Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Advances in Rehabilitation

The Journal of Academy of Physical Education, Warsaw

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.04

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.104
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.014

Open Access
Online
ISSN
1734-4948
See all formats and pricing
More options …

Występowanie dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa i nawyków ruchowych u osób prowadzących siedzący tryb życia

Sabina Kaczor
 • Zakład Rehabilitacji w Ortopedii, Katedra Rehabilitacji Klinicznej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Aneta Bac
 • Corresponding author
 • Zakład Rehabilitacji w Ortopedii, Katedra Rehabilitacji Klinicznej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Paulina Brewczyńska
 • Zakład Rehabilitacji w Ortopedii, Katedra Rehabilitacji Klinicznej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Renata Woźniacka
 • Zakład Anatomii, Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Edward Golec
 • Zakład Rehabilitacji w Ortopedii, Katedra Rehabilitacji Klinicznej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2013-08-27 | DOI: https://doi.org/10.2478/rehab-2013-0011

Streszczenie

Obecnie dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego stanowią istotny problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny. Celem pracy była ocena dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa i nawyków ruchowych u osób prowadzących siedzący tryb życia, wynikający z charakteru wykonywanej pracy zawodowej.

Badania przeprowadzono w okresie od listopada 2010 do lutego 2011. Materiał badawczy stanowiły 2 grupy osób: 57 pracowników biurowych (w tym 40 kobiet i 17 mężczyzn) oraz 43 kierowców autobusów i taksówkarzy (wyłącznie mężczyźni). W pierwszej grupie prze- dział wiekowy mieścił się w granicach od 21 do 60 lat, a w drugiej między 21, a 63 lat. Narzędzie badawcze stanowiła autorska ankieta składająca się z czterech części. Pierwsza i druga część zawierała pytania dotyczące danych osobowych oraz informacji na temat wykonywanej pracy. W trzeciej zapytano o ewentualne dolegliwości bólowe dolnego odcinka kręgosłupa, natomiast w czwartej o nawyki ruchowe, znajomość profilaktyki i sposób spędzania czasu wolnego.

Uzyskane wyniki świadczą o częstszym występowaniu dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa wśród kierowców (62,8%). Problem ten dotyczy również częściej osób z wysokim nieprawidłowym BMI (25 i powyżej). Więcej nieprawidłowości w postawie ciała pojawiało się w grupie pracowników biurowych niż wśród kierowców.

Prevalence of low back pain and motor habits in individuals leading a sedentary lifestyle

Summary

Currently, low back pain is a major health social and economic problem. The aim of this study was assessment of low back pain and habits of movement in individuals leading a sedentary lifestyle, due to the nature of their work.

The study was conducted from November 2010 to February 2011. Research material consisted of two groups of people: 57 office workers (including 40 women and 17 men) and 43 bus drivers and taxi drivers (men only). In the first group age ranged from 21 to 60 years, and the second between 21 and 63 years. Research tool was the author’s own questionnaire consists of four parts. The first and second part contained questions about personal data and information about the job. In the third part respondents were asked about any pain in the lower spine, while in the fourth part we asked about movement of habits, knowledge of prevention and ways of spending free time.

The results indicate frequent occurrence of low back pain among drivers (62,8%). This problem also often applies to people with high abnormal BMI (25 and above). More irregularities in posture appeared in the group of office workers than among drivers.

Słowa kluczowe : postawa ciała; ból; kierowcy; pracownicy biurowi

 • 1. Depa A. Dmżbicki M. Ocena częstości występowania zespołów bólowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa w zależności od charakteru wykonywanej pracy. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2008:1:34-41.Google Scholar

 • 2. Holenderskie Królewskie Towarzystwo Fizjoterapii. Zalecenia stosowania fizjoterapii u pacjentów z bólami krzyża. Rehabilitacja Medyczna 2004:8:6-27.Google Scholar

 • 3. Koes BW. van Tulder MW. Thomas S. Diagnosis and treatment of low back pain. BMJ 2006:332:1430-1434.Google Scholar

 • 4. Kuryliszyn-Moskal A. Terapia zespołów7 bólowych krę- gosłupa lędźwiowo-krzyżowego - strategie postępowania. Reumatologia 2009:47,6:368-371.Google Scholar

 • 5. Kwołek A. Korab D, Majka M. Rehabilitacja w zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa - zasady postępowania. Postępy Rehabilitacji 2004:18.3:27-31.Google Scholar

 • 6. Marciniak W. Szulc A. Wikora Degi ortopedia i rehabilitacja. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL: 2003.Google Scholar

 • 7. Mikołajczyk A. Kupcewicz E. Dolegliwości bólowe pleców wśród pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej. Kwartalnik Ortopedyczny 2010:1:86-93.Google Scholar

 • 8. Sosin P Żłobiński W. Bac A. Zespoły bólowe kręgosłu- pa szyjnego i lędźwiowego u pracowników sektora biurowego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin- Polonia 2007:62(18).7(D):402-405.Google Scholar

 • 9. Bjorkvan Dijken Cli. Fjellman-WiklundA. Hildingsson Cli. Low back pain, lifestyle factors and physical activity: a population-based study. Journal of Rehabilitation Medicine 2008:40:864-869.Web of ScienceCrossrefGoogle Scholar

 • 10. Dziak A. Bolesny krzyż. Kraków: Medicina Sportiva; 2003.Google Scholar

 • 11. Gałuszka G. Gałuszka R. Rola prewencji wtórnej w zapobieganiu nawrotom dolegliwości bólowych lędźwiowo- krzyżowego odcinka kręgosłupa wynikających z zespołu przeciążeniowego. Kwartalnik Ortopedyczny 2005:3:206-208.Google Scholar

 • 12. Rudzińska A. Nowotny-Czupiyna O. Knapik H. Ocena sposobu wykonywania wybranych czynności dnia co- dziennego w świetle pierwotnej profilaktyki dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa. Fizjoterapia Polska 2001:1.4:381-384.Google Scholar

 • 13. Kiwerski .T. Rehabilitacja medyczna. Warszawa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 2005Google Scholar

 • 14. Stodolny J. Choroba przeciążeniowa kręgosłupa epidemia naszych czasów. Kielce. Wydawnictwo ZL Natura. 2000.Google Scholar

 • 15. Stodolny .T. Jak chronić swój kręgosłup? Kielce. Wydawnictwo ZL Natura. 1997.Google Scholar

 • 16. Siedlecka J. Wybrane problemy zdrowotne związane z pracą kierowców pojazdów komunikacji miejskiej. Medy- cyna Pracy 2006;57(l):47-52.Google Scholar

 • 17. Chen S.-M. Liu M.-R Cook J. Bass S. Lo S.K. Sedentary lifestyle as a risk factor for low back pain: a systematic review. International Archives of Occupational Environmental Health 2009:82:797-806.Google Scholar

 • 18. Lis AM, Black KM. Kom H. Nordin M. Association between sitting and occupational LBP European Spine Jour- nal 2007:16:283-298.Google Scholar

 • 19. Hartvigsen J. Leboeuf - Yde Ch. Lings S. Corder EH. Is sitting-while-at-work associated with low back pain? A systematic, critical literature review. Scandinavian Journal of Public Health 2000:28:230-239.Google Scholar

 • 20. Spyropoulos P. Papathanasiou G. Georgoudis G. Chro- nopoulos E. Koutis H. Koumoutsou F. Prevalence of Low Back Pain in Greek Public Office Workers. Pain Physician 2007:10:651-660.PubMedGoogle Scholar

 • 21. Alperovitch-Najenson D. Santo Y. Masharawi Y. Katz- Leurer M. Ushvaev D. Kalichman L. Low Back Pain among Professional Bus Drivers: Ergonomic and Occupational- Psychosocial Risk Factors. Israel Medical Association Journal 2010:12.1:26-31.Google Scholar

 • 22. Miyamoto M. Koimo S. Gembun Y. Liu X, Minami K. Ito H. Epidemiological Study of Low Back Pain and Occupational Risk Factors among Taxi Drivers. Industrial Health 2008:46:112-117.PubMedWeb of ScienceCrossrefGoogle Scholar

 • 23. Szeto GPY Lam P. Work-related Musculoskeletal Disorders in Urban Bus Drivers of Hong Kong. Journal Occupational Rehabilitation 2007:17:181-198.CrossrefGoogle Scholar

 • 24. Lisinski P. Malgowska M. Jakość życia a zespół bólowy kręgosłupa na tle przeciążeniowym. Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 2005:70.5:361-365.Google Scholar

 • 25. Diygas W. Czy siedzący tiyb życia nadal stanowi za- grożenie dla zdrowia społeczeństwa polskiego? Medycyna Sportowa 2006:22.2(6): 111-116.Google Scholar

 • 26. Lewit K. Terapia manualna w rehabilitacji chorób na- rządu ruchu. Kielce. Wydawnictwo ZL Natura. 2001Google Scholar

 • 27. Białachowski JT. Stiyła W. Analiza wybranych cech antropometrycznych i rodzaju pracy zawodowej u chorych z przepukliną jądra miażdżystego części lędźwiowej kręgosłupa. Postępy Rehabilitacji 2002:16.1:33-41.Google Scholar

 • 28. Gasik J, Styczyński T. Niektóre cechy szczególne przebiegu klinicznego zespołów bólowo-korzeniowych wy- wołanych dyskopatią lędźwiową u chorych z otyłością. Reumatologia 2005:43.5:252-256.Google Scholar

 • 29. Shiri R. Solovieva S. Husgafvel-Purslainen K. Taimela S. Saarikoski LA. Huupponen R. Viikari J, Raitakari OT. Viikari-Juntura E. The Association between Obesity and the Prevalence of Low Back Pain in Young Adults. American Jo- urnal of Epidemiology 2008:167.9:1110-1119.Google Scholar

About the article

Published Online: 2013-08-27

Published in Print: 2011-09-01


Citation Information: Advances in Rehabilitation, Volume 25, Issue 3, Pages 19–28, ISSN (Online) 1734-4948, DOI: https://doi.org/10.2478/rehab-2013-0011.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in