Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Review of Economic Perspectives

Národohospodárský obzor; The Journal of Masaryk University

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.50

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.262
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.516

Open Access
Online
ISSN
1804-1663
See all formats and pricing
More options …

Assessments of Modal Split in Long-distance Passenger Transport

Jakub Chmelík
Published Online: 2015-04-18 | DOI: https://doi.org/10.1515/revecp-2015-0011

Abstract

The goal of this paper is to present basic alternative assessments of the division of transport work (or also “modal split”) of main transport modes. For this, an example of selected long-distance connections between centres in Czechia, including an identification of major underlying factors, shall be exploited. The paper examines the competitiveness of rail transport in its relation to bus and individual automobile transport, and relations with a potential of rail transport are primarily selected. A logit model is applied within the selected set of relations. It is entered in particular by indicators of time (time of a ride, frequency of public transport lines) and finances (actual transport costs) through a financial expression of generalised costs. The purpose of the paper is to verify the selected procedure on the relations transport modes of which are similar, and to highlight the alternatives of a comprehensive assessment of the modal split of main transport modes in Czechia. In the conclusion, the gained results are used to outline further alternative prospects of the topic under observation.

Keywords : transport modes; modal split; competitiveness of rail; transport accessibility; generalized costs

References

 • AXHAUSEN, K. W., MADRE, J.-L., POLAK, J. W., TOINT, Ph. (eds.). (2003). Capturing Long-Distance Travel. Research Studies Press, Baldock, 342 p.Google Scholar

 • BRUHOVÁ-FOLTÝNOVÁ, H. a kol. (2008). Analýza každodenního dopravního chování dospelého mestského obyvatelstva a nástroje regulace dopravy. Záverecná zpráva z projektu MD 24/2006-430-OPI/3 z OP „Infrastruktura“ - Priorita 2 (2.4). Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostredí, 281 p.Google Scholar

 • BURGE, P., KIM, CH. W., ROHR, CH. (2011). Modelling Demand for Long-Distance Travel in Great Britain: Stated preference surveys to support the modelling of demand for high-speed rail. Prepared for the UK Department of Transport, RAND Europe, 65 p.Google Scholar

 • CD TR 10 (2010). Czech Railways Tariff for domestic passengers and baggage transport, change no. 4 valid from 12.12.2010.Google Scholar

 • CHARLTON, C., VOWLES, T. (2008). Inter-urban and regional transport. In: Knowles, R., eds.: Transport geographies: Mobilities, Flows and Spaces. Blackwell Publishing Ltd., Oxford, pp. 120−136.Google Scholar

 • CHMELÍK, J., KVETON, V., MARADA, M. (2012). Možnosti hodnocení “modal splitu” hlavních dopravních módu v Cesku: príklad vybraných dálkových spojení v Cesku. In: Seminár Telc 2012: Konkurence na železnici - budoucnost pro 21. století nebo destrukce síte? (presentation), 12 p.Google Scholar

 • CHMELÍK, J., MARADA, M. (2010). Konkurence dopravních módu na vybrané relaci v Cesku. In: Seminár Telc 2010: Konkurence na evropských železnicích − ekonomické, právní a regionální faktory (presentation), 15 p.Google Scholar

 • CHMELÍK, J., MARADA, M. (2014): Assessment of the impact of a new motorway connection on the spatial distribution and intensity of traffic flows: A case study of the D47 motorway, Czech Republic. Moravian Geographical Reports, Vol. 22, No. 4, pp. 14-24. DOI: 10.1515/mgr-2014-0020Google Scholar

 • CHMELÍK, J., KVETON, V., MARADA, M. (2010). Evaluation of competitiveness of rail transport on example of connection among regional capitals in Czechia. Národohospodárský obzor / Review of Economic Perspectives, 10, No 1, Masarykova univerzita v Brne, Brno, pp. 5-20.Google Scholar

 • CSO (2003). Population and Housing Census 2001: Commuting to work and schools: The Czech Republic. Czech Statistical Office, Prague.Google Scholar

 • CSO (2012). Average gross salary 2001, 2006, 2011: Regional Time Series. Czech Statistical Office. Retrieved April 17, 2012, from http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/regionalni_casove_rady CSO (2013). Population and Housing Census 2011: Commuting to work and schools: The Czech Republic. Czech Statistical Office, Prague.Google Scholar

 • DFT (2013). National Travel Survey. Department for Transport. Retrieved October 15, 2013 from https://www.gov.uk/government/collections/national-travel-survey-statistics DRDLA, P. (2010). Posouzení využití metodiky dopravních odporu. Vol. V, No 1, Perner´s Contacts, pp. 47-56.Google Scholar

 • FREI, A., KUHNIMHOF, AXHAUSEN, K. W. (2010). Long distance travel in Europe today: Experiences with a new survey, paper presented at the 89th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, D. C., January 2010. Retrieved October 15, 2013, from http://e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:715/eth-715-01.pdf FSO (2012): Mobilität in der Schweiz: Ergebnisse des Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2010. Neuchatel, Federal Statistical Office, 115 p.Google Scholar

 • GOETZ, A. R., VOWLES, T. M., TIERNEY, S. (2009). Bridging the Qualitative- Quantitative Divide in Transport Geography. Professional Geographer, 61, No 3, pp. 323−335.Google Scholar

 • HAMPL, M. (2005). Geografická organizace spolecnosti v Ceské republice: Transformacní procesy a jejich obecný kontext. PrF UK, Praha, 147 p. + map appendix.Google Scholar

 • HORNÁK, M., PŠENKA, T. (2013): Verejná doprava jako indikátor medzisídelných väzieb medzi mestami Slovenska. Geografický casopis. Vol. 65, No. 2, pp. 119-140.Google Scholar

 • HORNÁK, M., PŠENKA, T., KRIŽAN, F. (2013): The competitiveness of the longdistance public transportation system in Slovakia. Moravian Geographical Reports. Vol. 21, No. 4, pp. 64-75.Google Scholar

 • HRABÁCEK, J. (2010). Dopravní odpor a možnosti jeho využití pri posouzení modal split (metoda RWTH Aachen). In: Seminár Telc 2010: Konkurence na evropských železnicích − ekonomické, právní a regionální faktory. Recenzovaný sborník príspevku.Google Scholar

 • ESF MU v Brne, pp. 120−135.Google Scholar

 • HUBERT, J. P., POTIER, F. (2003). What is known? In: Axhausen, K. W., Madre, J.- L., Polak, J. W., Toint, Ph. (eds.): Capturing Long-Distance Travel. Research Studies Press, Baldock, pp. 45-70.Google Scholar

 • IDOS (2001): Electronic timetable. CHAPS spol. s.r.o.Google Scholar

 • IDOS (2006): Electronic timetable. CHAPS spol. s.r.o.Google Scholar

 • IDOS (2011): Electronic timetable. CHAPS spol. s.r.o.Google Scholar

 • IDOS (2012): Electronic timetable. CHAPS spol. s.r.o.Google Scholar

 • JAIN, J., LYONS, G. (2008): The gift of travel time. Journal of Transport Geography, 16, 2, pp. 81-89. Journey planner (2012). Retrieved April 12, 2012, from www.mapy.cz Google Scholar

 • KEELING, D. (2008). Transportation geography - new regional mobilities. Progress in Human Geography, 32, 2, pp. 275-283.Google Scholar

 • KRAFT, S., VANCURA, M. (2009a): Geographical organization of the transport system in Czechia and its development in the transformation period. Geografie, 114, 4, pp. 298−315. KRAFT, S., VANCURA, M. (2009b). Dopravní systém Ceské republiky: efektivita a prostorové dopady. Národohospodárský obzor / Review of Economic Perspectives, 9, No. 1, Masarykova univerzita v Brne, Brno, pp. 21-33.Google Scholar

 • KVIZDA, M. (2011). Vymezování relevantního trhu v odvetví železnicní dopravy. In: Kvizda, M., Tomeš, Z. (eds.): Regulace konkurencního prostredí na železnici - teorie v centru a praxe v regionech. Seminár Telc 2011 - sborník príspevku. Ekonomickosprávní fakulta, Masarykova univerzita v Brne, pp. 49-64.Google Scholar

 • KVIZDA, M., REDERER, V. (2012). Použití spotrebitelského šetrení k vymezování relevantního trhu v železnicní doprave - možnosti a problémy. In: Kvizda, M., Tomeš, Z. (eds.): Konkurence na železnici - budoucnost pro 21. století nebo destrukce síte? Seminár Telc 2012 - sborník príspevku. Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita v Brne, pp. 32-45.Google Scholar

 • KVIZDA, M., SEIDENGLANZ, D. (2014): Out of Prague: a week-long intermodal shift from air to rail transport after Iceland’s Eyjafjallajökull erupted in 2010. Journal of Transport Geography, 37, pp. 102-111. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2014.04.014.CrossrefGoogle Scholar

 • MARADA, M. (2006). Vertikální a horizontální dopravní poloha stredisek osídlení Ceska. In: Kraft, S., Micková, K., Rypl, J., Švec, P., Vancura, M.: Ceská geografie v evropském prostoru, elektronický sborník príspevku (CD-ROM) z XXI. sjezdu Ceské geografické spolecnosti, katedra geografie, Pedagogická fakulta, Jihoceská univerzita v Ceských Budejovicích, pp. 169-174.Google Scholar

 • MARADA, M., KVETON, V., MATTERN, T., ŠTYCH, P., HUDECEK, T. (2014): Accessibility patterns: Czech Republic Case Study. EUROPA XXI, Vol. 24, 2013, pp. 61-76.Google Scholar

 • MARADA, M., KVETON, V., VONDRÁCKOVÁ, P. (2010). Doprava a geografická organizace spolecnosti v Cesku. Edice Geographica, CGS, Praha, 165 p.Google Scholar

 • MARADA, M., KVETON, V. (2010). Diferenciace nabídky dopravních príležitostí v ceských obcích a sociogeografických mikroregionech. Geografie, 115, 1, pp. 21-43.Google Scholar

 • MARCONI, D., SIMMA, A., GINDRAUX, M. (2004). The Swiss Microcensus 2005: An International Comparison on Travel Behaviour. Paper for 4rd Swiss Transport Research Conference, Ascona, March 2004. 19 p. Retrieved October 11, 2012, from http://www.strc.ch/conferences/2004/Marconi_Simma_Gindraux_SwissMicrocensus2005_STRC_2004.pdf Google Scholar

 • Ministry of Finance (2012). Prices of fuel and reimbursement of travel. Ministry of Finance of the Czech Republic. Retrieved April 19, 2012, from http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/cestovni-nahrady Google Scholar

 • Ministry of Transport (2013a). Transport Yearbook of The Czech Republic (1998-2012). Ministry of Transport of the Czech Republic. Retrieved October 15, 2013 from https://www.sydos.cz/cs/rocenky.htm Google Scholar

 • Ministry of Transport (2013b). Transport Policy of the Czech Republic for 2014-2020 With a Prospect Until 2050. Ministry of Transport of the Czech Republic. Retrieved October 20, 2013 from http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/6771FC27-DCCC-4B72-BD0E-3EF7E6118704/0/Dopravnipolitika20142020schvalena.pdf Google Scholar

 • MULÍCEK, O., OSMAN, R., SEIDENGLANZ, D. (2013): Imaginace a reprezentace prostoru v každodenní zkušenosti. Sociologický casopis / Czech Sociological Review, AV CR, Sociologický ústav, Vol. 49, No. 5, pp. 781-810.Google Scholar

 • ORTÚZAR, J. D., WILLUMSEN, L. (2001). Modelling Transport, Third Edition. John Wiley, Chichester, 499 p.Google Scholar

 • PAS, E. I. (1995). The Urban Transportation Planning Process. In: Hanson, S., ed.: The Geography of Urban Transportation - second edition. The Guilford Press, London, pp. 53−77.Google Scholar

 • PIPKIN, J. S. (1995). Disaggregate Models of Travel Behaviour. In: Hanson, S., ed.: The Geography of Urban Transportation - second edition. The Guilford Press, London, pp. 188−218.Google Scholar

 • PRESTON, J., O´CONNOR, K. (2008). Revitalized transport geographies. In: Knowles, R., eds.: Transport geographies: Mobilities, Flows and Spaces. Blackwell Publishing Ltd., Oxford, pp. 227−237.Google Scholar

 • RIETVELD, P., BRUINSMA, F. (1998). Is Transport Infrastructure Effective? Transport Infrastructure and Accessibility: Impacts on the Space Economy. Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg, 383 p.Google Scholar

 • RILEY, P. et al. (2010). Lokálne overený rámec pro multimodální modelování poptávky po verejné doprave osob v souvislosti s interními a externími kvalitativními a ekonomickými faktory dopravní obsluhy. Záverecná zpráva z projektu VaV MD c. CG721-045-190. Jacobs Consultancy, 162 p.Google Scholar

 • RODRIGUE, J.-P., COMTOIS, C., SLACK, B. (2006). The Geography of Transport Systems. Routledge, London, 284 p.Google Scholar

 • SEIDENGLANZ, D. (2009). Konkurenceschopnost železnicní a letecké dopravy. In: Kvizda, M., Tomeš, Z. (eds.): Konkurenceschopnost a konkurence v železnicní doprave - ekonomické, právní a regionální faktory konkurenceschopnosti železnice. Seminár Telc 2009 - recenzovaný sborník príspevku. Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita v Brne, pp. 72-86.Google Scholar

 • SHAW, J., KNOWLES, R., DOCHERTY, I. (2008). Introducing Transport Geographies. In: Knowles, R., eds.: Transport geographies: Mobilities, Flows and Spaces. Blackwell Publishing Ltd., Oxford, pp. 3−9.Google Scholar

 • SHELLER, M., URRY, J. (2006). The new mobilities paradigm. Environment and Planning A, 38, Pion, pp. 207−226.Google Scholar

 • SHEPPARD, E. (1995). Modelling and Predicting Aggregate Flows. In: Hanson, S., ed.: The Geography of Urban Transportation - second edition. The Guilford Press, London, pp. 100−128.Google Scholar

 • SIMMA, A. (2003). History of the Swiss Travel Surveys, Swiss Federal Office for Spatial Development, paper for 3rd Swiss Transport Research Conference, Ascona, March 2003. 23 p. Retrieved October 11, 2012, from http://www.strc.ch/conferences/2003/simma.pdf Google Scholar

 • STRANDLING, S., ANABLE, J. (2008). Individual transport patterns. In: Knowles, R., eds.: Transport geographies: Mobilities, Flows and Spaces. Blackwell Publishing Ltd., Oxford, pp. 179−195.Google Scholar

 • TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J., POSPÍŠILOVÁ, L., DVORÁKOVÁ, N. (2011). Každodenní život, denní mobilita a adaptacní strategie obyvatel v periferních lokalitách. Sociologický casopis / Czech Sociological Review, Vol. 47, No 4. pp. 831-858Google Scholar

 • TSK (2013): Transport Yearbook - Prague (1988-2012). Technical Administration of Roadways of the Capital of Prague (TSK). Retrieved October 15, 2013 from http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/doprava/web/pro-odborniky/rocenky Google Scholar

 • VACHTL, M. et al. (2013): Dopravní sektorové strategie 2. Fáze (souhrnný dokument). Ministerstvo dopravy, Praha, 305 pp. Retrieved October 15, 2013 from http://www.dopravnistrategie.cz/.Google Scholar

 • WIECKOWSKI, M., MICHNIAK, D., BEDNAREK-SZCEPANSKA, M., CHRENKA, B., IRA, V., KOMORNICKI, T., ROSIK, P., STEPNIAK, M., SZÉKELY, V., SLESZYNSKI, P., SWIATEK, D., WISNIEWSKI, R. (2012): Polsko-slovenské pohranicie z hladiska dopravnej dostupnosti a rozvoja cestovného ruchu. Varšava: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polska Akademia Nauk; Bratislava : Geografický ústav Slovenskej akadémie vied. 283 p.Google Scholar

About the article

Published Online: 2015-04-18

Published in Print: 2015-03-01


Citation Information: Review of Economic Perspectives, Volume 15, Issue 1, Pages 49–69, ISSN (Online) 1804-1663, DOI: https://doi.org/10.1515/revecp-2015-0011.

Export Citation

© by Jakub Chmelík. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Daniel Seidenglanz, Martin Kvizda, Tomáš Nigrin, Zdeněk Tomeš, and Jiří Dujka
Journal of Transport Geography, 2016, Volume 54, Page 414
[2]
Zdeněk Tomeš, Martin Kvizda, Monika Jandová, and Václav Rederer
Transport Policy, 2016, Volume 47, Page 203

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in