Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Advances in Rehabilitation

The Journal of Academy of Physical Education, Warsaw

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.04

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.104
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.014

Open Access
Online
ISSN
1734-4948
See all formats and pricing
More options …

Przyczyny wyłączenia sportu paraolimpijskiego z polskiego środowiska sportowego w opinii paraolimpijczyków / Exclusion of Paralympic Sport from the Sporting Community in Poland and its Causes according to Paralympic Athletes

Joanna Sobiecka
 • Corresponding author
 • Zakład Sportu Niepełnosprawnych, Wydział Rehabilitacji Ruchowej Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2013-08-27 | DOI: https://doi.org/10.2478/rehab-2013-0003

Streszczenie

Wstęp: Celem prac|y jest przedstawienie opinii uczestników igrzysk paraolimpijskich na te- mat istniejących przyczyn utrzymywania się od roku 1972 do 2006 zjawiska wyobcowania sportu paraolimpijskiego z polskiego środowiska sportowego.

Materiał i metody: W badaniach, w których posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, wzięło udział 435 zawodników Letnich i Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich z lat 1972- 2006. mających uszkodzenie narządu mchu lub wzroku, na stałe przebywających w Polsce. Wyszczególniono trzy grapy badanych: I - liczyła 135 osób (1972-1988), II - 94 (1992- 1998). III - 206 (2000-2006).

Wyniki: Analiza danych pozwoliła stwierdzić, iż głównych przyczyn wyizolowania sportu paraolimpijskiego ze środowiska sportowego zawodnicy upatrywali przede wszystkim w braku informacji i niepropagowaniu go w środkach masowego przekazu. Odczuwali także różnicę w: sposobie ich traktowania wT porównaniu do zawodników pełnosprawnych oraz brak akceptacji ze strony ludzi zdrowych, pracujących na rzecz sportu. W opinii badanych, w polskim sporcie uwidocznił się brak integracji samych sportowców' pełno- i niepełnosprawnych. co uniemożliwiało paraolimpijczykom wzięcie udziału wTe wspólnych treningach, zgrupowaniach oraz imprezach sportowych. Istniejąca w Polsce struktura organizacyjna pro- wadziła do izolacji sportu osób niepełnosprawnych, ponieważ obejmowała zamknięty krąg zawodników zrzeszonych wT klubach, w których trenowały tylko osoby niepełnosprawne. Należy nadmienić, iż powyższe przyczyny były generowane zarówno przez instytucje rządowe jak i pozarządowe, samo środowisko sportowe oraz postawy społeczne w:obec sportu niepełnosprawnych.

Wnioski: Pomimo dokonujących się w Polsce przemian społecznoekonomicznych. w: kolejnych latach igrzysk paraolimpijskich zawodnicy napotykali na powtarzające się problemy, które nie pozwoliły im odczuć korzystnych zmian zbliżających ich do sportowców pełno- sprawnych. Instytucje rządowe i pozarządowe podjęły istotne działania w kierunku likwidacji przyczyn wyłączenia sportu paraolimpijskiego ze środowiska sportowego - wskazanych przez badanych zawodników. Takich działań natomiast nie odnotowano wT odniesieniu do przyczyn tkwiących wT samym środowisku sportowym jak i postaw społecznych.

Summary

Introduction: The aim of this paper is to present the views of paralympic competitors on the causes of the alienation of Polish paralympic sport from the sporting community of healthy persons between 1972 and 2006.

Material and methods: This survey, prepared by means of diagnostic questionnaire method, was addressed to 435 competitors with locomotion or vision impaired, permanently residing in Poland and who participated in the Summer and Winter Paralympics between 1972 and 2006. Three groups of the surveyed subjects were created: Group One - 135 persons (1972-1988), Two - 94 (1992-1998), Three - 206 (2000-2006).

Results: The analysis of the data allows to say that the main causes of the separation of paralympic sport from the sporting community of healthy persons were attributed, first of all, to lack of information and promotion in the mass media. They also saw the difference in the way they were treated in comparison with able-bodied competitors and lack of appreciation by the healthy people who were supposed to work for the development of sport. According to the subjects, there was no integration among able-bodied athletes and disabled competitors themselves in Polish sport, which made it impossible for the paralympians to take part in common training sessions, training camps, and sporting events. The organisational structure in Poland has led to the isolation of the sport for disabled persons because it involved a closed circle of athletes associated with sports clubs, where only disabled persons trained. It should be mentioned that those causes were brought about by government and non-governmental institutions, the sporting community itself and social attitudes towards the sports practised by the disabled.

Conclusions: Despite the socio-economic transformation underway in Poland, the athletes had to cope with some recurring problems in the consecutive years of the paralympic games, which did not allow them to benefit from the changes that should have brought them closer to able-bodied athletes. Following the opinions voiced by the surveyed subjects, the government and non-governmental institutions have taken significant steps to eliminate the causes of the exclusion of Polish paralympic athletes from the sporting community. However, no such activities have been undertaken to eliminate the causes existing in the sporting community itself and in social attitudes.

Słowa kluczowe : Sport paraolimpijski; Środowisko sportowe; Wyłączenie sportu

Keywords : Paralympic sport; Spoting community; Separation of sport

 • 1. Mason F. Creating Image and Gaining Control: The Development of the Cooperation Agreements Between the International Olympic Committee and the International Paralympic Committee. In: Wamsley KB. Barney RK. Martyn SG (eds.). The Global Nexus Engaged: Past. Present. Future Interdisciplinary Olympic Studies. London: ON: ICOS: 2002. pp.113-122.Google Scholar

 • 2. Gold JR. Gold MM. Access for all: the rise of the Paralympic Games. The Journal of the Royal Society for the Promotion of Health 2007: 127(3): 133-141.PubMedGoogle Scholar

 • 3. DePauw KP. Gavron S.T (eds.). Challenges and Controversies in Disability Sport. In: Disability Sport. Human Kinetics: 2005. second edition, pp. 241-255.Google Scholar

 • 4. Gains P. Is integration really possible? Is it even desira- ble? Athletics. 2004: December: 16-18.Google Scholar

 • 5. Kell P. Kell M. Price N. Two games and one movement? The Paralympics and the Olympic movement. In: Kell P. Vialle W. Konza D. Yogi G (eds.). Learning and the learner: exploring, learning for new times. University of Wollon- gong: 2008. pp. 65-78.Google Scholar

 • 6. Sobiecka J. Polokova K. Potmeśil J. Czech and Polish paralympic sport and integration with sports setting. Smdia Kinanthropologica 2002: III (1): 43-50.Google Scholar

 • 7. Venues K. Aspekt’ społeczne sportu paraolimpijskiego w Republice Węgierskiej. Praca magisterska (maszynopis). Kraków: AWF: 2000.Google Scholar

 • 8. Sobiecka J. Paralympic sport and sports environment. In: Ślężyński J (eds.). Sport in rehabilitation of the disabled. Cracow: Polish Association of Disabled People: 1999. pp. 355-365.Google Scholar

 • 9. Sobiecka J. Proces integracji środowisk sportu paraolimpijskiego i sportu osób pełnosprawnych. Postępy Rehabilitacji 2010: XXIV (2): 63-72.Google Scholar

 • 10. Pilch T. Bauman T. Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK: 2001.Google Scholar

 • 11. Sobiecka J. Znaczenie sportu inwalidów w procesie kompleksowej rehabilitacji reprezentantów Polski startujących w igrzyskach olimpijskich osób niepełnosprawnych. Praca doktorska (maszynopis). Kraków: AWF: 1996.Google Scholar

 • 12. Molinatti B. TV, Sports, & Histoiy. Sports‘u Spokes; 2006: 32 (4): 61.Google Scholar

 • 13. Kłodecka-Różalska J. Stanąć twarzą w twarz z całym światem, czyli jak przygotować mentalnie zespół do Igrzysk w Pekinie. Medycyna Sportowa, 2007: 23 (3): 184-188.Google Scholar

 • 14. Kosmol A. Molik B. Gruszczyński K et. al.: Refleksje nad sportem osób niepełnosprawnych w świetle Igrzysk Paraolimpijskich - Sydney 2000. Medycyna Sportowa. 2001: 17(5): 210-213.Google Scholar

 • 15. Rutkowska K. Sportowcy niepełnosprawni w me- diach. Kultura Fizyczna. 2008: 5-6: 14-20.Google Scholar

 • 16. Wybraniec B. Sport szansą życia. Olimpijczyk: 1999: 1-2: 46-47.Google Scholar

 • 17. Wybraniec-Lewicka B. Współczesny sport osób nie- pełnosprawnych z perspektywy wartości olimpizmu. Kulmra Fizyczna. 2004: 1-2: 6-8.Google Scholar

 • 18. Parvay S. A mozgaskorlatozottak helyzete. Budapest: Napló, 1996; 48-49.Google Scholar

 • 19. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia sierpnia 1997 r., Karta Praw Osób Niepełnosprawnych. Me- dycyna Sportowa, 1999: III (92): 2.Google Scholar

 • 20. Ronikier A (eds.). Europejska karta sportu dla wszyst- kich - niepełnosprawni. In: Sport i rekreacja w Unii Europej- skiej. Warszawa: WSzTiR; 2007, pp. 157-139.Google Scholar

 • 21. Kowieska U. Uwarunkowania rozwoju sportu niepeł- nosprawnych w Polsce. Postępy Rehabilitacji, 1999; XIII (4): 159-169.Google Scholar

 • 22. Redel D (eds.). Zestawienie danych dotyczących zadań zleconych stowarzyszeniom kultury fizycznej w zakresie sportu osób niepełnosprawnych w latach 1994-2006 (maszynopis). Warszawa: Ministerstwo Sportu i Turystyki: 2008.Google Scholar

 • 23. Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków ka- dry narodowej osób niepełnosprawnych i kadry paraolimpijskiej. In: Dz. U. z dnia 12 stycznia 2006: Nr 5: poz. 95).Google Scholar

 • 24. Rozporządzenie Ministra Sportu i Tiuystyki z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej osób niepełnosprawnych i kadry paraolimpijskiej. In: Dz. U. z dnia 2 lutego 2009: Nr 17: poz. 32.Google Scholar

 • 25. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej. In: Dz. U. z dnia 21 listopada 2006; Nr 208: poz. 1531.Google Scholar

 • 26. Ustawa budżetpwa na rok 2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. In: Dz. U. z dnia 23 stycznia 2009: Nr. 10: poz. 58.Google Scholar

 • 27. Zarządzenie Nr 13 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 lutego 2008 r. w sprawie powołania trybu i działania Rady Sporni Osób Niepełnosprawnych.Google Scholar

 • 28. DePauw KR Gavron SJ (eds.). Event Management. In: Disability Sport. Human Kinetics: 2005. second edition, pp. 219-237.Google Scholar

 • 29. Howard L. Nixon II. Constructing Diverse Sports Op- portunities for People With Disabilities. Journal of Sport and Social Issues. 2007: 31 (4): 417-433.Google Scholar

 • 30. Sobiecka J. Środowisko osób inspirujących niepełno- sprawnych do podjęcia aktywności sportowej. Postępy Rehabilitacji. 2007: XXI (1): 23-28.Google Scholar

 • 31. Steadward RD. Die Bedeumng des Sports fur Behinderte. Gesellschaftliche Integration verwirklichen - Briicken bauen durch den parałympisclien Sport. Orthopade. 2000: 29: 987-993.Google Scholar

About the article

Published Online: 2013-08-27

Published in Print: 2011-03-01


Citation Information: Advances in Rehabilitation, Volume 25, Issue 1, Pages 29–39, ISSN (Online) 1734-4948, DOI: https://doi.org/10.2478/rehab-2013-0003.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in