZW. Kwartalnik Geologiczny, 23(2), 363-380.Google Scholar

 • Kerber, B. (1977). Charakterystyka złóż w rejonie tarnogórskim. Charakterystyka rud Zn-Pb na obszarze śląskokrakowskim (cz. 2). Centralne Archiwum Geologiczne PIG.Google Scholar

 • Kozłowski, A., & Górecka, E. (1993). Sphalerite origin in the Olkusz mining district: fluid inclusion model. Kwartalnik Geologiczny, 37(2), 291-305.Google Scholar

 • Kucha, H., & Viaene, W. (1993). Compounds with mixed and intermediate sulfur valences as precursors of banded sulfides in carbonate-hosted Zn-Pb deposits in Belgium and Poland. Mineralium Deposita, 28(1), 13-21.Google Scholar

 • Makovicky, E., & Karup Moller, S. (1994). Exploratory studies on substitution of minor elements in synthetic tetrahedrite. Part I. Substitution by Fe, Zn, Co, Ni, Mn, Cr, V and Pb. Unit-cell parameter changes on substitution and the structural role of "C2+. Neues Jarhbuch für Mineralogie Abhandlungen, 167(1), 89-123.Google Scholar

 • Morawska, A. (1997). The Lubliniec fracture zone: boundary of the Upper Silesian and Małopolska massifs, southern Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 67, 429-437.Google Scholar

 • Nieć, M., & Bąk, B. (1993). Zinc-lead ore deposit in Lower Triassic (Roethian) dolomites at Bolesław (Olkusz region, Poland). Geological Quarterly, 37, 157-174.Google Scholar

 • Piestrzyński, A. (1992). Wybrane materiały do ćwiczeń z petrografii rud. Skrypty Uczelniane 1306, Wydawnictwa AGH, 393.Google Scholar

 • Przeniosło, S. (1971). Uwagi o genezie dolomitów kruszconośnych i okruszcowanie cynkowo-ołowiowe w świetle badań petrograficzno-geochemicznych w rejonie zawierciańskim. Kwartalnik Geologiczny, 15, 4.Google Scholar

 • Przeniosło, S. (1974). Cynk i ołów w utworach węglanowych triasu rejonu zawierciańskiego. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 278, 115-201.Google Scholar

 • Sass-Gustkiewicz, M. (1996). Internal sediments as a key to understanding the hydrothermal karst origin of the Upper Silesian Zn-Pb ore deposits. In D.F. Sangster (Ed.) Carbonate-Hosted Lead-Zinc Deposits, SEG Special Publication, 4, (pp. 171-181). Michigan, USA: Society of Economic Geologists.Google Scholar

 • Sass-Gustkiewicz, M. (1997). Revised and completed paragenetic order of minerals in the Pomorzany lead-zinc deposit, Upper Silesian region, Poland. Mineralogia Polonica, 28, 46-80.Google Scholar

 • Sass-Gustkiewicz, M. (2001). The Upper Silesian Zn-Pb sulfide ore deposits (Poland) and ore forming processes. Geological Excursion guide, The Joint 6th Biennial SGA-SEG Meeting, August 26-29, 2001 (pp. 64-76). Kraków, Poland: Wydawnictwo Naukowe "Akapit".Google Scholar

 • Sass-Gutkiewicz, M., & Dżułyński, S. (1998). Comments on the origin of strata-bound Zn-Pb ores in the Upper Silesia, Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 68, 267-278.Google Scholar

 • Sass-Gustkiewicz, M., Mochnacka, K., & Socha, J. (2000). Formy występowania barytu w górnośląskich złożach rud cynku i ołowiu na przykładzie złoża Pomorzany. Prace Specjalne PTMin, 16, 131-147.Google Scholar

 • Senkowiczowa, H., & Szyperko-Śliwczyńska, A. (1961). Zagadnienia stratygraficzno-facjalne. In Atlas geologiczny Polski (p. 8). Warszawa: Instytut Geologiczny.Google Scholar

 • Siedlecki, S. (1952). Utwory geologiczne obszaru pomiędzy Chrzanowem a Kwaczałą. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 60, 230.Google Scholar

 • Smolarska, I. (1968). Charakterystyka złoża rud cynku i ołowiu kopalni Trzebionka. Prace Geologiczne Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddz. w Krakowie, 47, 60.Google Scholar

 • Smolarska, I. (1974). Studia nad okruszcowaniem triasu w Polsce. Prace Mineralogiczne Komisji Nauk Mineralogicznych PAN Oddz. w Krakowie, 37, 71.Google Scholar

 • Strzelska-Smakowska, B. (1993). Możliwość występowania złóż rud Zn-Pb w obszarze Lubliniec-Koziegłowy. Geologia, Kwartalnik AGH, 19(3), 113-164.Google Scholar

 • Śliwiński, S. (1961). Warstwy olkuskie. Rudy i Metale Nieżelazne, 12, 526-529.Google Scholar

 • Wielgomas, L. (1959). Dokumentacja geologiczna złoża rud Zn-Pb w rejonie Bibiela-Kalety. Centralne Archiwum Geologiczne PIG.Google Scholar

 • Wielgomas, L. (1961). Wyniki wierceń poszukiwawczych za rudami Zn i Pb w rejonie Koziegłów. Centralne Archiwum Geologiczne PIG.Google Scholar

 • Wielgomas, L. (1975). Poszukiwania rud Zn i Pb w rejonie Lubliniec-Niegowa. Centralne Archiwum Geologiczne PIG.Google Scholar

 • Wielgomas, L. (1979). Projekt badań geologiczno-poszukiwawczych rud Zn i Pb w N części regionu śląskokrakowskiego, obszaru Boronów-Niegowa. Centralne Archiwum Geologiczne PIG.Google Scholar

 • Wielgomas, L. (1980). Badania geologiczno-poszukiwawcze złóż rud Zn i Pb w N części regionu śląskokrakowskiego, na obszarze Koszęcin-Włodowice. Centralne Archiwum Geologiczne PIG.Google Scholar

 • Wyczółkowski, J. (1978). Osady triasu dolnego i środkowego. In J. Pawłowska (Ed.), Poszukiwanie rud cynku i ołowiu na obszarze śląsko-krakowskim. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 83, 79-104.Google Scholar

 • Ziętek-Kruszewska, A. (1978). Charakterystyka mineralogiczna siarczków w utworach triasowych. In J. Pawłowska (Ed.), Poszukiwanie rud cynku i ołowiu na obszarze śląsko-krakowskim. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 83, 211-215.Google Scholar

About the article


Published Online: 2011-02-23

Published in Print: 2010-01-01


Citation Information: Mineralogia, Volume 41, Issue 1-2, Pages 35–53, ISSN (Online) 1899-8526, ISSN (Print) 1899-8291, DOI: https://doi.org/10.2478/v10002-010-0004-1.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in