Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences.

The Journal of Latvian Academy of Sciences

6 Issues per year


CiteScore 2016: 0.20

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.138
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.217

Open Access
Online
ISSN
1407-009X
See all formats and pricing
More options …
Volume 68, Issue 1-2

Issues

Conceptual Model of the Long-Term Socio-Ecological Research Platform of Engure Ecoregion, Latvia

Viesturs Melecis / Māris Kļaviņš
 • Faculty of Geography and Earth Sciences, University of Latvia, Raiòa bulv 19, Rîga, LV-1586, LATVIA
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Māris Laiviņš / Solvita Rūsiņa / Gunta Spriņģe / Jānis Vīksne / Zaiga Krišjāne
 • Faculty of Geography and Earth Sciences, University of Latvia, Raiòa bulv 19, Rîga, LV-1586, LATVIA
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Solvita Strāķe
Published Online: 2014-07-31 | DOI: https://doi.org/10.2478/prolas-2014-0001

Abstract

The article discusses the results of the national project aimed at elaboration of a conceptual integrated model of the Engure LT(S)ER (Long-Term Socio-Ecological Research) platform of Latvia. The platform represents the drainage basin of costal Lake Engure (644 km2) together with the coastal marine zone of the Gulf of Rîga. The core zone of the ecoregion is the Lake Engure Nature Park (LENP), which is a Ramsar site. The conceptual model is a slightly modified version based on the DPSIR (Drivers-Pressures-States-Impacts-Responses) concept. The socioecological system was spatially demarcated and drivers were subdivided in two groups - external and local ones. The Engure ecoregion was subdivided into seven zones or sub-regions mostly demarcated by natural geological and geographical barriers. Each zone has a specific set of drivers and pressures as well as a specific ecosystem structure and elements of biodiversity. Analysis of the governing drivers and pressures was performed separately for each sub-region during three time periods: 19th century - beginning of 20th century, period of Soviet occupation (1940-1991), and period after restoration of independence of Latvia (1991 - up to now). Characteristics of the state of ecosystems and biodiversity are given. Responses of the socioeconomic component of the socio-ecological system are represented mainly by external factors to the ecoregion, including environmental legislation and funding necessary for research and ecological management. Two alternative scenarios of the development of the Engure ecoregion are discussed: (i) depopulation and land abandonment, and (ii) intensification of agriculture, small-scale industry and building construction. In both cases the present state of ecosystems and the structure of species diversity would be subjected to significant change. Sustainable development of the ecoregion can be provided only by implementation of certain environmental management measures accompanied by long-term socio-ecological research and ecological monitoring.

Abstract in Latvian

Rakstā apskatīti nacionālā pētījumu projekta rezultāti, kuru mērķis - izstrādāt Latvijas LT(S)ER (Ilgtermiņa socioekoloģisko pētījumu) platformas - Engures ekoreģiona integrēto konceptuālo modeli. Engures ekoreģionu veido piekrastes ezera sateces baseins (644 km2) ar Rīgas līča krasta un jūras piekrastes zonu. Ekoreģiona centrālo daļu veido Engures ezera dabas parks (EEDP) - Ramsāres vieta. Konceptuālā modeļa pamatā ir DPSIR (virzošie spēki-slodzes-stāvokļi-ietekmes-rīcības) koncepcija. Socioekoloģiskā sistēma tika telpiski strukturēta un virzošie spēki iedalīti divās grupās - ārējos un lokālos. Engures ekoreģions sadalīts septiņās zonās vai apakšreģionos ar izteiktām ģeoloģiskām un ģeogrāfiskām robežām. Katrai zonai raksturīgi specifiski virzošie spēki un slodzes kā arī specifiska ekosistēmu struktūra un biodaudzveidības elementi. Analizēti katra apakšreģiona galvenie virzošie spēki un slodzes trijos laika periodos: 19. gs. - 20 gs. sākums, padomju okupācijas periods (1940.-1991. g.), periods pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Sniegti ekosistēmu stāvokļa un biodaudzveidības raksturojumi. Socioekonomiskās sistēmas aktīvā komponenta - cilvēka rīcības veido galvenokārt ekoreģionam ārējie faktori, tai skaitā vides likumdošana un finansu plūsmas zinātniskajiem pētījumiem un ekosistēmu apsaimniekošanai. Apskatīti divi alternatīvi Engures ekoreģiona attīstības scenāriji: 1) iedzīvotāju skaita samazināšanās un lauksaimniecības zemju aizaugšana; 2) lauksaimniecības, vietējās ražošanas uzņēmumu un būvniecības intensifikācija. Abos gadījumos ekosistēmu pašreizējais stāvoklis un sugu daudzveidības struktūra tiktu būtiski izmainīti. Reģiona ilgtspējīgu attīstību, saglabājot cilvēkam vēlamo ekosistēmu struktūru, iespējams nodrošināt, vienīgi ieviešot ekosistēmu apsaimniekošanas pasākumus, kas bāzēti uz ilgtermiņa socioekoloģisko pētījumu un ekoloģiskā monitoringa rezultātiem.

Keywords: Long-Term Ecological Research network; DPSIR concept; socio-ecological systems; Ramsar sites; biodiversity changes

References

 • Aleksejevs, Ç., Birzaks, J. (2013). Engures ezera ihtiofauna [The fish of Lake Engure]. Grâm.: Kïaviòð, M., Melecis, V. (red.). Cilvçks un daba: Engures ekoreìions (107.-120. lpp.). Rîga: LU Akadçmiskais apgâds (in Latvian).Google Scholar

 • Andruðatis, G. (ed.) (2003). Red Data Book of Latvia. Rare and threatened species of plants and animals.Vol. 5. Fishes, Amphibians, Reptiles. Rîga: Institute of Biology, University of Latvia. 144 pp.Google Scholar

 • Anonîms (2009). Aizsargâjamâs jûras teritorijas „Rîgas lîèa rietumu piekraste” dabas aizsardzîbas plâns [Nature Management Plan for Marine Protected Area „Western Coast of the Gulf of Rîga”]. Rîga: Baltijas Vides forums. 102 lpp. (in Latvian).Google Scholar

 • Anonîms (2010). Dabas parks „Engures ezers”. Dabas aizsardzîbas plâns. Engures novads, Rojas novads, Tukuma novads, Talsu novads. Plâns izstrâdâts laika posmam no 2011. gada lîdz 2025. gadam [Nature Park „Lake Engure”, Nature conservation plan. Engure Municipality, Roja Municipality, Tukums Municipality, Talsi Municipality. Plan developed for the period 2011-2025]. SIA „Eiroprojekts”. 104 pp. (in Latvian).Google Scholar

 • Anonîms (2011a). Engures novada integrçtâs attîstîbas programma 2012.-2018. gadam [Integrated development programme of Engure Municipality in 2012-2018] SIA „NK Konsultâciju birojs”. 59 pp. (in Latvian).Google Scholar

 • Anonîms (2011b). Tukuma novada integrçtâs attîstîbas programma 2011.-2017. gadam [Development Programme of Tukums Municipality for 2011-2017]. Tukuma novada dome, 182 pp. (in Latvian).Google Scholar

 • Anonîms (2011c). Mçrsraga novada teritorijas plânojuma 2011.-2023. gadam stratçìiskais ietekmes uz vidi novçrtçjums [Strategic Environmental Assessment of Mçrsrags Municipality Spatial Plan for 2011-2023]. Mçrsrags, 117 pp. (in Latvian).Google Scholar

 • Anonîms (2012). Talsu novada attîstîbas programma 2014.-2020. gadam. 1. daïa. Paðreizçjâs situâcijas analîze [Development Programme of Talsi Municipality for 2014-2020. Part 1. Analysis of the Present Situation]. Talsi, 153 pp. (in Latvian).Google Scholar

 • Auniòð, A., Zviedre, E., Brûmelis, G. (2000). Preliminary results of remote sensing based vegetation mapping of Lake Engures (Engure), Latvia. Proc. Latvian Acad. Sci. Sect. B, 54 (5/6), 170-176.Google Scholar

 • Barzdevièa, M. (2013). Engures muiþas teritorija, iedzîvotâji un saimniecîba (17. gs. beigas - 19. gs. sâkums) [Territory, population and economy of Engure estate (end of the 17th century - beginning of the 18th century)]. Grâm.: Kïaviòð, M., Melecis, V. (red.). Cilvçks un daba: Engures ekoreìions (362.-375. lpp.). Rîga: LU Akadçmiskais apgâds (in Latvian).Google Scholar

 • Becker, E., Jahn, T. (2006). Soziale Ökologie: Grundzüge einer Wissenschaft von den gesellschaft - lichen Naturverhältnissen. Frankfurt am Main: Campus Verlag. 521 S.Google Scholar

 • Berghoefer, U., Rozzi, R., Jax, K. (2010) Many eyes on: Diverse perspectives in the Cape Horn Biosphere Reserve and their relevance for conservation. Ecol. Soc., 15 (1), 18. http://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss1/art18/ (accessed 22 December 2011).Google Scholar

 • Berkes, F., Colding, J., Folke C. (2003). Navigating Social-Ecological Systems: Building Resilience for Complexity and Change. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 393 pp.Google Scholar

 • Blums, P., Bauga, I., Leja, P., Mednis, A. (1993). Breeding population of ducks on Engure lake, Latvia, for 35 years. The Ring, 15 (1-2), 165-169.Google Scholar

 • Bossel, H. (2001) Assessing viability and sustainability: A systems-based approach for deriving comprehensive indicator sets. Conserv. Ecol., 5 (2), 12. http://www.consecol.org/vol5/iss2/art12/ (accessed 22 December 2011) Bowers, S. R. (1993). Soviet and Post-Soviet Environmental Problems. J. Soc. Pol. Econ. Studies, 18 (2), 131-158.Google Scholar

 • Briede, A., Kïaviòð, M., Rodinov, V. (2000). Chemical composition of Lake Engures (Engure), Latvia. Proc. Latvian Acad. Sci., Section B, 54 (5/6), 160-163.Google Scholar

 • Briþs, J. (2011). Dynamic of emergent macrophytes for 50 years in the coastal Lake Engure, Latvia. Proc. Latvian Acad. Sci., Section B, 65 (5/6), 170-177.Google Scholar

 • Butchart, S. H. M., Walpole, M., Collen, B., van Strien, A., Scharlemann, J. P. W., Almond, R. E. A., Baillie, J. E. M., Bomhard, B., Brown, C., Bruno, J., Carpenter K. E., Carr, G. M., Chanson J., Chenery, A. M. , Csirke J., Davidson, N. C., Dentener, F., Foster, M., Galli, A., Galloway, J. N., Genovesi, P., Gregory, R. D., Hockings, M., Kapos, V., Lamarque, J.-F., Leverington, F. ,Loh, J., McGeoch, M. A., McRae, L., Minasyan, A., Morcillo, M. H., Oldfield. T. E. E., Pauly, D., Quader, S., Revenga, C., Sauer, J. R., Skolnik, B., Spear, D., Stanwell-Smith, D., Stuart, S. N., Collins, S. L., Carpenter, S. R., Swinton, S. M., Symes, A., Tierney, M., Tyrrell, T. D., Vié, J.-C., Watson, R. (2010). Global Biodiversity: Indicators of Recent Declines. Science, 328 (5982), 1164-1168.Google Scholar

 • Dauðkane, I., Elferts D. (2011). Influence of climate on Scots pine growth on dry and wet soils near Lake Engure in Latvia. Estonian Journal of Ecology, 60 (3), 225-235.Google Scholar

 • Eberhards, G., Saltupe, B. (2000). Geological history, relief, and deposits of the Lake Engures (Engure) area along the Baltic Sea. Proc. Latvian Acad. Sci. Sect. B, 54 (5/6), 141-147.Google Scholar

 • Eisenack, K., Lüdeke, M., Kropp, J. (2006) Construction of archetypes as a formal method to analyze socialecological systems. Proceedings of the Institutional Dimensions of Global Environmental Change Synthesis Conference. Bali, 6-9. December. www2.bren.ucsb.edu/%7Eidgec/papers/ Klaus_Eisenack.pdf (accessed 22 December 2011).Google Scholar

 • Elferts, D., Dauðkane, I., Ûsele, G., Treimane, A. (2011). Effect of water level and climatic factors on the radial growth of black alder. Proc. Latvian Acad. Sci. Sect. B, 65 (5/6), 164-169.Google Scholar

 • Forman, R.T.T. (1995). Land Mosaics: The Ecology of Landscapes and Regions. Cambridge: Cambridge University Press. 632 pp.Google Scholar

 • Gavrilova, Ì., Baroniòa, V. (2000). Vascular plant flora of the Lake Engures (Engure) drainage basin, Latvia, and the coastal zone of the Gulf of Rîga. Proc. Latvian Acad. Sci. Sect. B, 54 (5/6), 177-179.Google Scholar

 • Gavrilova, Ì., Laiviòð, M., Priede, A., Medene, A. (2011). Alien flora in the Lake Engure Nature Park. Proc. Latvian Acad. Sci. Sect. B, 65 (5/6), 154-163.Google Scholar

 • Glaser, M., Krause, G., Ratter, B., Welp, M. (2008) Human/Nature Interaction in the Anthropocene: Potential of Social-Ecological Systems Analysis. GAIA, 17 (1), 77-80.Google Scholar

 • Gobin, A., Jones, R., Kirkby, M., Campling, P., Govers, G., Kosmas, C., Gentile, A. R. (2004). Indicators for pan-European assessment and monitoring of soil erosion by water. Environ. Sci. Pol., 7, 25-38.Google Scholar

 • Gunderson, L. H., Holling, C. S. (eds.) (2002). Panarchy. Understanding Transformations in Human and Natural Systems. Washington, D.C.: Island Press. 507 pp.Google Scholar

 • Haberl, H., Gaube, V., Díaz-Delgado, R., Krauze, K., Neuner, A., Peterseil, J., Plutzar, Ch., Singh, S. J., Vadineanu, A. (2009). Towards an integrated model of socioeconomic biodiversity drivers, pressures and impacts.Afeasibility study based on three European long-term socio-ecological research platforms. Ecol. Econ., 68 (6), 1797-1812.CrossrefGoogle Scholar

 • Holling, C. S. (2001) Understanding the Complexity of Economic, Ecological, and Social Systems. Ecosystems 4, 390-405.Google Scholar

 • Karpa, A. (2000). Flies (Diptera, Brachycera) of the Lake Engures (Engure) Nature Park, Latvia. Proc. Latvian Acad. Sci. Sect. B, 54 (5/6), 203-212.Google Scholar

 • Kïaviòð, M., Kokorîte, I., Rodinovs, V., Avotniece, Z., Spriòìe, G., Briede, A. (2011a). Hydrometeorological parameters and aquatic chemistry of Lake Engure: Trends of changes due to human impact and natural variability. Proc. Latvian Acad. Sci. Sect. B, 65 (5/6), 138-145.Google Scholar

 • Kïaviòð, M., Pujâte, A., Kokorîte, I., Kalniòa, L., Rodinovs, V., Ansone, L., Maþeika, J., Jankçvica, M., Bogans, E., Ðvâgere, A. (2011b). Reconstruction of past anthropogenic impact intensity in Lake Engure using sedimentary record analysis. Latvia. Proc. Latvian Acad. Sci. Sect. B, 65 (5/6), 146-153.Google Scholar

 • Kïaviòð, M., Kokorîte, I., Rodinovs, V. (2013). Engures ezera ûdeòu sastâvs un to ietekmçjoðie faktori [The waters of Lake Engure and influential factors]. Grâm.: Kïaviòð, M., Melecis, V. (red.). Cilvçks un daba: Engures ekoreìions (107.-120. lpp.). Rîga: LU Akadçmiskais apgâds (in Latvian).Google Scholar

 • Kokorîte, I., Spriòìe, G., Briede, A., Druvietis, I., Grînberga, L., Konoðonoka, I., Parele, E., Rodinovs, V., Skuja, A., Zviedre, E. (2013). Engures ezera hidroekosistçmas attîstîba un to ietekmçjoðie faktori [The development of Lake Engure’s hydroecosystems and their influential factors]. Grâm.: Kïaviòð, M., Melecis, V. (red.). Cilvçks un daba: Engures ekoreìions (121.-134. lpp.). Rîga: LU Akadçmiskais apgâds (in Latvian).Google Scholar

 • Kurpniece, L., Latkovska, I., Apsîte, E. (2013). Engures ezera sateces baseina upju noteces ilgtermiòa izmaiòas 20. un 21. gadsimtâ [Long-term changes in the discharge channels in the Lake Engure river basin in the 20th and 21st centuries]. Grâm.: Kïaviòð, M., Melecis, V. (red.). Cilvçks un daba: Engures ekoreìions (91.-106. lpp.). Rîga: LU Akadçmiskais apgâds (in Latvian).Google Scholar

 • Laime, B. (2000). Seashore plant communities of the Lake Engures (Engure) Nature Park, Latvia. Proc. Latvian Acad. Sci. Sect. B, 54 (5/6), 190-196.Google Scholar

 • Laiviòð, M., Gavrilova, Ì., Medene, A. (2013). Veìetâcijas struktûra un attîstîba Engures ezera sateces baseinâ [The structure and development of vegetation in Lake Engure’s river basin]. Grâm.: Kïaviòð, M., Melecis, V. (red.). Cilvçks un daba: Engures ekoreìions (174.-198. lpp.). Rîga: LU Akadçmiskais apgâds (in Latvian).Google Scholar

 • Landres, P. B., Knight, R. L., Pickett, S. T. A., Cadenasso, M. L. (1998). Ecological effects of administrative boundaries. In: Knight, R. L., Landress, P. B. (eds.). Stewardship Across Boundaries (pp. 39-64). Covelo, CA: Island Press.Google Scholar

 • Leitis, Ç. (2011). Tourism policy and management for conservation of biodiversity in the Lake Engure catchment area. Proc. Latvian Acad. Sci. Sect. B, 65 (5/6), 198-205.Google Scholar

 • Leitis, Ç. (2013a). Engures ezera sateces baseina ilgtspçjîgas attîstîbas vçsturiskie aspekti - Engures jûrskolas fenomens [The historical aspects of the Lake Engure river basin’s long-term development-the Engure Naval School phenomenon]. Grâm.: Kïaviòð, M., Melecis, V. (red.). Cilvçks un daba: Engures ekoreìions (322.-361. lpp.). Rîga: LU Akadçmiskais apgâds (in Latvian).Google Scholar

 • Leitis, Ç. (2013b). Attîstîbas plânoðanas loma Engures ezera sateces baseina vides aizsardzîbas un ilgtspçjîgas apsaimniekoðanas nodroðinâðanâ [The role of development planning for ensuring the Lake Engure river basin’s environmental protection and long-term management]. Grâm.: Kïaviòð, M., Melecis, V. (red.). Cilvçks un daba: Engures ekoreìions (294.-321. lpp.). Rîga: LU Akadçmiskais apgâds (in Latvian).Google Scholar

 • Maxim, L. Spangenberg, J. H., O'Connor,M. (2009) An analysis of risks for biodiversity under the DPSIR framework. Ecol. Econ., 69 (1), 12-23.CrossrefGoogle Scholar

 • Melece, I., Karpa, A., Laiviòð, M., Melecis, V. (2011). Environmental quality assessment of the drainage basin of Lake Engure using Scots pine as a bioindicator. Proc. Latvian Acad. Sci. Sect. B, 65 (5/6), 178-185.Google Scholar

 • Melecis, V., Karpa, A., Kalviòa, L., Timofejeva, I. (1998). Recovery of pine stands as a result of decreasing of background pollution. Proc. Latvian Acad. Sci. Sect. B, 52, 38-42.Google Scholar

 • Melecis, V., Vîksne, J., Spriòìe, G., Briede, A., (2005). Long-term ecological research in Latvia. Acta Zool. Lithuan., 15 (2), 142-145.Google Scholar

 • Melecis, V. (2011). Project on development of a conceptual integrated model of socioeconomic biodiversity pressures, drivers and impacts for the long-term socioecological research platform of Latvia. Proc. Latvian Acad. Sci. Sect. B, 65 (5/6), 206-212.Google Scholar

 • Melecis, V., Karpa, A., Spuòìis, V. (2000). Assessment of the strategy used for insect population monitoring in the Lake Engures (Engure) Nature Park, Latvia. Proc. Latvian Acad. Sci. Sect. B, 54 (5/6), 197-202.Google Scholar

 • Melecis, V., Karpa, A., Vilks, K. (2013). Divspâròu (Diptera, Bracycera) skaita un sugu bagâtîbas izmaiòas Engures dabas parkâ uz antropogçno faktoru un klimata pasiltinâðanâs fona [Changes in abundance and species richness of flies (Diptera, Brachycera) in the Nature Park Lake Engure on the background of anthropogenic factors and climate warming]. Grâm.: Kïaviòð, M., Melecis, V. (red.). Cilvçks un daba: Engures ekoreìions (223.-248. lpp.). Rîga: LU Akadçmiskais apgâds (in Latvian).Google Scholar

 • Melecis, V., Karpa, A., Vilks, K. (2014). Increase in abundance and species richness of flies (Diptera, Brachycera) in the Lake Engure Nature Park, Latvia: Effects of climate warming? Proc. Latvian Acad. Sci. Sect. B, 68 (1/2), 44-67. Melecis, V., Kïaviòð, M. (2013). Socioecological Solutions to the Problem of Biodiversity Decline. Grâm.: Kïaviòð, M., Melecis, V. (red.). Cilvçks un daba: Engures ekoreìions (18.-28. lpp.). Rîga: LU Akadçmiskais apgâds (in Latvian).Google Scholar

 • Melecis, V., Kriðjâne, Z., Kïaviòð, M., Aigars, J., Elferts, D., Vîksne, J. (2011). Preliminary characteristics of ecological and socioeconomic components and their interaction within the long term socioecological research platform of Latvia. Sci. J. Riga Tech. Univ., Ser.: Environ. Climate Technol., 12 (7), 87-93.Google Scholar

 • Mirtl, M., Orenstein, D., Wildenberg, M., Peterseil, J., Frenzel, M. (2013). Development of LTSER Platforms in LTER-Europe: Challenges and Experiences in Implementing Place-Based Long-Term Sopcio-ecological Research in Selected Regions. In: Singh, J. R., Haberl, H., Chertow, M., Mirtl, M., Schmid, M. (eds.). Long-Term Socio-Ecological Research. Studies in Society-Nature Interactions Across Spatial and Temporal Scales (pp. 409-442). Springer.Google Scholar

 • Nader, A. N. (2013). Report on the hunting situation in the Lebanon. Committee Against Bird Slaughter (CABS) & Lebanon Eco Movement. Bonn. http://www.komitee.de/en/actions-and-projects/species-prote ction/hunting- lebanon/lebanon-report-poaching (accessed 22 April 2014).Google Scholar

 • Pençze, Z., Krûze I., Medene, A. (2013). Ainavas Engures ezera sateces baseinâ un tâs ietekmçjoðie faktori [Landscapes in the Lake Engure river basin and their influential factors]. Grâm.: Kïaviòð, M., Melecis, V. (red.). Cilvçks un daba: Engures ekoreìions (61.-90. lpp.). Rîga: LU Akadçmiskais apgâds (in Latvian).Google Scholar

 • Ratter, B. M. W. (2001). Natur, Kultur und Komplexität - Adaptives umweltmanagement am Niagara Escarpment in Ontario, Kanada. Berlin: Springer, 315 S.Google Scholar

 • Refsgaard, J. C., van der Sluijs, J. P., Brown, J., van der Keur, P. (2006). A framework for dealing with uncertainty due to model structure error. Advances Water Res., 29 (11), 1586-1597. http://dx.doi.org/10.1016/j.advwatres.2005 (accessed 22 December 2011).CrossrefGoogle Scholar

 • Rozîte, M., Vinklere, D. (2011). Tourism and recreation as a driving force for forecasting biodiversity changes: Lake Engure watershed area as an example. Proc. Latvian Acad. Sci., Section B, 65 (5/6), 192-197.Google Scholar

 • Rûsiòa, S., Gavrilova, Ì., Roze, I., Ðulcs, V. (2014). Temporal species turnover and plant community changes across different habitats in the Lake Engure Nature Park, Latvia. Proc. Latvian Acad. Sci. Sect. B, 68 (1/2), 68-79.Google Scholar

 • Rûsiòa, S., Priede, A., Toèa, L. (2013). Dabiskie zâlâji Engures ezera sateces baseinâ - izmirstoðas ekosistçmas vai neapzinâts resurss? [Natural grasslands in the Lake Engure river basin - dying ecosystems or unknown resources?]. Grâm.: Kïaviòð, M., Melecis, V. (red.). Cilvçks un daba: Engures ekoreìions (199.-222. lpp.). Rîga: LU Akadçmiskais apgâds (in Latvian).Google Scholar

 • Seisuma, Z., Kuïikova, I. (2000). Metals in sediment and water of coastal zone and the Gulf of Rîga, the Baltic Sea. Proc. Latvian Acad. Sci. Sect. B, 54 (5/6), 148-154.Google Scholar

 • Seisuma, Z., Kuïikova, I., Botva, U., Boikova, E. (2011). Long-term investigation of metal concentrations in brown algae Fucus vesiculosus from the Gulf of Rîga, Baltic Sea. Proc. Latvian Acad. Sci. Sect. B, 65 (5/6), 186-191.Google Scholar

 • Singh, J. R., Haberl, H., Chertow, M., Mirtl, M., Schmid, M. (2013). 1. Introduction. In: Singh, J. R., Haberl, H., Chertow, M., Mirtl, M., Schmid, M. (eds.). Long-Term Socio-Ecological Research. Studies in Society-Nature Interactions Across Spatial and Temporal Scales (pp. 1-28), Springer.Google Scholar

 • Spangenberg, J. H. (2002) Environmental space and the prism of sustainability: Frameworks for indicators measuring sustainable development. Ecol. Ind., 2, 295-309.Google Scholar

 • Springe, G., Briede, A., Druvietis, I., Grinberga, L., Konosonoka, I., Parele, E., Rodinovs, V., Skuja, A. (2011). Long-term Development of Hydroecosystem of the Lake Engure and its Influencing Factors. Sci. J. Riga Techn. Univ. Ser.: Environ. Climate Technol., 13 (7), 100-105.Google Scholar

 • Strâíe, S. (2000). Variations of mezozooplakton species composition, abundance, and biomass in the littoral zone of the Gulf of Rîga, Latvia. Proc. Latvian Acad. Sci. Sect. B, 54 (5/6), 155-159.Google Scholar

 • Strâíe, S., Ikauniece, A., Alberte, M., Bârda, I., Jurgensone, I., Lavrinoviès, A., Livdâne L., Puriòa, I., Purviòa, S., Rimða, E., Strode, E., Fedorovièa, D., Kurakins, A., Holodkçviès, S., Balode, M. (2013). Rîgas lîèa rietumu piekrastes ekosistçma: vides kvalitâte un bioloìiskâ daudzveidîba [The ecosystem of the west coast of the Gulf of Rîga: Environmental quality and biological diversity]. Grâm.: Kïaviòð, M., Melecis, V. (red.). Cilvçks un daba: Engures ekoreìions (249.-287. lpp.). Rîga: LU Akadçmiskais apgâds (in Latvian).Google Scholar

 • Strautnieks, I., Grîne, I. (2011). Lake Engure catchment area as an example of the interaction of natural conditions, settlement pattern and economic activities. Proc. Latvian Acad. Sci. Sect. B, 65 (5/6), 117-126.Google Scholar

 • Strautnieks, I., Grîne, I. (2013). Engures ezera sateces baseina ìeoloìiskâ uzbûve un reljefs: to nozîme zemes lietojumveida un apdzîvojuma struktûrâ [The geological structure and relief of the Lake Engure river basin, their significance regarding land use and inhabitation structure]. Grâm.: Kïaviòð, M., Melecis, V. (red.). Cilvçks un daba: Engures ekoreìions (29.-60. lpp.). Rîga: LU Akadçmiskais apgâds (in Latvian).Google Scholar

 • Svarstad, H. A., Petersen, L. K., Rothman. D., Siepel, H., Watzold. F. (2008). Discursive biases of the environmental research framework DPSIR. Land Use Pol., 25, 116-125. Ðiliòð, R., Mednis, A. (2013). Daþâdu apsaimniekoðanas pasâkumu ietekme uz Engures ezeru un tâ piekrastes ekosistçmâm [The influence of various management measures on Lake Engure and its coastal ecosystems]. Grâm.: Kïaviòð, M., Melecis, V. (red.). Cilvçks un daba: Engures ekoreìions (288.-293. lpp.). Rîga: LU Akadçmiskais apgâds (in Latvian).Google Scholar

 • Thomas, R. (1995). A General Strategy for Integrated Environmental Assessment at the European Environment Agency. Bilthoven: RIVM (National Institute of Public Health and Environment), 35 pp.Google Scholar

 • Vîksne, J. (1997). The Bird Lake Engure. Rîga: Jâòa Sçta. 111 pp.Google Scholar

 • Vîksne, J. (2000). Changes of nesting bird fauna at the Engure Ramsar site, Latvia, during the last 50 years. Proc. Latvian Acad. Sci. Sect. B, 54 (5/6), 213-220.Google Scholar

 • Vîksne, J. (2013). Engures ezera ûdensputnus ietekmçjoðie faktori [Factors influencing waterfowl on Lake Engure]. Grâm.: Kïaviòð, M., Melecis, V. (red.). Cilvçks un daba: Engures ekoreìions (143.-173. lpp.). Rîga: LU Akadçmiskais apgâds (in Latvian).Google Scholar

 • Vîksne, J., Janaus, M., Mednis, A. (2011). Factors influencing the number of breeding water birds in Lake Engure, Latvia. Proc. Latvian Acad. Sci. Sect. B, 65 (5/6), 190-196.Google Scholar

 • Vîtols, G. (1981). Tinis - Gulo gula (L.) - Engures medîbu saimniecîbâ [Wolverine in Engure hunting management area] - Retie augi un dzîvnieki. Apskats. Rîga, LatZTIZPI, 50.-51. lpp. (in Latvian).Google Scholar

 • Zariòð, M. (2013). Sistçmdinamikas izmantoðanas iespçjas Engures ezera vides procesu modelçðanâ [Use of system-dynamics for modelling of environmental processesin the Lake Engure ecoregion]. Grâm.: Kïaviòð, M., Melecis, V. (red.). Cilvçks un daba: Engures ekoreìions (403.-413. lpp.). Rîga: LU Akadçmiskais apgâds (in Latvian).Google Scholar

 • Zariòð, M., Blumberga, A., Kïaviòð, M., Melecis, V. (2014). System dynamic modelling for environmental proceses:Acase study of Lake Engure. Proc. Latvian Acad. Sci. Sect. B, 68 (1/2), 20-30.Google Scholar

 • Zçberga, L., Çrglis, D. (2013). Apdzîvojuma vçsturiskâs pârmaiòas 20. gadsimtâ Engures ezera sateces baseinâ: Mçrsraga piemçrs [Historical changes in the 20th century in the inhabitation of the Lake Engure river basin: The example of Mçrsrags]. Grâm.: Kïaviòð, M., Melecis, V. (red.). Cilvçks un daba: Engures ekoreìions (376.-402. lpp.). Rîga: LU Akadçmiskais apgâds (in Latvian). Google Scholar

About the article

Received: 2014-04-16

Published Online: 2014-07-31

Published in Print: 2014-04-01


Citation Information: Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences., Volume 68, Issue 1-2, Pages 1–19, ISSN (Online) 1407-009X, DOI: https://doi.org/10.2478/prolas-2014-0001.

Export Citation

© by Viesturs Melecis. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in