Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Review of Economic Perspectives

Národohospodárský obzor; The Journal of Masaryk University

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.50

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.262
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.516

Open Access
Online
ISSN
1804-1663
See all formats and pricing
More options …
Volume 9, Issue 2

Issues

Stakeholder Approach and the Corporate Financial Performance

Ladislav Blažek
 • katedra podnikového hospodářství, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Lipová 41a, 602 00 Brno
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Ondřej Částek
 • katedra podnikového hospodářství, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Lipová 41a, 602 00 Brno
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2010-02-19 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10135-009-0002-7

Stakeholder Approach and the Corporate Financial Performance

The following paper aims to describe the analysis and utilization of stakeholder approach, which was used in the research of the Research Centre for Competitiveness of Czech Economy. The stakeholder model was employed in the research to explain the behavior of enterprises and to find factors of competitiveness. Here we can find assessment of stakeholders' importance and its relationship to corporate financial performance with some chosen interfering factors, which is preceding step before assessment all potential factors of competitiveness using multi dimensional analysis. Also the achieved results are related to chosen international and Czech studies.

Předložený článek si klade za cíl popsat analýzu a využití stakeholderského přístupu, jenž byl aplikován při výkumu Centra pro výzkum konkurenční schopnosti české ekonomiky. Úlohou stakeholderského modelu zde bylo vysvětlit chování podniků a pomoci najít faktory jejich konkurenceschopnosti. V článku nalezneme hodnocení důležitosti stakeholderů podniky a vyhodnocení vztahů důležitosti jednotlivých stakeholderských skupin k finanční výkonnosti podniků, a to včetně zahrnutí některých moderujících veličin. Tím je učiněn krok předcházející evaluaci všech potenciálních faktorů konkurenceschopnosti za použití vícerozměrné analýzy. Článek také nabízí ke komparaci výsledků srovnatelné zahraniční i české studie.

Keywords: Stakeholder approach; stakeholder model; empirical research; importance of stakeholders; corporate performance

Keywords: Stakeholderský přístup; stakeholderský model; empirický výzkum; důležitost stakeholderů; výkonnost podniku

 • AGLE, B. R., MITCHELL, R. K., SONNENFELD, A. J. (1999). Who matters to CEOs? An investigaiton of stakeholder attributes and salience, corporate performance, and CEO values. Academy of Management Journal, 42(5), pp. 507-525. ISSN 00014273.Google Scholar

 • ALLOUCHE, J., LAROCHE, P. (2005). A meta-analytical investigation of the relationship between corporate social and financial performance. Revue de Gestion des Ressources Humaines. 57, pp. 18-41.Google Scholar

 • ANSOFF, I. (1965). Corporate Strategy. New York: McGraw-Hill.Google Scholar

 • BARNARD, CH. (1938). The Function of the Executive. London: Harvard University Press. ISBN 0-674-32803-5.Google Scholar

 • BERLE, A., MEANS, G. (1932). The Modern Corporation and Private Property. New York: Macmillan.Google Scholar

 • BERMAN, S., WICKS, A., KOTHA, S., JONES, T. (1999). Does stakeholder orientation matter: The relationship between stakeholder management models and firm financial performance. Academy of Management Journal, 42(5), pp. 488-506. ISSN 00014273.Google Scholar

 • BLAŽEK, L. (2005). Výzkum konkurenceschopnosti podniku. Aplikace stakeholderského přístupu. In Vývojové tendence podniků. Vol. 1, pp. 13-28. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 80-210-3847-0.Google Scholar

 • BLAŽEK, L. (2007). Dílčí závěry z empirického šetření konkurenceschopnosti podniků. Working Paper č. 31/2007. Brno: Masarykova univerzita, CVKS. ISSN 1801-4496.Google Scholar

 • BLAŽEK, L. et al. (2007). Konkurenční schopnost podniků: (primární analýza výsledků empirického šetření). 1. vyd., Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 9788021044562.Google Scholar

 • BLAŽEK, L. et al. (2008). Konkurenční schopnost podniků: (analýza faktorů hospodářské úspěšnosti). 1. vyd., Brno: Masarykova univerzita. ISBN 9788021047341.Google Scholar

 • BLAŽEK, L., ČADA, R., GOLEC, R., KUBÁTOVÁ, E., ŠIŠKA, L. (2004) Vývojové tendence podniků. Část 1. Závěrečná zpráva výzkumného úkolu. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2004. Internal sourceGoogle Scholar

 • BOHATÁ, M. (1998). Teorie zájmových skupin-možnosti a limity. Politická ekonomie. 5/1998, Praha: Vysoká škola ekonomická. pp. 733-741. ISSN 0032-3233.Google Scholar

 • ČÁSTEK, O. (2009) Tvorba hodnoty v dodavatelsko-odběratelských vztazích a její typy. In Hradecké ekonomické dny 2009. Ekonomický rozvoj a management regionů. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 10 p. ISBN 978-0-7041-227-5.Google Scholar

 • DONALDSON, T., PRESTON, L. E. (1995) The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. Academy of Management Review. 20(1), pp. 65-91.Google Scholar

 • FOLLETT, M. P. (1920). The New State: Group Organization the Solution of Popular Government. London.Google Scholar

 • FREEMAN, R. E. (1974). Strategic management: A stakeholder approach. Boston: Harper Collins.Google Scholar

 • FREEMAN, R. E., REED, D. L. (1983). Stockholders and stakeholders: A new perspective on corporate governance. California Management Review, 25(3), pp. 93-94.Google Scholar

 • HARRISON, J., FIET, J. (1999) New CEOs pursue their own self-interest by sacrificing stakeholder values. Journal of Business Ethics. 19/1999, pp. 301-308. ISSN 0167-4544.CrossrefGoogle Scholar

 • HUČKA, M. et al. (2007) Správa společností. Praha: Kernberg Publishing, s.r.o., ISBN 978-80-903962-0-3.Google Scholar

 • LUOMA, P., GOODSTEIN, J. (1999). Stakeholders and corporate boards: institutional influences on board composition and structure. Academy of Management Journal, 42(5), pp. 553-563. ISSN 00014273.Google Scholar

 • MEDEK, M. Komunikace se skupinami stakeholders jako faktor konkurenceschopnosti podniku: disertační práce. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006, 226 s.Google Scholar

 • MITCHELL, R. K., AGLE, B. R., WOOD, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. Academy of Management Review, 22(4), pp. 853-886.Google Scholar

 • MLČOCH, L. (2005). Institucionální ekonomie. Praha: Karolinum. ISBN 8024610299.Google Scholar

 • OGDEN, S., WATSON, R. (1999). Corporate performance and stakeholder management: balancing shareholder and customer interests in the U.K. privatized water industry. Academy of Management Journal, 42(5), pp. 526-538. ISSN 00014273.Google Scholar

 • PESQUEUX, Y., DAMAK-AYADI, S. (2005). Stakeholder theory in perspective. Corporate Governance. 5(2), pp. 5-21. ISSN 1472-0701.Google Scholar

 • PRESTON, L. E., O'BENNON, D. P. (1997). The Corporate Social-Financial Performance Relationship. Business and Society. 36/1997, pp. 419-426.CrossrefGoogle Scholar

 • RHENMAN, E. Industrial Democracy and Industrial Management. London: Tavistock, 1968. 188 s.Google Scholar

 • ROBINSON, G., DECHANT, K. (1997). Building a business case for diversity. Academy of Management Executive. 11/3/1997, pp. 21-31.Google Scholar

 • SMITH, H. R., CARROLL, A. B. (1978). Is There Anything "New" in Management? A "Rip Van Winkle" Perspective. Academy of Management: The Academy of Management Review.Google Scholar

 • STURDIVANT, F. (1979). Executives and Activists: A Test of Stakeholder Management. California Management Review. pp. 53-59.Google Scholar

 • SUCHÁNEK, P., ŠPALEK, J. (2009). Competitiveness of Czech Enterprises: Why The Enterprise Is Less Successful? Národohospodářský obzor. 9(2), 107-120. ISSN 1213-2446. 2009. DOI: 10.2478/v10135-009-0003-6CrossrefGoogle Scholar

 • ŠIMBEROVÁ, I. Řízení vztahů se stakeholdry na průmyslových trzích v kontextu současných marketingových koncepcí. Vědecké spisy vysokého učení technického v Brně. Sv. 251. 38 s. ISSN 1213-418X.Google Scholar

 • ŠIŠKA, L. (2008). Analýza finanční výkonnosti respondentů empirického šetření CVKS. Working paper 10/2008. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky. ISSN 1801-4496.Google Scholar

 • THEODOR, M. (2004). A Stakeholder Approach to Measuring the Level of Corporate Governance. Acta Oeconomica Pragensia. 5/2004. pp. 30-37.Google Scholar

 • WADDOCK, S. A., GRAVES, S. (1997) The Corporate social performance-financial performance link. In Strategic Management Journal. 18/1997, pp. 303-317.Google Scholar

About the article


Published Online: 2010-02-19

Published in Print: 2009-01-01


Citation Information: Review of Economic Perspectives, Volume 9, Issue 2, Pages 90–106, ISSN (Online) 1804-1663, ISSN (Print) 1213-2446, DOI: https://doi.org/10.2478/v10135-009-0002-7.

Export Citation

This content is open access.

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Petr Suchánek and Jiří Špalek
Review of Economic Perspectives, 2009, Volume 9, Number 2

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in