Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details

Nordic Studies on Alcohol and Drugs

The Journal of Nordic Centre for Welfare and Social Issues


IMPACT FACTOR increased in 2015: 0.768

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.321
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2015: 0.485
Impact per Publication (IPP) 2015: 0.618

Open Access
Online
ISSN
1458-6126
See all formats and pricing

 


Select Volume and Issue

Issues

Alkoholmissbruk och självbestämmande – en kartläggning av den svenska hemtjänstens förutsättningar att arbeta med äldre personer med alkoholproblem

1Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet

This content is open access.

Citation Information: Nordic Studies on Alcohol and Drugs. Volume 30, Issue 3, Pages 227–242, ISSN (Online) 1458-6126, ISSN (Print) 1455-0725, DOI: https://doi.org/10.2478/nsad-2013-0017, May 2013

Publication History

Published Online:
2013-05-04

Abstract

AIM - Alcohol abuse and self-determination - a mapping of the conditions for home care work with older persons with alcohol problems in Sweden. The aim of this study was to investigate the conditions within home care services when working with older persons with alcohol abuse. DESIGN - A telephone survey has been carried out and middle managers for needs assessment officers and middle managers for home care staff have been interviewed. The managers in 25 municipalities in the Stockholm area took part in the study. RESULTS - It was common that care workers were in regular contact with older people with alcohol abuse. However, very few had any training regarding how to treat older people with alcohol abuse and there was no specialization within this field. A conflicting task was the question of buying alcohol to alcohol addicts. The self determination of older people was the guideline. The home care workers had little or no cooperation with misuse teams in the municipalities. The municipalities had no guidelines for the work with older people with alcohol abuse and the responsibility was pressed down to the lowest level in the organization. CONCLUSIONS - To a great extent, home care workers stand alone in the work with older people with alcohol problems

Keywords: alcohol abuse; home care; elder care; social work; Sweden

 • Abrahamson, M. (2009). Äldres värderingar och ideal i skrivarupproret “Alkoholen i mitt liv”. Nordic Studies on Alcohol andDrugs, 24(5), 439-461.

 • Andersson, L. (2008). Ålderism. Lund: Studentlitteratur.

 • Andréasson, S. (2011). Specifika insatser för äldre. Äldre i centrum, 25(3), 26-28

 • Blomberg, S. (2008). The specialisation of needs-assessment in Swedish municipal care for older people: the diffusion of a new organisational model. European Journal ofSocial Work, 11, 415-429.

 • Cisneros Örnberg, J. (2012). Innanför och utanför nationens gränser - svensk alkoholpolitik i förändring. I Storbjörk, J. (red), Samhället, alkoholen och drogerna. Politik,konstruktioner och dilemman. Stockholm: Stockholms universitets förlag.

 • Cummings, S., Bride, B., & Rawlins-Shaw, A. M. (2006). Alcohol Abuse Treatment for Older Adults. Journal of Evidence-BasedSocial Work, 3(1), 79-99.

 • Cronholm, I. (1986). Äldre och alkohol. Enlitteraturöversikt. Rapport nr 62. Jönköping: Institutet för Gerontologi.

 • Ekendahl, M. (2011). Socialtjänst och missbrukarvård: bot eller lindring? Nordic Studieson Alcohol and Drugs, 28(4), 297-319.

 • Emlet, C. A., Hawks, H., & Callahana, J. (2002). Alcohol Use and Abuse in a Population of Community Dwelling, Frail Older Adults. Journal of Gerontological Social Work,35(4), 21-33.

 • Gunnarsson, E. (1979). “Det är klart att det ärhårda tag ibland” - om hemtjänstens arbetemed äldre alkoholmissbrukare. Rapport1, Metodbyrå 2. Stockholm: Stockholms socialförvaltning.

 • Gunnarsson, E. (2008). Socialt arbete - i otakt med ett åldrande samhälle? Nordisk SosialtArbeid, 28, 112-120.

 • Gunnarsson, E. (2012). Dilemman och utmaningar - hemtjänstens arbete med äldre personer som har missbruksproblem. I Storbjörk, J. (red), Samhället, alkoholenoch drogerna. Politik, konstruktioner ochdilemman. Stockholm: Stockholms universitets förlag.

 • Gunnarsson, E. & Karlsson, L.B. (kommande). ”Man slutar inte dricka för att man får städat” - fokusgrupper om hemtjänst och äldre personer med alkoholproblem.

 • Gunnarsson, E. & Szebehely, M. (2009). Komplexiteter och utmaningar i omsorgens vardag. I Gunnarsson, E. & Szebehely, M. (red), Genus i omsorgens vardag. Stockholm: Gothia förlag.

 • Hallgren, M., Högberg, P., & Andreasson, S. (2008). Alcohol consumption among elderlyEuropean Union citizens. Stockholm: The Swedish National Institute of Public Health.

 • Herring, R. & Thom, B. (1997). The Right to Take Risks: Alcohol and Older People. Socialpolicy & administration, 31, 233-246.

 • Johnson, I. (2000). Alcohol problems in old age: a review of recent epidemiological research. International Journal of GeriatricPsychiatry, 15, 575-581.

 • Jyrkämä, J. & Haapamäki, L. (2008). Åldrandeoch alkohol. Nordisk forskning och diskussion. NAD-publikation 52. Helsingfors: NAD.

 • Jönson, H. (2012). We Will Be Different! Ageism and the Temporal Construction of Old Age. Forum. The Gerontologist AdvanceAccess, May 2, 2012.

 • Klein, W. C. & Jess, C. (2002). One last Pleasure? Alcohol use among elderly people in nursing homes. Health and Social Work,27, 193-203. [PubMed]

 • Krekula, C. (2011). Ålderskodning - särskiljande praktiker. I Johansson, S. (red), Omsorgoch mångfald. Malmö: Gleerups.

 • Lazow, R. B. (2000). Alcohol and Other Drug Problems in Older Adults. Journal of Prevention& Intervention in the Community,21(1), 79-96.

 • Millard, A. & McAuley, A. (2008). Alcohol and the Over 65s: Service Gaps Seen From Home Care in Scotland. Journal ofSocial Work Practice in the Addictions, 8, 417-420.

 • Norström, T. & Ramstedt, M. (2006). Sweden - is alcohol becoming an ordinary commodity? Addiction, 101, 1543-1545. [PubMed]

 • O’Connell, H., Chin, A-V., Cunningham, C., &

 • Lawlor, B. (2003). Alcohol use disorders in elderly people - redefining an age old problem in old age. BMJ, 327(7416), 664-667.

 • Palm, J. (2009). ”Man får inte supa ihjäl sig enligt svensk lagstiftning!” Svenska socialarbetares tal om bruket av tvångsvård. Nordic Studies on Alcohol and Drugs,26(3), 277-292.

 • Ramstedt, M. (2009). Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem bland äldre svenskar - Hur ser det ut egentligen? Nordic Studies on Alcohol and Drugs,24(5), 385-397.

 • Ramstedt, M. & Raninen, J. (2012). Alkoholkonsumtionen ökar bland äldre. Alkohol &Narkotika, 3, 4-7.

 • Room, R. (1997). Alcohol, the individual and society: what history teaches us. Addiction,92(supp 1), 7-11. SFS 2001:453 Socialtjänstlag.

 • Shaw, C. & Palattiyil, G. (2008). Issues of Alcohol Misuse among Older People: Attitudes and Experiences of Social Work Practitioners. Practice. Social Work in Action, 20(3), 181-193.

 • Simpson, M., Williams, B., & Kendrick, A. (1994). Alcohol and Elderly People: An Overview of the Literature for Social Work. Ageing & Society, 14, 575-587.

 • Socialstyrelsen (2002). Äldre utanför äldreomsorgen. Hämtat från www.socialstyrelsen. se.

 • Socialstyrelsen (2011). Äldre och personermed funktionsnedsättning - regiform m.m.för vissa insatser 2010. Hämtat från www. socialstyrelsen.se.

 • Socialstyrelsen (2012a). Tillståndet ochutvecklingen inom hälso- och sjukvårdoch socialtjänst. Lägesrapport. Hämtat från www.socialstyrelsen.se.

 • Socialstyrelsen (2012b). Öppna jämförelser:Missbruks- och beroendevården 2011, kommunen. Hämtat från www.socialstyrelsen. se.

 • Socialstyrelsen (2012c). Etik i socialtjänsten. Hämtat från www.socialstyrelsen.se/etikisocialtjansten.

 • Socialstyrelsen (2012d). Insatser år 2011 förvuxna personer med missbruks- och beroendeproblemoch för övriga vuxna. Hämtat från www.socialstyrelsen.se.

 • SOU (2011:35). Bättre insatser vid missbrukoch beroende. Missbruksutredningensslutbetänkande. Stier, J. (2012). (Van)modernitet och identitet. Lund: Studentlitteratur.

 • Storbjörk, J. (2010): Vem tvångsvårdas? Utmärkande drag för tvångsvårdade respektive frivilligt vårdade personer med alkoholoch narkotikaproblem. Nordic Studies onAlcohol and Drugs, 27(1), 19-46.

 • Äldre i centrum (2011:3). Tidskrift för aktuell äldreforskning. Riskbruk, missbruk

Comments (0)

Please log in or register to comment.