Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Advances in Rehabilitation

The Journal of Academy of Physical Education, Warsaw

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.04

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.104
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.014

Open Access
Online
ISSN
1734-4948
See all formats and pricing
More options …

Wypalenie zawodowe wśród polskich fizjoterapeutów / Professional burnout in polish physiotherapists

Joanna Kowalska
 • Corresponding author
 • Zakład Psychologii Rehabilitacyjnej, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2013-08-27 | DOI: https://doi.org/10.2478/rehab-2013-0014

Streszczenie

Wprowadzenie: Zjawisko wypalenia zawodowego postrzegane jest jako poważny problem społeczny powiązany z obciążającym charakterem pracy opartej na kontaktach z innymi ludźmi. Fizjoterapeuci stanowią jedną z grup zawodowych szczególnie narażonych na różnorodne stresujące sytuacje, które mogą prowadzić do wypalenia. Jednakże w literaturze mało uwagi poświęca się tej grupie w porównaniu z innymi pracownikami służby zdrowia. Brak jest badań na temat występowania zjawiska wypalenia zawodowego wśród polskich fizjoterapeutów. W związku z tym celem niniejszej pracy było rozpoznanie nasilenia objawów wypalenia w tej grupie zawodowej oraz identyfikacja czynników, które mogą sprzyjać występowaniu tego zjawiska.

Materiał i metoda: Badanie imało charakter kwestionariuszowy. Wzięło w nim udział 64 fizjoterapeutów. którzy wypełniali ankietę z pytaniami dotyczącymi pracy zawodowej oraz kwestionariusz wypalenia zawodowego C. Masłach (MBI) w polskiej adaptacji T.Pasikowskiego.

Wyniki: Rezultaty omawianego badania wskazują, że poziom wypalenia zawodowego wśród polskich fizjoterapeutów jest niższy niż wśród przedstawicieli innych grup zawodowych na- rażonych na występowanie stresu zawodowego. Ponadto na podstawie przeprowadzonego badania można wskazać czynniki związane z wykonywanym zawodem fizjoterapeuty, które predysponują do rozwoju objawów wypalenia zawodowego.

Wnioski: Uzyskane wyniki mogą stanowić podstawię do dalszych badań dotyczących efektywnego przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu wśród fizjoterapeutów.

Summary

Background: The professional burnout is emerging as broad social problem associated with peculiar character of work based on contacts with other people. Physiotherapists constitute one of groups especially exposed to various stressful situations which can lead to the burnout. However, in the literature little attention has been devoted to this group compared with other health service employees. There is no research about the burnout syndrome among Polish physiotherapists. The purpose of the present study was then to determine the prevalence of burnout among this occupational group and to disclose its relationship with several work- related factors.

Material and Methods: Sixty four physiotherapists completed an anonymous questionnaire concerning their work and the Polish adaptation of the MBI scale.

Results: The examination has shown that the level of the professional burnout in Polish physiotherapists was lower than in the other occupational groups exposed to stressful situations at work. Moreover, current study allowed for distinguishing certain work-related factors which can promote the development of burnout manifestations.

Conclusions. Obtained results can be the base for future research to further explore the problem as well as to develop effective precautions program against burnout among physiotherapists.

Słowa kluczowe : wypalenie zawodowe; fizjoterapia; stres zawodowy

Keywords : burnout; physiotherapy; occupational stress

 • 1. Sapilak BJ. Steciwko A. Melon M. Zespól wypalenia zawodowego- czy stoimy na przegranej pozycji? Lekarz 2006:9:14-7.Google Scholar

 • 2. Freudenberger HJ. Staff burnout. J Soc Issues 1974:30(1): 159-65.CrossrefGoogle Scholar

 • 3. Masłach, C. Burned-out. Human Behavior 1976:5(9): 16-22.Google Scholar

 • 4. Masłach C. The client role in staff bumout. Soc Issu- esl978:34:lll-24.Google Scholar

 • 5. Masłach C. Schaufeli WB. Leiter MP. Job bumout. Aimu Rev Psychol 2001:52:397-422.CrossrefGoogle Scholar

 • 6. Farber BA. Bumout in psychotherapists: Incidence, types. and trends. Psychother Priv Pract 1990;8(1):35-44.CrossrefGoogle Scholar

 • 7. Pines AM. Aronson E. Bumout: From tedium to personal growth. New York: Free Press: 1981.Google Scholar

 • 8. Rosenberg T. Pace M. Bumout among mental health professionals: Special considerations for the marriage and family therapist. J Marital Fam Ther 2006:32(l):S7-99.CrossrefGoogle Scholar

 • 9. Kamrowska A. Wypalenie zawodowe. Pol Merkur Le- karski 2007:23(136):317-9.Google Scholar

 • 10. Solera JK. Yamanb H. Estevaf: M. i in. Bumout in European family doctors: the EGPRN study. Fam Prac 2008:25(4):245-65. (ściągnięto z sieci 25.03.2010 ze strony: http://fampra.oxfordjournals.org).Google Scholar

 • 11. Świderski T. Langer D. Popkowska-Zerbin H. Wypalenie zawodowe a poczucie koherencji u lekarzy. Nowiny Psychol 1999. 3: 69-74.Google Scholar

 • 12. Jaracz K. Górna K, Konieczna J. Burnout, stress and styles of coping among hospital nurses. Rocz Akad Med Bia- lymst, 2005;50(Suppl.l):216-9.Google Scholar

 • 13. Alacacioglu A. Yavuzsen T. Dirioz M. Oztop I. Yilmaz U. Bumout in nurses and physicians working at an oncology department. Psychooncology 2009:1S(5):543-S.Google Scholar

 • 14. Wolfe GA. Bumout of therapists: inevitable or preventable? Phys Ther 19Sl:61(3):1046-50.Google Scholar

 • 15. Balogmi J. Titiloye V. Balogun A, Oyeyemi A. Katz J. Prevalence and determinants of bumout among physical and occupational therapists. J Allied Health 2002:31 (3): 131-9.Google Scholar

 • 16. Schuster N. Nelson D. Quisling C. Bumout among physical therapists. Phys Ther 1984:64(3):299-303.Google Scholar

 • 17. Lindsay R. Hanson L. Taylor M. McBumey H. Workplace stressors experienced by physiotherapists working in regional public hospitals. Aust J Rural Health 2008;16(4): 194-200.CrossrefPubMedWeb of ScienceGoogle Scholar

 • 18. Campo MA. Weiser S, Koenig KL. Job strain in phy- sical therapists. Phys Ther 2009:S9(9):946-56.CrossrefWeb of ScienceGoogle Scholar

 • 19. Mandy A. Saner M. Lucas K. Bumout and self-efficacy in Norwegian physiotherapists. International Journal of The- rapy & Rehabilitation. 2004:11(6):251-7.Google Scholar

 • 20. Serrano Gisbert MF. de Los Fayos EJ. Hidalgo Montesinos MD. Bumout in Spanish physiotherapists. Psicothema 2008:20 (3):361-8.Google Scholar

 • 21. Li Calzi S. Farinelli M. Alianti L. Manigrasso V, Taroni AM. Physical rehabilitation and bumout: different aspect of the syndrome and comparison between healthcare professionals involved. Eur J Phys Rehabil Med 2006:42:27-36.Google Scholar

 • 22. Ogiwara S. Hayashi H. Bumout amongst Physiothera- pists in Ishikawa Prefecture. J Phys Ther Sci 2002:14(1):7-13. (ściągnięto z sieci 25.04.2010 ze strony: http://www.jsta-ge.jst.go.jp/article/jpts/14/1/14_7/_article/-char/en)CrossrefGoogle Scholar

 • 23. Pavlakis A. Raftopoulos V, Theodorou M: Bumout syndrome in Cypriot physiotherapists: a national survey. BMC Health Serv Res 2010:10(1):63. (ściągnięto z sieci 24.04.2010 z strony: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov>)CrossrefGoogle Scholar

 • 24. Pasikowski T. Polska adaptacja kwestionariusza Ma- słach Bumout Inventory. W: Sęk H. editor. Wypalenie za- wodowe. Przyczyny i zapobieganie. Wydanie 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN: 2009. str. 135-48.Google Scholar

 • 25. Milczarek J. Poziom wypalenia zawodowego nauczy- cieli przedszkoli. Ruch Pedagogiczny 2005:3-4:47-54.Google Scholar

 • 26. Sekułowicz M. Wypalenie zawodowe nauczycieli pra- cujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Wro- claw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego; 2002.Google Scholar

 • 27. Kawa R. Professional bumout in therapists working with children with autism. W: Pisula E. Tomaszewski P. red. New ideas in studying and supporting the development of exceptional people. Warszawa: Warsaw University Press: 2009. str. 308-17.Google Scholar

 • 28. Pisula E. Piętka M. Wypalenie zawodowe u terapeu- tów zajęciowych pracujących z osobami z autyzmem. Czło- wiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo 2005:1:139-51.Google Scholar

 • 29. Ogińska-Bulik N. Wpływ spostrzeganego stresu w pracy i radzenia sobie na poziom wypalenia zawodowego w grupie funkcjonariuszy policji. Czas Psychol 2003:1:111-8.Google Scholar

 • 30. Ogińska-Bulik N. Kaflik-Pieróg M. Stres w pracy, poczucie własnej skuteczności a zespół wypalenia zawodowe- go u strażaków. Acta UL. Fol. Psychol 2003:7:37-47.Google Scholar

 • 31. Nawój J. Psychospołeczne i zdrowotne koszty wykonywania zawodu funkcjonariusza więziennego. Auxil Soc 2000:1:77-90.Google Scholar

 • 32. Korlak-Łukasiewicz A. Problem wypalenia zawodowego u pracowników socjalnych : jak mu zaradzić? Pr Soc 2001:4:3-21.Google Scholar

 • 33. Donahoe E. Nawawl A. Wllker L. Schindler T. .Tette UDE. Factors associated with bumout of physiothera- pists in Massachusetts rehabilitation hospitals. Phys Ther 1993:73(11):750-61.Google Scholar

 • 34. Bandura A. Self-efficacy: the exercise of control. New York: W.H. Freeman and Company; 2003.Google Scholar

 • 35. Sęk H. red. Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapo- bieganie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN: 2009.Google Scholar

 • 36. Cherniss C. Role of professional self-efficacy in the etiology and amelioration of bumout. W: Schaufeli B. Ma- słach C. Marek T. red. Professional bumout: Recent developments in theory and research. Washington DC: Taylor & Francis: 1993. str. 135-43.Google Scholar

 • 37. McLaughlin AM. Erdman J. Rehabilitation staff stress as it relates to patient acuity' and diagnosis. Brain Inj 1992:6(l):59-64.PubMedCrossrefGoogle Scholar

 • 38. Speakman HG. Pleasant JM. Sutton GB. The job satisfaction of physical therapists. Physiother Res lilt 1996:l(4):247-54.Google Scholar

About the article

Published Online: 2013-08-27

Published in Print: 2011-09-01


Citation Information: Advances in Rehabilitation, Volume 25, Issue 3, Pages 43–51, ISSN (Online) 1734-4948, DOI: https://doi.org/10.2478/rehab-2013-0014.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in