Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Open Political Science

Editor-in-Chief: de Mucci, Raffaele

Open Access
Online
ISSN
2543-8042
See all formats and pricing
More options …

United in the Commonwealth. The Participation of Lithuanian troops in the Zborów battle in 1649

Mariusz Sawicki
Published Online: 2019-07-26 | DOI: https://doi.org/10.1515/openps-2018-0016

Abstract

In 1648, an uprising broke out in Ukraine that belonged to Poland at the time. The war was not successful for the Polish-Lithuanian Commonwealth. The Cossacks and Tartars, who were helping them during the war, surrounded Zbaraż, about whose defense everyone knew in the country. King Jan Kazimierz decided to set out to rescue the besieged fortress. It was decided that not only Polish troops, but also soldiers of Lithuania would set out for Ukraine. Not only state armies, but also private regiments set out to fight. The article discusses the problem of the reasons for the participation of Lithuanians in the war, which was not only due to the provisions of the union, but also to be in the king’s party. Therefore, only the branches of magnates who belong to the Jan Kazimierz party joined the Polish army. The king’s army reached Zborów, where the battle ended with treaties. The Polish nobility was not happy with them, but they caused a temporary suspension of the war. Important will also be the international echoes of the battle of Zborow with the greater strength of the Cossacks and Tartars.

Keywords: expedition; Jan Kazimierz; Commonwealth

Bibiography

  Archival Material

  • – Archives Ministère des Affaires Étrangères et du Développement International République Française à Paris, Correspondance politique, Vol. 10; 53 Mémoires et Documents, vol. 6.Google Scholar

  • – Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Radziwiłłowskie, sec. V, No 17992.Google Scholar

  • – Biblioteka im. Czartoryskich in Cracow, sec. Teki Naruszewicza, No 144; ms. 966.Google Scholar

  • – Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk in Cracow, ms. 367; ms. 2253, Vol. 3Google Scholar

  • – Lietuvos valstybės istorijos archyvas in Vilnius, fond 1292, sec. 1, No 14.Google Scholar

  • – The National Archives in Kew (London), State Papers Foreign, Poland and Saxony, 88/10:Google Scholar

  • – Zakład Narodowy im. Ossolińskich in Wrocław, sec. Teki Lukasa, ms. 2975 / II.Google Scholar

  Literature and Studies

  • Biernacki W., Powstanie Chmielnickiego. Działania wojenne na Litwie w latach 1648-1649, Inforteditions, Zabrze, 2006, (in Polish).Google Scholar

  • Drozdowski M. R., Powstanie Chmielnickiego w korespondencji Nuncjusaa Giovanniego de Torresa, in Nuncjatura Apostolska w Rzeczypospolitej, ed. T. Chynczewskiej-Hennel and Katarzyna Wiszowata-Walczak, Benkowski Publishing & Balloons, Białystok, 2012, (in Polish).Google Scholar

  • Drozdowski M. R., Wyprawa zborowska w propagandzie dworu królewskiego, In: Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolica Apostolską i Ukrainą, ed. M. R. Drozdowski, W. Walczak and K. Wiszowata-Walczak, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok, 2012, (in Polish)Google Scholar

  • Frąś L., Bitwa pod Zborowem w r. 1649, Kwartalnik Historyczny, Vol. 46, No 1, Lwów, 1932, (in Polish).Google Scholar

  • Kaczmarczyk J., Bohdan Chmielnicki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1988, (in Polish).Google Scholar

  • Kubala L., Jerzy Ossoliński, Księgarnia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Lwów 1924, (in Polish).Google Scholar

  • Kucharski W., Rzeczpospolita w obliczu wojny domowej1648-1649 r. Zabiegi dyplomatyczne przygotowania wojskowe, Studia z Dziejów Wojskowości, Vol. 3, 2014, (in Polish).Google Scholar

  • Kucharski W., Wyprawa zborowska króla Jana II Kazimierza, Studia z Dziejów Wojskowości, Vol. V, 2016, (in Polish).Google Scholar

  • Mierzwa E. A., Polska a Anglia w XVII wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2003, (in Polish)Google Scholar

  • Pamiętnik Mikołaja Jemiołowskiego, towarzysza lekkiej chorągwi, ziemianina województwa bełskiego, A. Bielowski (transl. and ed.), Lwów, 1850, (in Polish)Google Scholar

  • Pamiętniki Historyczne do wyjaśnienia spraw publicznych w Polsce XVII wieku, M. Baliński (transl. and ed.), A. Assa Księgarza, Wilno, 1859, (in Polish).Google Scholar

  • Rachuba A., Sapieha Kazimierz Leon, Polski Słownik Biograficzny, Vol. 35/1, No 144, Warszawa-Kraków, 1994, (in Polish).Google Scholar

  • Radziwiłł B., Autobiografia, T. Wasilewski (transl and ed.), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1979, (in Polish)Google Scholar

  • Radziwiłł A. S, Pamiętniki o dziejach w Polsce, A. Przyboś i R. Żelewski (transl. and ed.), Vol. 3, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1980, (in Polish)Google Scholar

  • Relacje wojenne z pierwszych lat walk polsko-kozackich powstania Bohdana Chmielnickiego okresu „ogniem i Mieczem” (1648-1651), M. Nagielski (transl. and ed.), Viking, Warszawa, 1999, (in Polish).Google Scholar

  • Sawicki M., Stronnictwo dworskie w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1648-1655, Mi-Graf, Opole, 2010, (in Polish).Google Scholar

  • Wasilewski T., Ostatni Waza na polskim tronie, Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 1984, (in Polish).Google Scholar

  • Wisner H., Janusz Radziwiłł 1612-1655, wojewoda wileński, hetman wielki litewski, Mada, Warszawa, 2000, (in Polish).Google Scholar

  • Wójcik W., Wielkie Księstwo Litewskie wobec Szwecji, Rosji i powstań kozackich, Przegląd Wschodni, Vol. 1, No 3, Warszawa 1991 (in Polish).Google Scholar

About the article

Received: 2018-12-19

Accepted: 2018-12-30

Published Online: 2019-07-26

Published in Print: 2018-01-01


Citation Information: Open Political Science, Volume 1, Issue 1, Pages 182–192, ISSN (Online) 2543-8042, DOI: https://doi.org/10.1515/openps-2018-0016.

Export Citation

© 2018 Mariusz Sawicki, published by De Gruyter. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 Public License. BY 4.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in