Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Quaestiones Geographicae

The Journal of Adam Mickiewicz University

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.43

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.258
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.359

Open Access
Online
ISSN
2081-6383
See all formats and pricing
More options …

Potential Values of Urban Geotourism Development in a Small Polish Town (Pruszków, Central Mazovia, Poland)

Maria Górska-Zabielska
 • Corresponding author
 • Department of Geotourism and Environmental Geology, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Ryszard Zabielski
Published Online: 2017-09-29 | DOI: https://doi.org/10.1515/quageo-2017-0025

Abstract

The paper presents abiotic resources which are located in a small town in central Poland. They remain unknown to authorities and inhabitants. For the first time they are illustrated in a scientific paper. The objects of local geological heritage point to geodiversity of this district town in the south-western Mazovia. When the geodiversity is interpreted in a simple, an understandable way, it may become attractive for tourists. We show how abiotic resources located within an urban area can be used to support urban geotourism development. The scientific, educational and aesthetic values of these resources may create the town image in accordance with the principles of environmental protection.

Keywords: abiotic resources; geodiversity; urban geotourism; south-western Mazovia; central Poland

References

 • Bielawski P., 2009. Pruszków. Plan Miasta (City plan). Urząd Miasta w Pruszkowie (City Hall in Pruszków) (in Polish).Google Scholar

 • Czubla P., Gałązka D., Górska M., 2006. Eratyki przewodnie w glinach morenowych Polski (Fennoscandian indicator erratics in glacial tills of Poland). Przegląd Geologiczny 54(4): 245–255 (in Polish).Google Scholar

 • Del Lama E.A., de La Corte Bacci D., Martins L., da Gloria Motta Garcia M., Kazumi Dehira L., 2015. Urban Geotourism and the Old Centre of São Paulo City, Brazil. Geoheritage 7(2): 147–164.Google Scholar

 • Del Monte, M., Fredi P., Pica A., Vergari F., 2013. Geosites within Rome City center (Italy): a mixture of cultural and geomorphological heritage. Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria 36: 241–257.Google Scholar

 • Dowling R.K., 2013. Global Geotourism – An Emerging Form of Sustainable Tourism. Czech Journal of Tourism 2(2): 59–79.Google Scholar

 • Gordon J.E., 2012. Rediscovering a sense of Wonder: Geoheritage, geotourism and cultural landscape experiences. Geoheritage 4: 65–77.Web of ScienceGoogle Scholar

 • Górska M., 2006. Fennoscandian erratics in glacial deposits of the Polish Lowland – methodical aspects. Studia Quaternaria 23: 11–15.Google Scholar

 • Górska-Zabielska M., 2008. Obszary macierzyste skandynawskich eratyków przewodnich osadów ostatniego zlodowacenia północno-zachodniej Polski i północno-wschodnich Niemiec (Source regions of the Scandinavian indicator erratics in Vistulian glacial deposits from NW Poland and NE Germany). Geologos 14(2): 177–194 (in Polish).Google Scholar

 • Górska-Zabielska M., 2010. Analiza petrograficzna osadów glacjalnych – zarys problematyki (Petrographic study of glacial sediments – an outline of the problem). Landform Analysis 12(2): 49–70 (in Polish).Google Scholar

 • Górska-Zabielska M., 2016. Erratic Disappearances. Online: science-online.pl/nasze-teksty/nauki-o-ziemi/item/522-erratic-disappearances (accessed 6.02.2017).

 • Hose T.A., 1995. Selling the story of Britain’s stone. Environmental Interpretation 10(2): 16–17.Google Scholar

 • Jakubowski T.H., 2009. Lata prawie bezgrzeszne (Years almost sinless). Wyd. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie (in Polish).Google Scholar

 • Kaleta J., 2010. Pruszków przemysłowy (Industrial Pruszków). Wyd. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie (in Polish).Google Scholar

 • Kondracki J., 2013. Geografia regionalna Polski (Regional geography of Poland). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (in Polish).Google Scholar

 • Kopczyński K., Skoczylas J. 2006. Kamień w religii, kulturze i sztuce (Stone in religion, culture and art). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (in Polish).Google Scholar

 • Kowalczyk A., Nowicki Z., 2007. Warszawa. In: Nowicki Z. (ed.), Wody podziemne miast wojewódzkich Polski (Groundwater of voivodship cities in Poland). Informator Państwowej Służby Hydrogeologicznej, Warszawa, 221–242 (in Polish).Google Scholar

 • Kożuchowski K., 2005. Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji (Natural values in tourism and recreation). Wyd. Kurpisz, Poznań (in Polish).Google Scholar

 • Krzyczkowski H., 2009. Dzielnica milionerów (District of millionaires). Wyd. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie (in Polish).Google Scholar

 • Lewin M., Korzeń J., 2008. Park Kulturowy Gminy Michałowice jako narzędzie ochrony walorów i środowiska kulturowego gminy Michałowice (Cultural Park of Commune Michałowice as a tool to protect its natural values and cultural environment). Wyd. Gmina Michałowice, pp. 17 (in Polish).Google Scholar

 • Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2000. Geografia turystyki Polski (Tourism geography of Poland). PWE (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne), Warszawa (in Polish).Google Scholar

 • Lisiecki L.E., Raymo M.E., 2005. A Pliocene-Pleistocene stack of 57 globally distributed benthic δ18O records. Paleoceanography 20(2) PA1003. doi:10.1029/2004PA001071.CrossrefGoogle Scholar

 • Lollino G., Giordan D., Marunteanu C., Christaras B., Yoshinori I., Margottini C. (eds), 2015. Engineering Geology for Society and Territory – Vol. 8 Preservation of Cultural Heritage. Springer.Google Scholar

 • Marks L., Karabanov A., Nitychoruk J., Bahdasarau M., Krzywicki T., Majecka A., Pochocka-Szwarc K., Rychel J., Woronko B., Zbucki Ł., Hradunova A., Hrychanik M., Mamchyk S., Rylova T., Nowacki Ł., Pielach M., 2016 (in press). Revised limit of the Saalian ice sheet in central Europe. Quaternary International, DOI: 10.1016/j.quaint.2016.07.043.CrossrefGoogle Scholar

 • Mazurek S., 2011. Zapomniana ruda darniowa (Forgotten bog ore). Nowy Kamieniarz 87(2): 70–74 (in Polish).Google Scholar

 • Migoń P., 2012. Geoturystyka (Geotourism). Wyd. Naukowe PWN, Warszawa (in Polish).Google Scholar

 • Mojski J.E., 2005. Ziemie polskie w czwartorzędzie. Zarys morfogenezy (Polish lands in the Quaternary. Outline of morphogenesis). Wyd. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa (in Polish).Google Scholar

 • National Geographic, 2005. Geotourism Charter. Online: www.nationalgeographic.com/travel/sustainable/pdf/geotourism_charter_template.pdf (accessed 12 November 2015).

 • Newsome D., Dowling R., 2006. The scope and nature of geotourism. In: Newsome D., Dowling R. (eds), Geotourism. Sustainability, impacts and management. Oxford, UK, Elsevier/Heineman Publishers, 3–25.Google Scholar

 • Newsome D., Dowling R. (eds) 2010. Geotourism: The Tourism of Geology and Landscape. Oxford: Goodfellow Publisher.Google Scholar

 • Palacio-Prieto J.L., 2015. Geoheritage within Cities: urban geosites in Mexico City. Geoheritage 7(4): 365–373.Google Scholar

 • Pica A., Vergari F., Fredi P., Del Monte M., 2015. The Aeterna Urbs Geomorphological Heritage (Rome, Italy). Geoheritage 8(1): 31–42, DOI 10.1007/s12371-015-0150-3CrossrefGoogle Scholar

 • Pica A., Grangier L., Reynard E., Kaiser Ch., Del Monte M., 2016. GeoguideRome, urban geotourism offer powered by mobile application technology. EGU General Assembly 2016, 17–22 April, 2016 in Vienna Austria, 941.Google Scholar

 • Pruszków Stop 2007. A study commissioned by the Commune Pruszkow by PBS DGA Company o.o. Online: www.pruszkow.pl/poznaj-miasto/przystanek-pruszkow (accessed 10 November 2015).

 • Ratajczak T., Rzepa G., 2011. Polskie rudy darniowe (Polish bog ore). Wyd. Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków (in Polish).Google Scholar

 • Reynard E., 2008. Scientific research and tourist promotion of geomorphological heritage. Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria 31: 225–230.Google Scholar

 • Reynard E., Kaiser Ch., Martin S., Regolini G., 2015. An Application for Geosciences Communication by Smartphones and Tablets. In: Lollino G. et al. (ed.), Engineering Geology for Society and Territory – Vol. 8 Preservation of Cultural Heritage. Springer, 265–272.Google Scholar

 • Rodrigues M.L., Machado C.R., Freire E., 2011. Geotourism routes in urban areas: a preliminary approach to the Lisbon geoheritage survey. GeoJournal of Tourism and Geosites 8(2): 281–294.Google Scholar

 • Rubinowski Z., Wójcik Z., 1978. Odsłonięcia geologiczne Kielc i okolic oraz problemy ich ochrony i zagospodarowania (Geological outcrops of Kielce and the surrounding area and the problems of their protection and development). Prace Muzeum Ziemi 20: 95–121 (in Polish).Google Scholar

 • Rutkowski, M., 2001. Żelazne łąki (Iron meadows). Wiedza i Życie 5. Online: archiwum.wiz.pl/2001/01050500.asp (accessed 30.10.2015).

 • Schulz W., 1999. Sedimentäre Findlinge im norddeutschen Vereisungsgebiet. Archiv für Geschiebekunde 2(8): 523–560 (in German).Google Scholar

 • Skoczylas J., Żyromski M., 2007. Symbolika kamienia jako element procesu legitymizacji władzy w cywilizacji europejskiej (The symbolism of the stone as an element of legitimacy in the European civilization). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań (in Polish).Google Scholar

 • Skwara M., 2002. Pruszków. Nasze miasto (Pruszków. Our town). Wyd. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie (in Polish).Google Scholar

 • Słomka T., Kicińska-Świderska A., 2004. Geoturystyka – podstawowe pojęcia (Geotourism – basic concepts. Geoturystyka 1(1): 5–7 (in Polish).Google Scholar

 • Tomczak E., 2007. Starożytne centrum metalurgiczne koło Warszawy. Zagadnienia dyskusyjne (Ancient metallurgical center near Warsaw. Discussion topics). Archeologia Polski 52(1–2): 177–186 (in Polish).Google Scholar

 • Walendowski H., 2010. Piaskowce kunowskie i dolskie (Sandstones from Kunów and Dolsk, Holy Cross Mountains). Nowy Kamieniarz 45, 82 (in Polish).Google Scholar

 • Woyda S., 2002. Mazowieckie centrum metalurgiczne z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich (Mazovian metallurgical center of the younger pre Roman and Roman periods). In: Orzechowski S. (ed.), Hutnictwo świętokrzyskie oraz inne centra i ośrodki starożytnej metalurgii żelaza na ziemiach polskich (Metallurgy in the Holy Cross Mountains and other centers of ancient iron metallurgy on the Polish territory). Wydawnictwo Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego, Kielce: 151–154 (in Polish).Google Scholar

 • Woyda S., 2006. Mazowieckie Centrum Metalurgiczne z czasów Imperium Rzymskiego (Mazovian Center of Metallurgy from Roman Empire Period). In: Horban I., Chmurowa Z., Zegadło, G. (eds), Przegląd Pruszkowski, Pruszków 1–2: 5–9 (in Polish).Google Scholar

About the article

Received: 2017-04-14

Revised: 2017-06-05

Published Online: 2017-09-29

Published in Print: 2017-09-01


Citation Information: Quaestiones Geographicae, ISSN (Online) 2081-6383, DOI: https://doi.org/10.1515/quageo-2017-0025.

Export Citation

© 2017 Maria Górska-Zabielska et al., published by De Gruyter Open. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in