Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Ochrona Srodowiska i Zasobów Naturalnych

Environmental Protection and Natural Resources; The Journal of Institute of Environmental Protection-National Research Institute.

[Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych ]

4 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
2353-8589
See all formats and pricing
More options …

Usefulness of rock dust waste for the remediation of zinc contaminated soils / Przydatność odpadowego pyłu skalnego do remediacji gleb zanieczyszczonych cynkiem

Mgr inż. Marek Jakubowski prof. nadzw.
 • Corresponding author
 • Institute of Soil Science and Plant Cultivation, State Research Institute, Pulawy, Department of Weed Science and Tillage Systems in Wroclaw, Orzechowa 61 St, 50-540 Wroclaw
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ dr hab. inż. Ewa Stanisławska-Glubiak prof. nadzw.
 • Corresponding author
 • Institute of Soil Science and Plant Cultivation, State Research Institute, Pulawy, Department of Weed Science and Tillage Systems in Wroclaw, Orzechowa 61 St, 50-540 Wroclaw
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Dr inż. Bernard Gałka
 • Corresponding author
 • Department of Soil Sciences and Environmental Protection, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Grunwaldzka 53 St, 50-357 Wroclaw
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2013-05-30 | DOI: https://doi.org/10.2478/oszn-2013-0001

Abstract

The aim of this study was to check whether the addition of waste rock dust to the soil contaminated with zinc will improve the yield of reed canary grass and reduce excessive amounts of zinc in its biomass. The study was carried out in the micro-plots made of concrete, as a two-factorial experiment, in a randomized complete block design, with four replicates. The first factor of the experiment was the level of soil contamination with zinc: 1) Zn0 - the soil with natural Zn concentration; 2) Zn1 - 200; 3) Zn2 - 400; 4) Zn3 - 800 mg/kg soil. The second factor was the level of remediation: 1) control, without remediation, 2) with remediation (rock dust applied at the rate 3 kg • m-2). The results of the study indicate that application of waste rock dust can improve the conditions of reed canary grass growth in the soil contaminated with zinc. At the highest level of contamination (Zn3), soil amendment with rock dust resulted in increased yields of reed canary grass dry matter, in two crops, by 136 and 176%, respectively, as compared with corresponding control objects without dust addition. At the same time, the concentrations of zinc in the plants grown in the soil amended with dust were about 16% lower, and the soluble forms of this element in soil, determined in extraction with 1 mol HCl • dm-3, were about 25% lower, as compared with control plots.

Streszczenie

Celem doświadczenia było sprawdzenie czy dodatek odpadowego pyłu skalnego do gleby zanieczyszczonej cynkiem wpłynie na poprawę plonowania mozgi trzcinowatej oraz na zmniejszenie w niej nadmiernych zawartości cynku. Badania przeprowadzono w betonowych mikropoletkach w układzie kompletnej randomizacji, jako dwuczynnikowe, w czterech powtórzeniach. Pierwszy czynnik stanowił poziom zanieczyszczenia gleby cynkiem: 1) Zn0 - gleba z naturalną zawartością Zn; 2) Zn1 -200; 3) Zn2 -400; 4) Zn3 -800 mg/kg gleby. Drugim czynnikiem był poziom remediacji: 1) kontrola bez remediacji; 2) remediacja (pył skalny w dawce 3 kg • m-2). Wyniki badań wskazują, że zastosowanie odpadowego pyłu skalnego może poprawić warunki wzrostu mozgi trzcinowatej na glebie zanieczyszczonej cynkiem. Przy największym poziomie zanieczyszczenia (Zn3) dodatek pyłu skalnego do gleby spowodował wzrost plonów suchej masy mozgi w obu pokosach o 136 i 176% w stosunku analogicznego obiektu kontrolnego, bez dodatku pyłu. Jednocześnie stwierdzono około 16% niższą koncentrację cynku w roślinach rosnących na glebie z dodatkiem pyłu oraz około 25% niższą zawartość rozpuszczalnej formy tego pierwiastka w glebie ekstrahowanej 1mol HCl • dm-3.

Keywords : contaminated soil; zinc; toxicity; remediation; rock dust; reed canary grass

Słowa kluczowe : gleba zanieczyszczona; cynk; toksyczność; remediacja; pył skalny; mozga trzcinowata

 • ANTONKIEWICZ J. 2009. Wykorzystanie popiołów paleniskowych do wiązania metali ciężkich występujących w glebie. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 41: 398-405.Google Scholar

 • BARAN S., MARTYN W., FLIS - BUJAK M., PIETRASIK W. 1995. Problemy rekultywacji gleb zanieczyszczonych przez metale ciężkie. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 418: 697-702.Google Scholar

 • BARAN A., JASIEWICZ C., KLIMEK A. 2008. Reakcja roślin na toksyczną zawartość cynku i kadmu w glebie. Proceedings of EC Opole 2, 2: 417-422.Google Scholar

 • BARAN A., JASIEWICZ C. 2009. Toksyczna zawartość cynku i kadmu w glebie dla różnych gatunków roślin. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 40: 157-164.Google Scholar

 • BIELIŃSKA E.J., BARAN S. 2009. Ocena przydatności popiołów fluidalnych z węgla ego do celów rolniczych. Inżynieria Rolnicza 6 (115):7-15.Google Scholar

 • GAŁKA B., CHODAK T., SZERSZEŃ L., KASZUBKIEWICZ J. 2011. Skład mineralogiczny odpadowej mączki skalnej i jej przydatność rekultywacyjna. Roczniki Gleboznawcze Tom LXII Nr 2: 95-100.Google Scholar

 • HINSINGER P., BOLLAND M.D.A., GILKES R.J. 1996. Silicate rock powder: effect on selected chemical properties of a range of soils from Western Australia and on plant growth as assessed in a glasshouse experiment. Fert. Res. 45: 69-79.Google Scholar

 • KARCZEWSKA A., KABAŁA C. 2010. Gleby zanieczyszczone metalami ciężkimi i arsenem na Dolnym Śląsku - potrzeby i metody rekultywacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 576, Rolnictwo XCVI: 59-79.Google Scholar

 • KORZENIOWSKA J., STANISŁAWSKA - GLUBIAK E., IGRAS J. 2011. Applicability of energy crops for metal phytostabilization of soils moderately contaminated with copper, nickel and zinc. JFAE 9 (3-4): 693-697.Google Scholar

 • KWIATKOWSKA - MALINA J., MACIEJEWSKA A. 2009. Wpływ materii organicznej na pobieranie metali ciężkich przed rzodkiewkę i facelię. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 40: 217-223.Google Scholar

 • PASCHKE M.W., REDENTE E.F., LEVY D.B. 2000. Zinc toxicity thresholds for important reclamation grass species of the western United States. Environmental Toxicology and Chemistry 19 (11): 2751-2756. Rozporządzenie 2002b. Rozporządzenie Ministra Środowiskaz dnia 9 września 2002 r. w/s Standardów jakości gleb orazstandardów jakości ziem (Dz. U. 2002, Nr 165, Poz. 1359).Google Scholar

 • SIUTA J. 2007. Odpady w rekultywacji gruntów. Inżynieria Ekologiczna 19: 59-78.Google Scholar

 • STANISŁAWSKA-GLUBIAK E., KORZENIOWSKA J., GAŁKA B. 2009. Ocena przydatności odpadowego odwodnionego szlamu ego do polepszania właściwości fizykochemicznych gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 538: 231-240.Google Scholar

 • ZAGOŻDŻON P.P. 2008. Mączki bazaltowe w zastosowaniach rolniczych i pokrewnych. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 123, Studia i Materiały 34: 133-142.Google Scholar

About the article

Published Online: 2013-05-30

Published in Print: 2013-05-01


Citation Information: Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych - Environmental Protection and Natural Resources, ISSN (Online) 2353-8589, DOI: https://doi.org/10.2478/oszn-2013-0001.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in