Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Advances in Rehabilitation

The Journal of Academy of Physical Education, Warsaw

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.04

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.104
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.014

Open Access
Online
ISSN
1734-4948
See all formats and pricing
More options …

Correlation between body posture and postural stability of school children

Katarzyna Walicka- Cupryś / Renata Skalska-Izdebska / Justyna Drzał-Grabiec / Agnieszka Sołek
Published Online: 2014-04-25 | DOI: https://doi.org/10.2478/rehab-2014-0026

Streszczenie

Wstęp: Mała aktywność ruchowa, częste przebywanie w pozycji siedzącej i obciążenia szkolne sprawiają, że wady postawy ciała stały się zjawiskiem powszechnym.

Cel pracy. Głównym celem pracy jest określenie czy istnieje związek między równowagą ciała, a wadami postawy w obrębie tułowia u dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Materiał i metody: Do badań włączono 104 uczniów: 46 chłopców i 58 dziewczynek w klasach I - III. Do oceny postawy ciała wykorzystano System Zebris z oprogramowaniem WinSpine 2.3, a do oceny równowagi wykorzystano platformę Zebris PDM.

Wyniki: W badaniach własnych uzyskano niskie korelacje. Dodatkowo stwierdzono pozytywny związek prawostronnej skoliozy ze średnim odchyleniem środka nacisku stóp w płaszczyźnie czołowej.

Wnioski: Stwierdzono brak lub niskie korelacje pomiędzy parametrami postawy ciała, a parametrami równowagi ciała w badanej grupie.

Abstract

Introduction: Low level of physical activity, frequent and long lasting sitting position and higher educational requirements make the postural defects more common.

The main purpose of this thesis was to define the connection between body balance and postural defects in the body trunk.

Material and methods: The examined group consisted of 104 Elementary School pupils: 46 boys and 56 girls in classes I-III. Zebris System with software WinSpine 2.3 was used to examine the body posture; to assess the balance Zebris PDM platform was used.

Results: The correlation between the increase of right-sided scoliosis and the increase in the average deviation measure of the foot pressure in the frontal plane was observed.

Conclusions: The lack of or low correlations between body posture and balance parameters in examined group were stated.

Słowa kluczowe : postawa ciała; stabilność posturalna; wady postawy; dzieci

Keywords: posture defects; postural stability; children

References

 • 1. Nougier V, Bard C, Fleury M, Teasdale N. Contribution of central and Peripheral-vision to the regulation of stance -developmentl aspects. Journal of experimental child psychology 1998; 68(3): 202-215.Google Scholar

 • 2. Roncesvalles N, Schmitz C, Zedka M, Assaiante C and Woollacott M. From egocentric to exocentric spatial orientation: development of posture control in bimanual and trunk inclination tasks. Journal of Motor Behavior 2005; 37: 404-416.Google Scholar

 • 3. Rachwał M, Drzał-Grabiec J, Walicka-Cupryś K, Truszczyńska A. Kontrola równowagi statycznej kobiet po mastektomii. Wpływ narządu wzroku na jakość odpowiedzi układu równowagi. Postep Rehab 2013;3:13-20.Google Scholar

 • 4. Nowotny J. Ćwiczenia korekcyjne w systemie stacyjnym. AWF, Katowice 2001:24-28.Google Scholar

 • 5. Olejarz P, Olchowik G. Rola dynamicznej posturografii komputerowej w diagnostyce zaburzeń równowagi. Otorynolaryngologia 2011; 10(3): 103-110.Google Scholar

 • 6. Mraz M, Curzytek M, Mraz MA, Gawron W, et al. Body balance in patients with systemic vertigo after rehabilitation exercise. Journal of Physiology and Pharmacology 2007; 58 SUPPL 5:427-436.Google Scholar

 • 7. Peterson M, Christiu E, Rosengren K. Children achieve adult-like sensory integration during stance at 12 years old. Gait & Posture 2006; 23: 455-463.Google Scholar

 • 8. Steindl R, Kunz K, Schrott-Fischer A, Scholtz A. Effect of age and sex on maturation of sensory systems and balance control. Development Medicine & Child Neurology 2006; 48: 477-482.CrossrefGoogle Scholar

 • 9. Walicka-Cupryś K, Kużdżał A. Kryteria zobiektywizowanej oceny postawy ciała z wykorzystaniem ultradźwiękowego systemu Zebris Medycyna Manualna 2013; XVII (1):19-23Google Scholar

 • 10. Zebris Medical GmbH: WinSpine 2.3 Instrukcja obsługi. Badania postawy, kształtu kręgosłupa i jego ruchomości za pomocą wskaźnika z podwójnym czujnikiem 2010.Google Scholar

 • 11. Walicka-Cupryś K, Puszczałowska-Lizis E, Maziarz K. Kształtowanie się przednio-tylnych krzywizn kręgosłupa u uczniów z klas gimnazjalnych i licealnych. Rehabilitacja Medyczna 2008; 12, 4:28-36.Google Scholar

 • 12. Cappozzo A, Catani F, Leardini A, Benedetti M, Della Croce U. Position and orientation of bones during movement: experimental artefacts. Clin Biomech 1996; 11: 90-100.CrossrefGoogle Scholar

 • 13. Ruhe A, Fejer R, Walker B. The test-retest reliability of centre of pressure measures in bipedal static task conditions - a systematic review of the literature Gait and Posture 2010; 32:436-445.PubMedGoogle Scholar

 • 14. Scoppa F, Capra R, Gallamini M, Shiffer R. Clinical stabilometry standardization: Basic definitions - Acquisition interval - Sampling frequency. Gait & Posture 2013; 37:290-292.CrossrefWeb of ScienceGoogle Scholar

 • 15. Di Nardi A. Il protocollo di attività motoria preventiva ed adattata per il miglioramento dell’equilibrio in una classe di soggetti di varia disabilità stabilizzata, LA GINNASTICA MEDICA Medicina Fisica - Scienze Motorie e Riabilitative, 2010; LVIII: 27-35.Google Scholar

 • 16. Derlich M, Kręcisz K, Kuczyński M. Attention demand and postural control in children with hearing deficit Research in Developmental Disabilities 2011; 32 :1808-1813.PubMedGoogle Scholar

 • 17. Nowotny J. Czucie ułożenia a postawa ciała dzieci i młodzieży. AWF, Katowice 1986:34-54.Google Scholar

 • 18. Lewandowski J. Kształtowanie się krzywizn fizjologicznych i zakresów ruchomości odcinkowej kręgosłupa człowieka w wieku 3-25 lat w obrazie elektrogoniometrycznym. Wydawnictwo AWF, Poznań 2006:12-28.Google Scholar

 • 19. Dudek J. Wpływ elektrostymulacji mięśni grzbietu na umiejętność utrzymania równowagi u osób z uszkodzeniem słuchu. Wydawnictwo AWF, Kraków 2001:45-78.Google Scholar

 • 20. Wilczyński J. Postawa ciała a wady postawy wzroku u dzieci w wieku 11-12 lat. AWF, Kraków 1997:12-34.Google Scholar

 • 21. Wilczyński J. Postawa ciała a reakcje równoważne dziewcząt i chłopców w okresie dorastania. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007: 8-32.Google Scholar

 • 22. Wilczyński J. Typy postawy a średni punkt obciążenia -X i średni punkt obciążenia -Y u dzieci i młodzieży w wieku 12-15 lat. Postep Rehab 2010;1:21-27.Google Scholar

 • 23. Sipko T, Giemza Cz, Anwajler J. Przemieszczenie rzutu środka ciężkości ciała w płaszczyźnie czołowej a wielkość asymetrii morfologicznej, Fizjoterapia 1995; 3:1.Google Scholar

 • 24. Byl N, Gray M. Complex balance reactions in different sensory conditions: Adolescents with and without idiopathic scoliosis. Journal of Orthopaedic Research 1993; 11(2): 215-227.CrossrefGoogle Scholar

 • 25. Relations between standing stability and body posture parameters in adolescent idiopathic scoliosis.Nault ML, Allard P, Hinse S, Le Blanc R, Caron O, Labelle H, Sadeghi H.Spine (Phila Pa 1976). 2002; 1;27(17):1911-7.Google Scholar

 • 26. Silferi V, Rougier P, Labelle H, Allard P. Postural control in idiopathic scoliosis: comparison between healthy and scoliotic subjects Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot 2004;90(3):215-25.CrossrefGoogle Scholar

 • 27. Haumont T, Gauchard GC, Lascombes P, Perrin PP. Postural instability in early-stage idiopathic scoliosis in adolescent girls. Spine (Phila Pa 1976). 2011;36(13):847-54.Google Scholar

 • 28. Wilczyński J. Boczne skrzywieni kręgosłupa a długość ścieżki posturogramu dziewcząt i chłopców w wieku 12-15 lat. Kwart Ortop 2012; 1:132.Google Scholar

 • 29. Sahlstrand T, Ortengren R, Nachemson A. Postural equilibrium in adolescent idiopathic scoliosis. Acta Orthop Scand 1978;49(4):354-65. PubMedCrossrefGoogle Scholar

 • 30. Lidström J, Friberg S, Lindström L, Sahlstrand T. Postural control in siblings to scoliosis patients and scoliosis patients. Spine (Phila Pa 1976) 1988;13(9):1070-4.Google Scholar

 • 31. Błaszczyk J. Biomechanika kliniczna. Podręcznik dla studentów medycyny i fizjoterapii. PZWL, Warszawa 2004: 192-232.Google Scholar

 • 32. Morawiec-Bajda A. Obiektywna ocena sprawności narządów przedsionkowych uzyskana na podstawie biogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych. AM, Łódź 1998; 11-20. Google Scholar

About the article

Published Online: 2014-04-25

Published in Print: 2013-12-01


Citation Information: Advances in Rehabilitation, Volume 27, Issue 4, Pages 47–54, ISSN (Online) 1734-4948, DOI: https://doi.org/10.2478/rehab-2014-0026.

Export Citation

© Academy od Physical Education in Warsaw. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. BY-NC-ND 3.0

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Katarzyna Walicka-Cupryś, Justyna Drzał-Grabiec, Maciej Rachwał, Paweł Piwoński, Lidia Perenc, Łukasz Przygoda, and Katarzyna Zajkiewicz
BioMed Research International, 2017, Volume 2017, Page 1

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in