Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Physiotherapy

The Journal of University of Physical Education in Wroclaw

4 Issues per year


SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.101


Open Access
Online
ISSN
2083-8204
See all formats and pricing
More options …

Quality of life of women after mastectomy

Tomasz Tasiemski / Monika Kujawa / Jarosław Pokaczajło
Published Online: 2010-11-08 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10109-010-0041-8

Jakość życia kobiet po mastektomii

Celem pracy była ocena obiektywnej oraz subiektywnej jakości życia kobiet po mastektomii. W badaniu udział wzięły 53 kobiety, u których średni wiek w dniu badania wyniósł 57 lat. Do badania wykorzystano ankietę zawierającą pytania dotyczące obiektywnej jakości życia oraz Kwestionariusz Satysfakcji Życiowej oceniający subiektywną jakość życia. Badania wykazały, że kobiety po mastektomii są usatysfakcjonowane ze swojego życia, szczególnie z relacji z przyjaciółmi i znajomymi. Badania wykazały również, że kobiety po mastektomii częściej wybierają pasywne formy spędzania czasu wolnego, takie jak oglądanie telewizji (64,2%), niż formy aktywne, np. podróżowanie (43,4%). Aktywność zawodowa u badanych osób spadła o 43,4% w stosunku do sytuacji przed chorobą. Głównymi determinantami ogólnej satysfakcji życiowej badanych kobiet był poziom zadowolenia z życia seksualnego oraz sposobu spędzania czasu wolnego.

Quality of life of women after mastectomy

The aim of the study was to assess the objective and subjective quality of life in women after mastectomy. 53 women, average age 57 years, took part in the study. The methods used included a survey consisting of questions concerning objective quality of life and the Life Satisfaction Questionnaire evaluating subjective quality of life. The study revealed that women after mastectomy are satisfied with their lives, especially with their relations with friends and acquaintances. The study also showed that women after mastectomy more often choose passive forms of entertainment e.g. watching television (64.2%) instead of active ones, e.g. travelling (43.4%). Vocational activity among study participants decreased by 43.4% in comparison to the situation before disease. The main predictors of general life satisfaction in women who took part in the study were satisfaction with their sex life and ways of spending their spare time.

Keywords: mastektomia; jakość życia; satysfakcja życiowa

Keywords: mastectomy; quality of life; life satisfaction

 • Sushko V. Posttraumatic stress response symptoms and quality of life in breast cancer patients after mastectomy and stress reduction program. Annals of General Psychiatry, 2008, 7, 1, 230.Google Scholar

 • Pepłońska B., Szeszenia-Dąbrowska N. Zawodowe czynniki ryzyka raka piersi w badaniach epidemiologicznych. Medycyna Pracy, 2001, 52, 6, 483-495.Google Scholar

 • Nowicki A. i wsp. Wczesne wyniki leczenia raka gruczołu piersiowego metodą oszczędzającą. Współczesna Onkologia, 2006, 10, 3, 85-91.Google Scholar

 • Mika K., Tchórzewska H. Wpływ leczenia i rehabilitacji na jakość życia kobiet chorych na raka piersi, [w:] J. Meyza,# (red.) Jakość życia w chorobie nowotworowej. Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 1997, 261.Google Scholar

 • Staunton M. D. i wsp. A 25-year prospective study of modified radical mastectomy (Patey) in 193 patients. Journal of the Royal Society of Medicine, 1993, 86, 381-384.Google Scholar

 • Surdyka D. Problemy medyczne i społeczne kobiet po mastektomii, [w:] D. Karwat,# (red.) Niepełnosprawność i rehabilitacja osób dorosłych jako problem medyczny i społeczny w Polsce. Wydawnictwo LIBER, Lublin 2002, 139-141.Google Scholar

 • Adamczak M., Sęk H. Znaczenie pojęcia "jakość życia" w opiece psychologicznej pacjentów onkologicznych, [w:] J. Meyza,# (red.) Jakość życia w chorobie nowotworowej. Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 1997, 248-260.Google Scholar

 • De Walden-Gałuszko K. Jakość życia - rozważania ogólne, [w:] K. De Walden-Gałuszko, M. Majkowicz,# (red.) Jakość życia w chorobie nowotworowej. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1994, 13-18.Google Scholar

 • Wrońska I. i wsp. The Quality of Women's Life after mastectomy in Poland. Heath Care for Women International, 2003, 24, 10, 900-909.Google Scholar

 • Andrzejewski W. i wsp. Ocena jakości życia kobiet po mastektomii zrzeszonych w Klubie Amazonek. Fizjoterapia Polska, 2008, 8, 1, 51-64.Google Scholar

 • Pawłowska K., Woźniewski M. Wydolność fizyczna kobiet po mastektomii. Fizjoterapia, 1999, 7, 4, 14-16.Google Scholar

 • Robb C. i wsp. Impact of breast cancer survivorship on quality of life in older women. Critical Reviews in Oncology/Hematology, 2007, 62, 1, 84-91.Google Scholar

 • Montazeri A. i wsp. Quality of life in patients with breast cancer before and after diagnosis: an eighteen months follow-up study. BMC Cancer, 2008, 8, 330-330.CrossrefWeb of ScienceGoogle Scholar

 • Fugl-Meyer A. R. i wsp. Happiness and domain-specific life satisfaction in adult northern Sweden. Clinical Rehabilitation, 1991, 5, 25-35.CrossrefGoogle Scholar

 • Tasiemski T. Satysfakcja z życia i aktywność sportowa osób po urazach rdzenia kręgowego: badania porównawcze polsko-brytyjskie. Wydawnictwo AWF, Poznań 2007.Google Scholar

 • Pandey M. i wsp. Quality of life of patients with early and advanced carcinoma of the breast. European Journal of Surgical Oncology, 2006, 25, 20-24.Google Scholar

 • Shain W. S., Fetting J. H. Modifiedradical mastectomy versus breast conservation: Psychosocial consideration. Seminars in Oncology, 1992, 19, 3, 239-243.Google Scholar

 • Fallowfield L. Quality of life: a new perspective for cancer patients. Nature Reviews Cancer, 2002, 2, 11, 873.Google Scholar

 • Metcalfe K. i wsp. Predictors of quality of life in women with bilateral prophylactic mastectomy. Breast Journal, 2005, 11, 1, 65-69.CrossrefGoogle Scholar

 • Alicikus Z. i wsp. Psychosexual and body image aspects of quality of life in Turkish breast cancer patients: a comparison of breast conserving treatment and mastectomy. Tumori, 2009, 95, 2, 212-218.Google Scholar

 • Klassen A. Satisfaction and quality of life in women who undergo breast surgery: A qualitative study. BMC Women's Heath, 2009, 9, 1-8.Google Scholar

About the article


Published Online: 2010-11-08

Published in Print: 2009-10-01


Citation Information: Physiotherapy, ISSN (Print) 1230-8323, DOI: https://doi.org/10.2478/v10109-010-0041-8.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in