Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details

Slovenian Journal of Public Health

The Journal of National Institute of Public Health

4 Issues per year


IMPACT FACTOR 2015: 0.203
5-year IMPACT FACTOR: 0.225

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.232
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2015: 0.215
Impact per Publication (IPP) 2015: 0.253

Open Access
Online
ISSN
1854-2476
See all formats and pricing
Socioeconomic position and some subjective indicators of health in young people in Slovenia

Helena Klanšček
 • Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
/ Mojca Blenkuš
 • Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
/ Tina Zupanič
 • Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Published Online: 2012-04-03 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10152-012-0010-3

Socioekonomski Položaj Družine in Izbrani Kazalniki Zdravja Mladostnikov v Sloveniji

Uvod: Socioekonomski položaj ima pomemben vpliv na zdravje in vedenje, povezano z zdravjem. V Sloveniji se s področjem raziskovanja razlik v zdravju otrok in mladostnikov ter socioekonomskim položajem še nismo poglobljeno ukvarjali. V članku nameravamo raziskati povezanost med socioekonomskim položajem in izbranimi kazalniki samoocenjenega zdravja ter z zdravjem povezanega vedenja pri mladostnikih pri nas.

Metode: V raziskavi se uporablja kvantitativna metodologija, in sicer standardni mednarodni anketni vprašalnik; vključenih je bilo 5.130 11-, 13- in 15-letnikov. Vzorčenje je bilo naključno, stratificirano; enota vzorčenja je bila razred. Za analizo podatkov smo uporabili hi-kvadrat in logistično regresijo.

Rezultati: Analiza povezanosti socioekonomskega statusa in izbranih kazalnikov zdravja ter z njim povezanega vedenja kaže, da je socioekonomski status pomembno povezan z vsemi izbranimi kazalniki, vendar pa je povezanost večinoma šibka. Mladostniki iz družin z nizkim socioekonomskim statusom (v primerjavi z mladostniki iz družin z visokim socioekonomskim statusom) pogosteje slabše ocenjujejo svoje zdravje, so manj zadovoljni s svojim življenjem, manj pogosto uživajo sadje vsak dan, so manj pogosto telesno aktivni, pogosteje se ocenjujejo kot predebeli, si manj pogosto umivajo zobe in so se manjkrat poškodovali v zadnjih 12 mesecih.

Zaključki: Ukrepe za preprečevanje neenakosti v zdravju je treba načrtovati od politične do individualne ravni. Potrebni so populacijski programi in ukrepi, ki bodo krepili zdravje in varovalne dejavnike celotne populacije ter zmanjševali neenakosti, pa tudi posebni programi in ukrepi za otroke in mladostnike iz revnejših družin ter tudi njihove družine, ki jim bodo omogočili pravičen in enak dostop do aktivnosti in virov zdravega življenja.

Socioeconomic position and some subjective indicators of health in young people in Slovenia

Background: Social economic conditions have an important influence on health and health behaviour. In Slovenia, there have been no in-depth engagements into researching the differences in the health of children and young people correlated to their socioeconomic conditions. In the article, we intend to research the connection between the socio-economic status and selected indicators of self-evaluated health and health-related behaviour in young people in our country.

Methods: The research uses a quantitative methodology, namely the standard international survey questionnaire, in which 5130 11, 13 and 15 year olds were included. Sampling was performed randomly stratified; the sampling unit was a class. For the purposes of the analysis, the chi-square and logistical regression were used.

Results: The analysis of the connectedness between socio-economic status and selected indicators of health and health-related behaviour in young people shows that the socio-economic status is significantly connected to all the selected indicators. However, the connectedness is mostly weak. Adolescents from families with a low socio-economic status (in comparison with adolescents from families with a high socio-economic status) more often evaluate their own health worse, are less satisfied with their own life, eat less fruit per day, are less physically active, more often evaluate themselves as overweight, wash their teeth less often and have had fewer injuries in the last twelve month.

Conclusions: Measures for preventing health inequalities have to be planned from the political to the individual level. Population programs and measures that would strengthen health and safety factors for the whole population and reduce inequalities are needed, as well as special programs and measures for children and adolescents from poorer families and also their families, who will be given the opportunity for fair and equal access to activities and sources for a healthy life.

Keywords: socio-ekonomski položaj; izbrani kazalniki zdravja; ocena zdravja; prehrana; gibanje; neenakosti

Keywords: social economic status; selected health indicators; self-related health; diet; exercise; inequalities

 • Lahelma E. Health inequalities-the need for explanation and intervention. Eur J Public Health 2006; 16: 339. [PubMed]

 • Mackenbach JP. Health inequalities: Europe in profile: an independent expert report commissioned by the UK presidency of the EU. London: Department of Health, 2006.

 • Artnik B, Vidmar G, Javornik J, Laaser U. Premature mortality in Slovenia in relation to selected biological, socioeconomic, and geographical determinants. CMJ 2006; 47: 103-113.

 • Burrows S, Auger N, Roy M, Alix C. Socio-economic inequalities in suicide attempts and suicide mortality in Québec, Canada, 1990-2005. Public Health 2010; 124: 78-85.

 • Brekke M, Hjortdahl P, Kvien TK. Severity of musculoskeletal pain: relations to socioeconomic inequality. Soc Sci Med 2002; 54: 221-228. [PubMed]

 • Hagen K. et al. Low socioeconomic status is associated with chronic musculoskeletal complaints among 46,901 adults in Norway. Scand J Public Health 2005; 33: 268-275.

 • Heritage Z. Inequalities, social ties and health in France. Public Health 2009; 123: 29-34.

 • Mackenbach JP, Stirbu I, Roskam AJR, Schaap MM, Menvielle G, Leinsalu M. et al. Socioeconomic inequalities in health in 22 European countries. N Eng J Med 2008; 358: 2468-2481.

 • Menke R, Streich W, Rossler G, Brand H. Report on socioeconomic differences in health indicators in Europe: health inequalities in Europe and the situation of disadvantaged groups. Bilthoven: National Institute for Public Health and the Environment, 2003.

 • Wilkinson RG, Picket KE. Income inequality and population health: a review and explanation of the evidence. Soc Sci Med 2006; 62: 1768-1784.

 • Chen E, Matthews KA, Boyce W. Socioeconomic differences in children's health: how and why do these relationships change with age? Psyhological Bull 2002; 128: 295-329.

 • von Rueden U, Gosch A, Rajmil L, Bisegger C, Ravens-Sieberer U. Socioeconomic determinants of health related quality of life in childhood and adolescence: results from a European study. J Epidemiol Community Health 2006; 60: 130-135.

 • Spencer NJ. Social equalization in youth: evidence from a cross-sectional British survey. Eur J Public Health 2006; 16: 368-375. [PubMed]

 • Holstein BE, Currie C, Boyce W, Damsgaard MT, Gobina I, Kökönyei G. et al. Socio-economic inequality in multiple health complaints among adolescents: international comparative study in 37 countries. Inter J Public Health 2009; 54: 260-270. [Web of Science]

 • Glendinning A, Love JG, Hendry LB, Shucksmith J. Adolescence and health inequalities: extansions to Macintyre and West. Soc Sci Med 1992; 35: 679-687. [PubMed]

 • Rahkonen O, Arber S, Lahelma E. Health inequalities in early adulthood: a comparision of young men and women in Britain and Finland. Soc Sci Med 1995; 41: 163-171.

 • Siahpush M, Singh GK. A multivariate analysis of the association between social class of origin and current social class with self-rated general health and psychological health among 16-year-old Australian. Aust N Z J Med 2000; 30: 653-659.

 • Torsheim T, Currie C, Boyce W, Kalnins I, Overpeck M, Hauglands S. Material deprivation and self-rated health: a multilevel study of adolescents from 22 European and North American countries. Soc Sci Med 2004; 59: 1-12.

 • Tuinstra J. Health in adolescence: an empirical study of social inequality in health, health risk behaviour and decision making styles. Groningen: Faculty of Medical Sciences, 1998.

 • West P. Inequalies?: social class differentials in health in British youth. Soc Sci Med 1988; 27: 291-296. [PubMed]

 • Call KT, Nonnemaker J. Socioeconomic disparities in adolescent health: contributing factors. Ann NY Academy Sci 1999; 896: 352-355.

 • Goodman E. The role of socioeconomic status gradients in explaining differences in US adolescents health. Am J Public Health 1999; 89: 1522-1528. [PubMed]

 • van der Lucht F, Groothoff J. Social inequalities and health among children aged 10-11 in The Netherlands: causes and consequences. Soc Sci Med 2006; 40: 1305-1311.

 • Starfield B, Riley AW, Witt WP, Robertson J. Social class gradients in health during adolescence. J Epidemiol Community Health 2002; 56: 354-361. [PubMed]

 • West P. Health inequalities in the early years: is there equalisation in youth? Soc Sci Med 1997; 44: 833-858. [PubMed]

 • Buzeti T, Djomba JK, Gabrijelčič Blenkuš M, Ivanuša M, Jeriček Klanšček H, Kelšin A. et al. Neenakosti v zdravju v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja, 2011.

 • Pokorn D. Neenakost v prehrani in debelost. Zdrav Var 2002; 41: 320-222.

 • Javornik J. Poročilo o človekovem razvoju. Ekonomsko ogledalo 2003; 9: 18-19.

 • Marušič A. Revščina ni začetek duševne motnje. V: Zbornik prispevkov na strokovnem srečanju »Izobraževalni program iz javnega zdravja III«. Maribor, 2005.

 • World Health Organisation. Inequalities in young people's health: HBSC international report from the 2005/2006 survey. Geneva: WHO, 2008.

 • Jeriček H, Lavtar D, Pokrajac T. Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju: poročilo 2006. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja, 2007.

 • Boyce W, Torsheim T, Currie C, Zambon A. The family affluence scale as a measure of national wealth: validation of an adolescent self-report measure. Soc Ind Res 2006; 78: 473-487.

 • Schnohr CW, Kreiner S, Due EP, Currie C, Boyce W, Diderichsen F. Differential item functioning of a family affluence scale: validation study on data from HBSC 2001/02. Soc Ind Res 2008; 89: 79-95.

 • Andersen A, Krølner R, Currie C, Dallago L, Due P, Richter M, Örkényi Á, Holstein BE. High agreement on family affluence between children's and parents' reports: international study of 11-year-old children. Epidemiol Community Health 2008; 62: 1092-1094. [Web of Science]

 • Kamin T, Jeriček Klanšček H, Zorko M, Bajt M, Roškar S, Dernovšek ZM. Duševno zdravja prebivalcev Slovenije. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja, 2009.

 • Richter M, Erhart M, Boyce W, Vereecken CA, Zambon A, Gabhainn SN. The role of behavioural factors in explaning socioeconomic differences in adolescent health: a multilevel study in 33 countries. Soc Sci Med 2009; 69: 396-403. Pridobljeno 18.6.2009 s spletne strani: www.elsvier.com/locate/socscimeed. www.elsvier.com/locate/socscimeed [Crossref]

 • Marmot M. Social determinants and adolescent health. Int J Public Health 2009; 54: 125-127. [PubMed]

 • Ravens-Sieberer U, Torsheim T, Hetland J, Vollebergh W, Cavallo F, Jericek H. et al. Subjective Health, symptom load and quality of life of children and adolescents in Europe. Int J Public Health 2009; 54: 151-159. [Web of Science]

 • Koller T, Morgan A, Guerreiro A, Currie C, Ziglio E. et al. Addressing the socioeconomic determinants of adolescent health: expreriences from the WHO/HBSC Forum 2007. Int J Public Health 2009; 54: 278-284. [Web of Science]

 • Koivusilta LK, Rimpela AH, Kautiainen SM. Health inequality in adolescence: does stratification occur by familial background, family affluence or personal social position? BMC Public Health 2006; 6: 110-114. [PubMed]

 • WHO. Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health: final report of the commission on social determinants of health; executive summary. WHO, 2008.


Published Online: 2012-04-03

Published in Print: 2012-01-01


Citation Information: Slovenian Journal of Public Health. Volume 51, Issue 2, Pages 87–94, ISSN (Online) 1854-2476, ISSN (Print) 0351-0026, DOI: https://doi.org/10.2478/v10152-012-0010-3, April 2012

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.