Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Slovak Journal of Political Sciences

The Journal of University of Saint Cyril and Metodius in Trnava

4 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
1335-9096
See all formats and pricing
More options …

Psychological Aspects of the U.S. Election Campaign

Agnieszka Turska-Kawa
Published Online: 2014-03-11 | DOI: https://doi.org/10.2478/sjps-2013-0010

Abstract

Great diversity - racial and cultural as well as in terms of quality of life - in the United States forces versatility of electoral activities, pushing them to a certain level of generality, as specific, defined solutions may turn out too narrow for a broad electorate. In specific campaigns, psychological mechanisms become particularly important, especially those which in many ways provide a sense of closeness to the preferred candidate and build a relationship that leads to support and casting a vote in the elections. The present study focuses on three important - from a psychological point of view - issues, which are perfectly represented in the American elections - the narrative of the political image; communities created on the Internet thanks to management of specific electoral groups by politicians, and the presence of humor and satire in the campaign.

Abstraktné

Veľká rôznorodosť - rasová a kultúrna, ako aj pokiaľ ide o kvalitu života - v Spojených štátoch si vynucuje všestranné volebné aktivity, pričom ich tlačí na istú všeobecnú úroveň, pretože špecifické, vymedzené riešenia sa môžu ukázať ako príliš úzke pre širokú voličskú obec. V špecifických kampaniach nadobúdajú psychologické mechanizmy zvláštny význam, najmä tie, ktoré nejedným spôsobom vyvolávajú pocit blízkosti s uprednostňovaným kandidátom a budujú vzťah, ktorý vedie k podpore a vhodeniu hlasu vo voľbách. Táto štúdia sa zameriava na tri dôležité - zo psychologického hľadiska - problémy, ktoré sú dokonale zastúpené v amerických voľbách - príbeh politického imidžu; komunity, ktoré vznikli na internete vďaka riadeniu špecifických voličských skupín politikmi, a prítomnosť humoru a satiry v kampani.

Keywords: American election campaign; electoral behavior; narrative; narration; political image; humor; the internet in the US election campaign

Kľúčové slová: americká volebná kampaň; volebné správanie; príbeh; rozprávanie; politický imidž; humor; internet v americkej predvolebnej kampani

References

 • Adler, B.R., Rosenfeld, B.L., Proctor II, R. F. 2007. Relacje interpersonalne. Procesporozumiewania się (Interpersonal relationship. The process of communication), Poznań: Dom Wydawniczy REBIS. 528 p. ISBN 978-83-7301-806-8. Americans See Different Strengths in Obama and Romney [cit. 2012-11-10]. Available from: http://www.gallup.com/poll/158411/americans-different-strengths-obamaromney. aspx (). Americans Still Blame Bush More Than Obama for Bad Economy [cit. 2012-11-12]. Available from: http://www.gallup.com/poll/155177/Americans-Blame-Bush-Obama-Bad-Economy.aspx.Google Scholar

 • Aronson, E., Willerman, B, Floyd, J. 1966. The effect of a pratfall on increasing interpersonal attractiveness. Psychonomic Science, 4, p. 227-228.CrossrefGoogle Scholar

 • Aronson, E.. Wilson, T.D., Akert, R. M. 1997. Psychologia społeczna. Serce i umysł(Social psychology. Heart and mind), Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka. 736 p.ISBN 83-7150-016-5.Google Scholar

 • Brooker, G. 1981. A Comparison of the Persuasive Effects of Mild Humor and Mild Fear Appeals. Journal of Advertising, 10, p. 29-40.Google Scholar

 • Byrne, D. Nelson, D. 1965. Attraction as a linear function of positive reinforcement.Journal of Personality and Social Psychology, nr 1, 1965, p. 659-663.Google Scholar

 • Cann, A., Calhoun, L.G., Banks, J.S. 1997. On the role of humor appreciation in interpersonal attraction: It`s no joking matter. Humor: International Journal ofHumor Research, 10(1), p. 77-89.Google Scholar

 • Cialdini, R. 2007. Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka (Influence on people.Theory and practice), Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. p. ISBN DeLozier, M. W. 1976. The Marketing Communications Process, New York: McGraw- Hill Book Company. 524 p. ISBN 9780070850972.Google Scholar

 • Dryll, E. 2004. Homo narrans - wprowadzenie (Homo narrans - introduction). In E.Google Scholar

 • Dryll, A. Cierpka (ed.), Narracja. Koncepcje i badania psychologiczne (Narration.Psychological concepts and research). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, p. 9-12.Google Scholar

 • Feingold, A. 1981. Testing equity as an explanation for romantic couples `mismatched` on physical attractiveness. Psychological Reports, 49(1), p. 247-250.CrossrefGoogle Scholar

 • Frijda N. 1998. Emocje są funkcjonalne - na ogół (Emotions are functional - In general). In P. Ekman, R. J. Davidson (ed.) Natura emocji (Nature of emotions).Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.Google Scholar

 • Godlewski, T. 2009. Dyskusja (Discussion). In J. Fras, (red.) Uczestnictwo w wyborachi kampaniach wyborczych po 1989 roku (Participation in elections and electioncampaigns since 1989). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.Google Scholar

 • Grzegorek, A. 2003. Narracja jako forma strukturyzująca doświadczenie (The narration as a form of structuring experience). In K. Krzyżewski (ed.) Doświadczenieindywidualne. Szczególny rodzaj poznania i wyróżniona postać pamięci (Individualexperience. A particular type of cognition and particular kind of memory). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jay Leno's Best Obama Jokes [cit. 2012-11-3]. Available from: http://politicalhumor.about.com/od/jayleno/a/jay-leno-jokes.htm. Key&Peel: Obama Anger Translator [cit. 2012-11-1]. Available from: http://www.youtube.com/watch?v=DS5am37kpi8.Google Scholar

 • Kolczyński, M. 2007. Strategie komunikowania politycznego (Strategies of politicalcommunication), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 412 p. ISBN 978-83-226-1656-7. Google Scholar

 • Leno: Obama's 'Encouraging More Americans to Give Up Looking for Work' to BringDown Unemployment [cit. 2012-11-2]. Available from: http://newsbusters.org/blogs/noel-sheppard/2012/09/18/leno-obamas-encouragingmore-americans-give-looking-work-bring-down-u#ixzz2B69E59LY.Google Scholar

 • Letterman suggests Romney didn't pay taxes, calls him a 'felon' [cit. 2012-11-13] Available from: http://www.foxnews.com/politics/2012/10/07/letterman-suggestsromney-felon-because-didnt-pay-taxes/#ixzz2B6GehviG.Google Scholar

 • Lull, P.E. 1940. The Effectiveness of Humor in Persuasive Speech. SpeechMonographs, 7 (December), p. 26-40. Lundy, D.E., Tan, J., Cunningham, M.R. 1998. Heterosexual romantic preferences: The importance of humor and physical attractiveness for different types of relations, Personal Relationships, 5(3), p. 311-325.Google Scholar

 • Martin, R.A. 2007. The Psychology of Humor: An Integrative Approach. London: Academic Press. 446 p. ISBN 9780123725646.Google Scholar

 • Mazur, M., Turska-Kawa, A. 2010. Modernizacja i profesjonalizacja kampanii wyborczych. Kampania prezydencka w USA w 2008 roku (USA presidential campaign in 2008. Modernization and professionalisation of electoral campaigns). Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 6, 2010, p. 67-94.Google Scholar

 • McAdams, D. P. 1989. The development of a narrative identity. In D. M. Buss, N. Cantor (red.), Personality Psychology, New York: Springer-verlag, p. 160-174.Google Scholar

 • McAdams, D. P. 2008. The person: an introduction to personality psychology, New York: Wiley. 598 p. ISBN 978-0470129135.Google Scholar

 • Mistewicz, E. 2008. Cena dobrej opowieści (Price of a good story), „Forbes”, 11/08.Google Scholar

 • NewComb, T. 1961. The acquaintance process, New York: Holt, Rinehart & Winston. 303 p. ISBN 978-0030105203.Google Scholar

 • Obama gets blunt with N.H. students [cit. 2012-11-10]. Available from: http://www.boston.com/news/nation/articles/2007/11/21/obama_gets_blunt_with_n h_students/.Google Scholar

 • Party Affiliation and Election Polls [cit. 2012-11-12]. Available from: http://www.people-press.org/2012/08/03/party-affiliation-and-election-polls/.Google Scholar

 • Pet Lovers For Obama [cit. 2012-11-12]. Available from: https://www.facebook.com/petloversforobama.Google Scholar

 • Pokorny, G.F., Gruner, Ch. R 1969. An Experimental Study of the Effect of Satire Used as Support in Persuasive Speech. Western Speech, 33 (Summer), p. 204-211.Google Scholar

 • Skarżyńska, K. 2002. Aktywność i bierność polityczna (Political activity and passivity), w: K. Skarżysńka (red.), Podstawy psychologii politycznej (Politicalpsychology), Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, p. 26-58.Google Scholar

 • Social Media and Political Engagement, Pew Research Centre [cit. 2012-11-7]. Available from: http://pewinternet.org/Reports/2012/Political-engagement/ Summary-of-Findings.aspx.Google Scholar

 • Social Media and Voting, Pew Research Centre [cit. 2012-11-7]. Available from: http://pewinternet.org/Reports/2012/Social-Vote-2012/Key-Findings.aspx.Google Scholar

 • Strelau, J., Doliński, D. 2008. Psychologia (Psychology). T. 1. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 965 p. ISBN 978-83-7489-139-4. The Internet and the 2004 election, Pew Internet and & American Life Project. Available from: http://www.pewinternet.org/Press-Releases/2005/The-internet-andthe-2004-election.aspx (15 kwietnia 2009).Google Scholar

 • Turska-Kawa, A. 2013. Polityka z ludzką twarzą. Narracja jako element wizerunku politycznego (Politics with a human face. The narration as a political image). In B. Bokus, Z. Kloch (red.) Język, poznanie, komunikacja. Teksty i interpretacje(Language, cognition, communication. Texts and Interpretations). Warszawa: Wydawnictwo Lexem.Google Scholar

 • Wojtasik, W. 2012. Wybrane uwarunkowania aktywności politycznej (Selected determinants of political activity). In: D. Karnowska, J. Nocoń (red.) Obywatelinstytucje władza na przełomie XX i XXI wieku (Citizen power institutions at theturn of the century). Toruń: Wydawnictwo MADO. Voters' Reaction to Romney's "47%" Comments Tilts Negative [cit. 2012-11-12]. Available from: http://www.gallup.com/poll/157544/voters-reaction-romneycomments- tilts-negative.aspx (12.11.2012). Google Scholar

About the article

Agnieszka Turska-Kawa

Agnieszka Turska-Kawa – Ph. D, lecturer at the Political Science and Journalism Institute of the Silesian University. Her academic interests focus mainly on political psychology, psychological aspects of mass communication, and political marketing. She is President of the Scientific Initiatives Association and a board member of the regional branch of the Polish Political Science Association. She is the winner of the competition „Best 2010 Ph.D. thesis” organized by the Polish Communication Association.


Published Online: 2014-03-11

Published in Print: 2013-09-01


Citation Information: Slovak Journal of Political Sciences, Volume 13, Issue 3, Pages 1–19, ISSN (Online) 1335-9096 , DOI: https://doi.org/10.2478/sjps-2013-0010.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in