Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Oceanological and Hydrobiological Studies

4 Issues per year


IMPACT FACTOR 2017: 0.461
5-year IMPACT FACTOR: 0.604

CiteScore 2017: 0.64

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.249
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.463

Online
ISSN
1897-3191
See all formats and pricing
More options …
Volume 36, Issue 2

Issues

Why should the Odra River mouth area not be regarded as an estuary? A geologist's point of view

Andrzej Osadczuk / Stanisław Musielak / Ryszard Borówka
Published Online: 2007-04-20 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10009-007-0011-8

Why should the Odra River mouth area not be regarded as an estuary? A geologist's point of view

The authors find no arguments that would justify application of the term "estuary" to the area of the Odra River discharge into the Baltic Sea. The physiography, geology, and hydrology of the Odra river mouth show that the area possesses many more characteristics typical of flow-through coastal lagoons than those of estuaries. Of key importance in this respect is the Szczecin Lagoon, an extensive, shallow water body separated from the open sea by a barrier intersected by three narrow and long straits. The lagoonal nature of the area is demonstrated also by its geological history.

Keywords: Odra River mouth; Szczecin Lagoon; estuary; lagoon

 • Borówka R.K., Osadczuk A., 2003: Zmiany hydrograficzne w obszarze ujściowym Odry podczas późnego glacjału i holocenu. Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności, Vol. I: 139-144 (in Polish).Google Scholar

 • Borówka R.K., Osadczuk A., Witkowski A., 2001: Late glacial and Holocene stages of the Szczecin Lagoon development. [in:] A. Witkowski and W. Kowalski (eds), 15. Treffen Deutschsprachiger Diatomologen, Łukęcin 22-25.03.2001, Szczecin: 6-12.Google Scholar

 • Borówka R.K., Latałowa M., Osadczuk A., Święta J., Witkowski A., 2002: Palaeogeography and palaeoecology of Szczecin Lagoon. In: Reinhard Lampe (ed.), Holocene Evolution of the South-Western Baltic Coast - Geological, Archaeological and Palaeo-environmental Aspects. Greifswalder Geographische Arbeiten, Band 27: 107-113.Google Scholar

 • Borówka R.K., Osadczuk A., Duda T., Woziński R., Kosińska B., 2003: Pokrywa osadowa Zalewu Szczecińskiego oraz obszaru ujściowego Odry. Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności, Vol. I: 99-103 (in Polish).Google Scholar

 • Borówka R.K., Osadczuk A., Witkowski A., Wawrzyniak-Wydrowska B., Duda T., 2005: Late Glacial and Holocene depositional sequences in the eastern part of the Szczecin Lagoon (Great Lagoon) basin - NW Poland.Quaternary International, 130: 87-96CrossrefGoogle Scholar

 • Borówka R.K., Musielak S., 1997: Budowa geologiczna i rozwój krajobrazu Zalewu Szczecińskiego. [in:] J. Kaliciuk and A. Staszewski (eds), Ostoje ptaków w polskiej części Zalewu Szczecińskiego. Szczecin: 7-14 (in Polish, English summary).Google Scholar

 • Hansen K., 1959: The terms Gyttja and Dy.Hydrobiologia, 13: 309-315CrossrefGoogle Scholar

 • Jasińska E., 1991: Dynamika słonych wód w estuariach polskich rzek.Prace IBW PAN, 24: 206 (in Polish).Google Scholar

 • Jasinska E., Robakiewicz W., 1993: Charkterystyka procesów hydrodynamicznych w rejonach ujściowych rzek z podkreśleniem procesów zachodzących w rejonie ujścia Odry. [in:] W. Robakiewicz (ed.), Warunki hydrodynamiczne Zalewu Szczecińskiego i cieśnin łączących Zalew z Zatoka Pomorską. Wydawnictwo IBW PAN, Gdansk: 33-52 (in Polish).Google Scholar

 • Karczewski A., 1968: Wpływ recesji lobu Odry na powstanie i rozwój sieci dolinnej Pojezierza Myśliborskiego i Niziny Szczecińskiej. Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Vol. 8 No. 3., Poznań, p. 1-106 (in Polish, English summary).Google Scholar

 • Ketchum B.H., 1951: The exchanges of fresh and salt waters in tidal estuaries.J. Marine Research, 10 (1)Google Scholar

 • Kjerfve B., Magill K.E., 1989: Geographic and hydrodynamic characteristics of shallow coastal lagoons.Marine Geology, 88: 187-199.CrossrefGoogle Scholar

 • Kolp O., 1986: Verlagerung der Odermundung von der. Bornhommulde bis in die Oderbucht. Acta Universitatis. Nicolai Copernici, Geografia XXI: 29-39.Google Scholar

 • Kozarski S., 1995: Deglacjacja północno-zachodniej Polski: warunki i transformacja geosystemu ~20-10 ka. IGiPZ PAN, Dokum. Geogr. 1, p. 82 (in Polish).Google Scholar

 • Kramarska R., 1998: Origin and development of the Odra Bank in light of the geologic structure and radiocarbon dating.Geological Quarterly, 42 (3): 277-288.Google Scholar

 • Landsberg-Uczciwek M. (ed.), 2004: Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2002-2003. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Szczecin (in Polish).Google Scholar

 • Latałowa M., Borówka R.K., 2003: Palino- i chronostratygrafia osadów dennych Zalewu Szczecińskiego. Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzçdu Polskiej Akademii Umiejçtności, Vol. I: 105-108 (in Polish).Google Scholar

 • Majewski A., 1972: Charakterystyka hydrologiczna estuariowych wód u polskiego wybrzeża. Prace Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego, No. 105: 40 pp (in Polish).Google Scholar

 • Majewski A., 1980: Zasolenie wody [in:] A. Majewski (ed.) Zalew Szczeciński, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa: 204-223 (in Polish).Google Scholar

 • Meyer Z., Buchholz W. (ed.)., 1988: Hydrologia i hydrodynamika ujścia Odry ze szczególnym uwzglçdnieniem wpływu wiatru. [in:] Materiały konferencyjne. Polski Komitet Współpracy ze Stałym Miçdzynarodowym Stowarzyszeniem Kongresów Żeglugi. Szczecin: 105-126 (in Polish).Google Scholar

 • Musielak S., 1983: Zalew Pucki jako przykład środowiska sedymentacji lagunowej. [in:] J. Giżejewski and A. Mielczarski (eds), Dynamika litodynamicznego środowiska morskiej strefy brzegowej. Prace IBW PAN, No. 13, Part 2: 412-448 (in Polish).Google Scholar

 • Nichols M., Allen G., 1981: Sedimentary processes in coastal lagoons. [in:] Coastal lagoon research, present and future. Proceed. UNESCO, IABO Seminar, Beaufort, NC, U.S.A., UNESCO Technical Papers in Marine Science, 33: 27-80.Google Scholar

 • Osadczuk A., 1999a: An estuary or a lagoon? The Zalew Szczeciński (Oderhaff) in light of analysis of the sedimentary basin morphology and the character of present-day sedimentation. Quaternary Studies in Poland, Special issue: 175-186.Google Scholar

 • Osadczuk A., 1999b: Cechy geologiczne środowisk estuariów i lagun. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No. 243, Marine Sciences, No. 5: 95-133 (in Polish).Google Scholar

 • Osadczuk A., 2004: Zalew Szczeciński - środowiskowe warunki współczesnej sedymentacji lagunowej. Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Rozprawy i studia Vol. (DCXXIII) 549: 156 pp (in Polish, English summary).Google Scholar

 • Osadczuk A., Borówka R.K., 2001: Sejsmoakustyczny zapis zmian w obrçbie holoceńskiej pokrywy osadowej Zalewu Szczecińskiego. [in:] W. Florek (ed.), Geologia i Geomorfologia Pobrzeża i Połdniowego Bałtyku, 4, Słupsk: 35-46 (in Polish, English summary).Google Scholar

 • Osadczuk K., 2004: Geneza i rozwój wałów piaszczystych Bramy Świny w świetle badań morfometrycznych i sedymentologicznych. Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Rozprawy i studia Vol. (DCXXVI) 552: 209 pp (in Polish, English summary).Google Scholar

 • Osiecimski R., 1966: Rys historyczny powstania toru wodnego Szczecin-Świnoujściez punktu widzenia hydrotechnicznego. Materiały Instytutu Morskiego, H-79. Gdańsk (in Polish).Google Scholar

 • Phleger F.B., 1969: Some General Features of Coastal Lagoons. [in:] A. A. Castanaris and F.B. Phleger (ed.), Lagunas Costeras, Mem. Simp. Intern. Lagunas Costeras, Mexico City: UNAM-UNESCO: 5-26.Google Scholar

 • Post H. v., 1862: Studier öfer Nutidans koprogena Jordbildningar, Gyttja, Dy, Torf och Mylla. Kgl. Somska Vet. Akad. Handl. N.F.4, Stockholm: 1-59Google Scholar

 • Pritchard D.W., 1967: What is an estuary? [in:] G.H. Lauff (ed.), Estuaries, Am. Assoc. Adv. Sci. Pub. 83, Washington: 3-5.Google Scholar

 • Robakiewicz W., 1993: Cyrkulacja wody w Zalewie Sczecińskim. [in:] W. Robakiewicz (ed.), Warunki hydrodynamiczne Zalewu Szczecińskiego i cieśnin łączących Zalew z Zatoka Pomorską. Wydawnictwo IBW PAN, Gdansk: 185-227 (in Polish).Google Scholar

 • Rosa B., 1963: O rozwoju morfologicznym wybrzeża Polski w świetle dawnych form brzegowych. Studia Societatis Scientarum Torunensis, vol. V, Toruń. 172 pp (in Polish, German summary).Google Scholar

 • Witkowski A., Latałowa M., Borówka R.K., Gregorowicz P., Bąk M., Osadczuk A., Święta J., Lutyńska M., Wawrzyniak-Wydrowska B., Woziński R., 2004: Palaeoenvironmental changes in the area of the Szczecin Lagoon (the south western Baltic Sea) as recorded from diatoms. Studia Quaternaria, vol.21: 153-165.Google Scholar

 • Woziński R., Wawrzyniak-Wydrowska B., Borówka R.K., 2003: Zespoły malakofauny w osadach Zalewu Szczecińskiego i Bramy Świny. Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzçdu Polskiej Akademii Umiejçtności, Vol. I: 119-123 (in Polish).Google Scholar

 • Wypych K., 1970: Zasolenie wód Zalewu Szczecińskiego. Prace PIHM, 98 (in Polish).Google Scholar

About the article


Published Online: 2007-04-20

Published in Print: 2007-06-01


Citation Information: Oceanological and Hydrobiological Studies, Volume 36, Issue 2, Pages 87–99, ISSN (Online) 1897-3191, ISSN (Print) 1730-413X, DOI: https://doi.org/10.2478/v10009-007-0011-8.

Export Citation

This content is open access.

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Roman Cieśliński and Alicja Olszewska
Environmental Monitoring and Assessment, 2018, Volume 190, Number 2

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in