Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
In This Section

Quaestiones Geographicae

The Journal of Adam Mickiewicz University

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.43

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.286
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2015: 0.722

Open Access
Online
ISSN
2081-6383
See all formats and pricing
In This Section

Participation in Public Consultations on Spatial Planning Documents. The Case of Poznań City

Tomasz Kaczmarek
 • Corresponding author
 • Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Development, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
 • Email:
/ Michał Wójcicki
 • Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Development, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
 • Email:
Published Online: 2016-06-15 | DOI: https://doi.org/10.1515/quageo-2016-0016

Abstract

This article seeks to present the development od public participation in local spatial planning in Poland. An assessment was made of the procedure of preparing planning documents and forms of their consultation with residents. To achieve this goal, use was made of the results of a survey research conducted among participants of public consultations in Poznań in the years 2012-2014. It is stressed that it is necessary to improve the decision-making process in urban spatial planning by accommodating not only traditional but also new forms and instruments of public participation.

Keywords: spatial planning; public consultations; consultation participants; Poznań

References

 • Arnstein S., 2011. Drabina partycypacji (The participation ladder). In: Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

 • Billert A., 2006. Planowanie przestrzenne a polityka. Trzecia droga do trzeciego świata (Physical planning and politics. A third way to the third world). In: Urbanistyka w działaniu. Teoria i praktyka. Materiały z II Kongresu Urbanistyki Polskiej, Biblioteka Urbanisty (9). Urbanista, Warszawa: 240-253.

 • Długosz D., Wygański j.j., 2005. Obywatele decydują. Przewodnik po partycypacji społecznej (Citizens are decision-makers. A guide to public participation). Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa.

 • Fiedziukiewicz K., Udział społeczeństwa w planowaniu przestrzennym. Aspekty prawne (Public participation in physical planning. Legal aspects). Online: http://pspe.gridw.pl/?id=11 9 (accessed 20 June 2014).

 • Goździewicz-Biechońska j., 2008. Partycypacja społeczna w tworzeniu prawa na przykładzie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Public participation in law-making on the example of a local spatial development plan). Samorząd Terytorialny 7-8, Warszawa.

 • Harvey D., 2012. Rebel cities. From the right to the city to the urban revolution. Verso, London.

 • Hanzl M., 2008. Nowe możliwości udziału mieszkańców miasta w planowaniu przestrzennym jako wynik wykorzystania współczesnych technik komputerowych (New possibilities of participation of city residents in physical planning as a result of the use of modern computer techniques). Doctoral dissertation, Politechnika łódzka, łódź.

 • Hausner j., 1999. Komunikacja i partycypacja społeczna (Public communication and participation). Online: http://www.wsap.edu.pl/pub/Biblioteka_@ntykorupcyjna/J.%20Hausner%20-%20Komunikacja%20i%20partycypacja%20spo%B3eczna.pdf (accessed 20 June 2014).

 • Izdebski H., 2010. Nowe kierunki zarządzania publicznego a współczesne kierunki myśli politycznej (New directions in public management and contemporary directions in political thought). In: Bosiacki A., Izdebski H., Nelicki A., Zachariasz I. (eds), Nowe zarządzanie publiczne w public governance w Polsce i w Europie. Warszawa.

 • Izdebski H., 2011. Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności (Territorial self-government. Foundations of the system and operation). Lexis Nexis, Warszawa.

 • Jankowski P., 2009. Towards participatory geographic information systems for community-based environmental decision making. Journal of Environmental Management 90: 1966-1971. [Crossref]

 • Jankowski P., Czepkiewicz M., Młodkowski M., zwoliński Z., 2015. Geo-questionnaire: A method and tool for public preference elicitation in land use planning. Transactions in GIS.

 • Jaroszyński K., Sawicki M., 2004. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (Decisions about the conditions of building and land development). Biblioteka Urbanisty 3, Warszawa.

 • Jędraszko A., 2008. Gospodarka przestrzenna w Polsce wobec standardów europejskich (Spatial management in Poland against European standards). Urbanista 13, Warszawa.

 • Kaczmarek T., 1993. rola i formy uczestnictwa społeczności lokalnych w procesie zmian podziału terytorialnego (Role and forms of participation of local communities in the process of changes in the territorial division). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 3, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

 • Kahila M., Kyttä M., 2010. SoftGIS as a bridge-builder in collaborative urban planning. In: Geertman S., Stillwell J. (eds), Planning support systems: Best practice and new methods. GeoJournal Library, Heidelberg.

 • Kingston R., 2011. On-line public participation GIS for spatial planning. In Nyerges T., Couclelis H., McMaster R. (eds), The SAGE handbook of GIS and society. SAGE Publications, London: 361-380.

 • Mergler L., Pobłocki K., Wudarski M., 2013. Anty-bezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działaniu (Spatial anti- helplessness guide: the right to the city in action). Biblioteka Respubliki Nowej, Warszawa.

 • Parysek J.J., 2006. Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej (Introduction to spatial management). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.

 • Parysek J.J., 2010. Gospodarka przestrzenna i rola partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego (Spatial management and the role of public participation in physical planning). In: Ratajczak W., Stachowiak K. (eds), Gospodarka przestrzenna społeczeństwu. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 • Wall T.D., Lischeron j.A., 1980. zum Begriff der Partizipation. In: Participative Fuehrung. Betriebswirtschaftlische und Sozialpsychologische Aspekte. Verlag Paul Haupt, Bern und Stuttgart.

 • Ziemkiewicz K., 1990. Nauka o organizacji i zarządzaniu (Science of organisation and management). PWN, Warszawa- Poznań.

 • Ziółkowski M., 2005. Społeczeństwo obywatelskie, transformacja i tradycja we wspólnotach lokalnych (Citizen society, transformation and tradition in local communities). In: Bondyra K., Szczepański M.S., Śliwa P. (eds), Państwo, samorząd i społeczności lokalne. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań.

About the article

Received: 2015-12-01

Revised: 2016-01-31

Published Online: 2016-06-15

Published in Print: 2016-06-01Citation Information: Quaestiones Geographicae, ISSN (Online) 2081-6383, DOI: https://doi.org/10.1515/quageo-2016-0016. Export Citation

© Faculty of Geographical and Geological Sciences, Adam Mickiewicz University. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License. (CC BY-NC-ND 4.0)

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in