Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Advances in Rehabilitation

The Journal of Academy of Physical Education, Warsaw

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.04

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.104
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.014

Open Access
Online
ISSN
1734-4948
See all formats and pricing
More options …

The Plurimetric Assessment Of Spinal Curvature Changes In The Sagittal Plane In Children And Youths, Measured During 10 Years’ Observation

Marek Kluszczyński / Jan Czernicki / Janusz Kubacki
Published Online: 2014-04-12 | DOI: https://doi.org/10.2478/rehab-2014-0008

Streszczenie

Wstęp: Praca jest 10 letnią obserwacją krzywizn przednio -tylnych kręgosłupa tej samej grupy dzieci i młodzieży. Celem pracy jest wykazanie zasad i prawidłowości zmian postawy dziewcząt i chłopców w badanym okresie ich życia, oraz propozycja oceny postawy na podstawie przedstawionej metody pomiarów wartości kąta lordozy lędźwiowej i kifozy piersiowej przy pomocy prostego kątomierza, która byłyby podstawą kwalifikacji do wady postawy.

Materiał i metody: Materiał stanowiła 100 osobowa grupa dzieci i młodzieży w wieku 4-16 lat, 58 dziewcząt i 42 chłopców, badanych pierwszorazowo w roku 1997, następnie ponownie po 10 latach czyli w roku 2007 (w wieku 14-26 lat).

Wyniki: W II badaniu częstość występowania pleców okrągłych u dziewcząt we wszystkich grupach wiekowych zmniejszyła się, natomiast u chłopców zwiększyła się, a zmiany były znamienne statystycznie (p<0,05).

Wnioski: W okresie 10 lat w badanej grupie dzieci stwierdzono odmienne zmiany postawy u dziewcząt i chłopców. U dziewcząt po okresie dojrzewania stwierdzono transformacje postawy w kierunku zmniejszania kifozy piersiowej i zwiększania lordozy lędźwiowej, natomiast u chłopców obserwowano zmiany postawy w kierunku odwrotnym- powiększania się kifozy piersiowej i zmniejszania lordozy lędźwiowej. Ocena postawy dziecka z użyciem prostych przyrządów pomiarowych wydaje się być dobrą propozycją do kwalifikacji postawy w badaniach przesiewowych i monitorowania efektów leczenia wad postawy.

Abstract

Introduction: The study is 10 years’ observation of anterior-posterior spinal curvatures in the same group of children and youths.The first objective is to show rules and regularities in changes of posture in boys and girls in the period of their lives under the observation. The other objective is to put forward a suggested procedure for posture assessment based on the presented measurement method of the angle of lumbar lordosis and thoracic kyphosis using a simple protractor, where the obtained angle values were to be used as qualification of faulty posture.

Material and methods: A group of 100 children and youths aged 4-16 years, including 58 girls and 42 boys, examined initially in 1997 and then re-examined after 10 years, that is in 2007 (at the age of 14-26), made up the test material.

Results: In Examination II, the incidence of a round back in girls in all age groups decreased while in boys it increased. The changes were statistically significant.

Conclusions: Over the 10 years’ period in the children and youths that constituted the test material different changes in postures were found in the male group and in the female group. In girls after the puberty period, transitions in posture towards decreasing thoracic kyphosis and increasing lumbar lordosis were found, while in boys, posture changes in the opposite direction, i.e. increasing thoracic kyphosis and decreasing lumbar lordosis, were observed. Child’s body posture assessment carried out with the use of simple measurement instruments following the examination method suggested in this paper i.e. measuring thoracic kyphosis and lumbar lordosis angle values appears to be a reliable method of body posture qualification in screening tests and monitoring results of faulty posture treatment

Słowa kluczowe : krzywizny kręgosłupa; postawa ciała; plurimetr Rippsteina

Keywords : spinal curvature; body posture; Rippstein plurimeter

References

 • 1. Domagalska M. Neurofizjologiczne aspekty diagnostyki i terapii wad postawy. W: Nowotny J. Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży. Bielsko Biała: WSzA 2009; 32-33.Google Scholar

 • 2. Berger W. Normal and impaired development of gait. Adv Neurol 2001;4: 965-70.Google Scholar

 • 3. Browne JEO, Hare NJ. Przegląd metod badania zdolności utrzymywania równowagi w pozycji stojącej. Physiotherapy 2001;87(9): 489-495. opublikowane w - Rehabil Med 2002; 6(1): 72-76.CrossrefGoogle Scholar

 • 4. Kluszczyński M. Częstość występowania wad postawy i asymetrii grzbietu w populacji dzieci wiejskich. Fizjoter Pol 2007; 7(1): 71-79.Google Scholar

 • 5. Nowotny J. (red): Podstawy fizjoterapii. Kraków: Wyd. Kasper;2004-2005.Google Scholar

 • 6. Nowotny J, Nowotny-Czupryna O, Czupryna K. Reedukacja posturalna w systemie stacyjnym. Bielsko -Biała: Wyd. WSA; 2008.Google Scholar

 • 7. Wilczyński J. Postawa ciała a czas reakcji prostej na bodziec wzrokowy dziewcząt w wieku 14-16 lat. Fizjoterapia 2006; 14(1): 34-42.Google Scholar

 • 8. Hagner W, Kaźmierczak U. Częstość występowania wad postawy i sposób spędzania czasu wolnego przez uczniów Zespołu Szkół nr 8 w Bydgoszczy. Fizjoterapia 2003; 11(4): 12-15.Google Scholar

 • 9. Kratenova J. Prevalence and risk factor of poor posture in school children in the Czech Republic. J Sch Health 2007; 77 (3): 131-137.Google Scholar

 • 10. Prętkiewicz-Abajcew E, Zeyland-Malawka E, Wróblewska E. Nieprawidłowości postawy ciała u dzieci i młodzieży szkół gdańskich. Pediatr Pol 1997; 72 (12): 1121-1126.Google Scholar

 • 11. Mastalerz-Migas A, Krupa T, Muszyńska A. Epidemiologia wad postawy u dzieci i młodzieży na terenie województwa opolskiego. Family Medicine& Primary Care Review 2006; 8 (3): 692-694.Google Scholar

 • 12. Hagner W, Bąk D, Lulińska-Kuklik E, Hagner-Derengowska M. Częstość występowania wad postawy u dzieci 10-13 letnich w regionie mławskim. Kwart Ortop 2011; (1): 24-30.Google Scholar

 • 13. Kaczmarek J, Raczkowski J, Krajewski T, Kilian Z. Ocena częstości występowania wad postawy u dzieci i młodzieży dzielnicy Łódź-Widzew w trzyletnim okresie obserwacji. Kwart Ortop 1998; 4: 390-394.Google Scholar

 • 14. Rudzińska A, Nowotny J, Dąbrowska J, Szymańska J. Sposób trzymania się siedmiolatków a budowa ciała. Fizjoterapia 2006; 1(4): 10.Google Scholar

 • 15. Nowotny J, Saulicz E. Niektóre zaburzenia statyki ciała i ich korekcja. Katowice: AWF; 1990.Google Scholar

 • 16. Śliwa W. Posturometr S jako urządzenie diagnozująco- pomiarowe. W: Śliwa W. Powstawanie wad postawy ciała, ich ocena i postępowanie korekcyjne. - Wrocław: POSMED; 1993.p.5-15.Google Scholar

 • 17. Zeyland-Malawka E. Wyniki pomiarów krzywizn kręgosłupa jako układ odniesienia w badaniu postawy. Fizjoterapia 2003; 11(3): 5-12.Google Scholar

 • 18. Nowotny J, Ptaszek K, Kramarz W. Modyfikacja punktowej oceny postawy ciała przydatna do badań przesiewowych. Fizjoter Pol 2001; 1(4): 409-413.Google Scholar

 • 19. Dobosiewicz K. Niespecyficzny ból kręgosłupa u dzieci i młodzieży - uwarunkowania biomechaniczne, neurofizjologiczne oraz psychospołeczne. Neurol Dziec 2006; 15(30): 51-57.Google Scholar

 • 20. Skolimowski T, Podhorski M, Bibrowicz K. Zastosowanie fotogrametrycznej metody oceny postawy ciała w badaniach skriningowych. W: Nowotny J. Dysfunkcje kręgosłupa, diagnostyka i terapia. Katowice: AWF; 1993.p. 157-168.Google Scholar

 • 21. Wojna D, Ankwajer J, Barczyk K. Postawa ciała w płaszczyźnie strzałkowej dzieci w starszym wieku przedszkolnym. Fizjoterapia 2002; 14(4): 29-36.Google Scholar

 • 22. Zeyland-Malawka. Klasyfikacja i ocena postawy ciała w modyfikacjach metody Wolańskiego i Nowojorskiego Testu Klasyfikacyjnego. Fizjoterapia 1999; 7(4): 52-56.Google Scholar

 • 23. Tylman D. Patomechanika bocznych skrzywień kręgosłupa. Warszawa: Severus; 1995.p. 53-59.Google Scholar

 • 24. White AA, Panjabi NM. Clinical biomechanics of the spine. Philadelphia: Lippincott Co; 1978.Google Scholar

 • 25. Kasperczyk T. Wady postawy ciała. Diagnostyka i leczenie. Kraków: Kasper; 1994.p. 9-14.Google Scholar

 • 26. Barczyk K, Skolimowski T, Hawrylak A. Kształtowanie się asymetrii tułowia u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Fizjoter Pol 2004; 4 (3): 10-15.Google Scholar

 • 27. Aluisio FV, Christensen ChP, Urbaniak JR. Ortopedia. Wrocław: Urban&Partner; 2000.p. 211-216.Google Scholar

 • 28. Nitzschke E, Hildenbrand M. Epidemiology of kyfosis in school children. Zeitschrift fur Orthopedie und ihre Grenzgebiete 1990;128(5): 477-81.Google Scholar

 • 29. Kiwerski J. Schorzenia i urazy kręgosłupa. Warszawa: Wydaw. PZWL; 2001.p. 136-137.Google Scholar

 • 30. Szczygieł A, Ślusarczyk A. Ruchomość oraz ukształtowanie krzywizn kręgosłupa u dzieci z wadliwą postawą ciała. Fizjoter Pol 2003; 3(30): 261-271.Google Scholar

 • 31. Zeyland-Malawka E. Wyniki pomiarów krzywizn kręgosłupa jako układ odniesienia w badaniu postawy. Fizjoterapia 2003; 11( 3): 5-12.Google Scholar

 • 32. Ferguson RL. Plecy okrągłe. [In:] Pizzutillo PD. Ortopedia Dziecięca. Lublin: Czelej; 1999.p. 25-29.Google Scholar

 • 33. Roussouly P, Gollogly S, Berthonnaud E. Classification of the normal variation in the sagittal alignement of the human lumbar spine and pelvis in the standing position. Spine 2005; 30(3): 346-353.CrossrefGoogle Scholar

 • 34. Dunk NM, Chung YY, Sullivan D, Callaghan JP. The reliability of quantifying upright standing postures as a baseline diagnostic clinical tool. J Manipulative Physiol Ther 2004; 27(2): 91-96.PubMedGoogle Scholar

 • 35. Dunk NM, Lalonde J, Callaghan JP. Implications for use of postural analysis as a clinical diagnostic tool. J Manipulative Physiol Ther 2005; 28(6): 386-392.PubMedGoogle Scholar

 • 36. Prętkiewicz -Abajcew E. Wybrane cechy postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej u chłopców i dziewcząt w okresie dojrzewania płciowego. [W] Nowotny J. Dysfunkcje kręgosłupa, diagnostyka i terapia. Katowice: AWF; 1993.p. 225-238.Google Scholar

 • 37. Poussa MS, Heliovaara MM, Seitsamo JT, Nissinen MJ. Development of spinal posture in a cohort of children from the age 11 to 22 years. Eur Spine J 2005; 14: 738-742.CrossrefGoogle Scholar

 • 38. Nissinen M, Heliovaara M, Ylikoski M, Poussa M. Trunk asymmetry, posture, growth and risk scoliosis. A three-year follow-up study of Finnish prepubertal school children. Spine 1993; 18: 8-13.CrossrefPubMedGoogle Scholar

 • 39. Górecki A, Kiwerski J, Kowalski I. M, Marczyński W, Nowotny J, Jarosz U, Suwalska M, Szelachowska- Kluza W. Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania - rekomendacje ekspertów. Pol Ann Med 2009; 16(1): 168-177.Google Scholar

 • 40. Durmała J, Dobosiewicz K, Kotwicki T, Jendrzejek H. Wpływ asymetrycznej mobilizacji tułowia na wartość kąta Cobba i rotacji w przypadkach skolioz idiopatycznych u dzieci i młodzieży. Ortop Traumatol Rehab 2003; 5(1): 80-85. Google Scholar

About the article

Published Online: 2014-04-12

Published in Print: 2013-06-01


Citation Information: Advances in Rehabilitation, Volume 27, Issue 2, Pages 1–8, ISSN (Online) 1734-4948, DOI: https://doi.org/10.2478/rehab-2014-0008.

Export Citation

© Academy od Physical Education in Warsaw . This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in