Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Quaestiones Geographicae

The Journal of Adam Mickiewicz University

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.43

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.258
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.359

Open Access
Online
ISSN
2081-6383
See all formats and pricing
More options …
Volume 36, Issue 1

Physical and Chemical Properties of Surface Waters in the Różany Strumień Catchment in The Years 1988–2012

Monika Okońska
 • Corresponding author
 • Institute of Physical Geography and Environmental Planning, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Katarzyna Pietrewicz
 • Institute of Physical Geography and Environmental Planning, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2017-03-16 | DOI: https://doi.org/10.1515/quageo-2017-0003

Abstract

The Różany Strumień catchment located in the north of Poznań is an example of a small anthropogenically-induced catchment. The main aim of this study is to analyse the variability of selected physical and chemical properties of surface waters in the catchment area in the years 1988-2012. It was found that surface waters in the catchment can be classified as hard and very hard, with slightly basic pH. The deterioration of Różany Strumień water quality concerns chemical oxygen demand, conductivity, chlorides, sodium, ammonia nitrogen and nitrite nitrogen concentrations. The authors of the study have noticed a decrease in the amount of phosphates and sulphates in the water. As observed, the hydrogeochemical type of water changed from calcium-hydrogen carbonate-sulphate into calcium-sodium-hydrogen carbonate-sulphate-chloride. Changes in water chemistry are probably a result of anthropogenic impacts, and they can be associated with the transformation of land use in the catchment area, i.e. the ongoing urbanization of the area.

Keywords: Różany Strumień; urban catchment; water quality indicators; hydrochemistry

References

 • Andrzejak A., Marchwińska A., Nochowicz B., Ogór T., Peis M., Staśkiewicz Z., Sypniewski J., Wrzesiński W., 2013. Warunki odpływu w zlewni Różanego Potoku w okresie zimowym (Runoff conditions within the Różany Strumień catchment in winter season). In: A. Kostrzewski (ed.), Geoforum. T. 1, 90 lat Studenckiego Koła Naukowego Geografów w Poznaniu (1923-2013). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 59-63.Google Scholar

 • Atlas podziału hydrograficznego Polski (Atlas of Poland’s drainage system). H. Czarnecka (ed.), IMGW, Warszawa, 2005.Google Scholar

 • Bazyly J., 2003. Monitoring obiegu wody w zlewni Strumienia Różanego w Poznaniu (Monitoring of water cycling in the catchment of the Różany Strumień in Poznań). Master’s dissertation, archive of Zakład Hydrometrii WNGiG UAM, Poznań.Google Scholar

 • Berner E.K., Berner R.A., 1987. The global water cycle. Geochemistry and environment. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.Google Scholar

 • Carlson R.E., 1977. A tropic state index for lakes. Limnol. Oceanogr. 22(2): 361-369.Google Scholar

 • Choiński A., 2006. Katalog jezior Polski (Directory of Poland’s Lakes). Wyd. Nauk. UAM, Poznań.Google Scholar

 • Choiński A., Gogołek A., Kaniecki A., Marciniak M., Ziętkowiak Z., 1995. Charakterystyka zlewni Różanego Potoku (The characteristic of the Różany Strumień catchment). In: A. Kaniecki, J. Rotnicka (eds), Wody powierzchniowe Poznania. Problemy wodne obszarów miejskich. Wyd. Sorus, Poznań: 304-313.Google Scholar

 • Choiński A., Kaniecki A., Marciniak M., Ziętkowiak Z., 1993. Warunki ochrony i zachowania Różanego Potoku (Terms on protection and preservation stipulated for the Różany Potok). Typescript, archive of Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej WNGiG UAM, Poznań.Google Scholar

 • Ciupa T., 2009. Wpływ zagospodarowania terenu, w tym urbanizacji, na stężenie głównych jonów w wodach rzeki Silnicy i Sufragańca (Kielce) (The influence of land use, including urbanization, on major ion concentration, in the waters of the Silnica and Sufraganiec rivers (Kielce)). Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 38: 44-53.Google Scholar

 • Dąbkowski S.L., Pawłat-Zawrzykraj A., 2003. Jakość wód Raszynki i jej dopływów (Water quality of the Raszynka river and its tributaries). Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 3 (6): 111-123.Google Scholar

 • Dojlido J.R., 1995. Chemia wód powierzchniowych (Chemistry of surface waters). Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.Google Scholar

 • Dzwoniarski J., 1988. Zdjęcie hydrograficzne północnego pasma obszaru miasta Poznania (Hydrographic mapping of the City of Poznań northern part). Typescript, archive of Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej WNGiG UAM, Poznań.Google Scholar

 • EEA [The European Environment Agency], 2016. Waterbase - Rivers. Online: http://www.eea.europa.eu/data-andmaps/data/waterbase-rivers-10 (accessed December 31, 2016).Google Scholar

 • GUGiK [Główny Urząd Geodezji i Kartografii], 2016. Geoportal 2. Online: www.geoportal.gov.pl (accessed December 31, 2016).Google Scholar

 • Jackowiak B., Przybyłek J., Ziętkowiak Z., 2002. Opracowanie ekofizjograficzne dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „terenów rozwojowych UAM na Morasku w Poznaniu” (Environmental and physiographical study on the zoning plan of the Adam Mickiewicz University developmental area in Morasko in Poznań). Typescript, archive of Zakład Hydrogeologii i Ochrony Wód WNGiG UAM, Poznań.Google Scholar

 • Jańczak J., Sziwa R., 1995. Charakterystyka morfometryczno- -hydrologiczna jezior i zbiorników wodnych Poznania (Morphometric and hydrological characteristics of lakes and water reservoirs in Poznań). In: A. Kaniecki, J. Rotnicka (eds), Wody powierzchniowe Poznania. Problemy wodne obszarów miejskich. Wyd. Sorus, Poznań: 344-355.Google Scholar

 • Klimaszyk P., 2006. Fizyczno-chemiczne i biologiczne właściwości wód użytku ekologicznego „Jezioro Umultowskie” (Physical and chemical water properties of the Lake Umultowskie ecological site). Typescript, archive of Zakład Ochrony Wód WB UAM, Poznań.Google Scholar

 • Kolada A., Soszka H., Cydzik D., Gołub M., 2005. Abiotic typology of Polish lakes. Limnologica 35: 145-150.Google Scholar

 • Kostrzewski A., Szpikowski J, Szpikowska G., 2011. Stan geoekosystemów Polski - ocena na podstawie wybranych geowskaźników w programie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego (The condition of Poland’s geoecosystems - evaluation on the basis of selected geoindicators as part of Integrated Environmental Monitoring Program). Monitoring Środowiska Przyrodniczego 12: 69-83.Google Scholar

 • Kowalczak P. i in., 1989. Ocena natężenia przepływów w ciekach oraz rejestracja stanów wody w zbiornikach osiedla “Morasko” w okresie wystąpienia suszy hydrologicznej we wrześniu 1989 (Flow evaluation in the watercourses and water state records in the reservoirs of Morasko district, when hydrological drought occurred in September of 1989). Przed. Projekt. Wyk. HYD ROPOL , Poznań.Google Scholar

 • Kowalik A., 2005. Zmiany sieci hydrograficznej na obszarze Poznania w latach 1945-2000 (Changes in a hydrographic network within the territory of Poland in the years from 1945 to 2000). Materiały Badawcze IMGW, series: Hydrologia i oceanologia 31.Google Scholar

 • Mapa Sozologiczna Polski w skali 1:50 000 (Sozological Map of Poland on a scale of 1:50 000), Poznań (N-33-130-D). GUGiK, Warszawa, 2004.Google Scholar

 • Mickiewicz-Wichłacz D., 1995. Stan czystości wód powierzchniowych Poznania (Purity state of surface waters in Poznań). Gazeta Obserwatora IMGW 44(1): 12-14.Google Scholar

 • Molenda T., 2010. Krótkookresowe zmiany fizyczno-chemicznych właściwości wód rzecznych w zlewni zurbanizowanej (Short-term changes in physical-chemical properties of river waters in urbanized catchment). Studia i Prace z Geografii i Geologii 13: 85-91.Google Scholar

 • Okońska M., Marciniak M., 2009. Identyfikacja parametrów migracji wybranych znaczników w warstwie wodonośnej metodą modelowania numerycznego (Identification of migration parameters of selected tracers in aquifer by means of numerical modeling method). Factual report of research project N525 018 32/2038, archive of Zakład Hydrometrii WNGiG UAM, Poznań.Google Scholar

 • Pazdro Z., Kozerski B., 1990. Hydrogeologia ogólna (General hydrogeology). Wyd. Geol., Warszawa.Google Scholar

 • Rocznik statystyczny Poznania 2003 (Statistical yearbook of Poznań 2003). Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań, 2003.Google Scholar

 • Rocznik statystyczny Poznania 2009 (Statistical yearbook of Poznań 2009). Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań, 2009.Google Scholar

 • Rocznik statystyczny Poznania 2011 (Statistical yearbook of Poznań 2011). Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań, 2011.Google Scholar

 • Rocznik statystyczny Poznania 2013 (Statistical yearbook of Poznań 2013). Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań, 2013.Google Scholar

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 21.07.2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Regulation of the Minister of Environmental as of 21st July 2016 on the classification method of the surface water uniform parts’ condition and on the environmental quality standards of preferential substances). Dz.U. poz. 1187.Google Scholar

 • Sojka M., Murat-Błażejewska S., Wróżyński R., 2014. Analiza możliwości wykorzystania modeli hydrologicznych w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Analysis of potential adoption of hydrological models to strategic assessment of zoning plans’ environmental impact). Inżynieria Ekologiczna 39: 176-186.Google Scholar

 • Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 (Detailed Geological Map of Poland on a scale of 1:50 000), Poznań (471). PIG Warszawa, 1996.Google Scholar

 • Witczak S., Kania J., Kmiecik E., 2013. Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania (Catalogue of selected physical and chemical pollution indicators of ground waters and of their identification methods). Bibl. Monit. Środ., Warszawa.Google Scholar

 • Wysocka-Czubaszek A., Wojno W., 2014. Sezonowa zmienność chemizmu wody w małej rzece w zlewni zurbanizowanej (Seasonal changes of water chemistry in a small river in an urban catchment). Prz. Nauk. Inż. Kszt. Środ. 63: 64-76.Google Scholar

 • Ziętkowiak Z., 2003. Ocena zmian jakości wody w Strumieniu Różanym (The assessment of water quality changes in the Różany Strumień). Przegląd Geol. 51(11): 955-956.Google Scholar

About the article

Received: 2016-12-06

Revised: 2016-01-20

Published Online: 2017-03-16

Published in Print: 2017-03-01


Citation Information: Quaestiones Geographicae, Volume 36, Issue 1, Pages 33–49, ISSN (Online) 2081-6383, DOI: https://doi.org/10.1515/quageo-2017-0003.

Export Citation

© Faculty of Geographical and Geological Sciences, Adam Mickiewicz University. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License. BY-NC-ND 4.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in