Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Review of Economic Perspectives

Národohospodárský obzor; The Journal of Masaryk University

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.50

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.262
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.516

Open Access
Online
ISSN
1804-1663
See all formats and pricing
More options …
Volume 9, Issue 2

Issues

Regional Analysis of New EU Member States in the Context of Cohesion Policy

Milan Viturka
 • katedra regionálního rozvoje a správy, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Lipová 41a, 602 00 Brno
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Vladimír Žítek
 • katedra regionálního rozvoje a správy, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Lipová 41a, 602 00 Brno
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Viktorie Klímová
 • katedra regionálního rozvoje a správy, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Lipová 41a, 602 00 Brno
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Petr Tonev
 • katedra regionálního rozvoje a správy, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Lipová 41a, 602 00 Brno
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2010-02-19 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10135-009-0001-8

Regional Analysis of New EU Member States in the Context of Cohesion Policy

The paper concentrates on the new European Union member states, i.e. the states of central and eastern Europe which entered the Union in 2004 (Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary, Lithuania, Latvia, Estonia and Slovenia) and 2007 (Bulgaria and Romania). The basis of the paper is the evaluation of the cohesion policy in the countries in question, which are then analysed at the level of NUTS 2 regions (cohesion regions). The aim of the socioeconomic analysis is to assess the economic level of the regions and to use the results to form their typology. Ten characteristic indicators were chosen so that the study was as complex as possible. For each indicator in the examined countries the average was calculated, which allowed for a considerable increase of the information relevance of the study conclusions. For the cartographic representation of the regional differentiation intervals based on this average and the standard deviation were used. The final part of the study presents a concluding synthesis together with the above-mentioned typology of the regions. The results are interpreted in the context of the optimal strategy selection for the regional policy determined by the EU cohesion policy.

Příspěvek je zaměřen na nové členské země Evropské unie, a to státy střední a východní Evropy, které vstoupily do unie v roce 2004 (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Slovinsko) a v roce 2007 (Bulharsko a Rumunsko). Východiskem příspěvku je hodnocení kohezní politiky v daných zemích, které jsou následně analyzovány na regionální úrovni NUTS 2 (regiony soudržnosti). Cílem realizované socioekonomické analýzy je zhodnotit ekonomickou úroveň regionů a na jejím základě následně sestavit jejich určitou typologii. Bylo vybráno deset ukazatelů charakterizujících regiony tak, aby studie byla pokud možno komplexní. Pro všechny zahrnuté ukazatele je pak vypočítán průměr pro hodnocené země, který umožnil významně zvýšit vypovídací schopnost závěrů celé studie. Pro kartografické znázornění regionální diferenciace je využito intervalů založených právě na průměru a směrodatné odchylce. Studie je uzavřena závěrečnou syntézou zahrnující zmíněnou typologii regionů. Zjištěné výsledky jsou interpretovány v kontextu výběru optimální strategie regionální politiky, determinované kohezní politikou EU.

Keywords: region; regional disparities; socioeconomic development; cohesion policy; new member states

Keywords: Region; regionální disparity; socioekonomický rozvoj; kohezní politika; nové členské státy

 • BEHRENS, A. (2003). Income of private households and gross domestic product in Europe's regions. Statistics in focus, General statistics, Theme 1-7/2003. ISSN 1561-4875.Google Scholar

 • Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999.Google Scholar

 • European Commision. (1996). Regional development studies - The impact of the development of the countries of Central and Eastern Europe on the Community territory. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.Google Scholar

 • European Commission. (2006). Community Strategic Guidelines for Cohesion policy.Google Scholar

 • European Commission. Regional Policy - Employment, Social Affair and Equal Opportunities. Retrieved from http://ec.europa.eu/employment_social

 • European Commission. Regional Policy - InfoRegio. Dostupné na http://ec.europa.eu/regional_policy

 • Eurostat. (2007). Eurostat regional yearbook 2007. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. ISSN 1681-9306.Google Scholar

 • Eurostat. Retrieved from http://epp.eurostat.ec.europa.eu

 • Eurostat: Regional statistics. Retrieved from http://epp.eurostat.ec.europa.eu

 • ČSÚ: Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE). Retrieved from http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace)

 • Ministerstvo pro místní rozvoj: Fondy Evropské unie. Retrieved from www.strukturalnifondy.cz

 • Ministerstvo pro místní rozvoj (1997): Nadnárodní perspektivy evropského územního rozvoje (translated as Cooperation for European territorial development - Europe 2000+, Praha.Google Scholar

About the article


Published Online: 2010-02-19

Published in Print: 2009-01-01


Citation Information: Review of Economic Perspectives, Volume 9, Issue 2, Pages 71–90, ISSN (Online) 1804-1663, ISSN (Print) 1213-2446, DOI: https://doi.org/10.2478/v10135-009-0001-8.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in