Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

SEEU Review

The Journal of South East European University

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
1857-8462
See all formats and pricing
More options …

Air Pollution in Kolkata: An Analysis of Current Status and Interrelation between Different Factors

Jana Spiroska / Md. Asif Rahman / Saptarshi Pal
Published Online: 2013-02-01 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10306-012-0012-7

Abstract

Kolkata, one of the fastest growing metropolises in India has been suffering from air pollution for many decades. The rapid urbanization coupled with ineffective government control has been fuelling this problem. The study aims to portray the current air pollution situation in this megacity as it analyses the present level of different air pollutants like Suspended Particulate Matter (SPM), NO2 and SO2. The result of the analysis shows the critical level of air pollutants specially the SPM and NO2 in different parts of city. By zoning the city into residential, commercial and industrial areas, the result shows the difference between the levels of pollution in each area. The second part of the study explored the seasonal variation of air pollution and it has been found all of the pollutants reach its highest concentration during winter. Extending the study, the paper also tries to establish the relationship between the air pollutants and metrological factors by using the Spearman’s Rank Correlation. The results show an inverse relation between the concentration of pollutants and the metrological factors such as precipitation, wind, temperature and relative humidity. Finally, a calculation of the change in pollution level during the two festive seasons is carried out and an increase in SPM concentration has been found during the celebrations of Kali Puja and Diwali.

Abstrakt

Kalkuta, një nga metropolet me rritje më të shpejtë në Indi, vuan nga ndotja e ajrit për shumë dekada. Urbanizimi i shpejtë, bashkë me kontrollin joefektiv të qeverisë, ka nxitur këtë problem. Studimi ka për qëllim të paraqesë situatën aktuale të ndotjes së ajrit në këtë megaqytet duke analizuar nivelin e tanishëm të ndotësve të ndryshëm të ajrit, si: grimcat (Suspended Particulate Matter-SPM), NO2 dhe SO2. Rezultatet e analizës tregojnë nivelin kritik të ndotësve të ajrit, posaçërisht SPM dhe NO2 në pjesë të ndryshme të qytetit. Me ndarjen e qytetit në zona: të banimit, ato komerciale dhe industriale, rezultatet tregojnë dallimin në mes të niveleve të ndotjes në çdo zonë. Pjesa e dytë e studimit, hulumton variacionin sezonal të ndotjes së ajrit. Këtu është konstatuar se përqendrimi i të gjithë ndotësve është gjatë dimrit, kur, si rrjedhojë, është më i lartë. Me shtrirjen e studimit, ky punim, gjithashtu, përpiqet të krijojë marrëdhënie ndërmjet ndotësve të ajrit dhe faktorëve meteorologjikë duke përdorur Korrelacionin e ranguar të Spearman-it. Në bazë të rezultateve del se ka një lidhje të anasjelltë midis përqendrimit të ndotësve dhe faktorëve meteorologjikë siç janë: era, reshjet, temperatura dhe lagështia relative. Së fundi, është kryer një llogaritje e ndryshimit të nivelit të ndotjes në dy sezonet festive dhe një rritje e përqendrimin të SPM. Me këtë rast është konstatuar se gjatë festimeve të Kali Puja dhe Diwali përqendrimi është më i madh.

Апстракт

Калкута, една од најбрзо растечките метрополи во Индија веќе неколку децении има проблеми со загадувањето на воздухот. Брзата урбанизација заедно со неефикасната контрола на владата дополнително го разгорува овој проблем. Студијата има за цел да го прикаже на тековната ситуација со загадувањето на воздухот во овој мега град преку анализирање на сегашното ниво на различни загадувачки материи во воздухот како суспендирани честички, NO2 и SO2. Резултатот на анализата покажува критично ниво на загадувачите на воздухот посебно за суспендираните честички и NO2 во различни делови на градот. Преку одредување зони на градот во станбени, комерцијални и индустриски области, резултатот ја покажува разликата помеѓу нивоата на загадување во секоја област. Во вториот дел од студијата се истражува сезонска варијација на загадувањето на воздухот која доведе до резултат кој укажува дека сите загадувачи ја достигнуваат својата најголема концентрација во текот на зимата. Понатаму преку студијата, исто така, се воспоставува врска помеѓу загадувачите на воздухот и метеоролошките фактори со користење на Спирмановиот коефициент на ранг корелација. Резултатите покажуваат инверзен однос помеѓу концентрацијата на загадувачите и метеоролошките фактори како што се врнежи, ветер, температура и релативна влажност. На крајот се пресметува промената на нивото на загаденост на текот на двата празника при што се воочува зголемување на концентрацијата на суспендирани честички за време на прославата на Кали пуја и Дивали.

Keywords : Air Pollution; Seasonal variation; Metrological factors; megacity

 • 1. Agrawal, M., Singh, B., Rajput, M., Marshall, F., Bell, J.N.B.(2003). Effect of air pollution on peri-urban agriculture: a case study. Environmental Pollution 126: 323-329.Google Scholar

 • 2. Aneja, V.P., Roelle, P.A., Murray, G.C., Southerland, J., Erisman, J.W., Fowler, D., Asman, W.A.H., Patni, N., (2001). Atmospheric nitrogen compounds II: emissions, transport, transformation, deposition and assessment. Atmospheric Environment 35, 1903-1911CrossrefGoogle Scholar

 • 3. Anon, (1995). Diesel exhausts a critical analysis of emissions, Exposureand Health Effects. Health Effect Institute, Cambridge, MA.Google Scholar

 • 4. Arruda, L.K., Mann, B.J., Chapman, M.D. (1992). Selective expression of a major allergen and cytotoxin aspergillus fumigates. J. Immunol. 149: 3554-3559.Google Scholar

 • 5. BBC 2010. Average Weather condition of Kolkata, India. Retrieved from http://www.bbc.co.uk/weather/world/city_guides/results.shtml?tt=TT002230Google Scholar

 • 6. Badarinatha, K.V.S., Sharma, A. R. and Kharola, S. K. (2009). Impact of emissions from anthropogenic sources on satellite-derived reflectance. Advances in Space research (43): 1545-1554.Google Scholar

 • 7. Bhattacharjee, Y. (2010). Choking on fumes, Kolkata faces a noxious future. Science 319.Web of ScienceGoogle Scholar

 • 8. Bosco, M.L., Varrica, D., Dongarra, G. (2005). Case study: inorganic pollutants associated with particulate matter from an area near a petrochemical plant. Environmental Research 99, 18-30.Google Scholar

 • 9. Census of India. 2001. India at a Glance. Retrieved from http://www.censusindia.gov.in/Census_Data_2001/India_at_Glance/glance.aspxGoogle Scholar

 • 10. Chakraborty, D. and Bhattacharya, P. (2004). Air quality management strategy for Kolkata city under India Canada environment facility project - a case study. West Bengal Pollution Control Board (WBPCB). Retrieved from http://www.cleanairnet.org/baq2004/1527/articles-59332_bhattacharya.pdfGoogle Scholar

 • 11. Chakraborty, D. and Bhattacharya, P. (2004). Air quality management strategy for Kolkata city under India Canada environment facility project - a case study. West Bengal Pollution Control Board (WBPCB). URL: http://www.cleanairnet.org/baq2004/1527/articles-59332_bhattacharya.pdf [consulted 18 February 2010].Google Scholar

 • 12. Chinkin, L.R., Coe, D.L., Funk, T.H., Hafner, H.R., Roberts, P.T., Ryan, A.R., Lawson, D.R., (2003). Weekday versus weekend activity patterns for ozone precursor emissions in California's South Coast Air Basin. Journalof the Air and Waste Management Association 53: 829-843.Google Scholar

 • 13. Dockery, D.W., Pope, C.A. (1994). Acute respiratory effects of particulate air pollution. Annual Review of Public Health 15: 107-132.CrossrefGoogle Scholar

 • 14. Elminir, H.K., (2005). Dependence of urban air pollutants on meteorology. Science of the Total Environment 350: 225-237.Google Scholar

 • 15. Fernandes, L.. (1995). Anacardium occidentals pollen allergy in patients with allergic bronchial asthma. J. Allergy Clin. Immunol. 95: 501-504.Google Scholar

 • 16. Gairola, A. and Sharma, K.R. (2005). A regulatory framework for control of air pollution in India - a country report. Retrieved from http://www.wind.arch.t-kougei.ac.jp/APECWW/Report/2009/INDIAb.pdf.Google Scholar

 • 17. Ghose, M.K. (2009). Air pollution in the city of Kolkata: health effects due to chronic exposure. Environmental Quality Management. (winter) 59 -70.Google Scholar

 • 18. Ghose, M. K., Paul, R., Banerjee, S.K. (2004). Assessment of the impacts of vehicular emissions on urban air quality and its management in Indian context: the case of Kolkata (Calcutta). Environmental Science & Policy 7: 345-351CrossrefGoogle Scholar

 • 19. Giuseppe, M.C., Francesco, F., et al., (1993). Effect of environment on atopic status and respiratory disorders in children. J. Allergy Clin. Immunol. 92: 616-645.Google Scholar

 • 20. Guha, H., Biswas, P.P. (2008). Monsoon risks for construction sites in India. Proceedings of the IEEE IEEM.Google Scholar

 • 21. Gupta. A.K., Nag, S. and Mukhopadhyay, U.K. (2006). Characterisation of PM10 and benzene soluble organic fraction of particulate matter in urban area of Kolkata, India. Environmental Monitoring and Assessment. 115: 205-222.Google Scholar

 • 22. Gupta. A.K., Karar, K., Ayoob, S., and Kuruvilla, J. (2008). Spationtemporal characteristics of gaseous and particulate pollutants in an urban region of Kolkata, India. Atmospheric Research. 103 - 115.Web of ScienceGoogle Scholar

 • 23. India Stat. 2010. Air Pollution Statistics of India 2004-05. Retrieved from http://www.indiastat.com/environmentandpollution/11/airpollution/45/stats.aspx Jo, W.K., Park, J.H., (2005). Characteristics of roadside air pollution in Korean metropolitan city (Daegu) over last 5 to 6 years: temporal variations, standard exceedances, and dependence on meteorological conditions. Chemosphere 59: 1557-1573.Google Scholar

 • 24. Karar,K., Gupta, A.K., Kumar, A., and Biswas, A.K. (2006). Characterization and identification of the sources of chromium, zinc, lead, cadmium, nickel, manganese and iron in pm10 particulates at the two sites of kolkata, India. Environmental Monitoring and Assessment 120: 347-360Google Scholar

 • 25. Karen, E. and Michak, F.W. (1991). Smoking cessation and acute airway response to ozone. Arch. Environ. Health 46: 288-295.Google Scholar

 • 26. Kazimuddin, A., Banerjee, L. (2000). Fighting For Air. Down to Earth, July 31.Google Scholar

 • 27. Koken, P.J., Piver,W.T., Ye, F., Elixhauser, A., Olsen, L.M., Portier, C.J., (2003). Temperature, air pollution and hospitalization for cardiovascular diseases among elderly people in Denver. Environ Health Perspect 111: 1312-1317.Google Scholar

 • 28. Kolkata online Retrieved from: http://kolkataonline.in/Profile/Geography/index.aspGoogle Scholar

 • 29. Lawrence Barkeley National Laboratory (LBNL). (2010). Retrieved from: http://www.lbl.gov/Google Scholar

 • 30. Mondal, R., Sen, G.K., Chatterjee, M., Sen, B.K., Sen, S., (2000). Ground-level concentration of nitrogen oxides (NOx) at some traffic intersection points in Calcutta. Atmospheric Environment 34: 629-633.CrossrefGoogle Scholar

 • 31. Mukherjee, A., Mukherjee, G. (1998). Occupational exposure of the traffic personnel of Calcutta to lead and carbon monoxide. Pollut. Res. 17 (4): 359-362.Google Scholar

 • 32. Pun, B.K., Seigneur, C. (2003). Day-of-week behavior of atmospheric ozone in three US cities. Journal of the Air and Waste ManagementAssociation 53: 789-801.Google Scholar

 • 33. Seaman, N.L. (2003). Future directions of meteorology related to air quality research. Environment International 29: 245-252.PubMedCrossrefGoogle Scholar

 • 34. SPSS, (2003). Advanced Statistics Manual', SPSS/PC+ V6. SPSS Inc., 444 North Michigan Avenue, Chicago IL, 60611, USA.Google Scholar

 • 35. Steinberg, J.J., Janet, L., Gilson, D.G. (1991). The pathobiology of ozone-including damage. Arch. Environ. Health 46: 80-87.Google Scholar

 • 36. UNEP/WHO (1992). Urban air pollution in mega cities of the world. Blakwell, Oxford, UK.Google Scholar

 • 37. UNEP, (1999). Global environment outlook. Earthscan, London.Google Scholar

 • 38. WHO (2002).World health report.World health organization, Geneva.Google Scholar

 • 39. Wijetleke, I., Krunatune, S.A.R. (1995). Air quality Management Consideration for Developing Countries. World Bank Technical Paper No.278, Washington, DC, p. 77.Google Scholar

 • 40. WBPCB, 2004. Report of assessment of Noise and Air Pollution survey in Kolkata during Kali puja Festival- (2004). Retrieved from: http://www.wbpcb.gov.in/html/downloads/noise_rep_kalipuja_2004.pdfGoogle Scholar

About the article

Published Online: 2013-02-01

Published in Print: 2011-12-01


Citation Information: SEEU Review, ISSN (Print) 1409-7001, DOI: https://doi.org/10.2478/v10306-012-0012-7.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in