Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation

The Journal of Warsaw University of Life Sciences

4 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
2081-9617
See all formats and pricing
More options …

Investigations of hydraulic operating conditions of air lift pump with three types of air-water mixers

Marek Kalenik
Published Online: 2015-04-04 | DOI: https://doi.org/10.1515/sggw-2015-0015

Abstract:

Investigations of hydraulic operating conditions of air lift pump with three types of air-water mixers. The paper presents the analysis of results of the investigations concerning the influence of various constructive solutions of the air-water mixers on hydraulic operating conditions of the air lift pump. The scope of the investigations encompassed the determination of characteristics of delivery head and delivery rate for three types of air-water mixers applied in the constructed air lift pump. Using the obtained results, the efficiency of the three types of air-water mixers applied in this air lift pump was determined. The analysis was carried out and there was checked whether the improved analytical Stenning-Martin model can be used to design air lift pumps with the air-water mixers of these types. The highest capacity in the water transport was reached by the air lift pump with the 1st type air-water mixer, the lowest one – with the 3rd type air-water mixer. The water flow in the air lift pump increases along with the rise in the air flow. The lower are the hydraulic losses generated during flow of the air flux by the air-water mixer, the higher is the air lift pump capacity. Along with the rise in the water delivery head, the capacity of the air lift pump decreases. The highest efficiency is reached by the air lift pump with the 1st type air-water mixer, the lowest – with the 3st type air-water mixer. The efficiency of the air lift pump for the three investigated types of air-water mixers decreases along with the rise in air flow rate and water delivery head. The values of submergence ratio (h/L) of the delivery pipe, calculated with the use of the improved analytical Stenning-Martin model, coincide quite well with the values of h/L determined from the measurements.

Streszczenie:

Badania hydraulicznych warunków pracy powietrznego podnośnika z trzema typami mieszaczy powietrzno-wodnych. W artykule przedstawiono analizę wyników badań, dotyczących wpływu różnych rozwiązań konstrukcyjnych mieszaczy powietrzno-wodnych na hydrauliczne warunki pracy powietrznego podnośnika. Badania obejmowały wyznaczenie charakterystyk wysokości podnoszenia i wydajności dla trzech typów mieszaczy powietrzno-wodnych zastosowanych w wybudowanym powietrznym podnośniku. Wykorzystując uzyskane wyniki badań, wyznaczono sprawność dla trzech typów mieszaczy powietrzno-wodnych zastosowanych w wybudowanym powietrznym podnośniku. Przeprowadzono analizę i sprawdzono, czy udoskonalony analityczny model Stenninga i Martina może być wykorzystywany do projektowania powietrznych podnośników z tego typu mieszaczami powietrzno-wodnymi. Największą wydajność w transporcie wody powietrzny podnośnik osiągnął z mieszaczem powietrzno-wodnym typu 1, a najmniejszą z mieszaczem typu 3. Przepływ wody w powietrznym podnośniku rośnie wraz ze wzrostem natężenia przepływu powietrza. Im mniejsze straty hydrauliczne są generowane podczas przepływu strumienia powietrza przez mieszacz powietrzno-wodny, tym wydajność powietrznego podnośnika jest większa. Wraz ze wzrostem wysokości podnoszenia wody wydajność powietrznego podnośnika maleje. Największą sprawność powietrzny podnośnik osiąga z mieszaczem typu 1, a najmniejszą z mieszaczem typu 3. Sprawność podnośnika powietrznego dla trzech badanych typów mieszaczy powietrzno-wodnych maleje wraz ze wzrostem natężenia przepływu powietrza i wysokości podnoszenia wody. Obliczone wartości stosunku zanurzenia rurociągu tłocznego ( h/L ) za pomocą udoskonalonego analitycznego modelu Stenninga i Martina dość dobrze pokrywają się z wartościami h/L wyznaczonymi z pomiarów.

Key words: air lift pump (Mammoth pump); air-water mixer; water flow; air flow

Słowa kluczowe: powietrzny podnośnik (pompa Mamut); mieszacz powietrzno-wodny; przepływ wody; przepływ powietrza

REFERENCES

 • BARRUT B., BLANCHETON J-P., CHAMPAGNE J.-Y., GRASMICK A. 2012: Mass transfer efficiency of a vacuum air lift-application to water recycling in aquaculture systems. Aquacultural Engineering 46, 18–26.Web of ScienceCrossrefGoogle Scholar

 • De CACHARD F., DELHAYE J.M. 1996: A slug-churn flow model for small-diameter airlift pumps. Int. J. Multiphase Flow. 22 (4), 627–649.Google Scholar

 • ESEN I.I. 2010: Experimental investigation of a rectangular air lift pump. Hindawi Publishing Corporation. Advances in Civil Engineering. ID 789547, 5. doi:10.1155/2010/789547.Google Scholar

 • FAN W., CHEN J., PAN Y., HUANG H., CHEN C.-T.A., CHEN Y. 2013: Experimental study on the performance of air-lift pump for artificial upwelling. Ocean Engineering 59, 47–57.Web of ScienceCrossrefGoogle Scholar

 • FUJIMOTO H., MURAKAMI S., OMURA A., TAKUDA H. 2004: Effect of local pipe bends on pump performance of a small air-lift system in transporting solid particles. International Journal of Heat and Fluid Flow 25, 996–1005.CrossrefGoogle Scholar

 • HANAFIZADEH P., GHANBARZADEH S., SAIDI M.H. 2011: Visual technique for detection of gas–liquid two-phase flow regime in the air lift pump. Journal of Petroleum Science and Engineering 75, 327–335.Web of ScienceGoogle Scholar

 • HEIDRICH Z., KALENIK M., PODEDWORNA J., STAŃKO G. 2008: Sanitacja wsi [Public health on rural areas]. Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa (in Polish).Google Scholar

 • JANKOWSKI F. 1975: Pompy i wentylatory w inżynierii sanitarnej. [Pumps and ventilators in sanitary engineering]. Arkady, Warszawa (in Polish).Google Scholar

 • KALENIK M. 2008: Experimental investigations of hydraulic resistance on lifts in pipelines of a vacuum sewage system. Environment Protection Engineering 3 (34), 59–73.Google Scholar

 • KALENIK M. 2009: Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. [Water supply and sewage disposal]. Wydawnictwo SGGW, Warszawa (in Polish).Google Scholar

 • KALENIK M. 2014: Experimental investigations of interface valve flow capacity in the RoeVac type vacuum sewage system. Environment Protection Engineering 3 (40), 127–138.Web of ScienceGoogle Scholar

 • KHALIL M.F., ELSHORBAGY K.A., KASSAB S.Z., FAHMY R.I. 1999: Effect of air injection method on the performance of an air lift pump. International Journal of Heat and Fluid Flow 20 (l), 598–604.CrossrefGoogle Scholar

 • KASSAB S.Z., KANDIL H.A., WARDA H.A., AHMED W.H. 2007: Experimental and analytical investigations of airlift pumps operating in three-phase flow. Chemical Engineering Journal 131, 273–281.Google Scholar

 • KASSAB S.Z., KANDIL H.A., WARDA H.A., AHMED W.H. 2009: Air-lift pumps characteristics under two-phase flow conditions. International Journal of Heat and Fluid Flow 30, 88–98.CrossrefGoogle Scholar

 • KIM S.H., SOHN C.H., HWANG J.Y. 2014: Effects of tube diameter and submergence ratio on bubble pattern and performance of air-lift pump. International Journal of Multiphase Flow 58, 195–204.Web of ScienceCrossrefGoogle Scholar

 • MAHROUS A.-F. 2012: Numerical Study of Solid Particles-Based Airlift Pump Performance. Wseas Transactions on Applied and Theoretical Mechanics 3 (7), 221–230.Google Scholar

 • MAHROUS A.-F. 2013a: Experimental study of airlift pump performance with s-shaped riser tube bend. I. J. Engineering and Manufacturing 1, 1–12.Google Scholar

 • MAHROUS A.-F. 2013b: Performance study of an air-lift pump with bent riser tube. Wseas Transactions on Applied and Theoretical Mechanics 2 (8), 136–145.Google Scholar

 • MAHROUS A.-F. 2014: Performance of airlift pumps: single-stage vs. multistage air injection. American Journal of Mechanical Engineering 2 (1), 28–33.CrossrefGoogle Scholar

 • MENG Q., WANG C., CHEN Y., CHEN J. 2013: A simplified CFD model for air-lift artificial upwelling. Ocean Engineering 72, 267–276.CrossrefWeb of ScienceGoogle Scholar

 • NICKLIN D.J. 1963: The air lift pump: theory and optimization. Trans. Inst. Chem. Eng. 41, 29–39.Google Scholar

 • PARKER N.C. 1983: Airlift pumps and other aeration techniques. In: Water quality in channel catfish ponds. Ed. C.S. Tucker. Southern Cooperative Series Bulletin 290. Mississippi Agriculture and Forestry Experiment Station, Mississippi State University, Mississippi, 24–27.Google Scholar

 • SOLECKI T. 2010: Analiza i ocean możliwości renowacji odwiertu w uzdrowisku Połczyn. [Analysis and evaluation of renovation possibilities of a wellbore in Połczyn health resort]. Wiertnictwo – Nafta – Gaz 3 (27), 617–627 (in Polish).Google Scholar

 • TIGHZERT H., BRAHIMI M., KECHROUD N., BENABBAS F. 2013: Effect of submergence ratio on the liquid phase velocity, efficiency and void fraction in an air-lift pump. Journal of Petroleum Science and Engineering 110, 155–161.Web of ScienceGoogle Scholar

 • WAHBA E.M., GADALLA M.A., ABUEIDDA D., DALAQ A., HAFIZ H., ELAWADI K., ISSA R. 2014: On the performance of air-lift pumps: from analytical models to large eddy simulation. Journal of Fluids Engineering 11 (136)/111301, 1–7.Google Scholar

 • WURTS W.A., MCNEILL S.G., OVERHULTS D.G. 1994: Performance and design characteristics of air lift pumps for field applications. World Aquaculture 25 (4), 51–55.Google Scholar

 • YOSHINAGA T., SATO Y. 1996: Performance of an air-lift pump for conveying coarse particles. Int. J. Multiphase Flow 22 (2), 223–238.CrossrefGoogle Scholar

About the article

Published Online: 2015-04-04

Published in Print: 2015-03-01


Citation Information: Annals of Warsaw University of Life Sciences, Land Reclamation, Volume 47, Issue 1, Pages 69–85, ISSN (Online) 2081-9617, DOI: https://doi.org/10.1515/sggw-2015-0015.

Export Citation

© MAREK KALENIK. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in