Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Advances in Rehabilitation

The Journal of Academy of Physical Education, Warsaw

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.04

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.104
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.014

Open Access
Online
ISSN
1734-4948
See all formats and pricing
More options …

Physiotherapy in the treatment of idiopathic scoliosis - current recommendations based on the recommendations of SOSORT 2011 (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment)

Dariusz Czaprowski / Tomasz Kotwicki
 • Pracownia Chorób Kręgosłupa, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Jacek Durmała / Łukasz Stoliński
 • Pracownia Chorób Kręgosłupa, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2014-06-06 | DOI: https://doi.org/10.2478/rehab-2014-0030

Abstract

SOSORT is an international scientific society interested in spinal deformities, including idiopathic scoliosis (IS). One of the main tasks of the society is to provide diagnostic and therapeutic recommendations for all professionals involved in the conservative treatment of patients with IS.

As a part of treatment of scoliosis we distinguished conservative and surgical treatment. The main purpose of the conservative treatment is to stop the progression of the curvature. The aim of the therapy is to improve the quality of life, improve the aesthetics and physical capacity as well. An important element of the conservative treatment is the

physiotherapy, which can be used as independent part of treatment and as a support of brace and the surgical treatment. SOSORT recommends the use of physiotherapy in the form of Physiotherapeutic Specific Exercises (PSE) and the Special Inpatient Rehabilitation (SIR). PSE used in patients with SI must have confirmed efficacy according to the requirements of

the Evidence Based Medicine. Moreover, the therapy should be selected individually and include: (1) three dimensional auto-correction of deformation, (2) training in activities of daily living, (3) stabilizing the corrected posture, and (4) education of the patient and her/his parents. SIR based on 3-4-week hospital or sanatorium stay is recommended especially at the beginning of the treatment process.

Physiotherapists undertaking the work with children with IS should: (1) be qualified in the use of PSE, (2) have adequate experience in techniques used in pediatric orthopedics, (3) have the ability to analyze the variability of body posture during development, (4) have the ability to exercise choice depending on the stages of formation of motor skills, and (5)

work in the therapeutic team led by physician supervising the treatment.

Streszczenie

SOSORT to międzynarodowe towarzystwo naukowe zajmujące się deformacjami kręgosłupa, w tym skoliozą idiopatyczną (SI). Jednym z podstawowych zadań towarzystwa jest dostarczanie wszystkim profesjonalistom zaangażowanym w zachowawcze leczenie chorych z SI rekomendacji diagnostyczno-terapeutycznych.

W ramach leczenia skolioz wyróżnia się leczenie zachowawcze oraz leczenie operacyjne. Podstawowym celem leczenia zachowawczego jest zatrzymanie progresji skrzywienia. Celem terapii są również poprawa jakości życia, estetyki oraz wydolności fizycznej. Istotnym elementem leczenia zachowawczego jest fizjoterapia, która może być stosowana jako samodzielny środek leczniczy, a także jako wspomaganie leczenia gorsetowego i operacyjnego. SOSORT rekomenduje stosowanie fizjoterapii w postaci specyficznej fizjoterapii ambulatoryjnej (PSE) oraz stacjonarnej intensywnej rehabilitacji (SIR). PSE stosowana u chorych z SI musi mieć potwierdzoną zgodnie z wymogami Medycyny Opartej na Dowodach Naukowych skuteczność. Ponadto terapia powinna być dobierana indywidualnie i obejmować: (1) trójpłaszczyznową autokorekcję deformacji, (2) trening w czynnościach dnia codziennego, (3) stabilizację skorygowanej postawy ciała oraz (4) edukację chorego i jego rodziców. SIR polegająca na 3-4 tygodniowych pobytach dziecka w warunkach szpitalnych lub sanatoryjnych rekomendowana jest przede wszystkim w początkowym okresie leczenia.

Fizjoterapeuta podejmujący się pracy z dziećmi z SI powinien: (1) posiadać kwalifikacje w posługiwaniu się PSE, (2) mieć odpowiednie doświadczenie w fizjoterapii w ortopedii dziecięcej, (3) posiadać umiejętność analizy zmienności postawy ciała w ontogenezie, (4) posiadać umiejętność doboru ćwiczeń w zależności od etapów kształtowania się cech motorycznych oraz (5) pracować w zespole terapeutycznym, któremu przewodzi lekarz nadzorujący proces leczenia.

Keywords : idiopathic scoliosis; physiotherapy; recommendations

Słowa kluczowe : skolioza idiopatyczna; fizjoterapia; rekomendacje

References

 • 1. Negrini S, Aulisa AG, Aulisa L, et al. 2011 SOSORT guidelines: Orthopaedic and Rehabilitation treatment of idiopathic scoliosis during growth. Scoliosis 2012;7:3.Google Scholar

 • 2. Kotwicki T, Durmala J, Czaprowski D, et al. Conservative management of idiopathic scoliosis - guidelines based on SOSORT 2006 Consensus. Ortop Traumatol Rehabil 2009;11(5):379-95.PubMedGoogle Scholar

 • 3. Grivas TB, Burwell GR, Vasiliadis ES, Webb JK. A segmental radiological study of the spine and rib-cage in children with progressive Infantile Idiopathic Scoliosis. Scoliosis 2006;1:17.Google Scholar

 • 4. Dubousset J. Importance of the three-dimensional concept in the treatment of scoliotic deformities. In: Dansereau J, editor. International Symposium on 3D Scoliotic deformities joined with the VIIth International Symposium on Spinal Deformity and Surface Topography. Germany: Gustav Fisher Verlag 1992. P. 302-11.Google Scholar

 • 5. Czaprowski D, Kotwicki T, Kowalski IM. Wydolność fizyczna i adaptacja wysiłkowa dziewcząt z bocznymi idiopatycznymi skrzywieniami kręgosłupa. Postępy Rehabilitacji 2009;1:29-33.Google Scholar

 • 6. Czaprowski D, Kotwicki T, Biernat R, Urniaż J , Ronikier A. Physical capacity of girls with mild and moderate idiopathic scoliosis: influence of the size, length and number of curvatures. Eur Spine J 2012;6(21):1099-105.Web of ScienceCrossrefGoogle Scholar

 • 7. Leszczewska J, Czaprowski D, Pawłowska P, Kolwicz A, Kotwicki T. Evaluation of the stress level of children with idiopathic scoliosis in relation to the method of treatment and parameters of the deformity. The Scientific World Journal 2012, ID 538409.Google Scholar

 • 8. Lonstein JE. Scoliosis: surgical versus nonsurgical treatment. Clin Orthop Relat Res 2006;443:248-59.Google Scholar

 • 9. Negrini S, Grivas TB, Kotwicki T, et al. Why do we treat adolescent idiopathic scoliosis? What we want to obtain and to avoid for our patients. SOSORT 2005 Consensus paper. Scoliosis 2006;1:4.Google Scholar

 • 10. Czaprowski D. Should the improvement of morphological parameters be the only aim of treatment of children with idiopathic scoliosis? J Nov Physiother 2012;2:e126.Google Scholar

 • 11. Grivas TB, Vasiliadis E, Mouzakis V, Mihas C, Koufopoulos G. Association between adolescent idiopathic scoliosis prevalence and age at menarche in different geographic latitudes. Scoliosis 2006;1:9.Google Scholar

 • 12. Parent S, Newton PO, Wenger DR. Adolescent idiopathic scoliosis: etiology, anatomy, natural history, and bracing. Instr Course Lect 2005;54:529-36.Google Scholar

 • 13. Weiss H, Negrini S, Hawes M, et al. Physical Exercises in the Treatment of Idiopathic Scoliosis at Risk of brace treatment- SOSORT Consensus paper 2005. Scoliosis 2005.Google Scholar

 • 14. Stone B, Beekman C, Hall V, Guess V, Brooks HL. The effect of an exercise program on change in curve in adolescents with minimal idiopathic scoliosis. A preliminary study. Phys Ther 1979;59(6):759-63.PubMedGoogle Scholar

 • 15. Hawes MC. The use of exercises in the treatment of scoliosis: an evidence-based critical review of the literature. Pediatr Rehabil 2003;6(3-4):171-82.PubMedGoogle Scholar

 • 16. Naylor CD. Grey zones of clinical practice: some limits to evidence-based medicine. Lancet 1995;345:840-42.Google Scholar

 • 17. Czaprowski D. Rola i miejsce fizjoterapii w procesie leczenia dzieci i młodzieży ze skoliozą idiopatyczną cz. I. Medical Tribune 2013;2:28-29.Google Scholar

 • 18. Kotwicki T, Chowanska J, Kinel E, et al. Optimal management of idiopathic scoliosis in adolescence. Adolescent Health, Medicine and Therapeutics 2013;4:59-73Google Scholar

 • 19. Czaprowski D, Kotwicki T, Stoliński Ł, Leszczewska J. Fizjoterapia Oparta Na Dowodach Naukowych - wyzwanie dla współczesnej fizjoterapii. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2012;31:58-63.Google Scholar

 • 20. Negrini S, Grivas TB, Kotwicki T, Rigo M, Zaina F. Guidelines on “Standards of management of idiopathic scoliosis with corrective braces in everyday clinics and in clinical research”: SOSORT Consensus 2008. Scoliosis 2009;4(1):2.Google Scholar

 • 21. Negrini S, Negrini A, Romano M, et al. A controlled prospective study on the efficacy of SEAS.02 exercises in preventing progression and bracing in mild idiopathic scoliosis. Research into Spinal Deformities 2006;123:523-6.Google Scholar

 • 22. Zaina F, Negrini S, Atanasio S, et al. Specific exercises performed in the period of brace weaning can avoid loss of correction in Adolescent Idiopathic Scoliosis (AIS) patients: Winner of SOSORT`s 2008 Award for Best Clinical Paper. Scoliosis 2009;4:8.Google Scholar

 • 23. Negrini S, Negrini A, Romano M, et al. A controlled prospective study of SEAS.02 exercises in preparation to bracing for idiopathic scoliosis. Research into Spinal Deformities, 2006;123:519-22.Google Scholar

 • 24. Negrini S, Zaina F, Romano M, Negrini A, Parzini S. Specific exercises reduce brace prescription in adolescent idiopathic scoliosis: A prospective controlled cohort study with worst-case analysis. J Rehabil Med 2008;40:451-5.Web of ScienceGoogle Scholar

 • 25. Negrini S, Atanasio S, Romano M, et al. Exercises reduce the progression rate of adolescent idiopathic scoliosis: results of a comprehensive systematic review of the literature. Disabil Rehabil 2008;30(10):772-85.PubMedCrossrefWeb of ScienceGoogle Scholar

 • 26. Czaprowski D, Kotwicki T, Pawłowska P, Stoliński Ł. Joint hypermobility syndrome in children with idiopathic scoliosis: SOSORT award 2011 winner. Scoliosis 201;6:22.Google Scholar

 • 27. Warren MP, Brooks-Gunn J, Hamilton LH, Warren LF, Hamilton WG. Scoliosis and fractures in young ballet dancers. Relation to delayed menarche and secondary amenorrhea. N Engl J Med 1986;314(21):1348-53.Google Scholar

 • 28. Becker TJ. Scoliosis in swimmers. Clin Sports Med 1986;5(1):149-58.PubMedGoogle Scholar

 • 29. Tanchev PI, Dzherov AD, Parushev AD, Dikov DM, Todorov MB. Scoliosis in rhythmic gymnasts. Spine 2000;25(11):1367-72 PubMedCrossrefGoogle Scholar

About the article

Published Online: 2014-06-06

Published in Print: 2014-03-01


Citation Information: Advances in Rehabilitation, Volume 28, Issue 1, Pages 23–29, ISSN (Online) 1734-4948, DOI: https://doi.org/10.2478/rehab-2014-0030.

Export Citation

© Academy od Physical Education in Warsaw. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. BY-NC-ND 3.0

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
L. Stolinski, M. Kozinoga, D. Czaprowski, M. Tyrakowski, P. Cerny, N. Suzuki, and T. Kotwicki
Scoliosis and Spinal Disorders, 2017, Volume 12, Number 1

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in