Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details

Review of Economic Perspectives

Národohospodárský obzor; The Journal of Masaryk University

4 Issues per year


SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.143
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2015: 0.273
Impact per Publication (IPP) 2015: 0.121

Open Access
Online
ISSN
1804-1663
See all formats and pricing
Volume 10, Issue 1 (Jan 2010)

Issues

Industrial Parks - History, Present and its Influence to the Employment

Jarmila Vidová
 • Katedra hospodárskej politiky, NHF EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5
Published Online: 2010-05-17 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10135-009-0008-1

Industrial Parks - History, Present and its Influence to the Employment

The term industrial park is currently a very frequently used. One of the conditions of their development is a positive trend of capital movement and correct allocation of capital in new conditions of Slovak and world economy. In current post-industrial stage of development, industrial parks grow in quality in comparison of parks built in the past when all the activities of product building were allocated were concentrated into one single place. The new generation of industrial parks is characteristic by producing just one product or completion of final goods from components. The present day development in Slovakia confirms that it is necessary to support creation of industrial parks because it has a positive influence to activities supporting research and development and increasing of employment.

Keywords: investment; industrial park; employment

 • BUČEK, M., KOVÁČ, L. (2008). Regionálna konvergencia resp. divergencia na pozadí teoretických koncepcií. In Zborník prednášok z Medzinárodného vedeckého seminára "Regionální disparity - jejich pojetí, klasifikace a měření". Ostrava: VŠB - Technická univerzita, Ekonomická fakulta, 2008, ISBN 978-80-248-1890-0.

 • FRIEDMANN, J. (1972). A General Theory of Polarized Development. 1972, In Hansen, N. M. (ed.): Growth Centres in Regional Economic Development, New York, Free Press, 1966.

 • HALLON, Ľ (1999). Technika na Slovensku v rokoch 1918-1945. In Priekopníci vedy a techniky na Slovensku III. diel. Bratislava.

 • HOYT, H. (1939). The Structure and Growth of Residential Neighbourhoods in American Cities Washington, Federal Housing Administration.

 • KEPPL, J. (2002). Prenajímateľné priemyselné územia vo Veľkej Británii. Životné prostredie. 4. ISSN 0044 - 4863.

 • KOZOVÁ, M. (2002). Budovanie priemyselných parkov v Slovenskej republike, ich právne zabezpečenie a koncepcia umiestnenia. Životné prostredie. 4, 2002 ISSN 0044 - 4863.

 • LESÁKOVÁ, L. (2006). K otázke budovania priemyselných parkov v Slovenskej republike. Ekonomika a spoločnosť. roč. VII, č.2, ISSN 1335-7069.

 • MIKULEC, V. (2000) Investície v ekonomickom rozvoji a priemyselný park ako faktor dynamiky investovania. In Zborník príspevkov výskumných prác KHP NHF EU Transformácia ekonomiky SR. Bratislava: Sprint.

 • SAMSON, Š. a kol. (2001). Regionálna ekonomika. Košice. ISBN 80-7099-716-8.

 • SLOBODA, D. (2006). Slovensko a regionálne rozdiely. Bratislava: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika.

 • FIGEĽ, J. Spolupráca firiem a univerzít má byť stála, nie náhodná. Euractiv 28.4.2009.

 • MH SR (2001). Manuál pre poskytovanie podpory na zriaďovanie priemyselných parkov. Retrieved from http://www.economy.gov.sk

 • Evropská komise. Oznámenie Komisie s názvom "Investovanie do rozvoja: akčný plán pre Európu" (KOM(2003)0226).

 • Evropská komise. Oznámenie Komisie jarnej Európskej rady s názvom "Spoločne pracujeme na hospodárskom raste a zamestnanosti - nový začiatok lisabonskej stratégie" (KOM(2005)0024).

 • Schematizovaný postup pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

 • Smernica 82006 - Usmernenie k žiadosti na prípravu priemyselných parkov.

 • Smernica 132004 - Usmernenie k žiadosti na prípravu priemyselných parkov.

 • Správa o zabezpečení vypracovania "Štúdie pre umiestnenia priemyselných parkov vo vybraných oblastiach Slovenskej republiky. MŽP SR, 2002.

 • Štúdie pre umiestnenie priemyselných parkov vo vybraných oblastiach Slovenskej republiky. MŽP SR, 2002.

 • Uznesenia Európskeho parlamentu o presadzovaní lisabonského programu Spoločenstva: viac výskumu a inovácií - investovanie do rastu a zamestnanosti: spoločný postup (2006/2005(INI)).

 • Zákon č. 24/2006 Zb. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

 • Zákon č. 127/1994 Zb. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

 • Zákon č. 162/1995 Zb. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon).

 • Zákon č. 175/1999 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií.

 • Zákon č. 180/1995 Zb. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.

 • Zákon č. 193/2001 Zb. o podpore na zriadenie priemyselných parkov.

 • Zákon č. 220/2004 Zb. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

 • Zákon č. 245/2003 Zb. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.

 • Zákon č. 554/2003 Zb. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností.

 • http://www.euractiv.sk/lisabonska-strategia/interview/

 • Materiály Ministerstva hospodárstva SR, dostupné na www.economy.gov.sk

 • www.sario.sk

About the article


Published Online: 2010-05-17

Published in Print: 2010-01-01


Citation Information: Review of Economic Perspectives, ISSN (Online) 1804-1663, ISSN (Print) 1213-2446, DOI: https://doi.org/10.2478/v10135-009-0008-1. Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in