Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Advances in Rehabilitation

The Journal of Academy of Physical Education, Warsaw

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.04

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.104
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.014

Open Access
Online
ISSN
1734-4948
See all formats and pricing
More options …

Evaluation of Postural Stability in Patients with Parkinson Disease

Maria Kłoda
 • Corresponding author
 • Klinika Neurologii, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny / Zakład Rehabilitacji, Oddział Fizjoterapii, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka / Janina Grzegorzewska
 • Zakład Rehabilitacji, Oddział Fizjoterapii, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Dariusz Białoszewski
 • Zakład Rehabilitacji, Oddział Fizjoterapii, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2014-04-12 | DOI: https://doi.org/10.2478/rehab-2014-0001

Streszczenie

Wstęp: Zaburzenia stabilności są istotnym elementem obrazu klinicznego pacjentów z chorobą Parkinsona (PD). Celem pracy jest ocena stabilometryczna postawy pacjentów z chorobą Parkinsona w porównaniu z osobami zdrowymi.

Materiał i metody: W badaniach wzięły udział 43 osoby z (PD) oraz 46 osób zdrowych. Do oceny stabilometrycznej zastosowano platformę „TecnoBody”. Pomiarów stabilności postawy dokonywano z kontrolą, a następnie bez kontroli wzroku. Pacjentów z PD badano w stanie „on”.

Wyniki: U osób z PD w badaniu z otwartymi oczami uzyskano wartości: średnia prędkość przemieszczania środka masy ciała w płaszczyźnie strzałkowej (P-T)11,86±12,5 m/s, w płaszczyźnie czołowej (P-B) 8,49±7,4 m/s, perimetr 385,3 ±368,2mm, pole elipsy 388,58 ±658,6 mm2. W teście bez kontroli wzroku uzyskane średnie wartości to: P-T prędkość 20,44±18 m/s, P-B prędkość 13,09±10,5 m/s, perimetr 637,21 ±530,9 mm, pole elipsy 756,16±888,7 mm2. U osób zdrowych w badaniu z otwartymi oczami uzyskano: średnia P-T prędkość wyniosła 5,23±2 m/s, P-B prędkość 4,26±1,7 m/s, perimetr 176,67±66mm, pole elipsy 100,23 ±71,1mm2. W teście bez kontroli wzroku uzyskano średnie: P-T prędkość 10,28±4,4m/s, P-B prędkość 5,91±3 m/s, perimetr 296,26±123,9mm, pole elipsy 218,5 ±140,7mm2. Stwierdzono istotne statystycznie różnice (p<0,05) pomiędzy grupami we wszystkich czterech parametrach stabilometrycznych w obu testach.

Wnioski: Zwiększone wychylenie środka ciężkości ciała odnotowane u osób z chorobą Parkinsona powoduje zaburzenia równowagi, co może być przyczyną upadków. Zaobserwowana dodatnia korelacja pomiędzy wiekiem, a wartościami perimetru w grupie kontrolnej w próbie z kontrolą i bez kontroli wzroku, czego nie odnotowano w grupie badanej, świadczy o zaburzeniach stabilności postawy już w początkowym stadium choroby.

Abstract

Introduction: Postural instability is important element of clinical presentation of patients with Parkinson disease. Objective of study was stabilometric evaluation of posture of patients with PD in comparison with healthy ones.

Material and methods: 43 patients with PD and 46 healthy persons entered the study. TecnoBody platform was used for stabilometric assessment. Posture stability assessment was performed with and without patient’s sight control. Patients with PD were tested in “on” mode.

Results: The results of open eyes test in patients with PD were: P-T speed 11,86 ± 12,5 m/s, P-B speed 8,49±7,4 m/s, perimeter 385,3±368,2mm, ellipse field 388,58 ±658,6mm2. Results obtained in the eyes closed test were: P-T speed 20,44±18 m/s, P-B speed 13,09±10,5 m/s, perimeter 637,21 ±530,9mm, ellipse field 756,16±888,7mm2.

Results in healthy controls in open eyes test were: P-T speed 5,23±2 m/s, P-B speed 4,26±1,7 m/s, perimeter 176,67 ±66mm, ellipse field 100,23 ±71,1mm2. Fairly results obtained in eyes shut test were: P-T speed 10,28±4,4 m/s, P-B speed 5,91±3 m/s, perimeter 296,26 ±123,9mm, ellipse field 218 ±140,7mm2.

Statistically significant differences (p<0,05) between groups in all four stabilometric parameters in both tests were recorded.

Conclusions: 1. Increased deflection of body’s center of gravity in patients with PD causes imbalance which may be a reason of any falls.

2. Positive correlation was observed between age and perimeter values in control group in tests with eyes closed and opened. The correlation was not observed in tested group.

Słowa kluczowe: stabilometria; posturografia; zaburzenia równowagi; środek ciężkości; równowaga

Keywords: postural stability; posturography; imbalance; specific gravity; balance

References

 • 1. Dyszkiewicz A, Opara J. Znaczenie posturometrii i stabilografii w rehabilitacji i zapobieganiu upadkom u osób po udarze mózgu. Zeszyty metodyczno-naukowe pt. Nowoczesna rehabilitacja po udarze mózgu. Katowice AWF 2006; 20: 127-40.Google Scholar

 • 2. Błaszczyk JW, Czerwosz L. Stabilność posturalna w procesie starzenia. Gerontologia Polska 2005; 13(1): 25-36.Google Scholar

 • 3. Opara J, Błaszczyk J, Dyszkiewicz A. Zapobieganie upadkom w chorobie Parkinsona. Rehabilitacja Medyczna 2005; 9(1): 31-34.Google Scholar

 • 4. Famuła A, Nowotny-Czupryna O, Brzęk A, Nowotny J, Kita B. Telereceptywna i proprioceptywna sprawność regulacji równowagi a stabilność ciała u osób starszych. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2008; 4(6): 384-95.Google Scholar

 • 5. Kostiukow A, Rostkowska E, Samborski W. Badanie zdolności zachowania równowagi ciała. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 2009; 55(3): 102-09.Google Scholar

 • 6. Nowotny J. red. Podstawy fizjoterapii. Kraków: Kasper; 2004. s.152-57.Google Scholar

 • 7. Gieremek K, Nowotny J, Gaździk TS, Cieśla W. Ograniczenie, utrudnienia i wymagania stawiane fizjoterapii u osób starszych. Fizjoterapia Polska 2007; 2(4): 198-05.Google Scholar

 • 8. Ocetkiewicz T, Skalska A, Grodzicki T. Badanie równowagi przy użyciu platformy balansowej - ocena powtarzalności metody. Gerontologia Polska 2006; 14: 144-48.Google Scholar

 • 9. Browne JE, O’Hare NJ. Reimage of the defferent methods of assessing balance. Physiotreatment 2001; 87(9): 489-95.Google Scholar

 • 10. Błaszczyk JW. Biomechanika kliniczna. Warszawa: PZWL; 2004.Google Scholar

 • 11. Rocchi L, Chiari L, Cappello A, Horak FB. Identification of distinct characteristics of postural sway in Parkinson´s disease: a feature selection procedure based on principial component analysis. Neurosci Lett 2006; 13(2): 140-48.CrossrefGoogle Scholar

 • 12. Rocchi L, Chiari L, Horak FB. Effects of deep brain stimulation and levodopa on postural sway in Parkinson’s disease. Neurol Neurosurg Psychiatry 2002; 73(3): 267-74.Google Scholar

 • 13. Strzecha M, Knapik H, Baranowski P, Pasiak J. Człowiek zazwyczaj ma dwie nogi - ujęcie stabilograficzne. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin 2008.Google Scholar

 • 14. Bartolić A, Pirtosek Z, Rozman J, Ribarić S. Postural stability of Parkinson’s disease patient is improwed by decreasing rigidity. European Journal of Neurology 2005; 12: 156-59.CrossrefGoogle Scholar

 • 15. Mraz M, Curzytek M, Mraz M, Skrzek A, Zubińska M. Stabilność posturalna osób z uszkodzeniem układu nerwowego. Acta Bio-Optica et Informatica Medica 2008; 14(2): 111-14.Google Scholar

 • 16. Jagielski J, Kubiczek-Jagielska M, Sobstyl M, Koziara H, Błaszczyk J, Ząbek M, Zaleski M. Posturography as objective ewaluation of the balance system in Parkinson’s disease patients after neurosurgical treatment. A preliminary report. Neurologia Neurochirurgia Polska 2006; 40(2): 127-33.Google Scholar

 • 17. Bronte-Stewart HM, Minn AY, Rodrigues K, Buckley EL. Nashner LM. Postural instability in idiopathic Parkinson’s disease: the role of medication and unilateral pallidotomy. Brain 2002; 125(9): 2100-14.CrossrefGoogle Scholar

 • 18. Mandyburg G, King WM, Moore K. Stereotactic posterioventral pallidotomy improves balance control as assessed by computrized posturography. Stereotact Funct Neurosurg. 1999; 72(2-4): 233-40.Google Scholar

 • 19. Melnick ME, Dowling GA, Aminoff MJ, Barbaro NM. Effect of pallidotomy on postural control and motor function in Parkinson disease. Arch Neurol 1999; 56(11): 1361-65.Google Scholar

 • 20. Colnat-Coulbois S, Gauchard GC, Maillard L, Barroche G, Vespignani H, Auque J, Perrin PP. Bilateral subthalamic nucleus stimulation improves balance control in Parkinson´s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2005; 76 (6): 780-87.CrossrefGoogle Scholar

About the article

Published Online: 2014-04-12

Published in Print: 2013-03-01


Citation Information: Advances in Rehabilitation, Volume 27, Issue 1, Pages 1–7, ISSN (Online) 1734-4948, DOI: https://doi.org/10.2478/rehab-2014-0001.

Export Citation

© Academy od Physical Education in Warsaw . This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in