Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Advances in Rehabilitation

The Journal of Academy of Physical Education, Warsaw

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.04

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.104
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.014

Open Access
Online
ISSN
1734-4948
See all formats and pricing
More options …

The Three Pillars Of Conservative Treatment Of Scoliosis – Case Report

Wojciech Rusek
 • Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski/ Pracownia Fizjoterapii, Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Teresa Pop / Joanna Glista / Dorota Szczygielska
 • Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski/ Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2014-04-12 | DOI: https://doi.org/10.2478/rehab-2014-0011

Streszczenie

Wstęp: S kolioza, p otocznie n azywana b ocznym s krzywieniem k ręgosłupa w rzeczywistości jest zniekształceniem przestrzennym, którego przyczyny nie są dokładnie znane. Wnikliwa diagnostyka stanowi podstawę prawidłowego rozpoznania skolioz i wdrożenia właściwego postępowania usprawniającego. Celem pracy było przedstawienie efektów leczenia zachowawczego pacjenta ze skoliozą, opartego na trzech filarach terapii z uwzględnieniem wczesnej diagnostyki.

Opis przypadku: Pacjent W.P. lat 12, płci męskiej, od 2008 roku był pod opieką lekarską i systematycznie wykonywał ćwiczenia zespołowe, bez efektu korekcyjnego. W lutym 2009r. pacjent po wcześniejszej diagnostyce RTG został przyjęty do leczenia zachowawczego. Wprowadzono ćwiczenia wg indywidualnie przygotowanego programu ćwiczeń korekcyjnych, który początkowo składał się z 3 ćwiczeń na odcinek piersiowy, a następnie po uzupełnieniu diagnostyki, również z 2 ćwiczeń na odcinek lędźwiowy. Każde z ćwiczeń wykonywano 50 razy w ciągu dnia, w 3 seriach. Pacjent zobowiązany był również do noszenia gorsetu korekcyjnego typu Cheneau kilkanaście godzin w ciągu doby.

Wyniki: Wprowadzone ćwiczenia na odcinek piersiowy kręgosłupa spowodowały redukcję kąta skrzywienia z 25 stopni (luty 2009r.) do 14 stopni (październik 2010r.). W odcinku lędźwiowym kręgosłupa terapię rozpoczęto po trzech miesiącach leczenia (brak wcześniejszej diagnostyki tego odcinka kręgosłupa) i uzyskano korekcję skrzywienia o 11 stopni z 23 stopni (maj 2009r.) do 12 stopni (październik 2010r.).

Wnioski: W analizowanym przypadku zastosowane ćwiczenia i sposób postępowania wpłynęły na zmniejszenie deformacji kręgosłupa. Niepełna wstępna diagnostyka wydłużyła czas leczenia i obciążyła badanego dodatkowymi projekcjami RTG

Abstract

Introduction: Scoliosis, commonly known as lateral bending of the spine, in fact, is a distortion of space, whose causes are not precisely known. Careful diagnosis is essential to the proper diagnosis of scoliosis and appropriate rehabilitation proceedings. The aim of the study was to present the effects of conservative treatment of patients with scoliosis, based on the three pillars of therapy, including early diagnosis.

Study case: Patients W.P., 12 years old male from 2008 was under medical supervision and regularly performed exercises, without a correction effect. In February 2009 patient after a previous diagnosis of x-ray was admitted to the conservative treatment. Exercises were based on individually prepared program of corrective exercises, which initially consisted of three exercises for thoracic spine and then after the addition of diagnostics, also series. The patient was also obliged to wear a Cheneau correction corset several hours a day.

Results: Introduced exercises for thoracic spine caused a decrease in the angle of curvature of 25 degrees (February 2009) that in the end (October 2010) achieve a reduction in the angle of curvature to 14 degrees. In the lumbar spine, therapy was started after three months of treatment (no prior diagnosis of the lumbar spine) and scoliosis correction was achieved by 11 degrees from 23 degrees (May 2009.) to 12 degrees (October 2010).

Conclusion: In the present case of study applied exercises and kind of treatment caused a decrease in spinal deformity. Incomplete initial diagnosis extended treatment time and ordered patient additional X-ray projections.

Słowa kluczowe : skolioza; rehabilitacja; diagnoza; terapia

Keywords: scoliosis; rehabilitation; diagnosis; therapy

References

 • 1. Bunnell WP. The natural history of idiopathic scoliosis. Clin Orthop 1988; 229: 20-25.Google Scholar

 • 2. Dobosiewicz K. Boczne idiopatyczne skrzywienia kręgosłupa. Katowice: Śląska Akademia Medyczna; 1997.Google Scholar

 • 3. Adler S, Beckers D, Buck M. PNF in Practice: An Illustrated Guide. New York: Springer; 2008.Google Scholar

 • 4. Białek M. Możliwości zastosowania metody PNF w leczeniu skolioz. Medycyna Manualna 2001; 5 (1/2): 56-62.Google Scholar

 • 5. Białek M. PNF w leczeniu skolioz - doświadczenia własne. Medycyna Manualna 2001; 5 (3/4): 28-31.Google Scholar

 • 6. Mulligan BR. Terapia Manualna, techniki NAG, SNAG, MWM itp. Kraków: Zdrowie dla wszystkich; 2008.Google Scholar

 • 7. Mulligan BR. Samodzielne leczenie dolegliwości pleców, szyi i kończyn. Kraków: Zdrowie dla wszystkich; 2008.Google Scholar

 • 8. Cheneau J. Algo que en general, no se entiende con relacion al corse de escoliosis. Tec Ortop Int 1999; 12(2): 41-59.Google Scholar

 • 9. Cheneau J. Das Cheneau-Korsett Behandlung der Skoliose bei űblicher Indikation der Orthese. Dortmund: Verlag Orthopädie-Technik; 1997.Google Scholar

 • 10. Kasperczyk T. Wady postawy ciała diagnostyka i leczenie. Kraków: Kasper; 1994.Google Scholar

 • 11. Miłoszewska G, Hagner W. Rehabilitacja ruchowa w życiu dzieci i młodzieży ze skoliozą strukturalną leczonych zachowawczo. Kwartalnik Ortopedyczny 2005; 50: 6-7.Google Scholar

 • 12. Nowotny J. Podstawy fizjoterapii. Wybrane metody fizjoterapii. Kraków: Kasper; 2005; 3. p.237-278.Google Scholar

 • 13. Cobb JR. Outline for study of scoliosis Instruct. Led Am Acad Orthop Surg 1948; 5: 261 - 275.Google Scholar

 • 14. Krawczyński A, Kotwicki T, Szulc A, Samborski W. Kliniczny i radiologiczny pomiar rotacji kręgów u chorych ze skoliozą idiopatyczną. Ortopedia traumatologia rehabilitacja 2006; 6 (8): 602-607.Google Scholar

 • 15. Komor A, Górski R. Zastosowanie ortez kręgosłupa w leczeniu skolioz. Ortopedia traumatologia rehabilitacja 2005; 7(1): 55-59.Google Scholar

 • 16. Sastre Fernandez S, Śliwiński Z. Metoda leczenia skolioz, kifoz i lordoz, Ostrowiec Świętokrzyski: Markmed Rehabilitacja S.C.; 2008. p.19-34.Google Scholar

 • 17. Wilczyński J. Boczne skrzywienie kręgosłupa. Rozpoznanie i korekcja. Kielce: Wszechnica Świętokrzyska; 2001. p. 35-40.Google Scholar

 • 18. Brooks L. Epidemiologia bocznych skrzywień kręgosłupa. Wczesne wykrywanie i zapobieganie progresji bocznych skrzywień kręgosłupa In: Dega W, editor. Materiały z Sesji Naukowej PAN. Poznań 10-11.11.1980. Warszawa: PZWL; 1983.Google Scholar

 • 19. Górniak K, Skład M. Postawa ciała dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa. Postępy Rehabilitacji 2003; 17(4):21-29.Google Scholar

 • 20. Karski T. Nowe spojrzenie na diagnostykę i leczenie rehabilitacyjne dzieci z tzw. skoliozami idiopatycznymi. Medycyna Rodzinna 1999; 2(1):19-24.Google Scholar

 • 21. Przybylski J. Progress in the treatment of lateral spinal curvature. Medycyna Manualna 2006; 10 (2/3): 5-8.Google Scholar

 • 22. Zarzycka M, Rożek K, Zarzycki M. Alternatywne metody leczenia zachowawczego skolioz idiopatycznych. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2009;11:396-412.Google Scholar

 • 23. Sipko T, Skolimowski T, Mraz M, Demczuk-Włodarczyk E. Zastosowanie metody PNF w zaburzeniach zrównoważenia postawy osób ze skoliozą idiopatyczną. Fizjoterapia 2006; 14 (2):42-50.Google Scholar

 • 24. Karski T, Madej J, Luboš R, Kokavec M, Karski J, Latalski M, et al. Nowe leczenie rehabilitacyjne skolioz tzw. idiopatycznych - efekty terapii. Ortopedia traumatologia rehabilitacja 2005; 7(1):28-35.Google Scholar

 • 25. Wall A, Dragan S, Kulej M, Krawczyk A, Konik H, Skolimowski T. The use of thermographic examination to evaluate outcome in the conservative and surgical treatment of lateral scoliosis. Ortopedia traumatologia rehabilitacja 2005; 7(3): 277-284. Google Scholar

About the article

Published Online: 2014-04-12

Published in Print: 2013-06-01


Citation Information: Advances in Rehabilitation, Volume 27, Issue 2, Pages 23–30, ISSN (Online) 1734-4948, DOI: https://doi.org/10.2478/rehab-2014-0011.

Export Citation

© Academy od Physical Education in Warsaw . This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in