Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Review of Economic Perspectives

Národohospodárský obzor; The Journal of Masaryk University

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.50

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.262
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.516

Open Access
Online
ISSN
1804-1663
See all formats and pricing
More options …
Volume 10, Issue 1

Issues

Industrial Parks - History, Present and its Influence to the Employment

Jarmila Vidová
 • Katedra hospodárskej politiky, NHF EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2010-05-17 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10135-009-0008-1

Industrial Parks - History, Present and its Influence to the Employment

The term industrial park is currently a very frequently used. One of the conditions of their development is a positive trend of capital movement and correct allocation of capital in new conditions of Slovak and world economy. In current post-industrial stage of development, industrial parks grow in quality in comparison of parks built in the past when all the activities of product building were allocated were concentrated into one single place. The new generation of industrial parks is characteristic by producing just one product or completion of final goods from components. The present day development in Slovakia confirms that it is necessary to support creation of industrial parks because it has a positive influence to activities supporting research and development and increasing of employment.

Keywords: investment; industrial park; employment

 • BUČEK, M., KOVÁČ, L. (2008). Regionálna konvergencia resp. divergencia na pozadí teoretických koncepcií. In Zborník prednášok z Medzinárodného vedeckého seminára "Regionální disparity - jejich pojetí, klasifikace a měření". Ostrava: VŠB - Technická univerzita, Ekonomická fakulta, 2008, ISBN 978-80-248-1890-0.Google Scholar

 • FRIEDMANN, J. (1972). A General Theory of Polarized Development. 1972, In Hansen, N. M. (ed.): Growth Centres in Regional Economic Development, New York, Free Press, 1966.Google Scholar

 • HALLON, Ľ (1999). Technika na Slovensku v rokoch 1918-1945. In Priekopníci vedy a techniky na Slovensku III. diel. Bratislava.Google Scholar

 • HOYT, H. (1939). The Structure and Growth of Residential Neighbourhoods in American Cities Washington, Federal Housing Administration.Google Scholar

 • KEPPL, J. (2002). Prenajímateľné priemyselné územia vo Veľkej Británii. Životné prostredie. 4. ISSN 0044 - 4863.Google Scholar

 • KOZOVÁ, M. (2002). Budovanie priemyselných parkov v Slovenskej republike, ich právne zabezpečenie a koncepcia umiestnenia. Životné prostredie. 4, 2002 ISSN 0044 - 4863.Google Scholar

 • LESÁKOVÁ, L. (2006). K otázke budovania priemyselných parkov v Slovenskej republike. Ekonomika a spoločnosť. roč. VII, č.2, ISSN 1335-7069.Google Scholar

 • MIKULEC, V. (2000) Investície v ekonomickom rozvoji a priemyselný park ako faktor dynamiky investovania. In Zborník príspevkov výskumných prác KHP NHF EU Transformácia ekonomiky SR. Bratislava: Sprint.Google Scholar

 • SAMSON, Š. a kol. (2001). Regionálna ekonomika. Košice. ISBN 80-7099-716-8.Google Scholar

 • SLOBODA, D. (2006). Slovensko a regionálne rozdiely. Bratislava: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika.Google Scholar

 • FIGEĽ, J. Spolupráca firiem a univerzít má byť stála, nie náhodná. Euractiv 28.4.2009.Google Scholar

 • MH SR (2001). Manuál pre poskytovanie podpory na zriaďovanie priemyselných parkov. Retrieved from http://www.economy.gov.sk

 • Evropská komise. Oznámenie Komisie s názvom "Investovanie do rozvoja: akčný plán pre Európu" (KOM(2003)0226).Google Scholar

 • Evropská komise. Oznámenie Komisie jarnej Európskej rady s názvom "Spoločne pracujeme na hospodárskom raste a zamestnanosti - nový začiatok lisabonskej stratégie" (KOM(2005)0024).Google Scholar

 • Schematizovaný postup pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie.Google Scholar

 • Smernica 82006 - Usmernenie k žiadosti na prípravu priemyselných parkov.Google Scholar

 • Smernica 132004 - Usmernenie k žiadosti na prípravu priemyselných parkov.Google Scholar

 • Správa o zabezpečení vypracovania "Štúdie pre umiestnenia priemyselných parkov vo vybraných oblastiach Slovenskej republiky. MŽP SR, 2002.Google Scholar

 • Štúdie pre umiestnenie priemyselných parkov vo vybraných oblastiach Slovenskej republiky. MŽP SR, 2002.Google Scholar

 • Uznesenia Európskeho parlamentu o presadzovaní lisabonského programu Spoločenstva: viac výskumu a inovácií - investovanie do rastu a zamestnanosti: spoločný postup (2006/2005(INI)).Google Scholar

 • Zákon č. 24/2006 Zb. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.Google Scholar

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).Google Scholar

 • Zákon č. 127/1994 Zb. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.Google Scholar

 • Zákon č. 162/1995 Zb. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon).Google Scholar

 • Zákon č. 175/1999 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií.Google Scholar

 • Zákon č. 180/1995 Zb. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.Google Scholar

 • Zákon č. 193/2001 Zb. o podpore na zriadenie priemyselných parkov.Google Scholar

 • Zákon č. 220/2004 Zb. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.Google Scholar

 • Zákon č. 245/2003 Zb. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.Google Scholar

 • Zákon č. 554/2003 Zb. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností.Google Scholar

 • http://www.euractiv.sk/lisabonska-strategia/interview/

 • Materiály Ministerstva hospodárstva SR, dostupné na www.economy.gov.sk

 • www.sario.sk

About the article


Published Online: 2010-05-17

Published in Print: 2010-01-01


Citation Information: Review of Economic Perspectives, Volume 10, Issue 1, Pages 41–58, ISSN (Online) 1804-1663, ISSN (Print) 1213-2446, DOI: https://doi.org/10.2478/v10135-009-0008-1.

Export Citation

This content is open access.

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Sergij Lekar
Economy of Industry, 2017, Volume 77, Number 1, Page 80

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in