Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details

Slovenian Journal of Public Health

The Journal of National Institute of Public Health

4 Issues per year


IMPACT FACTOR 2015: 0.203
5-year IMPACT FACTOR: 0.225

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.232
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2015: 0.215
Impact per Publication (IPP) 2015: 0.253

Open Access
Online
ISSN
1854-2476
See all formats and pricing

Prevalence of chronic diseases among adult Slovene population

Nina Softič
 • Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor
/ Mateja Smogavec
 • Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor
/ Zalika Klemenc-Ketiš
 • Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana
/ Janko Kersnik
 • Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana
Published Online: 2011-07-11 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10152-010-0043-4

Ocena Pogostosti Kroničnih Bolezni Med Polnoletnimi Prebivalci Slovenije

Izhodišča: Raziskava, ki jo predstavljamo v prispevku, je del raziskovalne naloge »Razširjenost samozdravljenja v slovenski populaciji«. Prikazati želimo razširjenost kroničnih bolezni v Sloveniji ter značilnosti posameznikov z obravnavanimi boleznimi. Posebno pozornost namenjamo prevalenci kroničnih bolezni v populaciji ter njihovi pojavnosti glede na starost, izobrazbo in zaposlitveni status.

Metode: Raziskava je presečna in temelji na anonimnem vprašalniku, ki smo ga aprila 2009 poslali na dom 1.000 iz telefonskega imenika naključno izbranim polnoletnim prebivalcem Republike Slovenije. Podatke smo statistično analizirali z metodo hi-kvadrat in s t-testom glede na naravo spremenljivk ter opravili multivariatno analizo.

Rezultati: V analizo smo vključili 41,0% vsebinsko pravilno izpolnjenih anket. Ugotovili smo, da je imelo v letu 2008 zdravstvene težave kar 70,5 % anketiranih oseb. Anketirani s kroničnimi boleznimi so bili v povprečju 15 let starejši od anketiranih brez kroničnih težav. Najvišjo povprečno starost smo ugotovili pri anketiranih osebah s sladkorno boleznijo (66,7±11,4), pri bolnikih z rakom (65,1±18,7) in pri bolnikih z revmatskimi boleznimi (64,5±14,6). Bolezni, kot so zvišan krvni tlak, revmatske bolezni, kožne bolezni in sladkorna bolezen, so pogostejše pri anketiranih osebah z nižjo stopnjo izobrazbe. Prav tako je prevalenca vseh bolezni višja pri skupini upokojenih kot pri ostalih anketiranih.

Zaključki: Raziskava je pokazala, da je prevalenca kroničnih bolezni v Sloveniji visoka. Znatno višja je pri ljudeh z nižjim socialno-ekonomskim statusom ter pri upokojenih, zato svetujemo, da v prihodnje posebno pozornost namenimo predvsem odkrivanju in obravnavanju kroničnih bolezni pri omenjenih skupinah slovenskega prebivalstva.

Prevalence of chronic diseases among adult Slovene population

Background: This study is part of the research entitled »Self-medication among Slovene citizens«. The aim of this paper is to show the prevalence of chronic diseases in Slovenia and to identify the characteristics of people with chronic health problems. The main emphasis is placed on the prevalence of chronic diseases in general population by age and educational and employment status.

Methods: A cross-sectional study, based on an anonymous questionnaire, was mailed to one thousand randomly chosen inhabitants in all regions of the Republic of Slovenia. The data were processed statistically using the chisquare test and t-test, depending on the nature of the variable and multivariable analysis.

Results: Forty-one percent of all questionnaires were analysed. Health problems in the previous year were reported by 70.5% of respondents. Individuals suffering from chronic diseases were on average 15 years older than those reporting no chronic health problems. Patients with diabetes had the highest mean age (667 + 11.4), there followed those with cancer (65.1 + 18.7) and those with rheumatic disease (64.5 + 14.6). The prevalence of all chronic diseases was highest in individuals with lower education and in pensioners.

Conclusions: The study has shown a high prevalence of chronic diseases in Slovenia. It is significantly higher in the population with lower socio-economic and employment status. More attention should therefore be paid to diagnosing and preventing chronic diseases, in these groups.

Keywords: družinska medicina; presečna raziskava; zdravstvene težave; izobrazba; zaposlitveni status

Keywords: family practice; cross-sectional study; health problems; education; employment

 • Slovenski medicinski e-slovar. Pridobljeno 17. 7. 2010 s spletne strani: http://www.lek.si/medicinski-slovar

 • ZZV Nova Gorica. CINDI 2008. Razširjenost kroničnih nenalezljivih bolezni v Sloveniji in Evropi. Pridobljeno 19. 7. 2010 s spletne strani: http://www.zzv-go.si/fileadmin/pdfdoc2008/40_bolezni.pdf

 • ZZV Nova Gorica. CINDI 2008. Raziskava »Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije. Pridobljeno 19. 7. 2010 s spletne strani: http://www.zzv-go.si/fileadmin/pdfdoc2008/40_namen.pdf

 • World Health Organisation. Global health risks. Mortality and burden of disease attributable to selected major risks. Pridobljeno 21. 7. 2010 s spletne strani: http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalHealthRisks_report_full.pdf

 • Atanasijević-Kunc M, Drinovec J, Ručigaj S, Mrhar A. Modelling of the risk factors and chronic diseases that influence the development of serious health complications. Zdrav Vestn 2008; 77: 487-98.

 • Yach D, Hawkes C, Gould CL, Hofman KJ. The global burden of chronic diseases. Overcoming impediments to prevention and control. JAMA 2004; 291: 2616-22.

 • Zaletel-Kragelj et al. Interregional Differences in Health. Croat Med J 2004;45: 637-43.

 • Inštitut za varovanje zdravja RS. Zdravstveni statistični letopis 2008. Pridobljeno 21. 7. 2010 s spletne strani: http://ivz.arhiv.over.net/index.php?akcija=novica&n=2041

 • Bulc M, Fras Z, Zaletel-Kragelj L. Twelve-year blood pressure dynamics in Ljubljana area, Slovenia: contribution of WHO countrywide integrated noncommunicable diseases intervention program. Croat Med J. 2006; 47: 469-77.

 • Klemenc-Ketiš Z, Hladnik Ž, Rotar-Pavlič D, Post M, Kersnik J. Self-reported chronic conditions in student population in Slovenia. Zdrav Vestn 2010; 79: 31-41.

 • Zaletel-Kragelj L. Raziskava Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Inštitut za socialno medicino, 2001.

 • Kitai E. Use of complementary and alternative medicine among primary care patients. Family Practice 1998; 15: 411-4. [Crossref] [PubMed]

 • Astin AJ. Why patients use alternative medicine: results of a national study. JAMA. 1998; 279: 1548-53.

 • Kregelj L. Vloga kroničnega bolnika in strategije soočanja s kronično boleznijo: diplomsko delo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2008.

 • Petek D. Pomen samoocene zdravstvenega stanja. Družinska medicina 2007; 5 (Suppl 4): 29-33.

 • European Communities. Major an chronic diseases report 2007. Pridobljeno 21. 7. 2010 s spletne strani: http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/docs/mcd_report_exs_en.pdf

 • Poredoš P. Zdravstveni problemi starostnikov. Zdrav Vestn 2004; 73: 753-6.

 • Cohen RA, Van Nostrand JF. Trends in the health of older Americans: United States, 1994. National Center for Health Statistics, 1995.

 • Primic-Žakelj M, Zadnik V, Žagar T. Rak v Sloveniji. Zdrav Vestn 2007; 76: 775-80.

 • Daar S. A. Grand challenges in chronic non-communicable diseases. Nature 2007; 450: 494-6. [Web of Science]

 • Anderson GF, Chu E. Expanding priorities - confronting chronic disease in countries with low income. N Engl J Med 2007; 356: 209-11. [Web of Science]

 • Dalstra JAA, Kunst AE, Borrell C, Breeze E, Cambois E, Costa G et al. Socioeconomic differences in the prevalence of common chronic diseases: an overview of eight European countries. Int J Epidem 2005; 34: 316-26. [Crossref]

 • Heim N, Snijder MB, Deeg DJ, Seidell JC, Visser M. Obesity in older adults is associated with an increased prevalence and incidence of pain. Obesity J 2008; 16: 2510-7. [Web of Science]

 • Basagaña X, Sunyer J, Kogevinas M, Zock JP, Duran-Tauleria E, Jarvis D et al. Socioeconomic status and asthma prevalence in young adults: the European Community Respiratory Health Survey. Am J Epidemiol 2004; 160: 178-88.

 • Heistaro S, Jousilahti P, Lahelma E, Vartiainen E, Puska P. Self-rated health and mortality: a long term prospective study in eastern Finland. J Epidem Community Health 2001; 55: 227-32. [Crossref]

 • Franks P, Gold MR, Fiscella K. Sociodemographics, self-rated health, and mortality in the US. Soc Sci Med 2003; 56: 2505-14. [Crossref] [PubMed]

About the article


Published Online: 2011-07-11

Published in Print: 2011-01-01


Citation Information: Slovenian Journal of Public Health, ISSN (Online) 1854-2476, ISSN (Print) 0351-0026, DOI: https://doi.org/10.2478/v10152-010-0043-4. Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in