Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Nordic Journal of Migration Research

The Journal of Nordic Migration Research

4 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
1799-649X
See all formats and pricing
More options …
Volume 1, Issue 3

Issues

In the Name of Action Against "Honour-Related" Violence

Sabine Gruber
 • Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society (REMESO), Linköpings University Campus Norrköping, 601 74 Norrköping, Sweden
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2012-01-06 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10202-011-0018-9

In the Name of Action Against "Honour-Related" Violence

"Honour-related" violence and oppression has become an important issue for various social institutions in Sweden during the last decade. The school is one of these and has been awarded a particular responsibility to detect and take action against this violence. Aside from a few studies however, knowledge remains limited regarding how professionals in various institutions take measures against this violence. In this article I examine how the school's mission to combat "honour-related" violence and oppression has evolved into a practice permeated by national notions. With the support of empirical examples, I will show how efforts to tackle "honour-related" violence are based on ideas of "Swedish" values, national borders, and gender, and how these become tools for production of exclusion and inclusion. Attention is also given to how boys and girls who are brought together with an "honour cultural" background are assigned different positions in the "Swedish" community. The study is based on interviews with student welfare staff, participant observations on training days for school staff about "honour-related" violence, and document studies.

Keywords: Gender; honour-related violence; nation; school; values

 • Ajagán-Lester, Luis 2000, "De Andra". Afrikaner i svenska pedagogiska texter (1768-1965), HLS Förlag, Stockholm.Google Scholar

 • Anderson, Benedict 1993, Den föreställda gemenskapen. Reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning, Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg.Google Scholar

 • Barzoo, Eliassi 2010, A stranger in my homeland. The politics of belonging among young people with Kurdish backgrounds in Sweden, Mid Sweden University, Sundsvall.Google Scholar

 • Billig, Michael 1995, Banal Nationalism, Sage Publications, London.Google Scholar

 • Bråttsförebyggande rådet 2010, Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. En första uppföljning av regeringens handlingsplan. Rapport 2010:4.Google Scholar

 • Burman, Erica, Smailes, Sophie & Chantler, Khatidja 2004, ‘‘culture’ as a barrier to service provision and delivery: Domestic violence services for minoritized women’ Critical Social Policy 24(3):332-357.Google Scholar

 • Carbin, Maria 2010, Mellan tystnad och tal. Flickor och hedersvåld I svensk offentlig politik, Stockholm University, Stockholm.Google Scholar

 • Dahlstedt, Magnus 2005, Reserverad demokrati. Representation i ett mångetniskt Sverige, Boréa, Umeå.Google Scholar

 • Darvishpour, Mehradad 2006, ‘‘Invandrarflickor’ som fyrdubbelt förtryckta? Intersektionell analys av generationskonflikter bland ‘invandrarfamiljer’ i Sverige’, in Invandrare och integration i Danmark och Sverige, ed. Hedetoft, Ulf, Petterson, Bo, & Sturfelt, Lina, Makadam förlag, Göteborg, Stockholm. pp. 177-200.Google Scholar

 • de los Reyes, Paulina 2003, Patriarkala enklaver eller ingenmansland. Våld, hot och kontroll mot unga kvinnor i Sverige, Integrationsverket, Norrköping.Google Scholar

 • de los Reyes, Paulina, Molina, Irene & Mulinar, Diana (ed.) 2003, Maktens (o)lika förklädnader, kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige, Bokförlaget Atlas, Stockholm.Google Scholar

 • Eduards, Maud 2007, Kroppspolitik. Om moder Svea och andra kvinnor, Bokförlaget Atlas, Stockholm.Google Scholar

 • Eilard, Angerd 2008, Modern, svensk och jämställd. Om barn, familj och omvärld i grundskolans läseböcker 1962-2007, Malmö högskola, Malmö.Google Scholar

 • Ericsson, Urban 2007, Belägrade människor - Belägrade rum. Om invandrargörande och förorter, Uppsala University, Uppsala.Google Scholar

 • Eriksson, Maria 2006, ‘Avvikande eller osynlig - rasifierade praktiker i familjerättssekreterarnas hantering av fäders våld’, in Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet, ed. de los Reyes, Paulina, 2006:37, SOU, Stockholm, pp. 183-216.Google Scholar

 • Gellner, Ernest 1997, Stat nation nationalism, Bokförlaget Nya Doxa, Nora.Google Scholar

 • Granstedt, Lena 2006, ‘Lärares tolkningsrepertoarer i samtal om en grupp elever med utländsk bakgrund och deras föräldrar’, in Utbildningens dilemma. Demokratiska ideal och andrafierande praxis, eds. Sawyer, Lena, Kamali, Masoud, 2006:40, SOU, Stockholm, pp. 251-274.Google Scholar

 • Gruber, Sabine 2007, Skolan gör skillnad. Etnicitet och institutionell praktik, Linköpings University, Linköping.Google Scholar

 • Gullestad, Marianne 2002, ‘Invisible fences: egalitarianism, nationalism and racism’, Journal of the Royal Anthropological Institute, vol. 8, pp. 45-63.Google Scholar

 • Hanberger, Anders, Ghazinour, Mehdi, Mårald, Gunilla 2008, Regeringens insatser mot hedersrelaterat våld 2003-2007 - slutrapport från den nationella utvärderingen, Umeå University, Umeå.Google Scholar

 • Hedin, Christer, Lahdenperä, Pirjo 2000, Värdegrund och samhällsutveckling, Government Office, Stockholm.Google Scholar

 • Hylland, Eriksen, Thomas 1993, Ethnicity and nationalism. Anthropological perspectives, Pluto Press, London.Google Scholar

 • Högdin, Sara 2007, Skolplikten och dess befrielsegrunder - om praktisk tillämpning och lagstiftning in Utbildning & Demokrati, vol. 16, no. 1, pp. 9-29.Google Scholar

 • Jonsson, Stefan 2004, ‘Rasism och nyrasism i Sverige 1993-2003’, in Rasismer i Europa. Kontinuitet och förändring, ed. Mattsson, Katarina, Lindberg, Ingemar, Agora, Stockholm, pp. 45-77.Google Scholar

 • Keskinen, Suvi 2009, ‘‘Honour-Related Violence’ and Nordic Nation-Building’, in complaying with colonialism. Gender, Race and Ethnicity in the Nordic Region, ed. Keskinen, Suvi, Touri, Salla, Irni, Sari, Mulinari, Diana, Ashgate, Franham, pp. 257-272Google Scholar

 • Lahdenperä, Pirjo 1997, Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter?: en textanalytisk studie av åtgärdsprogram för elever med invandrarbakgrund, HLS-Förlag, Stockholm.Google Scholar

 • Léon Rosales, René 2005, ‘Om bruket av kultur i debatten om mordet på Fadime Sahindal’, in Bruket av kultur. Hur kultur används och görs socialt verksamt, ed. Öhlander, Magnus, Studentlitteratur, Lund, pp. 91-119.Google Scholar

 • Linné, Agneta 2001, ‘Moralfostran i svensk obligatorisk skola’, in Värdegrund och svensk etnicitet, ed. Linde, Göran Studentlitteratur, Lund, pp. 26-53Google Scholar

 • [Lgr 2011, Curriculum for the compulsory school, preschool class and the leisure-time center, 2011, ISBN: 978-91-86529-58-1]Google Scholar

 • [Lpo 94, Curriculum for the compulsury school system, the pre-school class and the leisure time center, 1994, ISBN: 91-85545-16-3]Google Scholar

 • Lutz, Helma, Phoenix, Ann, Yuval-Davis, Nira ed 1995, Crossfires. Nationalism, Racism and Gender in Europé, Pluto Press, London, East Haven, CT.Google Scholar

 • Länsstyrelsen Södermanlands län 2005, Förtryck och våld i hederns namn. En handbok i arbetet mot hedersrelaterat våld. Länsstyrelsen Södermanlands län, ISBN: 91-88044-06-8.Google Scholar

 • Länsstyrelsen Västmanlands län 2006, Förtryck och våld i hederns namn. En handbok i arbetet mot hedersrelaterat våld. Länsstyrelsen i Västmanlands län, ISSN: 0284-8813Google Scholar

 • Länsstyrelsen Östergötland 2004, Om våld i hederns namn. Om våld i hederns namn och om skyldigheten att se och hjälpa utsatta flickor och kvinnor Länsstyrelsen Östergötland, Informationsoch Utvecklingsenheten.Google Scholar

 • Länsstyrelsen Östergötland 2005, Metodboken: JAG! Om flickors livsutrymme. http://www.hedersfortryck.se/

 • Länsstyrelsen Östergötland 2008, Att utveckla en handlingsplan i skolan. http://www3.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/F763E4B7-511A-45A9-BCD6-6BA3E668DF14/0/MetodstodSkola.pdf

 • Länsstyrelsen Östergötland 2008, Om våld i hederns namn. Om våld i hederns namn och om skyldigheten att se och hjälpa utsatta Länsstyrelsen Östergötland, 2 revised edition, ISBN: 978-91-7488-212-4.Google Scholar

 • Länsstyrelsen Östergötland 2009, Att jobba med föräldrar. http://www.hedersfortryck.se/

 • Malkki, Liisa 1992, National Geographic. Rooting of people and the territorialization of national identity among scholars and refugees, Cultural Anthropology, vol. 7, pp. 24-44.Google Scholar

 • Mulinari, Diana 2007, ‘Kalla mig vad fan du vill, men inte invandrarförälder!’ En skola för alla, eller? in Utbildning, arbete, medborgarskap. Strategier för social inkludering i den mångetniska staden, ed. Dahlstedt, Magnus, Hertzberg, Fredrik, Urban, Susanne, Ålund, Aleksandra, Boréa Bokförlag, Umeå, pp. 189-212.Google Scholar

 • Myndigheten för Skolutveckling 2007, Hedersord.Google Scholar

 • Parszyk, Ing-Marie 1999, En skola för andra: minoritetselevers upplevelser av arbets- och livsvillkor i grundskolan, HLSFörlag, Stockholm.Google Scholar

 • Razack, Shirin H. 2000, ‘‘Simple Logic’: The identity documents rule and the fantasy of a nation besieged and betrayed’, Journal of Law and Social Policy, vol. 15, pp. 181-209.Google Scholar

 • Reimers, Eva 2005, ‘En av vår tids martyrer’, in Olikhetens paradigm. Intersektionella perspektiv på o(jäm)likhetsskapande, eds. P.de los Reyes & L. Martinsson, Studentlitteratur, Lund, pp. 141-159.Google Scholar

 • Ristilammi, Per-Markku 1994, Rosengård och den svarta poesin. En studie av modern annorlundahet, Brutus Östlings Bokförlag Symposium, Stockholm.Google Scholar

 • Runfors, Ann 2003, Mångfald, motsägelser och marginaliseringar. En studie av hur invandrarskap formas i skolan, Prisma, Stockholm.Google Scholar

 • Sawyer, Lena & Kamali, Masoud 2006, Utbildningens dilemma. Demokratiska ideal och andrafierande praxis, 2006, vol. 40, SOU, Stockholm.Google Scholar

 • Sjöblom, Yvonne 2006, I skuggan av Fadime och socialsekreterares arbete med hedersvåld, FoU Nordväst, Stockholm.Google Scholar

 • Skolinspektionen 2011, Innehåll i och användning av läromedel. En kvalitetsgranskning med exemplet kemi i årskurs 4 och 4, Rapport 2011, vol. 1.Google Scholar

 • Tallberg Broman, Ingegerd, Rubinstein Reich, Lena Hägerström, Jeanette 2002 Likvärdighet i en skola för alla. Historisk bakgrund och kritisk granskning, Skolverket, Stockholm.Google Scholar

 • Wikström, Hanna 2007, (O)möjliga positioner. Familjer från Iran & postkoloniala reflektioner, Göteborgs University, Göteborg.Google Scholar

 • Yuval-Davis, Nira 2000, Gender and Nation, Sage Publications, London.Google Scholar

About the article


Published Online: 2012-01-06

Published in Print: 2011-12-01


Citation Information: Nordic Journal of Migration Research, Volume 1, Issue 3, Pages 126–136, ISSN (Online) 1799-649X, DOI: https://doi.org/10.2478/v10202-011-0018-9.

Export Citation

This content is open access.

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Sabine Gruber
Nordic Social Work Research, 2016, Volume 6, Number 2, Page 89

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in