Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
In This Section

Psychology of Language and Communication

The Journal of University of Warsaw

3 Issues per year


CiteScore 2016: 0.24

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.192
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2015: 0.241

Open Access
Online
ISSN
2083-8506
See all formats and pricing
In This Section

Grammatical and Semantic Acceptability of Utterance Texts of Patients Diagnosed with Paranoid Schizophrenia. A Research Report

Monika Obrębska
 • Adam Mickiewicz University, Poznań
Published Online: 2013-06-01 | DOI: https://doi.org/10.2478/plc-2013-0005

The present study compared utterance texts of healthy individuals and individuals suffering from paranoid schizophrenia, by using a purpose-built Grammatico-Semantic Acceptability Quotient which examined the degree of linguistic acceptability of analyzed sentences. The study involved 130 hospitalized psychiatric patients diagnosed with paranoid schizophrenia and 130 healthy individuals. The study yielded the biggest so far corpus of marked utterance texts of schizophrenic patients in the Polish language. A total of 11,414 sentences were isolated, 7,180 of which were produced by individuals suffering from schizophrenia. The level of their acceptability was found to be considerably lower, especially in the case of sentences produced by patients with positive type schizophrenia.

Keywords : paranoid schizophrenia; acceptability; syntax

 • Chomsky, N. (1965). Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, MA: MIT Press.

 • Covington, M., He, C., Brown, C., Naci, L., McClain, J., Fjordbak, B., Semple, J., & Brown, J. (2005). Schizophrenia and the structure of language: the linguist’s view. Schizophrenia Research, 77 (1), 85-98. [Crossref]

 • Czernikiewicz, A. (2004). Przewodnik po zaburzeniach językowych w schizofrenii [A guide to language dysfunctions in schizophrenia]. Warszawa: Wydawnictwo IPN.

 • Drat-Ruszczak, K. (1995). Poznanie i emocje w schizofrenii. Różnicujący wpływkontekstu społecznego [Cognition and emotions in schizophrenia. The differentiatinginfluence of the social context]. Gdańsk: Wydawnictwo UG.

 • Dunaj, B. (2007). Współczesny słownik języka polskiego [Contemporary Dictionaryof the Polish Language]. Warszawa: Langenscheidt.

 • Kurcz, I. (1987). Język a reprezentacja świata w umyśle [Language and the mentalrepresentation of the world]. Warszawa: PWN.

 • Mazurkiewicz, J. (1980). Zarys psychiatrii psychofizjologicznej [Introduction topsychophysiological psychiatry].Warszawa: Wydawnictwo PZWL.

 • McGlashan, T. & Fenton, W. (1992). The positive-negative distinction in schizophrenia. Review of natural history validators. Archives of General Psychiatry, 49, 63-73.

 • Obrębska, M. (2007). Myślenie stereotypowe w normie i w patologii [Stereotypical thinking in norm and pathology]. Człowiek i Społeczeństwo, 27, 135-144.

 • Obrębska, M. (2011). Analiza leksykalna tekstow wypowiedzi pacjentow ze zdiagnozowaną schizofrenią paranoidalną. Doniesienie z badań [A lexical analysis of utterance texts of patients diagnosed with paranoid schizophrenia. A research report]. In M. Obrębska, O utrudnieniach w porozumiewaniu się. Perspektywajęzyka i komunikacji [On the obstacles in communicating. The perspective oflanguage and communication]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNS.

 • Obrębska, M. & Nowak, S. (2011). The level of dogmatism in schizophrenia. A comparative analysis of utterance texts with the use of the Suitbert Ertel’s Dogmatism Quotient. Psychology of Language and Communication, 15 (1), 49-62.

 • Obrębska, M. & Obrębski, T. (2011). Style mowienia w schizofrenii. Analiza porownawcza z wykorzystaniem Wskaźnikow Stylow Mowienia Suitberta Ertela [Styles of speech in schizophrenia. A comparative analysis using Suitbert Ertel’s Speech Styles Quotients]. Czasopismo Psychologiczne, 17 (2), 161-170.

 • Polański, K. (1993). Encyklopedia językoznawstwa ogólnego [Encyclopedia of GeneralLinguistics]. Wrocław: Ossolineum.

 • Szymczak, M. (1982). Słownik języka polskiego [Dictionary of the Polish Language]. Warszawa: PWN.

 • Vetulani, Z., Walczak, B., Obrębski, T., & Vetulani, G. (1988). Jednoznacznekodowanie fleksji rzeczownika polskiego i jego zastosowanie w słownikachelektronicznych - format POLEX (Unambiguous coding of the inflection ofPolish nouns and its application in electronic dictionaries - POLEX format). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

 • Waszkiewicz, J., Wciorka, J., Anczewska, M., Chrostek, A., & Świtaj P. (2012). Zaburzenia językowe a inne wybrane funkcje poznawcze u osob chorujących na zaburzenia schizofreniczne [Language disorders and cognitive functions in persons with schizophrenic disorders]. Psychiatria Polska, 4, 553-570.

 • Woźniak, T. (2000). Zaburzenia języka w schizofrenii [Language dysfunctions inschizophrenia]. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

 • Woźniak, T. (2005). Narracja w schizofrenii [Narration in schizophrenia]. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

 • Woźniak, T. & Czernikiewicz, A. (2002/2003). Krotka skala oceny schizofazji (KSOS) [Short Evaluation of Schizophasia Scale (KSOS)]. Badania nad Schizofrenią, 4 (4), 569-575.

 • Żurko, M. (2008). Wybrane metody analizy i interpretacji narracji autobiograficznej w ujęciu hermeneutycznym [Selected methods of analysis and interpretation of autobiographical narration in a hermeneutical approach]. In B. Janusz, K. Gdowska, B. de Barbaro (Ed.), Narracja. Teoria i praktyka [Narration. Theoryand Practice]. Krakow: Wydawnictwo UJ.

About the article

Published Online: 2013-06-01

Published in Print: 2013-06-01Citation Information: Psychology of Language and Communication, ISSN (Print) 1234-2238, DOI: https://doi.org/10.2478/plc-2013-0005. Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in