Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Nordic Studies on Alcohol and Drugs

The Journal of Nordic Centre for Welfare and Social Issues

6 Issues per year


IMPACT FACTOR 2016: 0.746

CiteScore 2016: 0.54

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.348
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.383

Open Access
Online
ISSN
1458-6126
See all formats and pricing
More options …
Volume 30, Issue 3 (Apr 2013)

Issues

Alkoholmissbruk och självbestämmande – en kartläggning av den svenska hemtjänstens förutsättningar att arbeta med äldre personer med alkoholproblem

Professor Evy Gunnarsson
Published Online: 2013-05-04 | DOI: https://doi.org/10.2478/nsad-2013-0017

Abstract

AIM - Alcohol abuse and self-determination - a mapping of the conditions for home care work with older persons with alcohol problems in Sweden. The aim of this study was to investigate the conditions within home care services when working with older persons with alcohol abuse. DESIGN - A telephone survey has been carried out and middle managers for needs assessment officers and middle managers for home care staff have been interviewed. The managers in 25 municipalities in the Stockholm area took part in the study. RESULTS - It was common that care workers were in regular contact with older people with alcohol abuse. However, very few had any training regarding how to treat older people with alcohol abuse and there was no specialization within this field. A conflicting task was the question of buying alcohol to alcohol addicts. The self determination of older people was the guideline. The home care workers had little or no cooperation with misuse teams in the municipalities. The municipalities had no guidelines for the work with older people with alcohol abuse and the responsibility was pressed down to the lowest level in the organization. CONCLUSIONS - To a great extent, home care workers stand alone in the work with older people with alcohol problems

Keywords: alcohol abuse; home care; elder care; social work; Sweden

 • Abrahamson, M. (2009). Äldres värderingar och ideal i skrivarupproret “Alkoholen i mitt liv”. Nordic Studies on Alcohol andDrugs, 24(5), 439-461.Google Scholar

 • Andersson, L. (2008). Ålderism. Lund: Studentlitteratur.Google Scholar

 • Andréasson, S. (2011). Specifika insatser för äldre. Äldre i centrum, 25(3), 26-28Google Scholar

 • Blomberg, S. (2008). The specialisation of needs-assessment in Swedish municipal care for older people: the diffusion of a new organisational model. European Journal ofSocial Work, 11, 415-429.Google Scholar

 • Cisneros Örnberg, J. (2012). Innanför och utanför nationens gränser - svensk alkoholpolitik i förändring. I Storbjörk, J. (red), Samhället, alkoholen och drogerna. Politik,konstruktioner och dilemman. Stockholm: Stockholms universitets förlag.Google Scholar

 • Cummings, S., Bride, B., & Rawlins-Shaw, A. M. (2006). Alcohol Abuse Treatment for Older Adults. Journal of Evidence-BasedSocial Work, 3(1), 79-99.Google Scholar

 • Cronholm, I. (1986). Äldre och alkohol. Enlitteraturöversikt. Rapport nr 62. Jönköping: Institutet för Gerontologi.Google Scholar

 • Ekendahl, M. (2011). Socialtjänst och missbrukarvård: bot eller lindring? Nordic Studieson Alcohol and Drugs, 28(4), 297-319.Google Scholar

 • Emlet, C. A., Hawks, H., & Callahana, J. (2002). Alcohol Use and Abuse in a Population of Community Dwelling, Frail Older Adults. Journal of Gerontological Social Work,35(4), 21-33.Google Scholar

 • Gunnarsson, E. (1979). “Det är klart att det ärhårda tag ibland” - om hemtjänstens arbetemed äldre alkoholmissbrukare. Rapport1, Metodbyrå 2. Stockholm: Stockholms socialförvaltning.Google Scholar

 • Gunnarsson, E. (2008). Socialt arbete - i otakt med ett åldrande samhälle? Nordisk SosialtArbeid, 28, 112-120.Google Scholar

 • Gunnarsson, E. (2012). Dilemman och utmaningar - hemtjänstens arbete med äldre personer som har missbruksproblem. I Storbjörk, J. (red), Samhället, alkoholenoch drogerna. Politik, konstruktioner ochdilemman. Stockholm: Stockholms universitets förlag.Google Scholar

 • Gunnarsson, E. & Karlsson, L.B. (kommande). ”Man slutar inte dricka för att man får städat” - fokusgrupper om hemtjänst och äldre personer med alkoholproblem.Google Scholar

 • Gunnarsson, E. & Szebehely, M. (2009). Komplexiteter och utmaningar i omsorgens vardag. I Gunnarsson, E. & Szebehely, M. (red), Genus i omsorgens vardag. Stockholm: Gothia förlag.Google Scholar

 • Hallgren, M., Högberg, P., & Andreasson, S. (2008). Alcohol consumption among elderlyEuropean Union citizens. Stockholm: The Swedish National Institute of Public Health.Google Scholar

 • Herring, R. & Thom, B. (1997). The Right to Take Risks: Alcohol and Older People. Socialpolicy & administration, 31, 233-246.Google Scholar

 • Johnson, I. (2000). Alcohol problems in old age: a review of recent epidemiological research. International Journal of GeriatricPsychiatry, 15, 575-581.Google Scholar

 • Jyrkämä, J. & Haapamäki, L. (2008). Åldrandeoch alkohol. Nordisk forskning och diskussion. NAD-publikation 52. Helsingfors: NAD.Google Scholar

 • Jönson, H. (2012). We Will Be Different! Ageism and the Temporal Construction of Old Age. Forum. The Gerontologist AdvanceAccess, May 2, 2012.Google Scholar

 • Klein, W. C. & Jess, C. (2002). One last Pleasure? Alcohol use among elderly people in nursing homes. Health and Social Work,27, 193-203.PubMedGoogle Scholar

 • Krekula, C. (2011). Ålderskodning - särskiljande praktiker. I Johansson, S. (red), Omsorgoch mångfald. Malmö: Gleerups.Google Scholar

 • Lazow, R. B. (2000). Alcohol and Other Drug Problems in Older Adults. Journal of Prevention& Intervention in the Community,21(1), 79-96.Google Scholar

 • Millard, A. & McAuley, A. (2008). Alcohol and the Over 65s: Service Gaps Seen From Home Care in Scotland. Journal ofSocial Work Practice in the Addictions, 8, 417-420.Google Scholar

 • Norström, T. & Ramstedt, M. (2006). Sweden - is alcohol becoming an ordinary commodity? Addiction, 101, 1543-1545.PubMedGoogle Scholar

 • O’Connell, H., Chin, A-V., Cunningham, C., &Google Scholar

 • Lawlor, B. (2003). Alcohol use disorders in elderly people - redefining an age old problem in old age. BMJ, 327(7416), 664-667.Google Scholar

 • Palm, J. (2009). ”Man får inte supa ihjäl sig enligt svensk lagstiftning!” Svenska socialarbetares tal om bruket av tvångsvård. Nordic Studies on Alcohol and Drugs,26(3), 277-292.Google Scholar

 • Ramstedt, M. (2009). Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem bland äldre svenskar - Hur ser det ut egentligen? Nordic Studies on Alcohol and Drugs,24(5), 385-397.Google Scholar

 • Ramstedt, M. & Raninen, J. (2012). Alkoholkonsumtionen ökar bland äldre. Alkohol &Narkotika, 3, 4-7.Google Scholar

 • Room, R. (1997). Alcohol, the individual and society: what history teaches us. Addiction,92(supp 1), 7-11. SFS 2001:453 Socialtjänstlag.Google Scholar

 • Shaw, C. & Palattiyil, G. (2008). Issues of Alcohol Misuse among Older People: Attitudes and Experiences of Social Work Practitioners. Practice. Social Work in Action, 20(3), 181-193.Google Scholar

 • Simpson, M., Williams, B., & Kendrick, A. (1994). Alcohol and Elderly People: An Overview of the Literature for Social Work. Ageing & Society, 14, 575-587.Google Scholar

 • Socialstyrelsen (2002). Äldre utanför äldreomsorgen. Hämtat från www.socialstyrelsen. se.Google Scholar

 • Socialstyrelsen (2011). Äldre och personermed funktionsnedsättning - regiform m.m.för vissa insatser 2010. Hämtat från www. socialstyrelsen.se.Google Scholar

 • Socialstyrelsen (2012a). Tillståndet ochutvecklingen inom hälso- och sjukvårdoch socialtjänst. Lägesrapport. Hämtat från www.socialstyrelsen.se.Google Scholar

 • Socialstyrelsen (2012b). Öppna jämförelser:Missbruks- och beroendevården 2011, kommunen. Hämtat från www.socialstyrelsen. se.Google Scholar

 • Socialstyrelsen (2012c). Etik i socialtjänsten. Hämtat från www.socialstyrelsen.se/etikisocialtjansten.Google Scholar

 • Socialstyrelsen (2012d). Insatser år 2011 förvuxna personer med missbruks- och beroendeproblemoch för övriga vuxna. Hämtat från www.socialstyrelsen.se.Google Scholar

 • SOU (2011:35). Bättre insatser vid missbrukoch beroende. Missbruksutredningensslutbetänkande. Stier, J. (2012). (Van)modernitet och identitet. Lund: Studentlitteratur.Google Scholar

 • Storbjörk, J. (2010): Vem tvångsvårdas? Utmärkande drag för tvångsvårdade respektive frivilligt vårdade personer med alkoholoch narkotikaproblem. Nordic Studies onAlcohol and Drugs, 27(1), 19-46.Google Scholar

 • Äldre i centrum (2011:3). Tidskrift för aktuell äldreforskning. Riskbruk, missbrukGoogle Scholar

About the article

Published Online: 2013-05-04

Published in Print: 2013-04-01


Citation Information: Nordic Studies on Alcohol and Drugs, ISSN (Online) 1458-6126, ISSN (Print) 1455-0725, DOI: https://doi.org/10.2478/nsad-2013-0017.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in